De wizard of WOZ - Argumentatiecoach

Report
De wizard of WOZ
Argumenteren en formuleren in de WOZ-praktijk
Henri Raven
[email protected]
Opbouw sessie
1.
2.
3.
4.
Argumenteren in de WOZ-praktijk
Formuleren in de WOZ-praktijk
Prijsuitreiking
Vragenronde
Deel 1: Argumenteren in
de WOZ-praktijk
1. Wat is het standpunt in
onderstaande passage?
• U hebt bij de gemeente een
bezwaarschrift ingediend tegen de
aanslag waterschapsomslag gebouwd.
Het waterschap heeft die aanslag
opgelegd. Daarom heb ik uw
bezwaarschrift vandaag doorgestuurd
naar het waterschap <…>
Standpuntargumentrelaties
•
•
Standpunt is de onderbouwde uitspraak
Doe de want-dus-controle om logica en hiërarchie te
bepalen:
Ik kan de werkzaamheden aan, want ik heb hier al
veel ervaring mee.
Ik heb hier al veel ervaring mee, dus ik kan de
werkzaamheden aan.
Ik heb fouten gemaakt, want er was geen controle.
Er was geen controle, dus ik heb fouten gemaakt.
Argumentatiestructuur
Deze workshop
is goed
Inhoud is
verrassend
Alles wat je hoort,
is nieuw
Je krijgt praktische
handvatten
Voor argumentatie
Voor formuleringen
De trainer voegt
iets toe
Hij is niet puur
vakinhoudelijk
bezig
2. Waarom is de volgende
redenering onlogisch?
•
U hebt mij een reactie gestuurd op de uitspraak op
uw bezwaarschrift tegen de aanslag <soort aanslag>.
Een reactie op een bezwaarschrift is een
beroepsschrift. Daarom heb ik uw reactie vandaag
doorgestuurd naar <de belastingkamer van> de
rechtbank.
•
•
Er ontbreekt iets in de redenering.
De gebruikte redenering deugt niet.
Verzwegen argumenten
•
Mevrouw De Jong heeft recht op een
benedenwoning. Zij is namelijk 65 jaar.
•
Stap 1: Als <argument>, dan <standpunt>
Als zij 65 jaar is, dan heeft mevrouw De Vries
recht op een benedenwoning.
Stap 2: Veralgemeniseer de uitspraak
(=verzwegen argument)
Mensen van 65 jaar hebben recht op een
benedenwoning.
•
3. Wat is het verzwegen
argument?
•
U hebt de aanslag waar ook de WOZ-waarde op staat
naar mij teruggestuurd. Ik zal uw reactie als een
bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking
behandelen.
•
Teruggestuurde aanslagen met daarop de WOZwaarde worden als bezwaarschriften behandeld.
Teruggestuurde aanslagen zijn bezwaarschriften.
•
4. Wat is het verzwegen
argument?
•
De taxatieverslagen van de objecten die als referentie
worden gebruikt mag ik niet verstrekken. Dat staat in
artikel 40 Wet WOZ.
•
Taxatieverslagen van referentieobjecten mag ik niet
verstrekken.
Taxatieverslagen van referentieobjecten mogen niet
verstrekt worden.
•
5. Welke conclusie is
juist?
•
U hebt per e-mail bezwaar gemaakt tegen uw <WOZbeschikking en/of aanslag onroerendezaakbelastingen>. Onze gemeente biedt geen
mogelijkheid om bezwaar te maken met een e-mail.
Ik heb uw e-mail uitgeprint en zal het als
bezwaarschrift behandelen.
•
Een elektronisch bezwaarschrift kan als
bezwaarschrift worden behandeld.
•
Bezwaar maken via e-mail kan niet bij deze
gemeente.
6. Hoeveel argumenten
geeft de schrijver?
•
Ik handhaaf de waarde van het pand <adres object>
van de WOZ-beschikking met het
beschikkingsnummer <…>. Het bezwaar is
ongegrond. Een uitgebreide motivering vindt u
hieronder.
•
•
Er wordt 1 argument gegeven.
Er worden geen argumenten gegeven.
Maak argumenten
herkenbaar
Gebruik argumentatieve indicatoren.
•
Meerdere redenen voor een besluit? Ten eerste,
daarnaast, bovendien, ook, tevens, een ander punt,
daarbij komt nog dat… etc.
•
Eén reden voor een besluit? Dus, want, hierom, op
grond hiervan, om deze reden etc.
7. Wat is bij dit fragment
de beste aanval ?
•
U ontvangt een overzicht van andere woningen die
rond de waardepeildatum 1 januari 2008 zijn
verkocht. Die woningen zijn beter te vergelijken met
uw woning.
•
Had mijn woning niet beter met andere woningen
vergeleken kunnen worden?
Wat is het verschil tussen vergelijken en beter
vergelijken?
•
Vergelijkingsargumentatie
•
Veelgebruikt argumentatieschema van het type X is
vergelijkbaar met Y.
Kritische vragen die hierbij horen, zijn:
1. Zijn X en Y wel in relevante opzichten met elkaar
te vergelijken?
2. Zijn er ook niet significante verschillen tussen
beide?
3. Ligt een andere vergelijking niet meer voor de
hand?
8. Wat voor argumentatiesoort
wordt in dit fragment gebruikt?
•
Bij dat onderzoek is vastgesteld dat het juiste
bouwjaar <jaartal> is. De afwijking met het eerdere
bouwjaar is echter beperkt en heeft geen invloed op
de waarde <omdat…>. Het gewijzigde bouwjaar is
wel in de gemeentelijke administratie aangepast.
