Uniwersyteckie Poradnie Prawne

Report
Studenckie Poradnie Prawne
Podsumowanie
działalności
za rok akademicki
2013/2014
Poradnie w Polsce 2003-2014
Gdańsk
Szczecin
Białystok
Toruń
Rok akademicki
2003/2004
Poznań
Warszawa
Słubice
Łódź
Wrocław
Lublin
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
17 poradni w 14 miastach
Poradnie w Polsce 2003-2014
Gdańsk
Olsztyn
Szczecin
Białystok
Toruń
Rok akademicki
2004/2005
Poznań
Warszawa
Słubice
Łódź
Wrocław
Lublin
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
21 poradni w 15 miastach
Poradnie w Polsce 2003-2014
Gdańsk
Olsztyn
Szczecin
Białystok
Toruń
Rok akademicki
2005/2006
Poznań
Warszawa
Słubice
Łódź
Wrocław
Lublin
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
23 poradnie w 15 miastach
Poradnie w Polsce 2003-2014
Gdańsk
Olsztyn
Szczecin
Białystok
Toruń
Rok akademicki
2006/2007
Poznań
Warszawa
Słubice
Łódź
Wrocław
Lublin
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
24 poradnie w 15 miastach
Poradnie w Polsce 2003-2014
Gdańsk
Olsztyn
Szczecin
Białystok
Toruń
Rok akademicki
2007/2008
Poznań
Warszawa
Słubice
Łódź
Wrocław
Lublin
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
25 poradni w 15 miastach
Poradnie w Polsce 2003-2014
Gdańsk
Olsztyn
Szczecin
Białystok
Toruń
Rok akademicki
2008/2009 i 2009/2010
Poznań
Warszawa
Słubice
Łódź
Wrocław
Lublin
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
25 poradni w 15 miastach
Poradnie w Polsce 2003-2014
Gdańsk
Olsztyn
Szczecin
Białystok
Toruń
Rok akademicki
2010/2011
Poznań
Warszawa
Słubice
Łódź
Wrocław
Lublin
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
25 poradni w 15 miastach
Poradnie w Polsce 2003-2014
Gdynia
Gdańsk
Olsztyn
Szczecin
Białystok
Toruń
Rok akademicki
2011/2012
Poznań
Warszawa
Słubice
Łódź
Wrocław
Lublin
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
25 poradni w 16 miastach
Poradnie w Polsce 2003-2014
Gdynia
Gdańsk
Olsztyn
Szczecin
Białystok
Toruń
Rok akademicki
2012/2013
Poznań
Warszawa
Słubice
Łódź
Wrocław
Lublin
Opole
Katowice
Kraków Rzeszów
25 poradni w 16 miastach
Poradnie w Polsce 2003-2014
Gdynia
Gdańsk
Olsztyn
Szczecin
Białystok
Toruń
Rok akademicki
2013/2014
Poznań
Warszawa
Słubice
Łódź
Wrocław
Lublin
Opole
Katowice
Kraków Rzeszów
26 poradni w 16 miastach
Poradnie w Polsce
Białystok - Uniwersytet w Białymstoku
Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
Gdańsk - Uniwersytet Gdański
Gdynia - Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji
Katowice - Uniwersytet Śląski
Kraków - Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
Kraków - Uniwersytet Jagielloński
Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszów - Zamiejscowy WPiA, Wyższa Szkoła Prawa
i Administracji w Przemyślu
Słubice - Collegium Polonicum
Szczecin - Uniwersytet Szczeciński
Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Warszawa - Fundacja Academia Iuris
Warszawa - Akademia Leona Koźmińskiego
Warszawa - WPK Uniwersytet Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie
Warszawa - WPiA Uniwersytet Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
Łódź - Uniwersytet Łódzki
Warszawa - Uniwersytet Warszawski
Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Warszawa - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
im. Ryszarda Łazarskiego
Opole - Uniwersytet Opolski
Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Warszawa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa
im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław - Uniwersytet Wrocławski
Poradnie spełniające standardy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB)
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku (UG)
Klinika Porad Prawnych w Gdyni (Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji)
Studencka Poradnia Prawna w Katowicach (UŚ)
Studencka Poradnia Prawna w Krakowie (UJ)
Studencka Poradnia Prawna w Krakowie (Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego)
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL)
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS)
Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi (UŁ)
Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UWM)
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Opolu (UO)
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu (UAM)
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie (URz)
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach
Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie (USz)
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu (UMK)
Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (Akademia Leona Koźmińskiego)
Fundacja Academia Iuris w Warszawie (FAI)
Klinika Prawa, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW)
Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSHiP im. R. Łazarskiego)
Studenckie Biuro Porad Prawnych w Warszawie (WSZiP im. H. Chodkowskiej)
Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu (UWr)
Studenckie Biuro Porad Prawnych Rzeszowie (Zamiejscowy WPiA WSPiA w Przemyślu)
Rok akademicki 2013/2014
działalności poradni w liczbach







11 181 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie
od października 2013 do czerwca 2014;
najwięcej – 2989 spraw przyjęła Fundacja Academia Iuris
w Warszawie;
najmniej – 8 Koło Naukowe Centrum Informacji Administracyjnej
przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława
Staszica w Białymstoku;
najczęściej – w ok. 5,5 proc. przypadków (3428 sprawy) klienci
zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach cywilnych;
w poradniach działało 2026 studentów i 282 pracowników
dydaktycznych;
jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 7 studentami;
na jednego studenta przypadało średnio 6 spraw.
W porównaniu z poprzednim
rokiem akademickim…
… liczba spraw wzrosła prawie o 0,5 proc.,
… wzrost liczby spraw dotyczył przede wszystkim porad
z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa
spadkowego oraz pomocy NGO’s,
… liczba studentów wzrosła o 3 proc.,
… liczebność personelu naukowego wzrosła o 10 proc.
W porównaniu z poprzednimi
latami…
2500
16000
studenci
13379
12786
11899
11181
11075
11127
10597
14000
12000
9833
10000
8000
9399
2000
1661
1500
7421
913
6596
6000
1994
1279
1049
1302
1965
1851
1756
1350
opiekunowie
1000
4000
500
2000
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
2026
179 197 209
109 147
216
216
224
235 253
0
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
282
Ile spraw
zostało przyjętych przez poradnie?
