Nacrt Programa ruralnog razvoja 2014-2020

Report
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.
Split, 13. studenog, 2014.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
KOMENTARI EK NA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA


ZAPRIMLJENI KOMENTARI EK - 23. LISTOPADA 2014.
UKUPNO 377 KOMENTARA
PARTNERSKI SPORAZUM

PARTNERSKI SPORAZUM ODOBREN OD EK – 30. LISTOPADA 2014.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA EU
Zajednička poljoprivredna politika podrazumijeva skupinu pravila i
mehanizama koji reguliraju proizvodnju, prodaju i promet
poljoprivrednih proizvoda u EU.
PROVEDBA KROZ DVA STUPA:
1. IZRAVNA PLAĆANJA I TRŽIŠNE
INTERVENCIJE
2. RURALNI RAZVOJ
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori
ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni
razvoj (usvojena u prosincu 2013.)
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
CILJEVI
CILJ 1. Konkurentna i
održiva poljoprivredna
proizvodnja integrirana u
EU okvire.
CILJ 2. Razvijeno ruralno
gospodarstvo s trendom
CILJ 3. Održivo korištenje
povećanja zaposlenosti,
proizvodnja visokokvalitetne raspoloživih prirodnih potencijala u
funkciji osiguravanja ruralnih
hrane, razvoj
područja kao sigurnog i privlačnog
nepoljoprivrednih
mjesta za život i rad.
gospodarskih aktivnosti u
ruralnim područjima.
Strategija
ruralnog
razvoja
Republike
Hrvatske
tri
dugoročna
strateška
cilja
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PRIORITET 1
Promicanje znanja i
inovacija u
poljoprivredi,
šumarstvu i ruralnim
područjima
PRIORITET 2
Povećanje održivosti poljoprivrednih
gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta
poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama,
promovirajući pri tome i inovacijske
poljoprivredne tehnologije, kao i održivo
upravljanje šumama
PRIORITET 3
Promicanje organiziranja lanca prehrane,
uključujući preradu i trženje poljoprivrednih
proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje
rizicima u poljoprivredi
PRIORITET 4
Obnavljanje, očuvanje
i poboljšanje
ekosustava vezanih uz
poljoprivredu i
šumarstvo
PRIORITET 5
PRIORITET 6
Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka
prema klimatski elastičnom gospodarstvu s
niskom razinom ugljika u poljoprivrednom,
prehrambenom i šumarskom sektoru
Promicanje socijalne
uključenosti, smanjenje
siromaštva i gospodarski
razvoj u ruralnim
područjima
Uredba
ruralnog
razvoja
EU
1305/13
definira
šest
prioriteta
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 1 - PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanja vještina
1.2. Potpora za demonstracijske i informativne aktivnosti
MJERA 2 - SAVJETODAVNE SLUŽBE, SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PG I POMOĆ PG
2.1. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga
MJERA 3: PROGRAMI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE I HRANU
3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete
3.2. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode proizvođačke grupe na domaćem tržištu
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva
MJERA 5 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I
KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i
katastrofalnim događajima
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u
6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA
7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na
lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti
7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 8 - ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ISPLATIVOSTI ŠUMA
8.5. Ulaganja u svrhu poboljšanja otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
8.6. Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
MJERA 9 - USPOSTAVLJANJE SKUPINA I ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA
9.1. Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI
10.1. Plaćanje za poljoprivredno-okolišne i klimatske obveze
10.2. Potpora očuvanju genetskih resursa u poljoprivredi
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
MJERA 13 - PLAĆANJA PODRUČJIMA S PRIRODNIM I OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA
MJERA 16 – SURADNJA
16.1. Potpora za uspostavu i rad operativnih skupina unutar EIP-a za poljoprivrednu produktivnost i održivost
16.2. Potpora za pilot projekte i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija
16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju među subjektima u lancu opskrbe radi uspostave i razvoja kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta i za
promotivne aktivnosti u lokalnom kontekstu povezane s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta
MJERA 17 – UPRAVLJANJE RIZICIMA
17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
MJERA 18 – FINANCIRANJE DOPUNSKIH NACIONALNIH IZRAVNIH PLAĆANJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
MJERA 19 – LEADER (CLLD)
19.1. Pripremna pomoć
19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije
19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a
19.4. Tekući troškovi i animacija
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PRIORITET 1
Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i
ruralnim područjima
MJERA 1 - PRENOŠENJE ZNANJA I
AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
MJERA 2 - SAVJETODAVNE SLUŽBE,
SLUŽBE ZA
UPRAVLJANJE PG I POMOĆ PG
MJERA 16 – SURADNJA
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 1 - PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanja vještina
OPERACIJE:
 Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti, ekološki
uzgoj
 Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike
 Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike
 Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe
Korisnici: Ministarstvo poljoprivrede putem Savjetodavne službe (in-house), privatne i javne institucije koje nude
usluge strukovnog osposobljavanja (ovisno o operaciji)
1.2. Potpora za demonstracijske i informativne aktivnosti
OPERACIJE:
 Demonstracijske aktivnosti
Korisnici: privatne i javne institucije
Intenzitet potpore:

do 100% ukupnih prihvatljivih troškova
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 2 - SAVJETODAVNE SLUŽBE, SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PG
I POMOĆ PG
2.1. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga
OPERACIJE:
 Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti i ekološki uzgoj
 Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 Savjetovanje za šumarska gospodarstva
 Savjetovanje za mlade poljoprivrednike
Korisnici: Ministarstvo poljoprivrede putem Savjetodavne službe (in-house), privatne i javne institucije koje nude
usluge savjetovanja
Intenzitet potpore:

do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, max 1.500 € po savjetu

usluge savjetovanja limitirane na 2 unutar 3 godine
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 16 – SURADNJA
16.1. Potpora za uspostavu i rad operativnih skupina unutar EIP-a za poljoprivrednu
produktivnost i održivost
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 10.000 € - 250.000 €
Korisnici: nove operativne skupine iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora
16.2. Potpora za pilot projekte i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 € - 300.000 €
Korisnici: udruge proizvođača, proizvođačke organizacije i zadruge iz poljoprivrednog, prehrambenog i šumarskog
sektora
16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju među subjektima u lancu opskrbe radi
uspostave i razvoja kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta i za promotivne aktivnosti u
lokalnom kontekstu povezane s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 10.000 € - 50.000 €
Korisnici: pravne osobe iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog
sektora i njihova udruženja, proizvođačke grupe i organizacije, LAG-ovi,
ostale pravne osobe uključene u kratke lance opskrbe
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PRIORITET 2
Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti
svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama, promovirajući
pri tome i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i održivo
upravljanje šumama
MJERA 1: PRENOŠENJE ZNANJA I
AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
MJERA 2: SAVJETODAVNE SLUŽBE,
SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PG
I POMOĆ PG
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU
IMOVINU
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH
GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
MJERA 16 – SURADNJA
MJERA 18 – FINANCIRANJE DOPUNSKIH
NACIONALNIH
IZRAVNIH PLAĆANJA ZA REPUBLIKU
HRVATSKU
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
TIPOVI OPERACIJA:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno
Zakonu o poljoprivredi, osim fizičkih i pravnih osoba koje pripadaju razredu ekonomske veličine
VINOGRA
1. i 2. te proizvođačke organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta
DARI I
poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih
PČELARI
proizvoda
- Proizvođačke organizacije nisu korisnici u Operaciji 4.1.3.
Nacionalni
Intenzitet potpore:
program pomoći
sektoru vina i Nacionalni
 do 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
pčelarski program
 do 75% iznosa prihvatljivog ulaganja - za ulaganja povezana s
Nitratnom Direktivom 91/676/EEC
Uvećanje za 20%:
 za mlade poljoprivrednike koji su tijekom 5 godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu. postavljeni
kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 za zajednička ulaganja, za integrirane projekte
 za ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim
ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe)
 za ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 za ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe) i ekološkom
poljoprivredom (članak 29. Uredbe)
Maksimalni intenzitet potpore NE smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Visina potpore:
 min. 5.000 €/projekt - max. 3 mil. €/projekt
 5 mil. €/projekt - za ulaganja u sektore:
- svinjogojstva - za ulaganja u građenje i /ili opremanje repro centara i/ili,
- jaja - za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica i/ili
- mlijeka i mliječnih - proizvoda za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili;
- voća i povrća - za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada
- za zajedničke i integrirane projekte
 broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen
 isti korisnik može podnijeti jedan Zahtjev za potporu unutar iste podmjere tijekom jednog natječaja.
U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz povećanje okolišne učinkovitosti (npr. izgradnja laguna) i
korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 mil. €/projekt.
OPĆI UVJETI (izdvojeno)




