könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret

Report
KÖNYVELÉSI TÉTELEK
SZERKESZTÉSE, A SZÁMLAKERET
3. témakör
Könyvviteli számla
Két oldalú kimutatás, amely a gazdasági események
feljegyzésére szolgál.
Csoportosítása:

szintetikus (főkönyvi számla),

analitikus könyvelési számla.
Tartozik
Főkönyvi számla
Követel
A könyvviteli számlák
 Eszköz számlák
 Forrás számlák
 Költség számlák
 Ráfordítás számlák
 Bevétel, árbevétel számlák
Az egységes számlakeret,
szerkezete, felépítése
 egységes
 1-9 számlaosztály és 0.
 felépítése
 első számjegy: számlaosztály
 második számjegy: számla csoport
 harmadik számjegy: számla
 negyedik számjegy: alszámla
 ötödik számjegy: részletező számla
1. Befektetett eszközök
ESZKÖZ
számlák
MÉRLEG
számlák
2. Készletek
3. Követelések,értékpapírok, pénzeszközök, AIE
FORRÁS
számlák
4. Források
5. Költség nemek
Költség,
ráfordítás
EREDMÉNY számlák
számlák
Bevétel,
árbevétel
számlák
6. Vezetői információk
7.(gazdálkodó döntésének megfelelően)
8. Értékesítés elszámolt önköltsége, ráfordítások
9. Értékesítés nettó árbevétele, bevételek
0. nyilvántartási számlák
Számlakeret belső összefüggései,
számlaosztályok közötti kapcsolat
Mérleg számlák
Eszköz számlák
1. 2. 3.
Forrás számlák
4.
MÉRLEGELV
Számlakeret belső összefüggései,
számlaosztályok közötti kapcsolat
Költség, ráfordítás számlák
KTG nem elszámolás
5.
Információs igény
szerinti számlák
6. 7.
KALKULÁCIÓS (ÜZEMGAZDASÁGI ELV)
Számlakeret belső összefüggései,
számlaosztályok közötti kapcsolat
Eredmény számlák
Eredményt
csökkentő számlák 8.
Eredményt
növelő számlák 9.
EREDMÉNYELV
Vállalati számlarend
Az egységes számlakeretre épül, amely alapján a könyvvezetés
biztosítja a számviteli törvényben előírt beszámoló összeállításához
szükséges valós, megbízható adatokat.
Tartalmazza:

Minden, a vállalkozásnál alkalmazásra kijelölt számla
számát, megnevezését (Számlatükör)

a kijelölt számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből
egyértelműen nem következik

A számlára könyvelendő növekedések és csökkenések jogcímeit, a
számlát érintő gazdasági eseményeket

Az adott számlának más számlákkal való kapcsolatát

A főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát

Az elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó bizonylati rendet
A számlatükör





Tartalmazza minden, a vállalkozásnál alkalmazásra kijelölt
számla számát és megnevezését
A számlatükröt a vállalkozásnak a számlakeret számlaosztályainak
kötelező alkalmazásával kell összeállítania a vállalkozás jellemző
gazdasági eseményei és a vezetők információigénye alapján.
Az így kialakított számlatükör, a megváltozott igény szerint bővíthető.
Az alkalmazandó főkönyvi számlákat a tízes számrendszere alapján
alakítjuk ki:
Számla osztály
Számla csoport
Számla
Alszámla
Részletező számla
A számlák nyitása
 csak a mérlegszámlákat kell nyitni
 eszköz típusú számlák (általában) a tartozik oldalon kell
megnyitni
 forrás számlákat (általában) a követel oldalon kell megnyitni
Idősoros és számlasoros könyvelés
Számlasoros könyvelés
jellemzői

Könyvelés a
főkönyvi számlákon:
1.
2.
3.

nyitás
könyvelés
zárás
Főkönyvi kivonat:
A főkönyvi számlákról
készített összesítő,
ellenőrző kimutatás.
Idősoros könyvelés
jellemzői
 Lényege:
A gazdasági eseményeket
sorrendben, időrendben követi
nyomon
 Tartalma:
 gazdasági esemény sorszáma
 gazdasági esemény ideje
 gazdasági esemény megnevezése
 gazdasági esemény által érintett
vagyonrész és változása
 vagyonváltozás összege
Költség és eredmény számlák
Költségszámlák
Tartozik
Költség számla
NÖVEKEDÉSEK
Követel
CSÖKKENÉSEK
Eredményszámlák
Tartozik
Eredmény számla
CSÖKKENÉSEK
Követel
NÖVEKEDÉSEK
Költség- és eredményszámlák
 5 számlaosztály: Költség nemek elszámolására szolgáló
számlák
 6. számlaosztály: Költség hely szerinti költség elszámolás
 7. számlaosztály: Költség viselőszerinti költség elszámolás
 8. számlaosztály: Értékesítés elszámolt önköltsége,
ráfordítások elszámolására szolgáló számlák
 9. számlaosztály: Értékesítés nettó árbevétele, bevételek
elszámolására szolgáló számlák
A költségszámlák
csoportosításának összefoglalása
Költségnem
számlák
Költségviselő
számlák
A felmerülés jogcíme
szerint
Költséghely
számlák
Elszámolhatóság szerint
Közvetlen
költség
Közvetett
költség
A bizonylatok fogalma, a bizonylati
rendszer
 Fogalma:
Számviteli bizonylat minden olyan okmány amelyet a
gazdasági esemény számviteli nyilvántartásának céljára
készítenek, és amely rendelkezik a számviteli bizonylat
alaki és tartalmi kellékeivel.
Lehet:
számla
szerződés
megállapodás
hitelintézeti bizonylat
bankkivonat
egyéb minősített okirat
Az analitikus és szintetikus könyvelés
kapcsolata
 Analitikus könyvelés:
Az egyes vagyonelemekről vezetett részletes, mennyiségi és
értékbeni nyilvántartás.
 Főkönyvi (szintetikus) könyvelés:
Csak értékben vezetett összevont nyilvántartás az analitikus
könyvelés alapján.
Könyvelési munka menete
Gazdasági
események
Bizonylatok
Idősoros és számlasoros
elszámolás
NYITÁS
ZÁRÁS
Analitika
Főkönyv
Összesítő és
ellenőrző
kimutatások

similar documents