2989
Łącznie: 11 181
915
943
859
687
519
437
400
407
513
412
83
173
249
129
264
403
248
194
153
110
8
18
12
Ilu studentów
działało w poradniach?
273
Łącznie: 2026
167
128
165
124
123
92
87
55
82
116
86
85
59
52
31
41
54
50
37
30
24
4
7
Ilu pracowników naukowych
działało w poradniach?
55
Łącznie: 282
41
20
13
8
8
14
12
11
7
16
11
8
6
8
6
1
8
7
6
3
4
1
Rodzaje spraw rozpatrywanych
przez poradnie















Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia, wyrok łączny);
Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego);
Rodzinne (rozwody, alimenty, opieka nad dzieckiem itp.);
Spadkowe;
Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem;
Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej;
Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego;
Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych);
Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.);
Związane z przemocą wobec kobiet;
Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców;
Związane z prawami osób niepełnosprawnych;
Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.);
Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO – szeroko rozumiana pomoc
ekspercka i poradnicza);
Inne.
Podział spraw ze względu na
rodzaje
3428
3241
Łącznie 2012/2013: 11 127
Łącznie 2013/2014: 11 181
2238
2131
1512
1301
993
1121
1129
1063
516
713
528
589
483
80
172
161
161
342
102
6
73
85
9
3
2
76
13
37
Sprawy karne
Przykładowe sprawy:
2013/2014
2012/2013
2012/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2238
2131
2632
2620
2148
2190
2004
2012
1680
1272
1046
• sporządzanie pism w zakresie postępowania
karnego (np. zawiadomienia o popełnieniu
przestępstwa, apelacje, kasacje, wniosek o
wydanie wyroku łącznego);
• środki zapobiegawcze (warunki, uchylenie);
• wykonywanie kary (odroczenia, zwolnienia,
przerwy, zawieszenia, umorzenie, przeniesienie do
innego zakładu karnego, widzenia, dozór
elektroniczny);
• wyjaśnienie wybranych zagadnień prawa karnego;
Kobiety
35%
• uprawnienia policji;
• stalking;
• zastosowania prawa łaski przez Prezydenta RP.
Mężczyźni
65%
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
Sprawy z zakresu ogólnej
problematyki prawa cywilnego
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
3428
3241
4057
3934
3214
2769
2622
2327
2397
1630
1408
Przykładowe sprawy:
• umowy cywilnoprawne - analizy umów zawieranych
przez klientów poradni, sporządzanie, treść i
wykonanie, prawa i obowiązki stron, wady
oświadczeń woli, niewykonanie i nienależyte
wykonanie określonych umów, odstąpienia od umowy,
wypłata wynagrodzenia z umowy zlecenia;
• pisma procesowe, w tym na temat kosztów sądowych
(wysokość, zwolnienia);
• terminy w postępowaniu cywilnym;
• odszkodowania i zadośćuczynienia;
Mężczyźni
44%
• uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy;
Kobiety
56%
• nieruchomości (np. służebności, ochrona posiadania,
postępowania wieczystoksięgowe, zniesienie
współwłasności, zasiedzenie nieruchomości);
• postępowanie egzekucyjne (egzekucje komornicze);
• upadłość konsumencka.
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
Sprawy rodzinne
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
1301
1512
1774
1521
1608
1434
1303
1180
1409
1004
947
Mężczyźni
19%
Przykładowe sprawy:
• rozwodowe i dotyczące separacji (przede
wszystkim pozwy w tym zakresie oraz
małżeńskie zagadnienia majątkowe po
ustaniu małżeństwa);
• ubezwłasnowolnienia;
• ustanowienie, ograniczenie i pozbawianie
władzy rodzicielskiej;
• ustalanie lub zaprzeczanie ojcostwa;
• tematyka przysposobienia, opieki i kurateli
(w tym także w odniesieniu do
cudzoziemców);
Kobiety
81%
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
• alimentacja (przesłanki, ustalanie,
podwyższanie, obniżanie, zaliczki
alimentacyjne).
Sprawy spadkowe
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
993
1063
1127
1033
1120
1010
1010
817
878
584
394
Przykładowe sprawy:
• doradztwo w sporządzaniu testamentów;
• zasady dziedziczenia ustawowego
(w szczególności kwestie zachowku)
oraz testamentowego (otwarcie, odrzucenie,
unieważnienie testamentu);
• określenie osób uprawnionych do nabycia spadku
(w tym zagadnienie osób niegodnych);
• wydziedziczenia;
Mężczyźni
37%
• zakres majątku wchodzącego w skład masy
spadkowej, kwestia odpowiedzialności za długi
spadkowe, wycena majątku spadkowego;
Kobiety
63%
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
• zabezpieczenie przed długami spadkowymi;
• postępowania spadkowe (przyjęcie, odrzucenie,
zrzeczenie się spadku, wnioski o stwierdzenie
nabycia, dział spadku, zbycie udziałów).
Sprawy związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
1129
1121
1215
1148
1094
1132
1124
992
1114
913
696
Przykładowe sprawy:
• zawieranie umów o pracę (ustalanie istnienia
stosunku pracy);
• spory między pracownikiem a pracodawcą
(pozew o zapłatę wynagrodzenia, rozwiązanie
umowy o pracę, wypowiedzenia, wniosek o
przywrócenie do pracy);
• świadczenia pracownicze (praca w godzinach
nadliczbowych, premie, dodatki, nagrody
i odprawy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop);
Mężczyźni
48%
• odpowiedzialność pracownika za mienie
powierzone;
Kobiety
52%
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
• emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne
(podstawy uzyskania uprawnień, świadczenia
górnicze i wyjątkowe, przeliczenie emerytur);
• relacje z ZUS, KRUS i Urzędem Pracy.
Sprawy związane ze świadczeniami
z pomocy społecznej
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
80
102
101
63
109
78
79
Przykładowe sprawy:
• zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej;
50
• nabywanie praw do rent socjalnych;
95
79
129
Mężczyźni
34%
• kontakty klientów poradni z ośrodkami pomocy
społecznej w tym odwołania od decyzji
o odmowie przyznania zasiłków i dodatków do niego;
• kwestie świadczeń socjalnych (zasiłków oraz
dodatków);
• domy pomocy społecznej - zasady uzyskania
miejsca, zwolnienie z opłat za pobyt;
Kobiety
66%
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
• pomoc postpenitencjarna.