ulaganja - poljoprivredni proizvodi iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva
korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku
podnošenja Zahtjeva za potporu.
korisnici u teškoćama nisu prihvatljivi kao korisnici (stečaj, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacije)
korisnik na početku ulaganja, mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću
sukladno slijedećim kriterijima:
a) za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt:
- nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno
zaposlenih u obrtu ima najmanje tečaj stručnog osposobljavanja iz područja poljoprivrede i veterinarstva
ili je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva od najmanje 3 godine.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
b) za pravne osobe:
- najmanje jedan stalno zaposleni, ima najmanje završenu strukovnu školu ili tečaj stručnog
osposobljavanja iz područja poljoprivrede i veterinarstva ili je upisan u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstva od najmanje 3 godine
c) mladi poljoprivrednik:
- završenu najmanje strukovnu školu iz područja poljoprivrede, veterinarstva te prehrambene tehnologije ili
završen tečaj stručnog osposobljavanja iz području poljoprivrede, veterinarstva te prehrambene tehnologije
ili ima radno iskustvo iz tih područja u trajanju od najmanje 3 godine
POSEBNI UVJETI (izdvojeno)


OIE - proizvedena električna i toplinska energija - podmirenje potrošnje električne i toplinske energije tog
gospodarstva (dopušta se prodaja viškova u okviru vlastite godišnje proizvodnje)
- postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije koje koristi obnovljive izvore energije na
poljoprivrednom gospodarstvu
a) instalirana snaga - manja ili jednaka priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva te
b) planirana godišnja proizvodnja toplinske i električne energije postrojenja - manja ili jednaka godišnjoj
potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.
Integrirani projekt - projekt koji objedinjuje Operacije iz Podmjere 4.1. i Podmjere 4.2.
a) korisnik koji prijavljuje integrirani projekt mora zadovoljiti propisane uvjete odabranih operacija/podmjera
b) minimalan postotak iznosa prihvatljivog ulaganja bez općih troškova Podmjere 4.1. > 51 posto, odnosno
minimalan postotak iznosa prihvatljivog ulaganja bez općih troškova Podmjere 4.2. > 10 posto u ukupnom
iznosu prihvatljivih ulaganja bez općih troškova.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
 Zajednički projekt - ulaganja provedena od strane 2 ili više korisnika u podmjeri 4.1.
Predmet ulaganje koriste svi korisnici zajedničkog projekta te korisnici koji sklapaju
Ugovor o poslovnoj suradnji kojim definiraju jednog korisnika koji će biti podnositelj
Zahtjeva za potporu u ime njih

poslovni plan - obvezan za sve integrirane i zajedničke projekte, kao i za sve projekte čija je vrijednost
ukupno prihvatljivih troškova veća od (preko) 150.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

opći troškovi - do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (max. 5% ukoliko je u projekt
uključena kupnja zemljišta i/ili objekata)
 troškovi kupnje zemljišta i/ili objekata – do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
UKUPNO: max 15% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
Po završetku projekta, korisnik je dužan najmanje narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za
koju je ostvario potporu.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
OPERACIJE:
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Korisnici: fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda
iz Dodatka 1 Ugovora o EU ili pamuka, osim proizvoda ribarstva
VINOGRA
DARI I
PČELARI
Intenzitet potpore:
 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
Uvećanje za 20%:
 ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 ulaganja koja provode proizvođačke organizacije
Nacionalni
program pomoći
sektoru vina i Nacionalni
pčelarski program
 min. 5.000 €/projekt - max. 3 mil. €/projekt
 5 mil. €/za ulaganja u sektore:
- mesa - za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata i/ili,
- mlijeka i mliječnih proizvoda - za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata,
U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1
milijun €/projekt.
Maksimalni intenzitet potpore NE smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
OPĆI UVJETI (izdvojeno)





