Tiivistelmä toiminnastamme

Report
Yleislääketieteen opetus,
koulutus ja tutkimus Helsingin
yliopistossa
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon
osasto, HY
Perusterveydenhuollon yksikkö,
yleislääketieteen tiimi, HUS
Esittelyn sisältö
•
•
•
•
Lukuja
Yle, HY
Yle, PTH-yksikkö, HUS
Alueelliset
koulutusylilääkärit
• Perusopetus
• Yleislääketieteen
erityiskoulutus ja
runkokoulutuksen 9 kk
terveyskeskusjakso
2014
• Yleislääketieteen
erikoislääkärikoulutus
• Tutkimus
• Täydennyskoulutus
www.yle.helsinki.fi
2
Yleislääketieteen opetus, koulutus ja
tutkimus HY:ssa lukuina
1.
Perusopetus, 130 opiskelijaa/vuosi
–
2.
9,5 op (+ 1,6 op valinnaista), kurssit L1, L2, L3-4, L5, L6
YEK-vaihe ja runkokoulutuksen tk-palvelu, noin 600
jatko-opiskelijaa
- väh. 9 kk terveyskeskuksessa
3.
Erikoislääkärikoulutus, noin 400 jatko-opiskelijaa
- väh. 2v 9 kk terveyskeskuksissa
4.
5.
Täydennyskoulutus
Tutkijakoulutuksessa noin 30 väitöskirjatutkijaa
- Akateeminen terveyskeskus 2002- Kliinisen epidemiologian tutkijakurssit 2007-
2014
www.yle.helsinki.fi
3
ASETTAA TAVOITTEET
JA HYVÄKSYY
OPINNOT/PALVELUT
HUS:n
Perusterveydenhuollon
yksikkö/yletiimi
(3,5 htv)
KOORDINOI (yek + erik.) JA
VALMENTAA OHJAAJIA/
KOULUTTAJIA
2014
PERUSOPETUS
ALUEELLISET KOULUTUSYLILÄÄKÄRIT (8)
HY
Yleislääketieteen ja
perusterveydenhuollon
osasto
(10 htv)
www.yle.helsinki.fi
- opiskelijoita: n. 130/vuosikurssi
- HY:n kliiniset opettajat
- terveyskeskusten opettajalääkärit
- supertutorit (9-12)
YLEISLÄÄKETIETEEN
ERITYISKOULUTUS JA
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN
RUNKOVAIHEEN TK-JAKSO
- satoja jatko-opiskelijoita
- terveyskeskusten nimetyt
ohjaajalääkärit (n.100)
YLEISLÄÄKETIETEEN
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS
- n. 400 jatko-opiskelijaa
- terveyskeskusten nimetyt
kouluttajalääkärit (n.90)
4
Vastuualue
HY:n tehtävä
Perusopetus
Järjestää PTH:n kanssa
yhteistyössä L1-L6 opetuksen ja
harjoittelut
YEK-vaihe ja
kaikkien
erikoisalojen
runkokoulutuksen tk-jakso
Määrittelee tavoitteet ja kriteerit
sekä hyväksyy palvelut
Implementoi tavoitteet, sisällön ja
curriculumin. Kouluttaa ohjaajat,
verkostoi heidät ja valvoo laatua.
Järjestää lakisääteisen hallinnon ja
sosiaaliturvan koulutuksen
Erikoistuminen
Määrittelee tavoitteet ja kriteerit
sekä hyväksyy palvelut. Tentit.
Implementoi tavoitteet, sisällön ja
curriculumin. Kouluttaa ohjaajat ja
verkostoi heidät, valvoo laatua
Järjestää erikoistuville räätälöityä
koulutusta.
Täydennyskoulutus
Järjestää maksullista
täydennyskoulutusta
Tukee alueellisia
koulutusylilääkäreitä.
Tutkimus
Järjestää tutkijakoulutusta,
ohjausta, hankkeita YO:lla
Hankkeita, rahoitusta
2014
HUS:n yksikön tehtävä
5
Vastuualue
HY:n opettajat
HUS:n yksikön ohjaaja/koulutt.
