Τι είναι η XML

Report
«Τι κρύβεται» πίσω από μια Επιχειρησιακή
Αναφορά (report): XML& XSD για αρχάριους
Κατανόηση της χρήσης και του ρόλου της
γλώσσας XML στην επικοινωνία των
πληροφοριακών συστημάτων και στη
προτυποποίηση των ηλεκτρονικών εγγράφων.
Παραδείγματα ηλεκτρονικών εγγράφων
Document Modelling
1

Στόχος


Η απόκτηση γνώσεων σε θέματα μορφοποίησης και
μεταφοράς (μεταξύ συστημάτων) ηλεκτρονικών
εγγράφων, μέσω του συνδυασμού θεωρίας και
παραδειγμάτων
Περιεχόμενο
XML: Τι είναι; Μια πρώτη προσέγγιση της γλώσσας XML
 Κατανόηση της χρήσης και του ρόλου της στην
επικοινωνία των πληροφοριακών συστημάτων και στη
προτυποποίηση των ηλεκτρονικών εγγράφων
 Δείτε αυτό το webinar μέχρι τέλους...
 Μετά,



Ρωτήστε αυτά που θέλετε τον/την Εκπαιδευτή/τρια σας
Κάνετε ένα post στο Forum!
Document Modelling
2

Εισαγωγή στις εφαρμογές Πληροφορικής ενός
Δήμου και στην ανάγκη της μεταξύ τους σύνδεσης



Εισαγωγή στη γλώσσα XML



Ανάλυση των εγγράφων ενός Δήμου και η μετατροπή τους
σε ηλεκτρονικά έγγραφα
Αναπαράσταση των ηλεκτρονικών εγγράφων με κοινό
τρόπο
Χρήση της XML για αναπαράσταση ηλεκτρονικών εγγράφων
Βασικά στοιχεία της XML
Αναπαράσταση των ηλεκτρονικών εγγράφων σε
φόρμες και templates


Εισαγωγή στις «schema γλώσσες». Περιγραφή της XSD
language
Μετατροπή των εγγράφων ενός Δήμου με τη χρήση
σχημάτων (XSD) σε ηλεκτρονικά έγγραφα, και
προτυποποίηση
Document Modelling
3
Ηλεκτρονικά έγγραφα, XML (eXtensible Markup
Language), Προτυποποίηση εγγράφων, τύποι
δεδομένων, Έγγραφα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
Σχήματα εγγράφων, γλώσσα περιγραφής σχημάτων
XML (XML Schema Description Language -XSD)
Document Modelling
4
Πως παράγονται τα
ηλεκτρονικά έγγραφα; Ποιά
είναι η χρησιμότητά τους;
Document Modelling
5

Κάθε Δήμος διαθέτει μια σειρά από εφαρμογές Πληροφορικής
Πρωτόκολλο
 Δημοτολόγιο
 Οικονομική Διαχείριση κλπ.


Στις προηγούμενες (υπο)Ενότητες είδαμε «νέα» συστήματα
Πληροφορικής που πρόκειται να εισαχθούν στην λειτουργία
των Δήμων
Συστήματα Επιχειρησιακής Νοημοσύνης
 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 Συστήματα Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών


Όλα αυτές οι εφαρμογές και αυτά τα συστήματα


Δημιουργούν Έγγραφα και Αναφορές (Reports)
Συνεργάζονται μεταξύ τους για να ανταλλάξουν δεδομένα και
αυτή η επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή «μηνυμάτων». Τι είναι
αυτά τα «μηνύματα»;


Ένα σύνολο δεδομένων με συγκεκριμένη δομή
Ικανά να «διαβαστούν» και να κατανοηθούν από Συστήματα
Πληροφορικής, δηλαδή από μηχανές που προφανώς δεν διαθέτουν την
ανθρώπινη ικανότητα ερμηνείας
Document Modelling
6
 Έγγραφα
& Αναφορές (Reports) που
παράγονται από εφαρμογές και συστήματα
Πληροφορικής
 Mηνύματα επικοινωνίας ανάμεσα σε τέτοιες
εφαρμογές και συστήματα
 ...
αποτελούν ηλεκτρονικά έγγραφα
Document Modelling
7

