Formül

Report
TAKVİM HESAPLAMALARI
1) Miladi Yılı Hicri Yıla Çevirmesi:
Formül: MY-622=x
x/33=y
x+y=HY
2) Hicri Yılı Miladi Yıla Çevirme:
Formül: Hy/33=x
Hy-x=y
Y+622=MY
Rumi Yılı Miladi Yıla Çevirme:
Formül: RY+584=MY
1990-öss
Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı
diğerlerine göre daha belirgindir?
A)Türkiye, Şubat ayinin 28'inde NATO'ya girmiştir
B) Atatürk, XIX. ve XX. yüzyıllarda yasamıştır.
C)Kars Antlaşması, Ekim ayı’nın birinci yarısında
imzalanmıştır.
D)Yazı, günümüzden yaklaşık beş bin yıl önce
bulunmuştur.
E)Türkiye, 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye
olmuştur.
TARİHİN BAŞLANGICI VE
DEVİRLERİ
Yazının bulunmasından önceki devirlere Tarih
Önceki (Prehistorik) Devirler denir.
Bu devirde yazılı belge olmadığından insanların
bıraktığı kalıntılar incelenir.
Tarih öncesi devirler, insanların kullanmış oldukları
araç-gereçlere göre ayrılmıştır.
1984-ÖSS
Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında
aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok
etkili olmuştur?
A) Bazı hayvanları evcilleştirme
B) Giyim kuşamda değişme
C) Tarımla uğraşma
D) Toplumsal dayanışma
E) Araç ve gereç yapma
TARİH ÖNCESİ DEVİRLER
DEMİR
DEVRİ
TUNÇ
DEVRİ
BAKIR
DEVİR
BAKIRTAŞ
(KALKOLİTİK)
YENİTAŞ(NEOLİTİK)
DEVİR
ORTATAŞ(MEZOLİTİK)
DEVİR
ESKİTAŞ(PALEOLİTİK)
DEVİR
1985-ÖSS
"Eski bir yerleşme yerinde yapılan araştırmada
toprağın en alt katından en üst katına doğru sırasıyla
yontma tas, cilalı tas, bakır,tunç ve demirden yapılmış
araçlara rastlanmıştır."
Sadece bu bilgiler dikkate alındığında, bu
yerleşme yerinde yasayanlar için aşağıdakilerden
hangisinin doğru olup olmadığı belli değildir?
A) Demiri islemesini en son öğrendikleri
B) Uygarlaşmalarının tarihsel gelişmeye uygun olduğu
C) Topraktan eşya yapmakta ilerlemiş oldukları
D) ilk araçlarını taslardan yaptıkları
E) isledikleri ilk metalin bakir olduğu
ÖSS-1981
1. Eski bir yerleşme yerinde yapılan kazıda elde
edilen bulgular, burada yasayanların tas
devrinden sonra, bakir,tunç ve demir devirlerine
ayni zamanda girmiş olduklarını göstermektedir.
Bu yerleşme yerinde yasayanlar için aşağıdakilerden
hangisinin doğru olması en güçlü olasılıktır?
A) Madenleri işlemek için ateşten yararlanmayı geç
öğrenmişlerdir.
B) Yerleşme yeri, bakir, kalay ve demir madenleri
bakımından zengindir.
C) Bakir ve tunç eşyalara çok geç gereksinim duymuşlardır.
D) Tas devri uygarlığını yasayanlar demir devrini
yasayanlardan etkilenmişlerdir.
E) Yerleşme yerinde köklü iklim değişmeleri olmuştur.
1) TAŞ DEVRİ
a)Kaba Taş (Eskitaş/Paleolitik) Devri:
İnsanlar araç-gereç yapamamışlar, tabiattaki sivri kemik
ve taşlarla silahlar yapmışlar.
İnsan-doğa ilişkisinde doğa baskındır.
Henüz alet yapımı olmadığından üretim yoktur.
Avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlamışlardır.
İnsanlar mağara ve sığınaklarda barınmışlardır.