Perusopetus
Perusopetus:
Supertutorit (9-12) opettajalääkäreinä
Kliiniset opettajat (3)
Terveyskeskusten ohjaajalääkärit ohjaavat
L5 kandidaatteja harjoittelujaksolla
YEK-vaihe ja kaikkien
erikoisalojen
runkokoulutuksen tkjakso
vastuuprofessori:
Kaisu Pitkälä
Sama henkilö (supertutori) usein YO:n
opettajalääkäri
Supertutorit myös ohjaajina
Nimetyt ohjaajat terveysasemilla (noin 100)
Erikoislääkärikoulutus
vastuuprofessori:
Johan Eriksson
Erikoistuvilla nimetyt kouluttajat
terveysasemilla (noin 90)
Täydennys-koulutus
Kursseilla omat kurssin johtajat
Tutkimus koulutus /
ohjaus
2014
Tutkijakoulutus: Outi Elonheimo, Helena
Liira
Ohjaus: Johan E., Kaisu P., Helena Liira,
Outi Elonheimo, Liisa Kuikka
Vastuu on toimipaikoilla
6
Yleislääketieteen ja
perusterveydenhuollon osasto, HY
Osastonjohtaja
professori Johan Eriksson
2014
Elonheimo, Outi
kliininen opettaja
Karppinen, Helena
kliininen opettaja
Kuikka, Liisa
kliininen opettaja
Kärppä, Laura
opintosihteeri
Mäkelä, Harri
osastosihteeri
Pitkälä, Kaisu
professori
Sjöberg-Tuominen, Lena
kliininen opettaja
www.yle.helsinki.fi
7
Perusterveydenhuollon yksikkö, HUS
HUS:n johtajaylilääkäri
Yksikön johtaja
ylilääkäri Tapani Hämäläinen
Koulutustoiminta
Erikoislääkäri Johanna Anttila-Bondestam
Terveyden
edistäminen
Ylilääkäri Johan Eriksson
Ylilääkäri Sinikka Bots
Erikoislääkäri Kaija Hannula
Suunnittelija
Laura Suojanen
(perhevapaalla)
Koulutussuunnittelija Maija Hartikainen
Koulutusylilääkäri Arja Helin Salmivaara
Toimistosihteeri Sirpa Korpela (50%)
Suunnittelija, ma.
Tutkimus- ja
kehittämistoiminta
Ylilääkäri Johan Eriksson
Ylilääkäri Kaisu Pitkälä
Lakisääteiset
tehtävät
Suunnittelija Katja Louhio
Toimistosihteeri
Sirpa Korpela (50%)
Suunnittelija Henna Korte
(Hyvä Potku –hanke)
Asiantuntija Anni Peura
Ylilääkäri Kaisu Pitkälä
2014
www.yle.helsinki.fi
8
Koulutussopimus
Kunta + HY + HUS
Max 25% haetusta EVOsta
Kunta
Koulutuspaikkakriteerit
Koulutusvastaava
Ohjaajat ja kouluttajat
25% koulutusylilääkärin
tehtävän palkkakuluista
→ EVOa palautuu kuntaan
HUS/PTH-yksikkö
yleislääketiede
Ohjaajien ja kouluttajien valmennus,
muu koulutus ja verkostotapaamiset
Koulutuksen kehittäminen ja työvälineet
Erikoistuvien tilaisuudet
Tutkimus
Kehittämistyön tuki
EVO
1380€/
koulutettava/kk
HY
Etelä-Suomen
AVI
2014
Asettaa tavoitteet ja
hyväksyy palvelujaksot
sopimusterveyskeskuksissa
(YEK + runkokoulutus +
erikoistuminen).