Ας δούμε τι είναι το ηλεκτρονικό έγγραφο



Στα πλαίσια ενός Δήμου όλα τα ενδιάμεσα αλλά και
τελικά έγγραφα που παράγουν οι υπηρεσίες του Δήμου
γίνονται... ηλεκτρονικά
Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο έχει 3 βασικές συνιστώσες




“An electronic document is any electronic media content
(other than computer programs or system files) that are
intended to be used in either an electronic form or as
printed output.” Wikipedia
Τα δεδομένα που συνθέτουν το έγγραφο
Την περιγραφή των δεδομένων ώστε αυτά να είναι
αντιληπτά από τα πληροφοριακά συστήματα
Την τελική μορφοποίηση – παρουσίαση των δεδομένων
(διάταξη, μέγεθος κλπ) ώστε ένα έγγραφο να είναι
κατανοητό από τον άνθρωπο που το χρησιμοποιεί
Και όλα αυτά κάτω από ένα κοινό πρότυπο (standard)
Document Modelling
8
Η
συνεχώς αυξανόμενη χρήση των
ηλεκτρονικών εγγράφων απαιτεί τη χρήση
ειδικών προτύπων για την αναπαράσταση με
έναν κοινό τρόπο
 Γιατί ένα κοινό πρότυπο;




Όλα τα πληροφοριακά συστήματα του δήμου και όχι
μόνο, παράγουν και τροφοδοτούνται με
ηλεκτρονικά έγγραφα
Οι μηχανές (συστήματα) δεν καταλαβαίνουν
έγγραφα με ασαφή δομή και περιεχόμενο
Χρειάζονται έναν κοινό τρόπο μεταφοράς και
περιγραφής των δεδομένων
Το πρότυπο αυτό είναι η XML!!!
Document Modelling
9

Ας πάρουμε το παράδειγμα
ενός πιστοποιητικού γέννησης
που αποτελεί ένα έγγραφο
της υπηρεσίας δημοτολογίου



Τα δεδομένα είναι τα στοιχεία
του ατόμου για τον οποίο
εκδίδεται το πιστοποιητικό
Η παρουσίαση είναι ο τρόπος
που θα εμφανιστούν στο χαρτί
τα δεδομένα (δηλαδή το
template που έχει ο δήμος και
το οποίο δεν αλλάζει)
Σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο
προσθέτουμε και την
περιγραφή των δεδομένων
Document Modelling
10

Η παρουσίαση ενός ηλεκτρονικού εγγράφου αφορά
μόνο την τελική χρήση αυτού που είναι ανάγνωση
από τον άνθρωπο. Αυτό όμως που μας αφορά στην
υπάρχουσα ενότητα είναι η δημιουργεί του.
Ένα ή περισσότερα πληροφοριακά συστήματα παράγουν
την απαραίτητη πληροφορία (δεδομένα) για να
σχηματιστεί το έγγραφο.
 Για την μεταφορά και την συγκέντρωση των δεδομένων
από όλα αυτά τα συστήματα απαιτείται ένα κοινό
πρότυπο





Πρότυπο που πρέπει να “καταλαβαίνουν” όλα τα συστήματα
Πρότυπο που να περιγράφει τα δεδομένα που μεταφέρονται
Πρότυπο που τελικά να περιγράφει τη δομή και την
πληροφορία του τελικού ηλεκτρονικού εγγράφου
Όλες οι παραπάνω λειτουργίες ενσωματώνονται
στο πρότυπο που λέγεται XML
Document Modelling
11
Βασικά στοιχεία και σύνταξη
της XML
Document Modelling
12
Η
XML είναι μια γλώσσα περιγραφής
δεδομένων




Προτάθηκε σαν μια γλώσσα περιγραφής εγγράφων
Εξελίσσεται όμως σε ένα παγκόσμιο πρότυπο για
ανταλλαγή πληροφορίας
Εφαρμογές στις βάσεις δεδομένων
Και φυσικά… δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού
 Ως
markup γλώσσα έχει πολλές ομοιότητες με
την HTML ωστόσο έχει μια σημαντική διαφορά

Η HTML ασχολείται με την παρουσίαση των
δεδομένων και μόνο ενώ η XML με την μεταφορά
και την περιγραφή
Document Modelling
13

Η επέκταση του Internet δημιούργησε μια έξαρση
στην ανταλλαγή δεδομένων και πληροφορίας
μεταξύ των υπολογιστών και ανθρώπων.

