College 3 Omgaan met geld - Minorfinancieeladvies.nl

Report
COLLEGE 3 OMGAAN MET GELD
De studie der economie
De financiële consument
1
OPDRACHT PORTFOLIO
Vind een voorbeeld van opstuwend
keuzegedrag.
2
DE FINANCIËLE CONSUMENT
Hoe ziet anno 2012 de financiële consument eruit ?
3
DE FINANCIËLE CONSUMENT
1.Gemaksgeoriënteerden.
Deze groep richt zich in hoge mate op zekerheid, mijdt risico,
besteedt de minste energie aan het verzamelen van informatie
en is weinig betrokken bij financiële zaken. In deze groep zijn
lager opgeleiden en oudere burgers oververtegenwoordigd.
4
GROEP 2 EN 3
2.De ambitieuzen
Zijn avontuurlijk en gaan risico niet uit de weg. In deze groep komen veel
jongere gezinnen voor en consumenten met een hogere opleiding.
3.De adviesgevoeligen laten zich in hun beslissingen sterk beïnvloeden
door het vertrouwen dat men in anderen heeft. Zij nemen doorgaans
beslissingen op grond van gevoel in plaats van op basis van inhoudelijke
kennis. Doorgaans zijn de consumenten in deze groep lager opgeleiden,
jong en alleenstaand.
5
DE BEHEERSTEN
4.De beheersten vormen een groep die graag weloverwogen
beslissingen neemt en deze baseren op feiten en argumenten.
Hun betrokkenheid bij financiële zaken is erg groot, en zij zijn
doorgaans iets ouder.
6
FINANCIAL SERVICE AUTHORITY
In een door de Engelse evenknie der AFM, the
Financial Service Authority, uigevoerde studie naar de financiële
kennis van burgers wordt financiële bekwaamheid als volgt
omschreven: “Financial capable people are able to make
informed financial decisions. They are numerate and can budget
and manage effectively. They understand how to manage credit
and debt. They are able to asses needs for insurance and
protection. They can assess the different risk and returns
involved in different saving and investment options. They have
understanding of the wider ethical, social, political
and environmental dimensions of finances”
7
NEDERLANDSE SITUATIE
1.De financieel onbekommerden
(15% van de Nederlandse bevolking)
Een groep die goed kan rondkomen, spaart, veel kennis van
zaken heeft op financieel gebied, slecht overzicht heeft van de
situatie waarin zij zich bevindt, weinig betrokken is bij financiële
besluitvorming en uit relatief veel ouderen bestaat
met een hoog inkomen en weinig schulden.
8
AMBITIEUS
2.Financieel ambtieuzen
(17% van de Nederlandse bevolking)
Een groep die goed kan rondkomen, veel kennis heeft op
financieel gebied en zich op de financiële markt ook actief
gedraagt door financiële producten aan te schaffen die (soms)
enig risico met zich meebrengen. Is sterk betrokken bij de
aanschaf van deze financiële producten. Doorgaans bestaat
deze groep uit relatief jonge personen met een hoog inkomen,
een modaal vermogen en weinig schulden
9
DE OUDEREN
3.Financieel degelijken
(14% van de Nederlandse bevolking)
Een groep die actief op zoek gaat naar informatie, goed met
geld kan omgaan en een goed financieel beheer heeft. Bij
hun keuze laten ze zich doorgaans leiden door zekerheid. Veel
55+ met een modaal inkomen en vermogen.
10
ONZEKER
4.Financieel onzekeren
(16% van de Nederlandse bevolking)
Een groep respondenten met zeer veel financiële kennis,
desalniettemin onzeker is met betrekking tot de juistheid van de
verkregen informatie. Zij voeren een zwak financieel beheer en
hebben spijt van niet gemaakte keuzes. Deze groep heeft
doorgaans de middelbare leeftijd en een modaal inkomen en
vermogen.
11
ZOEKEND
5.Financieel zoekenden
(18% van de Nederlandse bevolking)
Een groep die slecht rondkomt en niet spaart, goed overzicht
heeft, weinig tot geen financiële kennis heeft en actief op zoek
gaat naar informatie. Betrokkenheid bij financiële producten is
hoog en over het algemeen bestaat de groep uit vrouwen,
jongeren en lager opgeleiden met een modaal inkomen en geen
vermogen.
12
LACONIEK
6.Financieel laconiek.
( 15% van de Nederlandse bevolking)
Een groep die zorgen baart. Zij kunnen slecht rondkomen,
sparen slecht, hebben nauwelijks enig overzicht, zeer weinig
financiële kennis, zoeken amper naar informatie, kunnen slecht
omgaan met geld en hebben geen of nauwelijks enige
betrokkenheid bij financiële producten. De groep bestaat uit
voornamelijk vrouwen met een modaal inkomen en relatief veel
schulden.
13
ONGELETTERD
7.Financieel ongeletterden
(5% van de Nederlandse bevolking)
Een groep die zeer slecht kan rondkomen, zeer slecht spaart,
slecht overzicht heeft, zeer weinig financiële kennis heeft, hoge
mate van betrokkenheid heeft bij financiële producten, heeft
niet geleerd met geld om te gaan en in het algemeen een slecht
financieel beheer voert. Doorgaans veel jongeren, laag
opgeleid, laag inkomen, weinig vermogen en veel schulden.
14
OVER GELD EN GEEST
http://www.youtube.com/watch?v=NabwWNL_AXI
15
KEUZES
Keuzes maken:
Keuze 1
a. 50% kans op een vakantie van drie weken naar Engeland, of
b.100% kans op een vakantie van één week naar Engeland
Keuze 2
a. 5% kans op een vakantie van 3 weken naar Engeland
b. 10% kans op een vakantie van één week naar Engeland
16
WAT DOE JE ??
17
CONSEQUENT
Indien je bij keuze 1 A (50% kans op drie weken)
hebt gekozen zou je rationeel bij keuze 2 ook voor A
(5% kans op 3 weken) hebben moeten kiezen.
Meest gekozen combinatie:
Keuze 1: B (100% kans op 1 week)
Keuze 2: A ( 5% kans op drie weken)
18
NOG EEN KEUZE
Keuze 3
a.
80% kans dat u € 4000,-- kwijtraakt
b. 100% kans dat u € 3000,-- kwijtraakt
Keuze 4
a. 20% kans dat u € 4000,-- kwijtraakt
b. 25% kans dat u € 3000,-- kwijtraakt.
92% van de respondenten koos voor A bij keuze 3.
Bij keuze 4 koos 58% voor B.
19
RICHARD THALER
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3MV8db
PeHxs
20
ZOEK EEN VOORBEELD
Zoek een voorbeeld van zogenaamde
“Sunk Cost Fallacy”:
Het effect dat verliesgevende investeringen of
beleggingen niet worden gestaakt of afgestoten
maar leidt tot gedrag dat men hier nog meer geld
in investeert.
21
VOLGENDE WEEK: LEREN OM TE GAAN MET GELD
22

similar documents