ulaganja - poljoprivredni proizvodi iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva
rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. ovoga Pravilnika
osim proizvoda ribarstva.
objekt za preradu mora biti registriran/odobren za obavljanje prerađivačke djelatnosti na kraju ulaganja.
korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku
podnošenja Zahtjeva za potporu.
korisnici u teškoćama nisu prihvatljivi kao korisnici (stečaj, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacije)
POSEBNI UVJETI (izdvojeno)
 OIE - proizvedena električna i toplinska energija - podmirenje potrošnje električne i toplinske energije tog
gospodarstva (dopušta se prodaja viškova u okviru vlastite godišnje proizvodnje)
- postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije koje koristi obnovljive izvore energije na
poljoprivrednom gospodarstvu
a) instalirana snaga - manja ili jednaka priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva te
b) planirana godišnja proizvodnja toplinske i električne energije postrojenja - manja ili jednaka godišnjoj
potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.
 Korisnik je dužan izraditi poslovni plan ukoliko vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od
150.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 (opći troškovi - do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (max. 5% ukoliko je u projekt
uključena kupnja zemljišta i/ili objekata)
 troškovi kupnje zemljišta i/ili objekata – do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
UKUPNO: max 15% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
Po završetku projekta, korisnik je dužan najmanje narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za
koju je ostvario potporu.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i
prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
OPERACIJE:
4.3.1. Korištenje vode u poljoprivredi
Intenzitet potpore:
 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 150.000 € - 15.000.000 €/projekt
4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta
Intenzitet potpore:
 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 150.000 € - 3.000.000 €
4.3.3. Uređenje šumske infrastrukture
Intenzitet potpore:
 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 10.000 € - 1.000.000 €
4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih
ciljeva
OPERACIJE:
4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
Intenzitet potpore:
 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 1.500 € - 150.000 €
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I
POSLOVANJA
6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
Korisnici: osobe koje su u trenutku podnošenja prijave starije od 18 i mlađe od 40 godina, posjeduju
odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i prvi put pokreću poljoprivredno gospodarstvo kao
nositelji poljoprivrednog gospodarstva.
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 € - isplata u 2 rate unutar 5 godina
6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
Korisnici: poljoprivredna gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi, upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava u rangu mikro i malih gospodarskih subjekata, fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana OPG
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 € - isplata u 2 rate unutar 5 godina
6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Korisnici: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 €
6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
Korisnici: mikro i mali gospodarski subjekti koje se bave nepoljoprivrednom djelatnošću u ruralnom području
Intenzitet potpore: do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, 3.500 € -2 00.000 € (de minimis)
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 18 – FINANCIRANJE DOPUNSKIH NACIONALNIH
IZRAVNIH PLAĆANJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
Intenzitet potpore: 2014. – 2016. - 139.875.000 €
Korisnici: poljoprivrednici prihvatljivi za ostvarivanje dopunskih izravnih plaćanja sukladno članku 19. Uredbe EU
br. 1307/2013.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PRIORITET 3
Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i
trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje
rizicima u poljoprivredi
MJERA 1: PRENOŠENJE ZNANJA I
AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
MJERA 3: PROGRAMI KVALITETE ZA
POLJOPRIVREDNE
PROIZVODE I HRANU
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU
IMOVINU
MJERA 9 - USPOSTAVLJANJE SKUPINA I
ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA
MJERA 16 – SURADNJA
MJERA 17 – UPRAVLJANJE RIZICIMA
MJERA 5 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG
POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I
KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 3: PROGRAMI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE
PROIZVODE I HRANU
3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete
OPERACIJE:
 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Korisnici: poljoprivredna gospodarstva registrirana sukladno Zakonu o poljoprivredi i uključena u:
- EU ili nacionalni sustav kvalitete
- udruge ekoloških poljoprivrednika čiji su članovi uključeni u sustav ekološkog uzgoja
Intenzitet potpore:

do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, max. 3.000 € godišnje po gospodarstvu, max. 5 godina
3.2. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode proizvođačke grupe na
domaćem tržištu
OPERACIJE:
 Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja
Korisnici: proizvođačke grupe (udruženja) koje sudjeluju u EU i nacionalnim sustavima kvalitete, udruge ekoloških
poljoprivrednika čiji su članovi uključeni u sustav ekološkog uzgoja
Intenzitet potpore:

do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, max. 30.000 € godišnje, do max. 100.000 € u programskom razdoblju
po proizv.grupi/udruženju
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 5 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG
POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I
KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE
ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim
događajima
OPERACIJE:
5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi
 sanacija poljoprivrednog zemljišta,
 građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,
 popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,
 nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,
 nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,
 opći troškovi u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (i
sudski vještak),
 označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna (do 100 €)
5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta
Korisnici: Jedinice regionalne samouprave (županije) na području onečišćenim minama
Intenzitet potpore:
 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 9 - USPOSTAVLJANJE SKUPINA I ORGANIZACIJA
PROIZVOĐAČA
9.1. Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru
Korisnici: proizvođačke skupine ili organizacije iz svih sektora poljoprivrede ili šumarstva u rangu malih i srednjih
poduzeća, priznate ili u postupku priznavanja od 01.01.2014. godine do 31.12.2020. godine od strane ministarstva
nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo.
Intenzitet potpore: Potpora je ograničena na maksimalno 10 % vrijednosti
godišnje utržene proizvodnje, a ne može prelaziti 100.000 EUR godišnje
bez obzira na stvarni obračun moguće potpore (isplata jednom u
programskom razdoblju).
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 17 – UPRAVLJANJE RIZICIMA
17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Intenzitet potpore: do 65% godišnje police osiguranja,
max. 75.000 €/po korisniku godišnje
Korisnici: aktivni poljoprivrednici sukladno definiciji aktivnog poljoprivrednika u članku 9. Uredbe (EU) o
izravnim plaćanjima br. 1307/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PRIORITET 4
Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz
poljoprivredu i šumarstvo
MJERA 1: PRENOŠENJE ZNANJA I
AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
MJERA 2: SAVJETODAVNE SLUŽBE,
SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PG
I POMOĆ PG
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU
IMOVINU
MJERA 8 - ULAGANJA U RAZVOJ
ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE
ISPLATIVOSTI ŠUMA
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I
KLIMATSKI UVJETI
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
MJERA 13 - PLAĆANJA PODRUČJIMA S
PRIRODNIM ILI OSTALIM POSEBNIM
OGRANIČENJIMA
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 8 - ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I
POBOLJŠANJE ISPLATIVOSTI ŠUMA
8.5. Ulaganja u svrhu poboljšanja otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
OPERACIJE:
8.5.1. Prevođenje degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 5.000 € - 700.000 €
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje odgovarajuće infrastrukture
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, do 100.000 € ?
Korisnici: privatni i javni šumoposjednici, udruge privatnih šumoposjednika te
javni pravni subjekti koji gospodare državnim šumama i šumskim zemljištima prema Zakonu o šumama
8.6. Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
OPERACIJE:
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima
Korisnici: privatni šumoposjednici, udruge privatnih šumoposjednika, obrti, trgovačka društva, mikro, mala i
srednja poduzeća licencirani za radove u šumarstvu
Intenzitet potpore: do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, 5.000 € - 700.000 €
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u primarnoj preradi drva
Korisnici: privatni šumoposjednici, udruge privatnih šumoposjednika, obrti, trgovačka društva,
mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva
Intenzitet potpore: do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, 10.000 € - 2.500.000 €
8.6.3. Promocija drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
Korisnici: privatni šumoposjednici, udruge privatnih šumoposjednika, obrti, trgovačka društva, mikro, mala i
srednja poduzeća, jedinice lokalne i regionalne samouprave i njihova udruženja
Intenzitet potpore: do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, 5.000 € - 30.000 €
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI
10.1. Plaćanje za poljoprivredno-okolišne i klimatske obveze
OPERACIJE:
10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za
oranične jednogodišnje kulture
10. 1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
10. 1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
10. 1.4. Pilot mjera za zaštitu ptice kosca (Crex crex)
10. 1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
10. 1.6. Uspostava poljskih traka
10. 1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
10. 1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
10. 1.9. Integrirana proizvodnja
POTPORA - godišnje plaćanje
X €/ha
X €/ha
nizine X €/ha, gorsko-planinsko područje X €/ha,
Mediteran X €/ha
X €/ha
X/ha ovisno o vrsti leptira
cvjetne trake X €/ha, travne trake X €/ha
X €/ha
X €/ha
ratarske kulture X €/ha, voćnjaci X €/ha, vinogradi X €/ha,
povrćarstvo X €/ha
Operacije – 1. očuvanje terasa, 2. očuvanje suhozida, 3. očuvanje živica – prihvatljiva unutar mjere M04.
Ulaganje u fizičku imovinu podmjera 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih
i klimatskih ciljeva.
Korisnici: Poljoprivrednici, skupine poljoprivrednika i ostali korisnici poljoprivrednog zemljišta.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
10.2. Potpora očuvanju genetskih resursa u poljoprivredi
OPERACIJE:
10.2.1. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po uvjetnom grlu – X €, ovisno o pasmini
10.2.2. Očuvanje ugroženih izvornih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po jedinici površine – X €/ha, ovisno o kulturi
10.2.3. Očuvanje, razvoj i održivo korištenje genetskih resursa u poljoprivredi
