kracht - Management Drives

Report
Hoe ontwikkel en stimuleer ik talent in
een breinvriendelijke school?
De kracht van het onderwijs
is de leerkracht
Ria van Dinteren
Astrid Oostrom
Fixed en growth mindset Carol Dweck
Fixed Mindset
Growth Mindset
Ik maak liever geen fouten
Fouten maken hoort bij leren
Als ik iets niet kan, begin ik er niet
aan
Alles is te leren
Ik ben slim
Ik ben een doorzetter
Ik houd van mensen die mij
bewonderen
Ik werk graag met mensen die
beter zijn dan ik
Om de beste te worden heb je
talent nodig
Oefenen is meer bepalend dan
talent
Fouten maken is vervelend, ik
houd er niet van om af te gaan
Fouten zijn een onderdeel van het
leerproces. Ze zetten me op
scherp
www.actieflereninorganisaties.nl
Drie standen van iedere drijfveer: In welke stand staat U nu?
In balans
Overdreven
Negatief
Paars
Verbinden
Nederigheid
Groepsidentiteit
Trots creeren
Altijd maar groep benadrukken
Wij-zij denken
Verstikken
Individu wegvagen
Buitensluiten
Rood
Tempo maken
Keuzes maken
Focus houden
Opjagen
Zwart wit denken
ADHD
Knokken, vechten, domein
bewaken
Overal bovenop
Aanvallen
Blauw
Helderheid brengen
Structureren en organiseren
Betrouwbaar en degelijk
Bureaucratisch
Star dichtregelen
Duiken in details
Verschuilen achter regels
Terugvallen op de eigen taak
Oranje
Pro-actief
Ondernemend
Flexibel
Resultaatgericht
Waan van de dag
Haantjesgedrag
Profileringsdrang
Ego
Zelfbescherming
Wijzen naar anderen
Duikgedrag
Groen
Creëren van harmonie
Inleven in de ander
Luisteren
Overeenstemming aanvoelen
Alles ihkv de relatie
Altijd consensus willen bereiken
Altijd compromissen willen sluiten
Alles toedekken met de mantel der
liefde
Niet praten met maar over
Protesteren, zwart maken
Roddelen
Slachtoffergedrag
Geel
Vooruit kijken en denken
Creatief en denken in vrijheid
Steeds maar anders
Alles met alles verbindend
Negatief kritisch
Cynisch en drammerig
Oefening
Oefening
• Kies een lastige situatie uit je werk, die zich steeds
lijkt te herhalen
• Scoor jezelf op balans – overdreven - negatief in die
situatie
• Wat is een eenvoudige, haalbare eerste stap
richting growth?
Growth Mindset; een prikkelende vraag….
Hoe zou het zijn als ik…
en …
Pa
Werk vanuit een authentieke
identiteit en echte binding creëer
de zakelijkheid goed in het oog houd?
Ro
Krachtig mijn impulsen volg
steeds rechtvaardig en met respect voor de
ander handel?
Bl
Zelfstandig structuur creëer
vooruit kijk, structuur aanbreng en anderen
betrek?
Or
Ondernemend uitdagingen aanneem
met focus ga voor gezamenlijk resultaat?
Gr
Harmonie en betrokkenheid creëer
mijzelf en anderen houdt aan onze
verantwoordelijkheden?
Ge
Visionair ben en creatief nadenk
steeds voortbouw op de missie en bestaande
kennis?
* Wat is een eerste stap in de goede richting die u morgen direct kunt doen?
Inspirerend Leiderschap
Zoekt
Wat is inspirerend leiderschap?
Vader
Leiderschap dat voortbouwt op de geschiedenis, met respect voor de tradities en gewoontes
in de organisatie. Iemand die voortkomt uit de eigen gelederen en is aangewezen door de
hoogste autoriteiten.
Held
Leiderschap dat mij direct wat oplevert. Een grote baas die recht door zee, macho en
krachtig is en de eigen kring beschermt. Iemand die bewondering en een beetje angst
inboezemt.