Ülkemizde bu döneme ait bulgular
Güneydoğuda Fırat Vadisi boyunca Gaziantep ve Adıyaman
çevresi ile İstanbul civarında bulunmuştur.
Ayrıca Ülkemizin en eski yerleşim birimi İstanbula 20 km.
uzaklıktaki Yarımburgaz Mağarasıdır.
bYontma Taş(Ortataş/Mezolitik) Devri:
İnsanlar taştan ve kemikten kendilerini savunmak için silahlar
yapmıştır.
Mağara duvarlarına hayvan resimleri yapılmıştır.
Bu resimleri büyük bir ustalıkla çizim ve kazıma yöntemiyle
yapmışlardır.
İlk kez resim sanatı Yontmataş Devri’ nde
başlamıştır.Ayrıca bu resimler dünyanın ilk sanat
eserleridir
Avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişlerdir.
Mağaralarda barınmışlardır.
Devrin sonuna doğru insanlar ateş yakmayı
öğrenmişlerdir.
Yontmataş Devri’ ne ait kalıntılar;Adıyaman - Palanlı mağarası
Antalya-Beldibi ve,Karain mağaraları
bulunmaktadır.
c) Cilalı Taş(Neolitik -Yenitaş) Devri
Sert ve düzgün taş aletle yapılmıştır.
Topraktan veya kilden yapılan kaplar ateşete pişirilerek kap-kaçak
yapılmıştır.
İlk kez seramik sanatı Cilalı Taş Devri’ nde başlamıştır.
İnsanlar akarsu kenarlarında toplu halde bir arada oturmaya başladı.
Köyler oluştu.
İlk kez yerleşik hayata geçildi.
İlk kez tarım faaliyetleri başladı.
İlk kez hayvanlar evcilleştirildi(kedi,köpek,koyun,keçi,sığır ve domuz).
İlk kez ticari faaliyetler başladı.
İlk kez bitki liflerinden elbiseler yapıldı(dokumacılık böylece başladı).
İlk kez mezar olarak kullanılan menhi, dolmen ve tümülüsler
dikildi.
İnsanlar taş ve kerpiçten evler yapmaya başladılar.
Taş devrinin en kısa dönemi Cilalıtaş Devri’ dir.
Cilalıtaş Devri’ ne ait kalıntılar;
Diyarbakır-Çayönü (Türkiye’ de ilk üretim merkezi)
Konya’ da-Çatalhöyük’te bulunmuştur.
(1991 -ÖSS)
Cilalı Tas Devri'nde yiyecek olarak kullanılmak üzere
çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında
birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taslardan yapılan
alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki
liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan
çanak çömlek yapılmıştır.
Bu açıklamada, Cilalı Tas Devri'nde
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş
olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?
A) Yerleşik hayata geçilmezi
B) Topraktan eşya yapılması
C) Kullanılan silahların geliştirilmesi
D) Tarım üretimine geçilmezi
E) Yazının bulunması
2) MADEN DEVRİ(M.Ö:5000-3500
a) Bakır (Kalkolitik) Devri:
İlk bulunan madenler bakır, altın ve gümüştür.
Madenlerin kullanılmasında ateşin öğrenilmesi etkili
olmuştur.
İşlemsi ve tabiatta bol miktarda bulunması nedeniyle
en çok bakırdan eşya yapılmıştır.
Bakırdan ev eşyası ve silah, altından ise süs eşyası
yapılmıştır.
Maden devrinin en uzun devridir.
Bakır Devri’ ne ait kalıntılar;
ÖSS-1999;İpt.
Konya yöresinde bakır ve kurşun Madenleri bulunmadığı
halde, bu yöredeki Çatalhöyük’te bu Madenlerden
yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur.
Bu bilgiler Çatalhöyük'te yasamış olan kültür ile
ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir?
A) insanları bir arada yasamaya zorlayan bir otorite
vardır.
B) Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce
kullanılmıştır,
C) Verimli bir yörede bulunulmasına karşın tarıma önem
verilmemiştir.
D) Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır.
E) Süsleme, bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır.
(1996 –ÖSS)
Kalkolitik çağda, Anadolu'da avcılık önemini
kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak kalkolitik çağ ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine
varılabilir?
