Univerzita Palackeho a jeji vyzkumny potencial

Report
Univerzita Palackého v Olomouci
a její výzkumný potenciál
Jitka Ulrichová
Univerzita Palackého v Olomouci
• druhá nejstarší univerzita v ČR (1573)
• druhý největší zaměstnavatel v Olomouci
(více než 2.5 tisíce zaměstnanců)
• jedna z největších vysokých škol v ČR
(více než 23 tisíc studentů)
ale především
• prestižní vysoká škola
se širokou škálou oborů
Fakulty Univerzity Palackého
• Cyrilometodějská teologická
fakulta
• Lékařská fakulta
• Filozofická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
• Pedagogická fakulta
• Fakulta tělesné kultury
• Právnická fakulta
• Fakulta zdravotnických věd
Výzkum na UP
• Základní výzkum ve všech vědních oblastech
• Aplikovaný a smluvní výzkum za využití špičkového přístrojového vybavení a
expertů UP – provázanost i na mezinárodní projekty využívající infrastruktury
BIOMEDREG - Ústav
molekulární a translační
medicíny
RCPTM - Centrum pokročilých
technologií a materiálů
CR Haná - Centrum
biotechnologického a
zemědělského výzkumu
• Centra s výrazným mezinárodním přesahem a unikátní přístrojovou infrastrukturou
• Intenzivní zapojení nejlepších studentů s možností uplatnění ve vědeckých skupinách
Centra stejně jako v aplikační sféře
• farmacie, chemie, biotechnologie, optika, nanotechnologie, geologie, geografie, informatika
Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje BIOMEDREG
Ředitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
Ústav molekulární a translační medicíny
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice Olomouc
http://www.umtm.cz/
Výzkumné programy
1. Molekulární podstata nemocí a molekulární cíle
(prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.)
2. Medicinální chemie
(prof. RNDr. Vladimír Král, DSc., doc. RNDr. Jan Hlaváč, PhD.)
3. Chemická biologie a experimentální terapeutika
(doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD., MUDr. Petr Džubák, PhD.)
4. Biomarkery – identifikace a validace
(prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD.)
5. Farmakologie a toxikologie
(prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.)
6. Translační medicína
(prof. MUDr. Jiří Ehrmann, PhD., prof. MUDr. Vladimír Mihál, PhD.)
Triterpenoidy pro léčbu rakoviny (1/2)
• Produkt: Lék na rakovinu selektivně zabíjející
rakovinné buňky
– Nová třída účinných látek, deriváty triterpenoidů
• Velikost trhu: 100 mil. USD ročnědle prodeje přípravku Yervoy
• Překážky vstupu na trh:
– Potřeba dokončení klinických studií
– Zisk potřebných certifikací
– Zajištění výrobních kapacit
• Možné aplikace:
– Léky pro léčbu rakoviny (cesta nejmenšího
odporu)
– Regulátory buněčného dělení
– Přípravky pro léčbu HIV
V případě zájmu kontaktujte umtm.cz nebo pište na [email protected]
Triterpenoidy pro léčbu rakoviny (2/2)
• Budoucí kroky:
– Vybraná aplikace pro komercializaci: Léky
pro léčbu rakoviny
• Velký trh se stabilní nebo růstovou prognózou
• Možnost kofinancování z dotačních zdrojů
• Pozitivní marketingový obraz a tlak veřejnosti
pro tyto přípravky
– Hledaný partner:
• Farmaceutické společnosti
• Investoři a investiční skupiny
– Zvolená marketingová strategie: Licencování
• Licencování/podíl na licenci
• Vzájemná spolupráce na klinických studií
• Spolupráce na zavedení do výroby
V případě zájmu kontaktujte umtm.cz nebo pište na [email protected]
Zařízení pro bezstresovou biopsii (1/2)
•
Produkt: Zařízení pro odběr kožních buněk způsobem
nestresujícím pacienty založeným na vytržení chloupků
včetně diagnostických metod nahrazující odběry kožních
buněk
– Nová technologie
•
•
Velikost trhu: 2,5 mil. USD ročně/ČR
Překážky vstupu na trh:
– Neexistuje průmyslový výrobce zařízení a spotřebního materiálu