Εκεί άρχισε να δημιουργείται η ανάγκη εύρεσης ενός
τρόπου παρουσίασης αυτής της πληροφορίας με τρόπο
απλό κατανοητό αλλά και ταυτόχρονα «φιλικό» προς
τον άνθρωπο



Η χρήση απλών κειμένων χωρίς δομή (επικεφαλίδες,
πίνακες, στήλες, χρώματα κλπ) απωθούσε τον άνθρωπο
Επίσης η χρήση άλλων προτύπων όπως αρχεία εγγράφων
ήταν αρκετά μεγάλα σε μέγεθος ώστε να μεταφερθούν με τις
τότε ταχύτητες των δικτύων
Η γλώσσα που προτάθηκε για να καλύψει αυτές τις
ανάγκες ήταν η HTML (HyperText Markup Language)

Γλώσσα Μορφοποίησης Κειμένου
Document Modelling
14

Η HTML δημιουργήθηκε για τις ανάγκες επικοινωνίας
ανθρώπου – μηχανής


Ωστόσο η γιγάντωση των δικτύων υπολογιστών και
ανταλλαγής πληροφοριών αντιμετώπισε ένα άλλο
πρόβλημα που αφορούσε την μεταφορά αυτών των
δεδομένων από μηχανή σε μηχανή


Και η γέννησή της δημιούργησε τον παγκόσμιο ιστό που
είναι ένας απέραντος τόπος εύρεσης και παρουσίασης
πληροφορίας
Μετά από πολλές προσπάθειες δημιουργήθηκε η XML που
καλύπτει τις παραπάνω ανάγκες
Ουσιαστικά η XML αποτελεί μια χρονική επέκταση της
HTML και αναφέρεται στην


Επικοινωνία μηχανής με μηχανή
Δηλαδή είναι το πρότυπο για την ανταλλαγή δεδομένων
μεταξύ συστημάτων
Document Modelling
15
Η XML έχει δυο βασικά συστατικά
 Element (στοιχείο)


Ένα element ορίζεται από ένα tag (ετικέτα) έναρξης και
ένα tag (ετικέτα) λήξης το οποίο αναπαρίσταται


Το κάθε “tag” περιγράφει και μια πληροφορία



<tag> … </tag>
Πχ <firstname> Γιώργος </ firstname >
Εδώ ορίζεται ότι το μικρό όνομα (firstname) είναι Γιώργος
Attribute (χαρακτηριστικό)

Ένα Attribute ορίζει μια ιδιότητα που έχει ένα element



Και ορίζεται με μια τριπλέτα «όνομα=“τιμή”»
Πχ <firstname language=“GR”> Γιώργος </firstname >
Εδώ ορίζεται ότι η πληροφορία “Όνομα” (firstname) είναι
στα ελληνικά (language=“GR”)
Document Modelling
16

Με τα δυο αυτά συστατικά μπορούμε να περιγράψουμε
οποιαδήποτε πληροφορία με μια ημι-δομημένη μορφή
ακολουθώντας μερικούς κανόνες

Κάθε “element” μπορεί να περιέχει




attributes (κανένα ή περισσότερα)
Elements (κανένα ή περισσότερα)
Κείμενο
Η δυνατότητα φωλιασμένων elements επιτρέπει τη
δημιουργία ιεραρχικών δομών για την περιγραφή των
δεδομένων
Πχ Μια διεύθυνση περικλείει τα στοιχεία Οδός, Αριθμός,
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη κλπ
 Δηλαδή είναι μια δομή (ή ένας τύπος) δεδομένων που αποτελείται
από άλλα δεδομένα


Επίσης επιτρέπει την ομαδοποίηση μιας πληροφορίας σε
δομικές μονάδες

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε
όλα τα παραπάνω
Document Modelling
17

Μια τυπική ταχυδρομική διεύθυνση περιέχει
Αριθμός
Οδός
 Ταχυδρομικός κώδικας
 Πόλη
 Χώρα