Sprawy z zakresu prawa
i postępowania administracyjnego
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
516
483
588
653
577
523
474
421
563
438
432
Przykładowe sprawy:
• decyzje administracyjne (podstawy wydawania,
zasady zaskarżania, odwołania do organów
wyższej instancji, WSA, SKO);
• wniosek o ekshumację;
• postępowania administracyjne (prawa stron,
koszty, skargi na bezczynność) i egzekucyjne
w administracji;
• ewidencja ludności i sprawy meldunkowe;
Mężczyźni
48%
• zmiana nazwiska;
Kobiety
52%
• zagospodarowanie przestrzenne (warunki
zabudowy);
• koncesje;
• kwestionowanie decyzji środowiskowej.
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
Sprawy z zakresu prawa
lokalowego i spółdzielczego
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
589
713
891
761
916
838
832
591
633
598
484
Mężczyźni
34%
Przykładowe sprawy:
• eksmisje (podstawy, koszty, wstrzymanie,
uprawnienia prawowitych lokatorów);
• lokale zastępcze, socjalne, komunalne,
służbowe i zakładowe (zakres osób
uprawnionych do ich otrzymania, koszty,
rozliczenia);
• przekształcenia uprawnień do lokalu;
• spółdzielnie mieszkaniowe (wysokość zaległości
w opłatach, waloryzacja wkładu).
Kobiety
66%
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
Sprawy finansowe
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
172
161
181
119
174
171
103
106
190
188
172
Przykładowe sprawy:
• ogólne podatkowe, w tym: obowiązki
podatników, powstanie obowiązku podatkowego,
uprawnienia do ulg, nadpłaty, zwrot nienależnie
zapłaconych kwot i zagadnienia
odpowiedzialności za zaległości podatkowe;
• finansowe zabezpieczenia nieruchomości
(deklaracja wekslowa a weksel in blanco,
przewłaszczenie na zabezpieczenie);
Mężczyźni
39%
• naliczenie odsetek karnych przez bank
w związku z przekroczeniem limitu debetowego;
• cesja wierzytelności;
Kobiety
61%
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
• podatek od renty otrzymanej w Niemczech.
Sprawy związane z przemocą
wobec kobiet
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
6
13
17
19
28
Przykładowe sprawy:
11
16
• przemoc fizyczna i psychiczna;
29
31
• znęcanie się nad członkami rodziny;
42
18
Mężczyźni
0%
Kobiety
100%
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
• informacje na temat instytucji wsparcia.
Sprawy związane z prawami
uchodźców i cudzoziemców
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
85
161
167
157
334
318
435
398
332
330
285
Mężczyźni
19%
Przykładowe sprawy:
• formy ochrony prawnomiędzynarodowej
na terytorium Polski (status uchodźcy, ochrona
uzupełniająca, pobyt tolerowany);
• tytuły prawne do pobytu w Polsce (zgoda
na zamieszkanie na czas oznaczony, zgoda
na osiedlenie się, zgoda na pobyt rezydenta
długoterminowego WE);
• nadanie obywatelstwa polskiego;
• prawa cudzoziemców w czasie ich pobytu
w Polsce (łączenie rodzin, nabywanie
nieruchomości);
Kobiety
81%
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
• ochrona prześladowanego dziecka z powodu
faktu, że jego ojczymem jest obywatel Niemiec.
Sprawy związane z prawami osób
niepełnosprawnych
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
3
9
8
11
14
19
18
15
16
Przykładowe sprawy:
• zmiana stopnia niepełnosprawności;
35
71
• odwołanie od orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności;
• zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego
oraz wynikającego z tego faktu uprawnienia.
Mężczyźni
33%
Kobiety
67%
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
Sprawy związane ze służbą zdrowia
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
76
73
91
48
45
60
47
Przykładowe sprawy:
• odpowiedzialność lekarzy za błędy w sztuce
lekarskiej – zagadnienia odszkodowawcze;
31
38
37
51
Mężczyźni
20%
• relacje klientów poradni z Narodowym
Funduszem Zdrowia;
• kwestia uzupełniania, prostowania wpisów
oraz usuwania danych z dokumentacji
medycznej;
• prawo do świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych
z zakresu leczenia transseksualizmu;
• przymusowe leczenie psychiatryczne.
Kobiety
80%
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
Sprawy związane z pomocą
organizacjom pozarządowym (NGO)
Przykładowe sprawy:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
Pomoc ze strony poradni polega przede wszystkim
na wyjaśnianiu zasad działalności organizacji
pozarządowych, czy też możliwości ich udziału
w postępowaniach jako strona społeczna.
37
2
1
6
4
11
37
14
96
42
8
Sprawy inne
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
Przykładowe sprawy:
528
342
529
693
514
511
493
416
361
229
448
• skargi do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka;
• skargi konstytucyjne;
• występowanie studentów poradni jako kuratorów
w postępowaniach;
• prawo kanoniczne („kościelne” unieważnienie
małżeństwa);
• prawo własności intelektualnej;
Mężczyźni
48%
• tłumaczenie na język polski zagranicznych pism
sądowych i dokumentów urzędowych;
Kobiety
52%
• prawo prasowe (zagadnienia sprostowania
i odszkodowań);
• prawa nauczyciela względem ucznia;
• unieważnienie uchwał walnego zgromadzenia
wspólników spółki z o.o.
Podział spraw ze względu na płeć klientów
(dane za rok akademicki 2013/2014)
Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku
(Uniwersytet w Białymstoku)
Spraw łącznie: 519
Studentów: 87
Opiekunów: 12
120
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
• organizacja spotkania Członków Poradni inicjującego funkcjonowanie
poradni w roku akademickim 2013/2014,
100
• organizacja szkoleń: technicznego, historycznego oraz z zakresu udzielania
porad klientom dla członków poradni,
80
• zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Członków Poradni połączonego
ze spotkaniem Wigilijnym,
60
• organizacja kolejnej edycji Centrum Praktyk Sądowych wraz z finalnymi
symulacjami.
40
20
0
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
114
69
99
104
36
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
0
39
26
Finansowe
18
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
14
Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku
(Uniwersytet w Białymstoku) 2003-2014
700
600
500
663
599
533
603
519
475
467
452
379
400
300
620
249
200
100
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
studenci
87
62
61
49
58
48
69
72
62
65
38
opiekunowie
11 10 11
11
11
11
12 12 12
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
12 12
Centrum Informacji Administracyjnej
(Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
Spraw łącznie: 8
w Białymstoku)
Studentów: 4
Opiekunów: 4
7
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
6
• Prowadzenie zajęć „Street Law” w XI LO w Białymstoku
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, których tematyka
obejmowała 2 kategorie: samorządności i samorządu, a
także III Sektora- czyli organizacji pozarządowych.