A) Verimli topraklara göç edilmiştir.
B) Yerleşik hayata geçilmemiştir.
C) insanların yaşantısı değişmiştir.
D) Hayvancılık yapılmamıştır.
E) Tüketim üretimden çok olmuştur.
b) Tunç Devri:
Bakır ve kalayın karıştırılması ile daha sert olan
tunç elde edilmiştir.
İlk kez şehir devletleri ortaya çıkmıştır.
(Sümer, Babil, Asur, Mısır, Hitit,…..).
Anadolu’ da ticaret gelişmiştir.
Anadolu’ ya ilk kez çivi getirenler Asurlu
tüccarlar olmuştur.
Anadolu’ da ilk kez siyasi birliği Hititler
kurmuşlardır.
Türkiye’ de tarih çağları başlamıştır.
Devrin sonlarında demir bulunmuştur.
c) Demir Devri:
Demir Anadolu’ da ilk kez M.Ö. XIII. Yüzyılda Hitit
saraylarında kullanılmıştır.
Demirin bulunması ve yüksek ateşte işlenmesi ile
sanayi gelişmiştir.
Silah ve eşyalar demirden imal edilmeye
başlanmıştır.
Ticari faaliyetler artmış ve toplumlararası ilişkiler
artmıştır.
Devrin sonunda Sümerler tarafından yazı bulunmuş
ve tarih çağları başlamıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tarih Öncesi Devirlerin Özellikleri
Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş zamanları
bölgelere göre farklılık gösterir.
Tarih öncesi devirler bütün toplumlar tarafından
sırasıyla yaşanmamıştır.
Tarih öncesi devriler insanların kullanmış oldukları
araç-gereçlere göre ayrılmıştır.
Tarih öncesi devirler çok uzun sürmesine karşılık
çok az devreye ayrılmıştır ve gelişmeler çok azdır.
Tarih öncesi Devirlerin araştırılmasında tarihe en
fazla yardımcı olan bilim arkeolojidir.
Tarih Öncesi Devirler yazının bulunmasıyla sona
ermiştir.
TARİH ÇAĞLARI
Sümerler’ in yazıyı bulmasından günümüze
kadar geçen süreye Tarih Çağları denir.
Tarih çağlarının belirlenmesinde siyasi, dini,
toplumsal ve ekonomik olaylar etkili olmuştur.
Tarih çağlarını ayırmadaki neden, tarih
öğreniminin kolaylaştırılmasıdır.
M.Ö. tarihleri Miladi Takvim’ in başlangıcından
günümüze doğru geldikçe artar.
TARİH ÇAĞLARI
TARİH ÇAĞLARI
Yazının icadıyla başlamıştır
ESKİ(ESKİÇAĞ)
M.Ö:3500 de yazının bulunm
Asıyla başlamış,M.S.375
Kavimler Göçüne kadar
Devam etmiştir
ORTAÇAĞ
375 Kavimler Göçünden 1453
İstanblun fethine kadar sürmüştür
YENİÇAĞ
1453 İstanbulun Fethinden
1789 Fransız İhtilaline
Kadar sürmüştür
Y
1789 Fran
Günümüze ka
a) Eskiçağ (İlkçağ/Antikite)
(M.Ö.3000-M.S.375)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Yazının icadı ile başlar ve Kavimler Göçü ile sona erer.
Yazı büyük coğrafyalara yayılmıştır.
Para, takvim ve alfabe ilk kez Eskiçağ’ da bulunmuştur.
Şehir devletleri çoğunluktadır daha sonra ilk büyük
imparatorluklar kurulmuştur.
Dönemin en büyük imparatorluğu Roma İmparatorluğu’dur.
Musevilik ve Hristiyanlık’ ın yanında çok tanrılı dinler de
yaygındır.
Roma, dönemin sonunda Hristiyanlık’ ı resmi din ilan etmiş
ve bu dinin yayıcısı olmuştur.
Halk sınıflara ayrılmıştır.
Tarih çağları içinde en uzun çağ İlkçağ’ dır.

similar documents