Ας δούμε μια διεύθυνση σε XML
<Address>
<Number>12</Number>
<Street>Ηρώων Πολυτεχνείου </Street>
<ZipCode> 12345</ZipCode>
<City> Αθήνα</City>
<Country> Χώρα</Country>
</Address>
Document Modelling
18

Ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
αποτελείται από τα εξής πεδία





Αποστολέας
Παραλήπτης
Θέμα μηνύματος
Μήνυμα
Ας το δούμε σε XML
<Mail>
<From>[email protected]</From>
<To>[email protected]</To>
<Subject> Ένα mail σε XML</Subject>
<Body> Αυτό είναι ένα mail στέλνει ο “sender”
στον “receiver” με θέμα «Ένα mail σε XML» και
περιγράφεται με XML δομή</Body>
</Mail>
Document Modelling
19

Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει την παραγγελία ενός
προϊόντος
Όνομα προϊόντος και τη γλώσσα περιγραφής
 Η τιμή του προϊόντος και το νόμισμα
 Διεύθυνση αποστολής (είδος διεύθυνσης και γλώσσα γραφής)




Οδός αριθμός
Ταχυδρομικός κώδικας
Ας το δούμε σε XML
<product>
<name language=“Greek”>Βιβλίο XML</name>
<price currency=“Euro”> 40.12 </price>
<address format=“XL1245” language=“Greek”>
<street>31 Πανεπιστημίου</street>
<zip>15112</zip>
</address>
</product>
Document Modelling
20

Μια άλλη ιδιότητα της XML είναι η αναπαράσταση των
εγγράφων σε δενδρική μορφή
Κάθε element είναι ένας κόμβος που περιέχει «υπο» κόμβους
 Οι «υπο» κόμβοι είναι άλλα elements ή attributes
 Τα attributes δεν μπορεί να περιέχουν «υπό» κόμβους
 Το κάθε XML έγγραφο έχει έναν και μόνο έναν αρχικό κόμβο


Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια περιγραφή ενός
προϊόντος που παραγγείλαμε…
elements
attributes
product
name
language
price
currency
address
format
street
Document Modelling
language
zip
21

Ουσιαστικά “προετοιμάζουμε” την πληροφορία
ώστε να μπορεί να μεταφερθεί από ένα σύστημα σε
ένα άλλο

Δίνουμε μια δομημένη μορφή στα δεδομένα


Αυτό όμως δεν είναι αρκετό…



Ιεράρχηση, περιγραφή
Η περιγραφή που δίνουμε είναι υποκειμενική και τα
συστήματα δεν καταλαβαίνουν λέξεις
Πχ το όνομα μπορεί εμείς να το περιγράψουμε με το element
<name> ενώ αντίστοιχα κάποιος άλλος με το element
<Firstname>
Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να
δημιουργήσουμε μια κοινή “γλώσσα” περιγραφής
των δεδομένων
Document Modelling
22
Μια “γλώσσα” περιγραφής
και προτυποποίησης
εγγράφων
Document Modelling
23
 Όλα
τα ηλεκτρονικά έγγραφα για να μπορούν
να είναι κατανοητά από τα πληροφοριακά
συστήματα ενός οργανισμού ή επιχείρησης θα
πρέπει να υπακούουν σε κάποιους κανόνες
 Αυτοί οι κανόνες ορίζονται ώστε τα συστήματα
να καταλαβαίνουν το “νόημα” των δεδομένων
που περιέχουν
 Και αναφέρονται…



Στη δομή της πληροφορίας
Στη σειρά την οποία κατέχουν τα δεδομένα στο
έγγραφο
Και στη ιεράρχηση των δεδομένων
Document Modelling
24

Η προτυποποίηση της δομής των εγγράφων δεν είναι ένα
δημιούργημα του κόσμου της πληροφορικής
Για παράδειγμα στις καθημερινές εργασίες ενός δήμου,
χρησιμοποιούμε πρότυπα “templates” για τα έγγραφα που
συναλλάσουμε μεταξύ μας ή με τους πολίτες
 Πχ οι αιτήσεις που συμπληρώνουν οι πολίτες για διάφορα θέματα
έχουν συγκεκριμένο “template”




Αυτές είναι προσχεδιασμένες και προεκτυπωμένες φόρμες που
συμπληρώνει ο πολίτης
Και φυσικά δεν περιέχουν δεδομένα
Τα σχήματα των εγγράφων χρησιμοποιούνται για την ταχύτερη
επεξεργασία των θεμάτων στα οποία αναφέρονται