www.yle.helsinki.fi
9
EVO:n määräytyminen
• EVO = lääkärikoulutuksen kustannuksiin myönnettävä
valtion koulutus- ja tutkimuskorvaus
Myönnetään
• koulutussopimuksen (HY+HUS+kunta) tehneelle
kunnalle tai kuntayhtymälle aluehallintovirastoon
tehtävän hakemuksen perusteella kaksi kertaa vuodessa
• yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (YEK),
runkokoulutuksen tk-jaksosta ja yleislääketieteen
erikoislääkärikoulutuksesta tutkintovaatimusten mukaan
sekä Valviran määräämästä EU/ETA-alueen ulkopuolelta
tulevan lääkärin harjoittelusta
• enintään 1380€/koulutettava/kk (2013)
Alueelliset koulutusylilääkärit
• Linkki yliopiston, HUS-PTH-yletiimin ja
kentän välillä
• Rahoitus osin EVO-pohjaisena
• 2 kokoaikaista, 6 osa-aikaista vakanssia
• Perustehtävinä paikallisen
henkilökohtaisen ohjauksen koordinointi ja
kehittäminen sekä yhteisten koulutusten
tuottaminen
2014
www.yle.helsinki.fi
11
Alueelliset koulutusylilääkärit
Kouvola
Hyvinkää
Vantaa
Eksote
Kotka-Pyhtää
Espoo-KauniainenKirkkonummi
2014
Helsinki
Itä-Uusimaa: AskolaLoviisa-Porvoo-Sipoo
www.yle.helsinki.fi
12
Perusopetusta supertutoreiden voimalla
• samanaikaisesti 9-12 supertutoria eri
puolilla metropolialuetta
• Kokeneita terveyskeskuslääkäreitä, joille
räätälöity oma toimenkuva ja palkkaus
• Kandiopetusviikkojen aikana keskittyvät
opetukseen, useimmat toimivat lisäksi
YEK/runkokoulutusvaiheen ohjaajina
2014
www.yle.helsinki.fi
13
Supertutorit perusopetuksessa:
LOHJA
2014
www.yle.helsinki.fi
14
Perusopetuksesta
• 2013 terveyskeskus-amanuenssuurien
kokeilu
• 2014 alkaen 1 kk pakollinen tkamanuenssipalvelu, jonka voi suorittaa L3kurssista alkaen
• L5-kurssin jälkeen voidaan suorittaa myös
lääkärin sijaisena
2014
www.yle.helsinki.fi
15
Yleislääketieteen erityiskoulutus
• 9-18 kk terveyskeskuspalvelua, vähintään 6 kk
sairaalapalvelua
• sosiaaliturva- ja hallintokoulutus kerran vuodessa Kelan
kanssa yhteistyössä
• Tk-palvelun sisältö sama kuin
erikoislääkärikoulutusohjelmien runkokoulutusvaiheen
tk-jaksolla 1.8.2011 alkaen
• Yleislääketieteen prof. Kaisu Pitkälä hyväksyy palvelut
• Alueella 25 sopimusterveyskeskusta ja niiden noin 90
ohjaaja-lääkäriä
• Lokikirja ja tarvittavat dokumentit www.yle.helsinki.fi
• Palvelua koskevat määräykset www.med.helsinki.fi >
Yleislääketieteen erityiskoulutus ja Erikoistumiskoulutus
2014
www.yle.helsinki.fi
16
Koulutuspaikkakriteerit - YEK
• Koulutusvastaava, joka nimeää erikoistuvalle
henkilökohtaisen ohjaajan
• Ohjaukselle on varattu 8 h/kk ja osa ohjauksesta
on henkilökohtaista
• Hyvät konsultaatiomahdollisuudet
• Toimipaikkakierto (erilaiset tehtävät)
• Vähintään 100 h/v toimipaikkakoulutusta, josta
osa moniammatillista
• Mahdollisuus osallistua vähintään 1 pv/kk
toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen
2014
www.yle.helsinki.fi
17
Mitä tarkoitamme
toimipaikkakoulutuksella?
• Toimipaikkakoulutuksella tarkoitetaan työyhteisön
yhteistä oppimista ja kehittämistoimintaa.
• Se on työnantajan työajaksi luettavana aikana
(pääsääntöisesti klo 8-16) järjestämää koulutusta
työntekijöilleen.
• Toimipaikkakoulutus perustuu toimipaikan potilaiden
ja sen työntekijöiden tarpeisiin, ja se on
suunnitelmallista.
• Suurimman osan koulutuksesta tulee olla
työnantajan tai sen valtuuttaman ei-kaupallisen
tahon tuottamaa ja osa toimipaikkakoulutuksesta
tulee olla moniammatillista.
2014
www.yle.helsinki.fi
18
Yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja
erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjakson
ohjaajan kriteerit
• Aikaisemmin nimetyt yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja
erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjakson ohjaajat voivat
toimia ohjaajina 31.12.2015 saakka.
• Jatkossa ohjaajaoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on
yleislääketieteen erikoislääkäri ja suorittanut vähintään HUS:n
perusterveydenhuollon yksikön järjestämän Orientoituminen
ohjaukseen –valmennuksen
tai
muulla tavoin osoittanut pätevyytensä ohjaajana toimimiseen.
YLIOPISTON MYÖNTÄMÄT OHJAAJAOIKEUDET OVAT
MÄÄRÄAIKAISIA JA VOIMASSA VIISI VUOTTA KERRALLAAN.