Regelaar
Leiderschap dat orde en zekerheid brengt. Iemand met positie, macht & rang die punctueel
werkt volgens de regels en afspraken.
Ondernemer
Leiderschap waarin alleen het resultaat telt. Iemand die zelf succesvol is, contact heeft met
de elite en kansen voor mij creëert om succesvol te zijn.
Groepsleider
Leiderschap dat zich richt op onderlinge verhoudingen en individuele emoties. Iemand die
stuurt via het persoonlijke netwerk. Meedoen en delen zijn de norm. Een leider die ruimte
geeft voor individuele emoties.
Inspirator
Leiderschap waarin visie en concepten centraal staan. Iemand die op lange termijn denkt en tolerant is
naar hoe dingen gedaan worden. Iemand die ingevingen met formele kennis combineert en het grote
plaatje en de dwarsverbanden ziet.
Motiveren
Geel
Vrijheid bieden, complexiteit benadrukken; big picture presenteren;
principiële benaderingen kiezen; afwisseling en fun bieden;
intellectueel debat aanmoedigen
Groen
Participatie stimuleren, betrokkenheid tonen; werken volgens
consensus-model; zwakte en emotie accepteren; openheid;
aandacht geven aan individuele mens; kleine groepen creëren
Oranje
Kansen voor succes bieden; bereidheid tonen om risico’s te nemen;
applaus en beloning geven bij succes; status verhogen; doelen
benadrukken en middelen heiligen
Blauw
Orde en zekerheid bieden; het algemeen belang benadrukken;
eer geven aan degenen die zich opofferen; goed voorbeeld geven;
afwijkend gedrag bestraffen
Rood
Directe beloningen; kracht en onverschrokkenheid tonen; vijandbeelden en ingroup creëren; onvoorwaardelijke steunen van ‘eigen’
mensen; respect tonen; macht geven; ruimte voor uiterlijk vertoon
Paars
Familiegevoel creëren; vaste momenten en rituelen introduceren;
verwijzen naar historie; symbolen en motto’s gebruiken; tradities
Respecteren; veiligheid bieden; mystiek leiderschap
Demotiveren
Geel
Regels invoeren die niet uitgelegd (kunnen) worden; disfunctionele
structuren introduceren; herhalend werk creëren; groepsgedrag en
groepsnormen afdwingen; weinig aandacht voor concept en strategie
Groen
Groepswaarden relativeren of ontkennen; centraliseren; competitie
aanmoedigen; geen groepsverantwoordelijkheid accepteren;
zwakkere medewerkers onder druk zetten; opportunisme
Oranje
Ondernemerschap ontmoedigen; doelen relativeren; gelijkheid van
medewerkers benadrukken; prestaties niet belonen; kosten belangrijker vinden dan opbrengsten; status en prestige ontkennen
Blauw
Bestaande regels en werkwijzen ridiculiseren; te laat komen;
afwijkingen onbestraft laten of aanmoedigen; afspraken herroepen;
slordigheid tonen, hiërarchische lijnen passeren (level-skipping)
Rood
Twijfel over kracht tonen; gedrag van ‘outsider’ vertonen; gevestigde
machtsposities ontkennen; ruimte laten voor zwakte en emoties;
excuses maken
Paars
Mystiek leiderschap betwijfelen; oude gewoonten afschaffen;
onzekerheid en onveiligheid creëren; oude relaties doorbreken;
snelle verandering doorvoeren; taboes doorbreken
Beoordeling: zie ik iemand die zelfstandig
structuur creëert?
Structureert en maakt
betrouwbaar
Organiseert, kijkt vooruit,
brengt structuur aan en
betrekt anderen
9
Gaat loyaal mee, neemt
verantwoordelijkheid
(proactief/positief)
Gebruikt structuur als
schild
(reactief/negatief)
10
Stabiel, houdt zich aan de
regels, komt afspraken
na. Met zijn eigen taak
bezig
Formalistisch rond
eigen
verantwoordelijkheid
8
7
6
5
4
3
2
Valt terug op eigen
taak
1
Beoordeling: Zie ik iemand die werkt vanuit
een authentieke identiteit?