Μια αίτηση για τραπεζοκαθίσματα έχει συγκεκριμένο “template” για
την εξυπηρέτηση του υπαλλήλου.
Πάνω στη φόρμα ξέρει που θα βρει τα στοιχεία του αιτούντος την
αιτιολογία της αίτησης κλπ
Αν δεν υπήρχε αυτή η φόρμα ο υπάλληλος θα αφιέρωνε πολύ χρόνο
μόνο για την ανάγνωση της αίτησης!!!
Document Modelling
25

Ο Δήμος Λαρισαίων χρησιμοποιεί αυτή
τη “φόρμα” αίτησης για τα
τραπεζοκαθίσματα. Τα δεδομένα
συμπληρώνονται σε συγκεκριμένα
πεδία:




Επίσης τα δεδομένα είναι
ομαδοποιημένα ανά κατηγορία





Επώνυμο
Όνομα
Κλπ
Προσωπικά στοιχεία
Διεύθυνση
Περιγραφή αιτήματος
Αυτή η “φόρμα” βοηθά τον υπάλληλο
να διεκπεραιώσει το αίτημα με
σύντομο «μηχανικό» τρόπο
 Ξέρει που είναι τι
Και ταυτόχρονα αποφεύγεται η
πιθανότητα η αίτηση να
συμπληρώνεται από τον πολίτη με
έναν “άναρχο” τρόπο
Document Modelling
26


Όπως είπαμε και προηγουμένως η προτυποποίηση των
εγγράφων συμβαίνει όχι μόνο στον πραγματικό κόσμο αλλά
και στον “ηλεκτρονικό κόσμο”.
Η προτυποποίηση των ηλεκτρονικών εγγράφων γίνεται για
την καλύτερη επεξεργασία των εγγράφων από τα συστήματα
πληροφορικής σε αντιστοιχία με τους υπαλλήλους του δήμου
Η προτυποποίηση των εγγράφων γίνεται με τη χρήση της XML και
παράγωγων αυτής
 Αυτά τα παράγωγα ονομάζονται «γλώσσες σχημάτων» ή «schema
languages»
 Η πιο διαδεδομένη γλώσσα σχημάτων είναι η “XML Schema
Description Language”
 Η δημιουργία ενός σχήματος XSD στηρίζεται στους βασικούς
κανόνες της XML


Ουσιαστικά ένα XSD σχήμα αποτελεί ένα συντακτικό που
περιγράφει τον τρόπο που θα ταξινομηθούν τα δεδομένα σε
ένα XML έγγραφο
Document Modelling
27

Γλώσσα Προτυποποίησης Εγγράφων




Ένα XSD σχήμα δεν περιέχει δεδομένα!!!




Ένα σύνολο κανόνων (οι βασικοί κανόνες της XML και μερικοί επιπρόσθετοι κανόνες)
Ορίζουν την δομή και τη μορφή των εγγράφων
Ορίζει μια δομή δεδομένων
XML έγγραφα περιέχουν πληροφορίες
Τα XML έγγραφα υπακούουν στους κανόνες που ορίζονται σε XSD Schemas
Δηλαδή κάθε XML έγγραφο που μεταφέρει δεδομένα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή,
έχει τα δεδομένα ταξινομημένα με συγκεκριμένη σύνταξη που ορίζεται από ένα
schema
Με άλλα λόγια ένα XSD Schema έχει την αντίστοιχη λειτουργικότητα μιας
φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων
XSD
XML
Document Modelling
28

Πάντα αρχικά υπάρχει ένα «element» εκκίνησης (root)
το οποίο υποδηλώνει και την οντότητα του σχήματος


<xs:schema> … </xs:schema>
Αυτό το αρχικό “element” περιέχει:

Δηλώσεις από άλλα «elements»


Δηλώσεις «attributes»


<element name=“name" type=“type“/>
<attribute name=“name" type=“type"/>
Κάθε “element” αποτελεί και έναν τύπο δεδομένων
(Ορίζει δηλαδή τι δομή και το περιεχόμενου ενός
δεδομένου ή μιας ομάδας δεδομένων). Ανάλογα με την
πολυπλοκότητα των δεδομένων υπάρχουν