– Je nutné dokončit dlouhodobé srovnávací ověření metod a klinický
výzkum
– Je potřeba získat certifikace pro zdravotní použití
•
Možné aplikace:
– Výzkum účinků a distribucí léčiv v organismu (cesta nejmenšího
odporu)
– Aplikace v lékařské diagnostice
– Odběr proliferujících buněk a jejich komerční využití
V případě zájmu kontaktujte umtm.cz nebo pište na [email protected]
BIOMEDICÍNSKÝ A TRANSLAČNÍ VÝZKUM
• Identifikace potřeb nemocného v klinické praxi (BED)
• Schopnost provádět kvalitní základní i aplikovaný výzkum
(TO BENCH)
• Validace výsledků výzkumu na klinickém materiálu a v
klinických studiích fáze I (BACK TO BED)
• Ochrana a využití intelektuálního vlastnictví
• Provádění fáze I-III klinických zkoušek, léčba
(BACK TO BED AGAIN)
LÉKAŘ
VĚDEC
PACIENT
INDUSTRIÁLNÍ/KOMERČNÍ APLIKACE
PRUMYSL
LEPŠÍ PŘEŽITÍ & KVALITA ŽIVOTA
VEŘEJNOST
VEŘEJNOST
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM)
Generální ředitel: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
www.rcptm.com
Výzkumné programy
1. Nanokrystalické oxidy kovů
Doc. Libor Machala
2. Kovové nanomateriály
Doc. Libor Kvítek
4. Optické a fotonické technologie 5. Komplexy
Prof. Miroslav Hrabovský
Prof. Zdeněk Trávníček
3. Uhlíkové nanostruktury
Prof. Michal Otyepka
6. Nanoinstrumentace
Prof. Karel Lemr
Metody studia povrchů, vrstev
a velikosti částic
Dynamický rozptyl světla (DLS)
Měření plochy povrchu (BET)
Analýza povrchů metodou
kontaktního úhlu
Nanoindentace
Profilometrie
Broušení a leštění optických
povrchů
Sférointerferometrie
Speklová inteferometrie
Interferometrie v bílém světle
Rozptylometrie
Vakuové napařování
Depozice z plazmatu
Rentgenové techniky
Monokrystalová rtg-difrakce
Prášková rtg-difrakce
Rtg - fluorescence
Analytická chemie
Kapilární elektroforéza
Plynová chromatografie
Kapalinová chromatografie
Metody termické analýzy – TG/DSC/EGA
Výpočetní techniky
144-procesorový klastr
256-procesorový klastr
2048+512-jádrový klastr
Mikroskopické techniky
Transmisní elektronová m. (TEM)
Skenující elektronová m. (SEM)
M. skenující sondou (AFM, MFM, STM)
CryoHRTEM
Konfokální laserový skenující m. (CLSM)
Optická mikroskopie
Studium materiálů v
magnetických polích
SQUID magnetometr
Möss. spektroskopie v mag. poli
NMR
PPMS
Spektroskopické techniky
Hmotnostní spektrometrie
Mössbauerova spektrometrie
CEMS
Atomová absorpční s. (AAS)
IČ a Ramanova s.
Standardní absorpce & emise
Časově-rozlišená s.
Časově-korelované čítání fotonů
Fotonová statistika
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Ředitel centra: prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
www.cr-hana.eu
Výzkumné programy
1. Proteinová biotechnologie
Prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
2. Chemická biologie a genetika
Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.
3. Nové materiály a metody šlechtění rostlin
Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
4. Rostlinné biotechnologie
Prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
5. Fytofarma, genetické zdroje zelenin, léčivých,
aromatických
a kořeninových rostlin (zahájení 1.1. 2013)
Ing. Karel Dušek, CSc.
Examples of contract research
in year 2013
TEVA Czech Industries s.r.o., Czech Republic: Gene
modification of Claviceps purpurea to increase production
of ergot alkaloids, (2009-2013)
Universidad del País Vasco UPV/EHU, Spain: Analyses of
phytohormones from delivered samples, (2013)
Examples of contract research
in year 2013
CHEMAP AGRO s.r.o., Czech Republic: Tests of
growth stimulators and nutrition effects on cereals
BEIDEA s.r.o., Czech Republic: Influence of combined
growth stimulators on chosen crops and their
morphological and yield parameters
www.upol.cz

similar documents