5
4
• Prowadzenie zajęć „Street Law” podczas „Dnia Profilu
Prawo-Społecznego.
3
• Organizacja 5 edycji akcji społecznej „Chwila nieuwagi –
konsekwencje do końca życia”. W akcji uczestniczyły
liczne podmioty, których siedziba mieści się w
Białymstoku.
2
1
0
Karne
Cywilne
0
2
Rodzinne Spadko-we
0
0
Praca i
bezrobocie
0
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
0
6
0
Finansowe
0
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
0
Centrum Informacji Administracyjnej
(Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
w Białymstoku) 2003-2014
180
35
30
140
129
127
25
101
100
20
80
29
26
25
23
114
120
18
19
18
66
52
57
15
52
40
20
29 30
156
160
60
studenci
32
10
19
opiekunowie
6
5
8
5
5
6
9 9
8
7
5
5
0
4
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
4
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
Studencka Uniwersytecka Poradnia
Prawna w Gdańsku
Spraw łącznie: 411
Studentów: 165
Opiekunów: 9
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
• Nominacja Rektora UG w Konkursie o laur „Czerwonej Róży” w kategorii najlepsze
Koło Naukowe.
• Współpraca z Fundacją Magis w Gdyni oraz MOPS w Sopocie – sprawowanie
dyżurów w siedzibach obu podmiotów.
• Szkolenie z dostępu do informacji publicznej, metodyki pisania opinii prawnych
oraz szkolenie psychologiczne.
• Rozwój sekcji „Street Law”.
• Wydanie „Biuletynu SUPP Gdańsk” – kwartalnika Poradni z artykułami powstałymi
na bazie sporządzonych w SUPP opinii.
• Pełna informatyzacja pracy w Poradni oraz przyjmowanie spraw drogą e-mailową.
• Powołanie nowych opiekunów.
120
100
80
60
40
20
0
Karne
Cywilne
109
92
Rodzinne Spadko-we
23
39
Praca i
bezrobocie
28
ŚwiadczeLokalowe i
Administrania
spółcyjne
społeczne
dzielcze
7
21
45
Finansowe
11
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
4
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
33
Studencka Uniwersytecka Poradnia
Prawna w Gdańsku 2003-2014
200
600
185
180
495
477
500
400
140
studenci
120
323 309
293 304
300
82
82
100
80
165
145
160
468
411 412
393
155
63
78
57 56
52
60
200
129
100
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
opiekunowie
40
20
5
8
8
8
9
8
8
9
9
9
0
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
9
Studencka Klinika Porad Prawnych
Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni
9
Spraw łącznie: 12
8
Studentów: 30
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
7
Opiekunów: 2
• Współorganizacja konferencji Bezpieczeństwa
wewnętrznego w Gdańsku.
6
5
• Udział w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich
Poradni Prawnych w Opolu.
4
3
2
1
0
Karne
Cywilne
8
3
Rodzinne Spadko-we
1
0
Praca i
bezrobocie
0
ŚwiadczeLokalowe i
Administrania
spółcyjne
społeczne
dzielcze
0
0
0
Finansowe
0
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
0
Studencka Klinika Porad Prawnych
Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni
2011 - 2014
35
30
14
12
12
30
25
10
studenci
20
8
6
6
6
15
12
10
4
5
2
0
0
Liczba spraw w latach 2011-2014
6
1
1
opiekunowie
5
2
2
0
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2011-2014
Studencka Poradnia Prawna – Koło
Naukowe w Katowicach
Spraw łącznie: 943
Studentów : 92
Opiekunów: 8
300
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
250
• Poszerzenie współpracy z Polskim Towarzystwem Charytatywnym w
Chorzowie, oprócz udzielania pomocy prawnej podopiecznym PTCH
Poradnia zorganizowała świąteczną zbiórkę żywności.
200
• Organizacja warsztatów praktycznych „Sala Sądowa”.
150
• W ramach X Festiwalu Nauki UŚ Poradnia zorganizowała warsztaty
dotyczące mediacji.
100
50
0
Karne
Cywilne
244
254
Rodzinne Spadko-we
112
70
Praca i
bezrobocie
103
ŚwiadczeLokalowe i
Administrania
spółcyjne
społeczne
dzielcze
11
63
49
Finansowe
31
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
1
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
1
Studencka Poradnia Prawna – Koło
Naukowe w Katowicach 2003-2014
111
120
1200
100
980
1000
943
916
791
800
739
703
780
632
600
91
95 96
97
90
92
89
74
80
60
65
studenci
50
529
448
40
400
200
20
80
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
opiekunowie
6
6
9
10 10
7
7
7
8
10
0
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
8
Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
Spraw łącznie: 153
• Organizacja spotkań „salon profesorów i studentów”.
Studentów: 50
• Nawiązanie współpracy z MOPS w Krakowie.
• Organizacja wykładów dla studentów Krakowskiej Akademii z prof. Moniką
Opiekunów: 7
Płatek.
• Współorganizacja konferencji naukowej „Kodeks cywilny – sens i nonsen
kodyfikacji” odbywającej się w dniach 14-15 kwietnia 2014r.
• Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Krasomówczego dla członków
poradni.
• Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Polska i jej
wschodni sąsiedzi” odbywającej się w dniu 2 czerwca na Krakowskiej
Akademii.
• Zmiana pomieszczenia Poradni na przestronne i profesjonalne.
• Zorganizowanie Walnego Zgromadzenia członków Poradni.
60
50
40
30
20
10
0
Karne
Cywilne
45
55
Rodzinne Spadko-we
9
7
Praca i
bezrobocie
17
ŚwiadczeLokalowe i
Przemoc Uchodźcy i
AdministraNiepełnonia
spółFinan-sowe wobec
cudzocyjne
sprawni
społeczne
dzielcze
kobiet
ziemcy
2
12
0
3
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
3
0
0
Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
w latach 2009-2014
60
180
57
studenci
162
160
142
150
153
80
36
40
100
50
50
140
120
52
37
30
73
opiekunowie
20
60
7
40
10
5
5
6
7
20
0
0
Liczba spraw w latach 2009-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2009-2014
Uniwersytecka Poradnia Prawna
w Krakowie
Spraw łącznie: 859
Studentów: 55
Opiekunów: 13
200
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
180
• Organizacja konferencji uniwersyteckich poradni prawnych – grudzień 2013 r.