Draagt actief bij aan
het creëren van
binding en veiligheid
(proactief/positief)
Is gesloten en bekijkt
zaken met argwaan
en wantrouwen
(reactief/negatief)
Creëert een echte
binding, zonder dat
zakelijkheid uit het oog
verloren wordt.
10
9
Zoekt actief naar
manieren om binding
te versterken.
8
7
Behoudt het goede,
staat open voor het
nieuwe.
6
Trekt zich steeds
terug. Vertrouwt
het niet.
4
Lijkt onbereikbaar als je
niet bij zijn clubje hoort.
Reageert onbegrijpelijk
als je wat vraagt.
2
5
3
1
Beoordeling: Zie ik iemand die krachtig
optreedt en contact houdt?
Creëert helderheid
door krachtig en
stabiel optreden
(proactief/positief)
Gebruikt macht en
kracht als
afschrikmiddel
(reactief/negatief)
Treedt steeds krachtig en
rechtvaardig op. Met
respect.
10
Zoekt actief naar
geschilpunten om die
op positieve wijze te
beslechten
9
Maakt tempo en
beslist
6
Is ongeduldig,
vecht met gesloten
vizier
4
Verdedigt fel zijn
domein. Barst
regelmatig uit.
8
7
5
3
2
1
Beoordeling: zie ik iemand die zelfstandig
uitdagingen aanneemt?
Heeft een heldere
strategie, let op het
gezamenlijke doel en
pakt uitdagingen op
Gaat voor gezamenlijk
resultaat en uitdaging, met
focus. Pakt zelfstandig
zaken op
10
Impulsief doelgericht,
weinig oog voor strategie
8
(proactief/positief)
Stelt zich individueel
calculerend op
(reactief/negatief)
9
7
Calculerend. Let op
kosten en opbrengsten.
Ziet kansen
6
Egoïstisch, laat
zich alleen zien als
er wat te halen valt.
4
5
3
2
Steekt nek niet uit,
beschermt zichzelf
1
Beoordeling: Zie ik iemand die harmonie
en betrokkenheid creëert?
Creëert een
harmonieuze en
betrokken sfeer
waarin taken worden
uitgevoerd
(proactief/positief)
Gebruikt draagvlak en
betrokkenheid als
mantel
(reactief/negatief)
Creëert harmonie en
betrokkenheid met behoud
van verantwoordelijkheden
10
9
Luistert empatisch,
betrekt anderen,
communiceert
Heeft een normale
verstandhouding met
managers en collega’s
Communiceert
indirect. Stelt zich
verongelijkt op
8
7
6
5
4
3
2
Protesteert, maakt
anderen zwart
1
Beoordeling: Zie ik iemand die visionair is
en creatief nadenkt?
Heeft een heldere
visie, staat open voor
nieuwe feiten
(proactief/positief)
Is afstandelijk en toont
zijn conceptueel
vermogen als cynisme
(reactief/negatief)
Heeft een heldere visie en
vult die steeds creatief in.
Bouwt voort op de missie
en bestaande kennis
10
9
Brengt ideeën tot
ter zake doende
toepassingen
8
Ontwikkelt ideeën
en denkt mee
6
Waarschuwt steeds,
bedenkt nieuwe
problemen
Kritiseert en
compliceert
voortdurend
7
5
4
3
2
1
Growth Mindset
• Voorbeeld voor Groen
• Creëer Life Conditions:
– Geef ruimte om contacten te leggen
– Besluitvorming volgens consensusmodel
• Geef prikkels:
– Doe het samen, als team
– Stimuleer participatie
– Los spanning en conflict direct constructief op

similar documents