Ορισμοί απλών τύπων (simple types)


Περιέχουν απλό κείμενο χωρίς “markup”
Ορισμοί σύνθετων τύπων (complex types)

Περιέχουν άλλους τύπους (σύνθετους και απλούς) και απλό κείμενο
Document Modelling
29


Ένας απλός τύπος δεδομένων είναι ένα απλό “element” το
οποίο περιέχει μόνο κείμενο.
Δεν περιέχει ούτε attributes ούτε elements
<xs:element name=“FirstName" type="xs:string"/>
 Το “name” περιγράφει το είδος της πληροφορίας που περιέχει το
element ενώ το “type” ορίζει τον τύπο δεδομένων που περιέχει το
element. Δηλαδή το συγκεκριμένο element ορίζει ένα όνομα
ανθρώπου και το πεδίο είναι κείμενο «string»
 <xs:element name=“age" type="xs:int"/>
 Το συγκεκριμένο element ορίζει την ηλικία ενός ανθρώπου και το
πεδίο είναι ακέραιος αριθμός «string»



Οι απλοί τύποι δεδομένων συνήθως περιγράφουν δεδομένα
που είναι απλά κείμενα (string), αριθμοί (int, double, κλπ),
ημερομηνίες (date, dateTime) ή δεδομένα τύπου ναι όχι
(boolean)
Σύνθετοι τύποι δεδομένων όπως η ταχυδρομική διεύθυνση
που αποτελείται από ένα σύνολο δεδομένων περιγράφονται
με σύνθετους τύπους δεδομένων
Document Modelling
30

Ένας σύνθετος τύπος δεδομένων είναι ένα
“element” που περιέχει άλλα “elements” ή/και
άλλα ”attributes”

Και αποκαλείται “complex element”
Επίσης όταν σε έναν απλό τύπο δεδομένων
εισαγάγουμε έναν περιορισμό (πχ για το
προηγούμενο παράδειγμα της ηλικίας εισάγουμε
τον περιορισμό από 0 έως 100) αυτός πλέον
περιγράφεται με έναν σύνθετο τύπο δεδομένων
 Σε έναν σύνθετο τύπο δεδομένων που περιέχει
περισσότερα από ένα element, ορίζεται η σειρά
εμφάνισης αυτών αλλά και η συχνότητα εμφάνισης

Document Modelling
31

Η πρώτη κατηγορία είναι οι εντολές αλληλουχίας

Όλα τα στοιχεία χωρίς καθορισμένη σειρά


Ένα από μια λίστα στοιχείων


<choice> … </choice>
Αλληλουχία στοιχείων με συγκεκριμένη σειρά


<all> … </all>
<Sequence> … </Sequence>
Η δεύτερη κατηγορία είναι οι εντολές συχνότητας εμφάνισης

Ελάχιστος αριθμός εμφανίσεων ενός στοιχείου


minOccurs
Μέγιστος αριθμός εμφανίσεων ενός στοιχείου

maxOccurs
Για παράδειγμά αν το κάποιος έχει δύο ονόματα θα μπορούσαμε
να γράψουμε
 <xs:element name=“FisrtName" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs=“2"/>

Document Modelling
32

Μια τυπική ταχυδρομική διεύθυνση περιέχει






Αριθμός
Οδός
Ταχυδρομικός κώδικας
Πόλη
Χώρα
Το σχήμα που περιγράφει την ταχυδρομική διεύθυνση είναι το
παρακάτω
<xs:element name="address">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Number" type="xs:int"/>
<xs:element name="Street" type="xs:string"/>
<xs:element name="ZipCode" type="xs:int"/>
<xs:element name="City" type="xs:string"/>
<xs:element name="Country" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
Document Modelling
33
... Σε ηλεκτρονικό
Document Modelling
34
Document Modelling
35

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη δημιουργία
των σχημάτων των ηλεκτρονικών εγγράφων

Οι μόνοι κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν είναι αυτοί που
ορίζονται από την XML.