• Wskazanie kandydatów na kuratorów w 88 sprawach.
• Audycja w Areszcie Śledczym w Krakowie na temat kary łącznej.
• Współpraca ze stowarzyszeniem Krakowska Republika Dziecięca
Dyliniarnia, z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ oraz MOPS
z Krakowa.
• Odniesienie wielu pozytywnych skutków prawnych przez Klientów
dzięki uzyskanym poradom w ramach działalności poradni.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Karne
Cywilne
188
141
Rodzinne Spadko-we
51
41
Praca i
bezrobocie
166
ŚwiadczeLokalowe i
Administrania
spółcyjne
społeczne
dzielcze
3
25
17
Finansowe
7
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
2
77
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
48
0
93
Uniwersytecka Poradnia Prawna
w Krakowie 2003-2014
1098
10111011
880
878
762
60
859
834 802
727
50
51
48
45
studenci
47 47 48
48
44
40
40
55
40
615
30
19
20
9
11
12
16 16
23
21
14
13 13
10
opiekunowie
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
Uniwersytecka Poradnia Prawna
w Lublinie (KUL)
Spraw łącznie: 129
70
Studentów: 124
60
Opiekunów: 6
50
40
30
20
10
0
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
58
15
26
7
5
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
0
1
2
Finansowe
3
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
1
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
11
Uniwersytecka Poradnia Prawna
w Lublinie (KUL) 2003-2014
140
124
400
350
349
328
300
120
313
241
255
245
80
201
100
71
248
53
200
129
150
studenci
100
278
250
114
72
50
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
64 61
57
48 48 48 48
60
40
opiekunowie
20
5
5
5
4
4
4
4
3
3 4
0
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
6
Uniwersytecka Studencka Poradnia
Prawna w Lublinie (UMCS)
Spraw łącznie: 194
80
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
70
Studentów: 37
Opiekunów: 8
60
• Utworzenie nowej Sekcji Mediacji i Negocjacji.
• Przeprowadzenie cyklu szkoleń ze sporządzania pism procesowych
na formularzach urzędowych.
• Udział studentów Poradni w 15 - godzinnych warsztatach z zakresu
mediacji cywilnej.
• Publiczna prezentacja na WPiA symulacji mediacji w sporze
gospodarczym przez studentów Poradni.
• Prezentacja działalności Poradni podczas „Nocy Uniwersytetów” 30
maja 2014 r. oraz „Zjazdu Absolwentów UMCS” 14 czerwca 2014 r.
50
40
30
20
10
0
Karne
Cywilne
14
70
Rodzinne Spadko-we
28
13
Praca i
bezrobocie
33
ŚwiadczeLokalowe i
Administrania
spółcyjne
społeczne
dzielcze
2
15
7
Finansowe
8
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
2
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
2
Uniwersytecka Studencka Poradnia
Prawna w Lublinie (UMCS) 2003-2014
46
50
250
222
45
207 205
200
175
147
150
184
198 194
176
152
47
41
40
38
40
studenci
39
37
33
32
32
31
35
30
25
103
20
100
opiekunowie
15
10
50
7
5
5
7
7
7
7
7
7
6
5
0
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
8
Studencki Punkt Informacji Prawnej
„Klinika Prawa” w Łodzi
Spraw łącznie: 400
Studentów: 82
Opiekunów: 11
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
160
• Kontynuacja programu „Kurator”. Zgłoszenie ponad 30-stu osób chętnych do
pełnienia funkcji kuratora/opiekuna.
• Przeprowadzenie szeregu szkoleń dla studentów (m.in. szkolenie z aktywnych
metod nauczania, administracyjne, z wykorzystania elektronicznych ksiąg
wieczystych, z zagadnień postępowania egzekucyjnego, etyki zawodów
prawniczych).
• Opublikowanie podręcznika „Professional legal ethics. In theory and case studies”.
• Prezentacja symulacji rozprawy sądowej w ramach XIV Festiwalu Nauki, Techniki
i Sztuki w Łodzi oraz Pikniku Naukowego UŁ.
• Kontynuacja programu „Znam swoje prawa – konwersatorium”.
140
120
100
80
60
40
20
0
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
41
143
61
44
24
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
4
14
43
Finansowe
14
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
5
2
5
Studencki Punkt Informacji Prawnej
„Klinika Prawa” w Łodzi 2003-2014
433
380
300 306
453 461 456
100
400
303
258 258
95
89
80
studenci
90
84
82
75
80
64
60
70
60
45
58
50
50
opiekunowie
40
30
20
7
7
8 10
8 9
9
10 11
11
10
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
11
Studencka Poradnia Prawna
w Olsztynie (UW-M)
Spraw łącznie: 513
250
Studentów: 85
200
Opiekunów: 1
150
100
50
0
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
78
208
35
32
28
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
16
72
23
Finansowe
18
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
3
0
0
Studencka Poradnia Prawna
w Olsztynie (UW-M) 2004-2014
100
600
90
90
525
513
500
80
studenci
70
400
306
300
245
50
60
320 335
50
214 212 219
200
100
35
32
23
26
opiekunowie
11
20
10
40
34
40
30
127
85
80
6
6
6
7
12
9
9
5
0
0
Liczba spraw w latach 2004-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2004-2014
1
Uniwersytecka Studencka Poradnia
Prawna "Klinika Prawa" w Opolu
Spraw łącznie: 407
140
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
Studentów: 167
120
• Organizacja XXI OKUPP.
Opiekunów: 8
• Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
PUP w Opolu, Biurem Poselskim Janiny Okrągły,
Aresztem Śledczym.
• Nagrodzenie Noblem SPSP Bona Fides za rozwój ruchu
klinicznego oraz najlepszego koła działającego na UO.
• Promocja poradni w konkursie organizowanym przez PZU
S.A „Inwestycja w Przyszłość”.
• Kontynuacja programu „Propedeutyka Praw Człowieka” oraz
przygotowanie publikacji poświęconej prawom człowieka.