2014
www.yle.helsinki.fi
19
Yleislääketiede on ykkönen!
• Erikoistuvien määrä Helsingissä 01/2014
(01/2013)
Yleislääketiede: 394 (362)
Työterveyshuolto: 283 (279)
Psykiatria: 177 (181)
Sisätaudit: 180 (173)
Naistentaudit: 135 (138)
Lastentaudit: 141 (128)
2014
www.yle.helsinki.fi
20
Yleislääketiede Suomessa
ERIKOISTUVIA 2013
2014
Helsinki
394
Kuopio
136
Oulu
99
Tampere
276
Turku
180
YHTEENSÄ
1085
www.yle.helsinki.fi
21
Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus
Valtakunnallinen kuulustelu
Lähijohtajakoulutus (30 op)
Toimipaikan ulkopuolinen koulutus väh. 1 pv/kk, sisältäen mm.:
- teoreettinen kurssimuotoinen koulutus
(väh. 120 h, josta 40 h HY YLE:n järjestämää)
- lähijohtajakoulutuksen lähiopetuspäivät
Toimipaikkakoulutusta 100 h/vuosi
Säännöllinen henkilökohtainen (tai ryhmämuotoinen) ohjaus 4h/kk
Runkokoulutus 2 v
(väh. 9 kk tkpalvelua)
2014
Eriytyvä koulutus
2 v tk + 2 v kliinisen
lääketieteen erikoisaloilla
www.yle.helsinki.fi
22
Koulutuspaikkakriteerit
• Nimetty koulutusvastaava
• Koulutusvastaava nimeää erikoistuvalle henkilökohtaisen
kouluttajan
• Ohjaukselle on varattu 4 h/kk ja suurin osan ohjauksesta
on henkilökohtaista
• Hyvät konsultaatiomahdollisuudet
• Toimipaikkakierto (erilaiset tehtävät)
• Vähintään 100 h/v toimipaikkakoulutusta, josta osa on
moniammatillista
• Mahdollisuus osallistua vähintään 1 pv/kk toimipaikan
ulkopuoliseen koulutukseen
• Erikoislääkärikoulutusohjelman mukaiset tenttikirjat
toimipaikalla
2014
www.yle.helsinki.fi
23
Eriytyvä koulutus (2v+2v)
• Jokaisella yleislääketieteeseen erikoistuvalla
lääkärillä tulee olla terveyskeskuksessa nimetty
kouluttajalääkäri.
• Kouluttajalääkärien valmennus tapahtuu HUS:n
perusterveydenhuollon yksikön toimesta.
• HUS:n yksikön alueelliset koulutusylilääkärit
koordinoivat ja tukevat oman alueensa
erikoislääkärikouluttajia.
2014
www.yle.helsinki.fi
24
Erikoislääkärikouluttajan kriteerit
• Aikaisemmin nimetyt yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajat
voivat toimia kouluttajina 31.12.2014 saakka.
• Jatkossa kouluttajaoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on
yleislääketieteen erikoislääkäri ja joka on
- toiminut erikoislääkärinä kaksi vuotta erikoislääkäritutkinnon
suorittamisen jälkeen tai omaa pitkän kliinisen kokemuksen
- ohjannut kollegoja kahden vuoden aikana (erikoistuvan tai YEK-vaiheen
lääkärin ohjausta) tai jolla on ollut vastaavan ajan muita koulutus- ja
opetustehtäviä, ja
- hankkinut lääkärikouluttajan erityispätevyyden tai viimeisten viiden (5)
vuoden aikana osallistunut pedagogiseen koulutukseen/valmennukseen
vähintään 30 tuntia.
YLIOPISTON MYÖNTÄMÄT KOULUTTAJAOIKEUDET OVAT
MÄÄRÄAIKAISIA JA VOIMASSA VIISI VUOTTA KERRALLAAN.
