Prezentacija - Ministarstvo socijalne politike i mladih

Report
ESF TJEDAN
Split, 28. svibnja 2014.
PANEL RASPRAVA – SOCIJALNO
UKLJUČIVANJE
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Sadržaj
• Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
2007. – 2013. ( IPA / ESF )
- Provedeni projekti
- Projekti u provedbi
- Planirani natječaji za grant sheme/dodjele bespovratnih
sredstava
• Strukturni fondovi 2014. – 2020.
- Mogući prioriteti na području socijalnog uključivanja
Uvodno
• MSPM je nadležno za projekte iz Prioriteta 2 OP RLJP „Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u
nepovoljnom položaju”
• Provedeno 56 projekata MSPM-a i HZZ-a u okviru 3
grant sheme iz područja socijalnog uključivanja te 3
ugovora o uslugama tehničke pomoći (8.7 M€)
• U provedbi 54 projekta u okviru 4 grant sheme i 1
ugovora o uslugama tehničke pomoći (9.6 M€ )
• U planu natječaji za 3 grant sheme u 2014. godini (11.2
M€)
Provedeni projekti - rezultati
• Ciljne skupine: dugotrajno nezaposleni korisnici
socijalne pomoći, žene, osobe s invaliditetom
• Grant sheme - ciljnim skupinama pružane usluge
od strane javnog, civilnog i privatnog sektora
• Projekti tehničke pomoći - ojačani kapaciteti
stručnjaka iz područja socijalne skrbi,
zapošljavanja i socijalnog uključivanja s ciljem
unaprjeđenja rada s ciljanim skupinama
Provedeni projekti – rezultati
• Grant sheme - uključeno više od 4590 osoba u
nepovoljnom položaju
• 40.5% stekli neku vrstu diplome/certifikata
• 553 osobe stekle neku vrstu zaposlenja
• 56 nositelja projekata ojačalo svoje kapacitete za rad s
ciljnim skupinama
• Projekti tehničke pomoći - 652 stručnjaka iz lokalne
zajednice sudjelovalo u analizama potreba i mogućnosti
temeljem čega su osigurane i edukacije za nove metode
rada u centrima za socijalnu skrb i zavodima za
zapošljavanje za što je osposobljeno 213 stručnjaka
Provedeni projekti – rezultati
• Protokol o postupanju u pružanju usluga dugotrajno
nezaposlenim korisnicima socijalne pomoći
• Socijalno mentorstvo za korisnike socijalne pomoći
• Studija o položaju žena na tržištu rada, Evaluacija
mjera APZ i Prijedlog novog kompleta mjera APZ
• Priručnik za rad sa ženama u nepovoljnom položaju
na tržištu rada
• Akcijski planovi za zapošljavanje OSI
• Nacionalni web portal pri FPRZOSI
• Priručnici za nezaposlene OSI, savjetnike i
poslodavce
Projekti u provedbi
Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina
Sredstva alocirana za GS:
2 M€
Broj potpisanih ugovora:
14
Vrijednost potpisanih ugovora:
2.1 M€
Sažetak:
Osnovni cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je povećanje mogućnosti
održivog zapošljavanja ugroženih skupina.
Programom su podržani projekti koji utječu na olakšani pristup pripadnika
ugroženih skupina tržištu rada kroz povećanje razine obrazovanja, potrebnih
vještina, kompetencija i radnog iskustva, pružanje individualne podrške u
procesima traženja zaposlenja, pružanje podrške u osnivanju i vođenju zadruga
kao dobre prakse poticanja zapošljavanja ugroženih skupina te podizanje svijesti
javnosti o radnim sposobnostima ugroženih skupina kao i razine svijesti
poslodavaca o prednostima pri zapošljavanju ugroženih skupina.