100
80
60
40
20
0
Karne
Cywilne
97
117
Rodzinne Spadko-we
116
20
Praca i
bezrobocie
28
ŚwiadczeLokalowe i
Administrania
spółcyjne
społeczne
dzielcze
5
2
4
Finansowe
11
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
2
2
3
Uniwersytecka Studencka Poradnia
Prawna "Klinika Prawa" w Opolu 2003-2014
428
450
392
400
300
265
407
250
350
188
307
300
167
200
200
176
150
100
191
167
120 121
64
150
111
100
65
50
50
167
149
studenci
250
20 15 14
2
0
2
2
17
2
20
10 8
opiekunowie
6
5
5
5
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
8
Studencka Uniwersytecka Poradnia
Prawna w Poznaniu
160
Spraw łącznie: 437
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
140
Studentów: 59
• Studenci pracujący w Poradni uzyskali zaliczenie
obowiązkowych praktyk studenckich, przewidzianych w
planie studiów.
120
Opiekunów: 7
100
80
60
40
20
0
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
134
116
46
19
36
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
6
27
33
Finansowe
5
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
1
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
2
0
12
Studencka Uniwersytecka Poradnia
Prawna w Poznaniu 2003-2014
90
900
800
786
756
718
700
600
60
500
400
478
71
80
756
717 734
70
493
85
studenci
468
437
329
50
64
58
59
49
46
50
30
40
300
30
200
20
100
10
0
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
60
72
opiekunowie
11
5 5
5
4
5
6
13 13
13
7
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
Uniwersytecka Poradnia Prawna
w Rzeszowie
Spraw łącznie: 264
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
100
• Organizacja I Ogólnopolskiego Forum Edukacji Prawnej, I
Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą symulację rozprawy cywilnej
„Student Prawa w Wydziale Cywilnym Sądu”, oraz II Euroregionalnej
Konferencji „Mediacja – między teorią, a praktyką”.
90
80
Studentów: 116
Opiekunów: 16
70
• Organizacja szkoleń dla członków Poradni.
60
• Organizacja wraz z Fundacją PRAWNIKON kursu języka migowego I-go
stopnia PJM dla 10 członków Poradni.
50
• Realizacja projektu Street Law.
40
• Podpisanie porozumienia ze stowarzyszeniem POMOC zajmującym się
udzielaniem pomocy postpenitencjarnej.
30
20
10
0
Karne
Cywilne
53
91
Rodzinne Spadko-we
26
21
Praca i
bezrobocie
25
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
1
26
7
Finansowe
3
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
1
0
10
Uniwersytecka Poradnia Prawna
w Rzeszowie 2003-2014
169
180
400
300
253
250
200
145
160
334
350
230
318 322
259 249
140
264
253
226
158
74
80
100
40
50
20
0
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
83
100
60
116
studenci
120
150
133
114
54
48
opiekunowie
35
23
3 2
4
7
11
12
11
14 14
16
10
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
Koło Naukowe Studencka Poradnia
Prawa w Słubicach
Spraw łącznie: 403
160
Studentów: 24
140
Opiekunów: 3
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
120
• Organizacja konferencji dotyczącej transgranicznego
stosowania prawa.
100
80
60
40
20
0
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
79
148
61
13
40
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
3
17
6
Finansowe
0
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
36
Koło Naukowe Studencka Poradnia
Prawa w Słubicach 2003-2014
45
700
40
597
600
554
500
35
548
454
479
300
350
403
367
studenci
38
36
32
32
30
26
30
415
400
38
28
26
27
24
25
20
253
15
200
117
10
100
5
0
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
opiekunowie
2
6
8
5
6
6
4
6
7
2
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
3
Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka
Poradnia Prawna” w Szczecinie Spraw łącznie: 173
Studentów: 31
Opiekunów: 6
60
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
50
• Udział członków Poradni w dwóch Ogólnopolskich
Konferencjach Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
40
30
20
10
0
Series1
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
22
51
23
14
11
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
1
7
18
Finansowe
0
Przemoc Uchodźcy
Niepełnowobec
i cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
26
Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka
Poradnia Prawna” w Szczecinie 2003-2014
83
90
700
600
500
400
300
200
80
622
552 560
586
studenci
61
70
60
486
441 434
57
50
50
349 330
59
54 52
46
44
47
40
255
173
20
100
10
0
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
31
opiekunowie
30
3
4
5
7
6
12
4
6
10
8
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
6
Uniwersytecka Poradnia Prawna
w Toruniu
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
120
Spraw łącznie: 249
Studentów: 52
• Rosnąca liczba klientów.
• Wzrost zaufania wśród społeczeństwa - ci sami klienci
często kontaktują się z nami wielokrotnie.
• Wzrost zainteresowania działalnością Poradni ze strony
studentów.
• Większa różnorodność przyjmowanych spraw.
• Silnie zmotywowany zespół członków chętnych do
podejmowania różnych zadań.
100
80
60
Opiekunów: 14
40
20
0
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
48
96
39
20
23
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
1
19
0
Finansowe
2
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
1
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
0
Uniwersytecka Poradnia Prawna
w Toruniu 2003-2014
300
60
250
234
200
187
182
147
159 155
48
50
40
212
201
150
studenci
249
40
36
163
145
100
41
10
0
0
37
opiekunowie
20
10
52
33 33
30
50
Liczba spraw w latach 2003-2014
33
36
48
11
9
10
9
9
9
11
11 11 14
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
Klinika Prawa
(EWSPiA w Warszawie)
1
0.9
Spraw łącznie: brak danych za 2013/14
0.8
Studentów: brak danych za 2013/14
0.7
Opiekunów: brak danych za 2013/14
0.6
0.5
Poradnia zakończyła współpracę z FUPP.