•
•
Kenmerkargumentatie
Causale argumentatie
Kenmerkargumentatie
•
(Argument) is een eigenschap/kenmerk van
(standpunt). Het is een eigenschap van beperkte
afwijkingen dat deze geen invloed hebben op de
vastgestelde waarde.
•
Mogelijke kritiek:
• Is dat wel zo? (Is X wel een kenmerk van Y)
• Is het hebben van kenmerk X voldoende om
conclusie Y te rechtvaardigen?
9. Wat voor argumentatieschema
wordt in dit fragment gebruikt?
•
De taxateur heeft de situatie onderzocht. Uit dat
onderzoek blijkt dat de situatie in uw wijk niet leidt
tot waardevermindering. Dat blijkt vooral uit
<reden>.
•
•
Kenmerkargumentatie
Causale argumentatie
Causale argumentatie
•
(Argument) leidt tot standpunt (standpunt). De
aangegeven reden/onderzoek leidt ertoe dat er geen
sprake is van waardevermindering.
•
Mogelijke kritiek:
• Leidt de gegeven reden wel tot het gevolg of leidt
dat tot iets heel anders? (Leidt X wel tot Y)
• Is er geen andere oorzaak voor het gegeven gevolg
denkbaar? (Kan Y ook niet door Z veroorzaakt zijn?)
Deel 2: Formuleren in de
WOZ-praktijk
10. Hoe noemen we de
gemarkeerde constructie?
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en
moet vermelden…
•
•
Passief of lijdende vorm
Deelwoordconstructie
Lijdende vorm of passief
•
•
•
POA in plaats van OPA
• Wat wordt door wie gedaan? in plaats van Wie
doet wat?
Mogelijkheid om onderwerp uit een zin te moffelen
Levert onduidelijkheid of vaagheid op
11. Van welke constructie
is hier sprake?
Die reden is niet zo bijzonder dat het op tijd indienen
van het bezwaarschrift bijna onmogelijk was.
•
•
Naamwoordconstructie
Lange aanloop
Naamwoordconstructies
•
•
•
Verzelfstandiging van het werkwoord:
de + werkwoord of het + werkwoord: de beperking
van of het beperken van
Effect: langere zinnen waarin niks gebeurt
Oplossing: gebruik werkwoorden
12. Welke uitspraak is
waar?
Ik sta niet afwijzend ten opzichte van het plan om te
verhinderen dat het verbod op het thuis pellen van
garnalen wordt opgeheven.
•
•
Vroeger mocht je thuis geen garnalen pellen, maar
straks wel
Vroeger mocht je thuis geen garnalen pellen en straks
ook niet
Vermijd negatief
taalgebruik
•
•
•
De halfvolle versus de halflege fles
Schrijf dus niet: Wanneer u niet binnen 10 dagen
reageert, kan ik uw bezwaar niet meer in behandeling
nemen maar: Wanneer u binnen 10 dagen reageert,
neem ik uw bezwaar nog in behandeling.
Voorkom misverstanden: Ik heb nooit geen
problemen met die gozer.
13. Van welke constructie
is hier sprake?
Uw stelling dat bij de waardebepaling te weinig
rekening is gehouden met de ligging van de woning
bij <TEKST>, en de daarmee samenhangende
overlast, is niet juist.
•
•
Tangconstructie
Lange aanloop
Tangconstructies
•
•
•
Delen die bij elkaar horen (onderwerp-gezegde,
lidwoord-zelfstandig naamwoord) staan niet bij
elkaar.
Effect: minder begrijpelijke en complexe zinnen
Oplossing: zet bij elkaar wat bij elkaar hoort
14. Wat is een WOZtaxateur?
•
Taxateurs die taxaties verrichten in het kader van de
Wet WOZ moeten aan bepaalde
vakbekwaamheidseisen voldoen. Die eisen gelden
zowel voor taxateurs die in dienst van de gemeente
zijn als voor taxateurs van taxatiebureaus die in
opdracht van de gemeente WOZ-taxaties verrichten.
De gemeenten moeten beoordelen of de in te zetten
taxateurs aan de vakbekwaamheidseisen voldoen. De
eisen waaraan de WOZ-taxateur moet voldoen zijn
vastgelegd in de Uitvoeringsregeling
vakbekwaamheidseisen Wet WOZ.
Hoeveel tangconstructies
bevatte deze zin?
•
Taxateurs die taxaties verrichten in het kader van de
Wet WOZ moeten aan bepaalde
vakbekwaamheidseisen voldoen. Die eisen gelden
zowel voor taxateurs die in dienst van de gemeente
zijn als voor taxateurs van taxatiebureaus die in
opdracht van de gemeente WOZ-taxaties verrichten.
De gemeenten moeten beoordelen of de in te zetten
taxateurs aan de vakbekwaamheidseisen voldoen. De
eisen waaraan de WOZ-taxateur moet voldoen zijn
vastgelegd in de Uitvoeringsregeling
vakbekwaamheidseisen Wet WOZ.
Gouden tips
•
•
•
•
•
Schrijf actief, Denk aan OPA!
Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort
Vermijd voorzetselconstructies als door middel van,
met betrekking tot, ten aanzien van etc.
Gebruik niet te veel werkwoorden, liefst maar 1 per
zin
Bezuinig op kunnen, willen, zullen, gaan
VRAGEN?
•
•
•
[email protected]
www.argumentatiecoach.nl
www.hvds.nl

similar documents