Αρχικές δηλώσεις
Για κάθε έγγραφο μια και μόνο ρίζα
Χρήση elements και attributes
Σωστή χρήση των εντολών στοίχισης
Ωστόσο υπάρχουν δύο σημαντικές προσεγγίσεις
Καταγραφή του εγγράφου και αποτύπωση ως ενιαία ηλεκτρονική
οντότητα
 Τεμαχισμός της πληροφορίας που περιέχει το έγγραφο σε
κατηγορίες που τις ονομάζουμε δομικές πληροφοριακές οντότητες




Η κάθε πληροφοριακή οντότητα όπως διεύθυνση, προσωπικά στοιχεία
κλπ σε ένα XML σχήμα περιγράφεται με έναν σύνθετο τύπο δεδομένων
Το τελικό ηλεκτρονικό έγγραφο είναι μια σύνθεση απλών και σύνθετων
τύπων δεδομένων
Κάτι σαν Lego!!!!
Document Modelling
36

Αρχικά αναλύουμε τη πληροφορία που περιέχει το έγγραφο που
θέλουμε να παραστήσουμε ηλεκτρονικά (στο παράδειγμά μας
χρησιμοποιούμε την αίτηση χορήγησης άδειας για
τραπεζοκαθίσματα)
Προσπαθούμε να εντοπίσουμε δεδομένα που σχετίζονται
 Π.χ. όνομα, επώνυμο όνομα πατρός είναι δεδομένα που αφορούν τα
προσωπικά στοιχεία ενός ατόμου
 Κάθε σύνολο σχετιζόμενων δεδομένων απαρτίζουν μια δομική
πληροφοριακή οντότητα




Στη συνέχεια εφαρμόζοντας τους κανόνες δημιουργίας σχημάτων
XML, δημιουργούμε για κάθε πληροφοριακή οντότητα και έναν τύπο
δεδομένων.
Το τελικό έγγραφο προκύπτει με την σύνθεση όλων αυτών των
τύπων δεδομένων
Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι οι δομικές
πληροφοριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται περισσότερες από
μια φορές, ορίζονται μια φορά.

Στο έγγραφό μας ένα παράδειγμα είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιείται
για την κατοικία, το κατάστημα αλλά και για το σημείο τοποθέτησης των
τραπεζοκαθισμάτων
Document Modelling
37
Η
φόρμα της αίτησης χορήγησης άδειας
τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων περιγράφει
τα στοιχεία που απαιτείται να συμπληρώσει ο
πολίτης.
 Αναλύοντας αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα
ομαδοποιήσουμε σε τέσσερεις κατηγορίες




Προσωπικά στοιχεία
Στοιχεία καταστήματος
Στοιχεία του αιτήματος
Διεύθυνση
 Κάθε
κατηγορία περιέχει και ένα σύνολο
συσχετιζόμενης πληροφορίας
Document Modelling
38

Προσωπικά στοιχεία






Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατρός
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Αίτημα άδειας







Περιγραφή
Αιτιολογία
Έκταση σε τ.μ
Διεύθυνση
Έτος άδειας
Ημερομηνία άδειας
Document Modelling
Στοιχεία καταστήματος
Επωνυμία
 ΑΦΜ
 Διεύθυνση


Διεύθυνση
Οδός
 Αριθμός
 Πόλη
 Τ.Κ.

39

Πριν την δημιουργία του σχήματος του ηλεκτρονικού εγγράφου
μπορούμε να σχεδιάσουμε το έγγραφο ως ένα δένδρο
Η κορυφή ή ρίζα του δένδρου είναι το ίδιο το έγγραφο και αποτελεί τον
αρχικό κόμβο
 Τα κλαδιά που ξεκινούν από την κορυφή καταλήγουν στις δομικές
πληροφοριακές οντότητες ή δεδομένα που απαρτίζουν το έγγραφο
 Στο παράδειγμά μας ο αρχικός κόμβος είναι η ίδια η αίτηση
 Οι επόμενοι κόμβοι είναι οι τρεις δομικές πληροφοριακές μονάδες που
απαρτίζουν την αίτηση