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Karne
Cywilne
0
0
Rodzinne Spadko-we
0
0
Praca i
bezrobocie
0
ŚwiadczeLokalowe i
Administrania
spółcyjne
społeczne
dzielcze
0
0
0
Finansowe
0
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
0
Klinika Prawa
(EWSPiA w Warszawie) 2007-2014
450
392
400
350
324
319
300
250
200
212
178
150
100
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
18
studenci
12
10
10
5
3
3
2
3
2
opiekunowie
50
0
Liczba spraw w latach 2007-2012
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2007-2012
Koło Naukowe „Studencka Poradnia
Prawna” (UKSW w Warszawie)
Spraw łącznie: 83
35
Studentów: 86
30
Opiekunów: 20
25
20
15
10
5
0
Karne
Cywilne
7
33
Rodzinne Spadko-we
10
13
Praca i
bezrobocie
5
ŚwiadczeLokalowe i
Przemoc Uchodźcy i
AdministraNiepełnonia
spółFinan-sowe wobec
cudzocyjne
sprawni
społeczne
dzielcze
kobiet
ziemcy
0
5
6
4
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
0
Koło Naukowe „Studencka Poradnia
Prawna” (UKSW w Warszawie) 2006-2014
300
171
180
262
160
250
140
200
120
100
150
studenci
80
100
50
68
38
83
73
83
53
60
40
27
0
20
21
9
9
51
35
27
20
9
86
40
opiekunowie
12
9
1
10
20
0
Liczba spraw w latach 2006-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2006-2014
Koło Naukowe „Studencka Poradnia
Prawna” (UKSW WPK w Warszawie)
4.5
Spraw łącznie: 11
4
Studentów: 31
Opiekunów: 3
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Karne
Cywilne
0
3
Rodzinne Spadko-we
1
4
Praca i
bezrobocie
1
ŚwiadczeLokalowe i
Przemoc Uchodźcy i
AdministraNiepełnonia
spółFinansowe wobec
cudzocyjne
sprawni
społeczne
dzielcze
kobiet
ziemcy
0
0
0
0
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
2
Koło Naukowe „Studencka Poradnia
Prawna” (UKSW WPK w Warszawie)
2012-2014
35
30
50
43
45
29
40
25
35
20
30
25
15
11
10
5
studenci
20
15
10
31
opiekunowie
9
3
5
0
0
Liczba spraw w latach 2012-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2012-2014
Klinika Prawa, Studencki Ośrodek
Pomocy Prawnej w Warszawie
500
Spraw łącznie: 915
450
Studentów: 128
400
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
Opiekunów: 8
350
• Wygrana skarga w ETPCz.
• Wygrane 2 apelacje.
300
250
200
150
100
50
0
Karne
Cywilne
469
182
Rodzinne Spadko-we
50
34
Praca i
bezrobocie
83
ŚwiadczeLokalowe i
Administrania
spółcyjne
społeczne
dzielcze
1
8
37
Finansowe
20
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
8
1
Służba
zdrowia
NGO
inne
8
0
14
Klinika Prawa, Studencki Ośrodek
Pomocy Prawnej w Warszawie 2003-2014
180
1600
1434
160
1400
1200
1000
1215
1159
1030
1012 1018
892
1046
150
studenci
140
1101
915
821
800
118 116
128 128
93
120
100
150
77
79
82 85
80
600
60
400
opiekunowie
40
200
20
0
7
6
7
6
8
9
7
9
9
8
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
8
Fundacja Academia Iuris
w Warszawie
Spraw łącznie: 2989
1200
Studentów: 273
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
1000
Opiekunów: 41
• Nawiązanie współpracy ze Studencką Poradnią Prawną w
Białymstoku.
• Podpisanie umowy o współpracy z Wydziałem Prawa UwB.
800
600
400
200
0
Series1
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
247
1125
355
363
352
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
0
72
231
Finansowe
0
Przemoc Uchodźcy
Niepełnowobec
i cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
244
Fundacja Academia Iuris
w Warszawie 2003-2014
285
3607
3500
3271
3000
3102
2989
2384 2347
2284
271
300
2664
2500
225
250
200
215
295
257
279
273
257
222
180
1958
2000
1500
studenci
350
4000
150
1315 1214
opiekunowie
100
1000
50 15
500
20
17
27
33
21
27 33
37
0
0
Liczba spraw w latach 2003-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
40
41
Studencka Poradnia Prawna Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie
40
Spraw łącznie: 110
35
Studentów: 54
Opiekunów: 6
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
30
• Przyjęcie wizyty studyjnej gości z Czech, Turcji oraz Chin.
• Zorganizowanie prezentacji podczas dnia Kół Naukowych.
na Akademii Leona Koźmińskiego dotyczącej działań Kliniki.
25
20
15
10
5
0
Series1
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
30
38
8
7
14
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
0
8
5
Finansowe
0
Przemoc Uchodźcy
Niepełnowobec
i cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
0
Studencka Poradnia Prawna Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie 2004-2014
70
300
studenci
61
276
60
250
208
218
43
50
43
47
48
38
200
32
40 32
150
117 110
100
100
54
51
233
77
80
68
50
30
opiekunowie
20
10
8
6
5
5
7
7
5
6
8
0
0
Liczba spraw w latach 2004-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
6
Studencka Poradnia Prawna
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa
im. R. Łazarskiego w Warszawie
Spraw łącznie: 248
90
Studentów: 41
80
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
70
Opiekunów: 8
• Organizacja dnia bezpłatnych porad prawnych w Uczelni
Łazarskiego.
60
• Warsztaty street law wyjazdowe oraz na miejscu prowadzone
przez studentów i nauczycieli akademickich.
50
40
30
20
10
0
Karne
Cywilne
29
85
Rodzinne Spadkowe
35
12
Praca i
bezrobocie
16
ŚwiadczeLokalowe i
Administrania
spółcyjne
społeczne
dzielcze
6
21
2
Finansowe
3
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
32
7
Studencka Poradnia Prawna
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa
im. R. Łazarskiego w Warszawie 2004-2014
160
300
140
117
248
250
120
205
200
studenci
209
200
87
100
76
167
150
140
131
107
119
100
50
141
80
64
59
60
37
36
40
33
20
20
8
32
opiekunowie
15
10
8
8
8
8
8
0
0
Liczba spraw w latach 2004-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2004-2014
41
8
Studenckie Biuro Porad Prawnych
(Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa
im. H. Chodkowskiej w Warszawie)
7
Spraw łącznie: 18
Studentów: 7
6
Opiekunów: 1
5
4
3
2
1
0
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
6
5
3
2
0
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
0
1
0
Finansowe
0
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
1
0
Studenckie Biuro Porad Prawnych
(Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa
im. H. Chodkowskiej w Warszawie) 2005-2014
studenci
30
300
250
25
25
241
21
20
200
16
14
15
98
21
16
184
150
100
25
105
94
18 18
19
20
10
7
4
60
50
5
35
18
18
0
0
Liczba spraw w latach 2005-2014
7
3
6
opiekunowie
3
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2005-2014
1
Uniwersytecka Poradnia Prawna
we Wrocławiu
Spraw łącznie: 697
300
Studentów: 123
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:
250
Opiekunów: 55
• Rozpoczęcie projektu STREET LAW w Zakładach Karnych.