2014
www.yle.helsinki.fi
25
//moodle.helsinki.fi > Yleportfolio
Infopaketti erikoistumisesta
OSAAMISALUEET
Ammatillisuus
3–6 osaamistavoitetta per osaamisalue
Ammattitaito ja tiedonhallinta
Johtaminen ja kehittäminen
Jokaiselle tavoitteelle:
Hoidon koordinointi ja toimintaympäristö
- osaamiskriteerejä
Lääketieteellinen osaaminen ja kliiniset taidot
- vinkkejä opiskelukeinoiksi
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- vinkkejä arviointiin
Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
TYÖVÄLINEITÄ:
- suunnitteluun
- ohjaukseen
- arviointiin
2014
www.yle.helsinki.fi
26
Yleislääketieteeseen erikoistuvien
Teemaseminaarit
Työnhallinta ja
työhyvinvointi
Hoitosuhteet ja
moniammatillinen
yhteistyö
Sosiaaliturva
ja lausunnot
2014
Terveys ja
terveyden
edistäminen
Eettis-juridiset
kysymykset
Potilasturvallisuus ja
laatukysymykset
Terveydenhuoltojärjestelmä
Lisätietoja:
www.yle.helsinki.fi
Tieteellisen
artikkelin
lukeminen sekä
tenttiin
valmentautuminen
27
Huolehdimme ohjaajien ja
kouluttajien ohjaustaidoista
Lääkäriohjaajan ja -kouluttajan valmennuksen rakenne
Ennakkotehtävä
Välitehtävä: vastaanoton seuraaminen
Palaute ja itsearviointi
Lukutehtävät ja kirjoitustehtävät
Lähiopetusjakso I: Aikuisoppijoiden ohjaaminen
Lähiopetusjakso II: Ohjauksen linjakas suunnittelu
Välitehtävä: ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
Lähiopetusjakso III: Vuorovaikutus ohjaussuhteessa
Omien
tavoitteiden
täsmentyminen
ja niiden
toteutumisen
arviointi
Välitehtävä: palaute, loppukeskustelu
Lähiopetusjakso IV: Ohjaaminen ja arviointi
2014
www.yle.helsinki.fi
28
HUS:n perusterveydenhuollon yksikön
yle-tiimin tuotanto 2014
(osallistujien määrä)
•
•
•
•
•
•
•
•
Lääkäriohjaajan ja –kouluttajan
syventävä valmennus 2013-2014 (12)
Lääkäriohjaajan ja –kouluttajan
perusvalmennus 2014-2015 (24)
Orientoituminen ohjaukseen x 3 (30)
Ohjaajien ja kouluttajien koulutuspäivät
(77)
Konkariohjaajien ja –kouluttajien
syventävät opinnot (37)
YEK-vaiheen hallinnon ja
sosiaaliturvan koulutus (110)
Yleislääkärinä Suomessa: koulutus
ulkomaalaistaustaisille lääkäreille
2013-2014 (14)
Mitä valmistumisen jälkeen? Infoiltapäivä L5- ja L6 –kandeille YEKvaiheesta ja yleislääketieteen
erikoislääkärikoulutuksesta (130)
2014
Yle-erikoistuvien aloitusseminaarit
• Eväitä erikoistumiseen x 2 (40)
Yle-erikoistuvien teemaseminaarit
• Yleislääketieteen erikoislääkäri,
suomalainen sosiaaliturva ja lausunnot
hoidon osana x 2 (40)
• Yleislääketieteen erikoislääkäri ja
terveydenhuoltojärjestelmä (20)
• Yleislääketieteen erikoislääkäri ja
potilasturvallisuus sekä laatutyö x 2
(40)
• Yleislääketieteen erikoislääkäri ja
hoitosuhde sekä moniammatillinen työ
x 2 (40)
Muut yle-erikoistuvien seminaarit:
• Network YLE Helsinki:
Yleislääketieteen ytimessä –
Kuoleman värit(11)
www.yle.helsinki.fi
29
Tutkimus
• Akateeminen terveyskeskus
http://www.helsinki.fi/akateeminenterveysk
eskus/
• Kliinisen epidemiologian vuoden kestävä
tutkijakurssi
http://www.yle.helsinki.fi/opinnot/jatkokoulu
tus/tutkijakoulutus.html
2014
www.yle.helsinki.fi
30
Yhteystiedot
HUS:n perusterveydenhuollon
yksikkö
HY/Yleislääketieteen ja
perusterveydenhuollon osasto
Käyntiosoite:
Biomedicum 2B,
Tukholmankatu 8B, Helsinki,
3. krs
Käyntiosoite:
Biomedicum 2B,
Tukholmankatu 8B, Helsinki,
4. krs
Postiosoite:
PL 705, 00029 HUS
Postiosoite:
PL 20, 00014 Helsingin yliopisto
[email protected]
[email protected]
www.hus.fi/pth
www.yle.helsinki.fi
2014
www.yle.helsinki.fi
31
2014
www.yle.helsinki.fi
32

similar documents