Προσωπικά στοιχεία αιτούντος
Στοιχεία του καταστήματος που αναφέρεται η αίτηση
Στοιχεία του αιτήματος
Αίτηση
Προσωπικά
στοιχεία
Document Modelling
Στοιχεία
καταστήματος
Στοιχεία
Αιτήματος
40
 Δηλαδή
για κάθε κατηγορία δημιουργούμε ένα
“υπό” δένδρο με τα δεδομένα που περιέχει
1.
2.
Προσωπικά στοιχεία
Στοιχεία καταστήματος
Προσωπικά στοιχεία
Όνομα
Επώνυμο
Όνομα
Πατρός
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Στοιχεία Καταστήματος
Επωνυμία
Document Modelling
ΑΦΜ
Διεύθυνση
41

Δηλαδή για κάθε κατηγορία δημιουργούμε ένα “υπό”
δένδρο με τα δεδομένα που περιέχει


Στοιχεία αίτησης
Διεύθυνση
Στοιχεία αίτησης
Περιγραφή
Έτος εφαρμογής
Άδειας
Διεύθυνση Έκταση
Αιτιολογία
Ημερομηνία
Αίτησης
Διεύθυνση
Οδός
Document Modelling
Αριθμός
Τ.Κ.
Πόλη
42
<complexType name="addressType">
<sequence>
<element name="street" type="string"></element>
<element name="number" type="int"></element>
<element name="ZIPCode" type="int"></element>
<element name="city" type="string"></element>
</sequence>
</complexType>
Document Modelling
43
<complexType name="PersonalDataType">
<sequence>
<element name="LastName" type="string"></element>
<element name="FirstName" type="string"></element>
<element name="FatherName" type="string"></element>
<element name="phone" type="string"></element>
<element name="homeaddres" type="tns:addressType"></element>
</sequence>
</complexType>
Document Modelling
44
<complexType name="companyDataType">
<sequence>
<element name="name" type="string"></element>
<element name="AFM" type="string"></element>
<element name="companyAddress” type="tns:addressType"></element>
</sequence>
</complexType>
Document Modelling
45
<complexType name="applicationDataType">
<sequence>
<element name="Description" type="string"></element>
<element name="Reason" type="string"></element>
<element name="surface" type="double"></element>
<element name="IssueYear" type="string"></element>
<element name="applicationDate" type="date"></element>
<element name="address" type="tns:addressType"></element>
</sequence>
</complexType>
Document Modelling
46
<complexType name="applicationType">
<sequence>
<element name="personalData" type="tns:PersonalDataType"></element>
<element name="companyData" type="tns:companyDataType"></element>
<element name="applicationData" type="tns:applicationDataType"></element>
</sequence>
</complexType>
Document Modelling
47
Document Modelling
48
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.example.org/paradeig
ma1"
xmlns:tns="http://www.example.org/paradeigma1"
elementFormDefault="qualified">
<complexType name="applicationType">
<sequence>
<element name="personalData"
type="tns:PersonalDataType"></element>
<element name="companyData"
type="tns:companyDataType"></element>
<element name="applicationData"
type="tns:applicationDataType"></element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="PersonalDataType">
<sequence>
<element name="LastName"
type="string"></element>
<element name="FirstName"
type="string"></element>
<element name="FatherName"
type="string"></element>
<element name="phone" type="string"></element>
<element name="homeaddres"
type="tns:addressType"></element>
</sequence>
</complexType>
Document Modelling
<complexType name="companyDataType">
<sequence>
<element name="name" type="string"></element>
<element name="AFM" type="string"></element>
<element name="companyAddress"
type="tns:addressType"></element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="applicationDataType">
<sequence>
<element name="Description"
type="string"></element>
<element name="Reason" type="string"></element>
<element name="surface"
type="double"></element>
<element name="IssueYear"
type="string"></element>
<element name="applicationDate"
type="date"></element>
<element name="address"
type="tns:addressType"></element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="addressType">
<sequence>
<element name="street" type="string"></element>
<element name="number" type="int"></element>
<element name="ZIPCode" type="int"></element>
<element name="city" type="string"></element>
</sequence>
</complexType>
49
</schema>
 ΟΤΑ


Επιχειρησιακή Νοημοσύνη
Παραγωγή Περιεχομένου:
ΕΑΙΤΥ (ΕΜ9 ATLANTIS Group)
http://www.cti.gr
Συγγραφείς
Θ. Εμμανουηλίδης, Π. Καβάσαλης, Γ. Κούζας, Αθ. Μώραλης, Ζ. Πολιτοπούλου

Document Modelling
50

similar documents