• Powołanie sekcji listowej.
• Symulacje rozprawy karnej – około 1-2 w każdym semestrze, w
tym jedna podczas dnia otwartego organizowanego na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
200
150
100
50
0
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
118
262
76
85
46
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
11
35
28
Finansowe
11
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
15
Uniwersytecka Poradnia Prawna
we Wrocławiu 2003-2014
160
1200
1095
1000
773
100
80
400
200
390 373 421
320
177
60
24
20
8
0
0
55
30
40
119
89
55 55
546
600
80
80
687
123
115
studenci
120
800
133
132
140
995
opiekunowie
9
2
3
2
2
3
2
2
2
-20
Liczba spraw w latach 2003-2014
Liczba studentów i personelu
naukowego w latach 2003-2014
Studenckie Biuro Porad Prawnych
Zamiejscowy WPiA w Rzeszowie Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu
30
Spraw łącznie: 45
Studentów: 23
25
Opiekunów: 3
20
15
10
5
0
Karne
Cywilne
Rodzinne
Spadkowe
Praca i
bezrobocie
0
24
7
5
9
ŚwiadczeLokalowe i
Administra
nia
spół-cyjne
społeczne
dzielcze
0
0
0
Finansowe
0
Przemoc Uchodźcy i
Niepełnowobec
cudzosprawni
kobiet
ziemcy
0
0
0
Służba
zdrowia
NGO
inne
0
0
0
Czas załatwiania spraw klientów
poradni
Krótkie
wyjaśnienie
– porada na
bieżąco (1-2
wizyty, do 2
tygodni)
43%
Rok i więcej
3%
Kilka wizyt
(od 2 tygodni
do 2
miesięcy)
38%
Powyżej 2
miesięcy do
roku
16%
Źródła wiedzy o poradniach
Inne:
15,74%
Rodzina:
13,5%
NGO i
instytucje:
7,59%
Znajomi:
23,62%
Media:
39,55%
Czy klienci poradni korzystali wcześniej
z profesjonalnej pomocy prawnej?
Kobiety
Mężczyźni
TAK:
11,56%
NIE:
88,44%
TAK:
16,15%
NIE:
83,85%
Czego najbardziej poradnia potrzebuje
w najbliższym czasie, aby się rozwijać?
Pomoc w bieżącej działalności – polepszenie wyposażenia technicznego w komputer,
projektor, ksero, faks, niszczarka oraz sprzęt pomocny do udzielania porad
w ośrodkach poza stałą siedzibą; finansowanie bieżącego korzystania, zmiany
pomieszczenia napraw i modernizacji istniejącego wyposażenia, uzyskanie dostępu
do Internetu, licencje na oprogramowanie typu LEX, Legalis itp. – 11
Środków finansowych służących umożliwieniu studentom pracy w wyjazdowych punktach
udzielania porad, organizacji seminariów i konferencji, organizacji corocznej
symulacji rozprawy,
dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników i
współpracujących praktyków – 6
Szkoleń dla studentów, dotyczących pracy z klientem, w szczególności psychologicznych,
rozwijających interaktywne metody nauczania klinicznego – 11
Literatury fachowej, a w tym w szczególności: zbiorów ustaw, komentarzy, wzorów pism,
elektronicznych zbiorów przepisów – 5
Wsparcia uczelni i środowiska prawniczego mającego na celu zwiększenie kadry
naukowej zatrudnionej w poradni, zwiększenie akceptacji w środowisku, przekazanie
odpowiedniego pomieszczenia – 5
Środków finansowych na reklamę poradni – 2
Szkoleń dla opiekunów – 2
(Poradnie udzielały kilku odpowiedzi)
Osiągnięcia Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Fundacja otrzymała w 2004 roku wyróżnienie w Konkursie Na Najlepszą Inicjatywę
Obywatelską Pro Publico Bono.
Od 2005 roku posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
Otrzymała od ELSA Poland tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej roku 2006 i 2007”.
Przekazała dotychczas studenckim poradniom środki finansowe o łącznej wartości
około 590 000 zł. oraz środki rzeczowe o wartości około 1 830 000 zł..
Wydała pierwszy w Polsce i regionie podręcznik „Studencka Poradnia Prawna.
Idea, organizacja, metodologia”, (przetłumaczony także na język angielski i
chiński) oraz wydała serię 16 podręczników i książek adresowanych do
studentów i opiekunów w Studenckich Poradniach Prawnych.
Zorganizowała dotychczas 22 Ogólnopolskie Konferencje Uniwersyteckich
Poradni Prawnych oraz kilkanaście szkoleń specjalistycznych;
Aktywnie uczestniczy w budowaniu silnego ruchu klinicznego w Europie ŚrodkowoWschodniej i w krajach transformacji ustrojowej m.in. na Ukrainie, Białorusi,
Uzbekistanie, Chinach, Rosji, Serbii i Gruzji.
Od stycznia 2008 uruchomiła Centrum Pro Bono, program mający na celu łączenie
pomocy prawnej oferowanej pro bono przez kancelarie prawne potrzebującym
organizacjom pozarządowym.
Od jedenastu lat jest organizatorem prestiżowego Konkursu Prawnik Pro Bono.
Osiągnięcia Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych
W 2013 roku Fundacja oraz prowadzone przez nią Centrum Pro Bono otrzymało nagrodę za
najlepsze partnerstwo społeczne roku. Organizatorem Konkursu jest Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce, partnerem konkursu jest Krajowy
Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS). Konkurs jest finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013.
Osiągnięcia Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Z dumą informujemy, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju
i budowy ruchu klinik prawa w Polsce odznaczył Filipa Czernickiego oraz Łukasza
Bojarskiego Złotymi Krzyżami Zasługi, zaś dr Izabelę Kraśnicką, adw. Filipa Wejmana,
Prof. Pawła Wilińskiego oraz Grzegorza Wiaderka - Brązowymi Krzyżami Zasługi.
Sponsorzy Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych
SPONSORZY INSTYTUCJONALNI
SPONSORZY
Zapraszamy do współpracy
Fundacja
Uniwersyteckich
Poradni
Prawnych
ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
tel.: (22) 828 91 28 w.143; fax: (22) 828 91 29
www.fupp.org.pl, [email protected]
Bank PEKAO S.A. II o/Warszawa
nr: 87 1240 1024 1111 0000 0269 4777

similar documents