Intenzitet potpore: Iznos će biti naknadno definiran, isplata je temeljem provedenih aktivnosti.
Korisnici: Poljoprivredna gospodarstva i udruženja poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi.
Zajedničke obveze za sve operacije unutar mjere 10:
 edukacija korisnika o mjeri 10 „POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI”
 petogodišnje razdoblje za provođenje mjere
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke
poljoprivredne prakse i metode
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po jedinici
površine – X + 20% = X €/ha, ovisno o kulturi
11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po jedinici površine – X €/ha, ovisno o kulturi
Korisnici: poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno
članku 9 Uredbe 1307/2013.
Zajedničke obveze za sve podmjere unutar mjere 11:
 edukacija korisnika o mjeri 11 „EKOLOŠKI UZGOJ”
 petogodišnje razdoblje za provođenje mjere
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 13 - PLAĆANJA PODRUČJIMA S PRIRODNIM ILI
OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA
OPERACIJE:
13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po ha korištene poljoprivredne površine - X €/ha
13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po ha korištene poljoprivredne površine - X €/ha
13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po ha korištene poljoprivredne površine - X €/ha
Korisnici: aktivni poljoprivrednici sukladno definiciji aktivnog poljoprivrednika u članku 9. Uredbe (EU) o
izravnim plaćanjima br. 1307/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine koji provode
poljoprivrednu aktivnost na području JLS definiranom kao područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PRIORITET 5
Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom
gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom,
prehrambenom i šumarskom sektoru
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU
IMOVINU
MJERA 8 - ULAGANJA U RAZVOJ
ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE
ISPLATIVOSTI ŠUMA
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I
KLIMATSKI UVJETI
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PRIORITET 6
Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i
gospodarski razvoj u ruralnim područjima
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH
GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA
SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
MJERA 8 - ULAGANJA U RAZVOJ
ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE
ISPLATIVOSTI ŠUMA
MJERA 19 – LEADER (CLLD)
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA
7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i
njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete
Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti
OPERACIJE:
7.1.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima
Korisnici: jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika
Intenzitet potpore: do 100%? ukupnih prihvatljivih troškova, 10.000 € -70.000 €
Ulaganja: izrada odnosno izmjene i dopune 1. Plana prostornog uređenja JLS
2. Strateškog razvojnog plana JLS
3. Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.
7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući
ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
OPERACIJE:
7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Korisnici: javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje (u naseljima do 2.000 stanovnika)
Intenzitet potpore: do 100%? ukupnih prihvatljivih troškova, 30.000 € -1.000.000 €
7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
Korisnici: jedinice lokalne samouprave (u naseljima do 5.000 stanovnika)
Intenzitet potpore: do 100%? ukupnih prihvatljivih troškova, 30.000 € -1.000.000 €
?
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu
OPERACIJE:
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo
Korisnici: jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih
postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija), udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice
koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući
LAG-ove), lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa (u naseljima do 5.000
stanovnik)
Intenzitet potpore: do 100%? ukupnih prihvatljivih troškova, 30.000 € -1.000.000 €
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 19 – LEADER (CLLD)
19.1. Pripremna pomoć
Korisnici: lokalna akcijska grupa (LAG)
Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, do 100.000 €
19.2. Provedba operacija unutar CLLD (eng. Community Led Local Development) strategije
Korisnici: odabrani LAG, ali i nosioci projekta na području LAG-a koji su podnijeli prijavu LAG-u za odabir i
sufinanciranje projekta
Intenzitet potpore: ovisno o odabranom projektu, do 5.000.000 EUR-a
19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a
Korisnici: odabrani LAG
Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, do 100.000 EUR-a
19.4. Tekući troškovi i animacija
Korisnici: odabrani LAG
Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, do 25% od ukupno dodijeljenog iznosa za lokalnu
razvojnu strategiju;
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
U KASNIJOJ FAZI PROVEDBE PROGRAMA
MJERE:
 UZAJAMNI FONDOVI U SLUČAJU NEPOVOLJNIH KLIMATSKIH PRILIKA,
BOLESTI ŽIVOTINJA I BILJAKA, NAJEZDE NAMETNIKA TE U SLUČAJU
OKOLIŠNIH INCIDENATA
 DOBROBIT ŽIVOTINJA
 NATURA 2000
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
FINANCIJSKI PLAN 2014. – 2020. (u EUR)
Godina
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014 - 2020
Omotnica za II. stup (EU) 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 2.325.172.500,00
fleksibilnost 15%
49.825.125,00 49.825.125,00 49.825.125,00
49.825.125,00 49.825.125,00 49.825.125,00 298.950.750,00
RDP allocation (EU) za RR 332.167.500,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 2.026.221.750,00
prosjek RH doprinos za RR 50.886.083,78 50.886.083,78 50.886.083,78 50.886.083,78
50.886.083,78 50.886.083,78 50.886.083,78 356.202.586,44
ukupno (EU+RH) za RR 383.053.583,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 2.382.424.336,44
MJERE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
UDIO OD UKUPNE ALOKACIJE (%)
IZNOS EU (€)
1.
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
28
667.529.411,76
2.
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH
GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
11
265.882.352,94
3.
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA
10.9
262.928.104,58
4.
MJERA 13 - PLAĆANJA PODRUČJIMA S PRIRODNIM I
OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA
10.7
255.521.000,00
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PODUZETE AKTIVNOSTI

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA POSLAN U EK – 16. SRPNJA 2014. GODINE
AKTIVNOSTI KOJE SLIJEDE




ODGOVORI NA KOMENTARE EK
ODOBRENJE OD STRANE EK
IZRADA PROVEDBENIH PRAVILNIKA
PROVEDBA PROGRAMA – RASPISIVANJE NATJEČAJA (PRVI
NATJEČAJI I PRIJE SLUŽBENOG ODOBRENJA PRR)
Uprava za upravljanje
EU fondom
za ruralni
razvoj, EU i međunarodnu
NAJAVA
NATJEČAJA
– PROGRAM
RURALNOGsuradnju
RAZVOJA ZA RH
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
U RAZDOBLJU 2014. – 2020.
MJERA 5 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA
NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM
DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog
elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
3. LISTOPAD
&
5. STUDENI
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
Podmjera 4.1. - Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
Podmjera 4.2. - Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
Podmjera 7.1. - Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih
usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne
vrijednosti
KRAJ
2014.
MJERA 17 - UPRAVLJANJE RIZICIMA
Podmjera 17.1. - Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
MJERA 19 - LEADER (CLLD)
Podmjera 19.1. - Pripremna pomoć
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
Podmjera 7.2. - Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u
obnovljive izvore energije i uštedu energije
Podmjera 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
MJERA 5
Podmjera 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta
1.KVARTAL
2015.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PITANJA
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
HVALA NA POZORNOSTI
www.mps.hr
[email protected]
01/6106 – 908

similar documents