Projekti u provedbi
Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih
i marginaliziranih skupina
Sredstva alocirana za GS:
2. M€
Broj potpisanih ugovora:
17
Vrijednost potpisanih ugovora:
2. M€
Sažetak:
Osnovni cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je promoviranje socijalnog
uključivanja dugotrajno nezaposlenih korisnika pomoći i usluga u sustavu socijalne
skrbi kroz potporu njihovom pristupanju na tržište rada.
Programom su podržani projekti koji bi dugotrajno nezaposlenim korisnicima
pomoći i usluga u sustavu socijalne skrbi koji su radno sposobni pružili pomoć i
potporu u pronalasku zaposlenja kroz mjere povećanja njihove motivacije za
ulazak na tržište rada, podupiranja sudjelovanja u aktivnostima zajednice,
pružanje psihosocijalne pomoći i osnaživanje, podučavanje životnih vještina,
pripremu individualnih akcijskih planova i podizanje svijesti javnosti o pitanjima
diskriminacije na radnom mjestu.
Projekti u provedbi
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Sredstva alocirana za GS:
2.4 M€
Broj potpisanih ugovora:
14
Vrijednost potpisanih ugovora:
2.7 M€
Sažetak:
Osnovni cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je unaprijediti mogućnosti
zapošljavanja pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.
Programom su podržani projekti koji su usmjereni na razvoj socijalnih usluga i
kapaciteta pružatelja tih usluga čime se doprinosi prevenciji institucionalizacije,
reintegraciji korisnika socijalnih usluga u društvo, poboljšanju kvalitete pružanja
socijalnih usluga na razini zajednice, promociji partnerstva unutar zajednica,
olakšanju usklađivanja radne i obiteljske uloge obitelji koje imaju članove ovisne o
tuđoj pomoći, boljim mogućnostima zapošljavanja i, općenito, smanjenju
socijalnog isključivanja i siromaštva.
Projekti u provedbi
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 2
Sredstva alocirana za GS:
2 M€
Broj dosad potpisanih ugovora: 8
Vrijednost potpisanih ugovora:
1.2 M€
Sažetak:
Ovaj program dodjele bespovratnih sredstava je nastavak prijašnjeg programa
dodjele bespovratnih sredstava „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“ s
ciljem prevencije institucionalizacije te reintegracije korisnika socijalnih usluga u
društvo, poboljšanja kvalitete pružanja socijalnih usluga na razini zajednice,
promocije partnerstva unutar zajednice te unaprjeđenja mogućnosti za
zapošljavanje kroz potporu daljnjeg razvoja efikasnih i inkluzivnih socijalnih
usluga. Također, razvojem socijalnih usluga u zajednici bit će lakše uskladiti radnu i
obiteljsku ulogu obitelji koje imaju članove ovisne o tuđoj pomoći.
Projekti u provedbi
Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije
socijalnih usluga (ugovor o pružanju usluga tehničke pomoći), vrijednosti 1.4
M€
Sažetak:
Opći cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti korisnika prava iz sustava
socijalne skrbi. Specifični cilj projekta je pružanje podrške stručnim radnicima
unutar sektora socijalne skrbi u daljnjem razvoju i pružanju učinkovitih i
uključivih socijalnih usluga.
U skladu sa specifičnim ciljem projekta, planiranim aktivnostima nadograđuju
se vještine stručnjaka unutar sektora socijalne skrbi. Ppdržava se nastavak
procesa deinstitucionalizacije pružanjem potpore socijalnom planiranju na
područnoj i lokalnoj razini te razvoju individualnih planova transformacije
domova socijalne skrbi radi reintegracije korisnika u društvo, promovirajući
tako alternativne oblike smještaja i skrbi u zajednici.
Provedba projekata po
županijama 2013.
SJEDIŠTE
NOSITELJA
LOKACIJA
PROVEDBE
PROJEKATA
Bjelovarsko-bilogorska županija
0
4
Brodsko-posavska županija
3
6
Dubrovačko-neretvanska županija
1
3
Grad Zagreb
10
4
Istarska županija
0
0
Karlovačka županija
2
8
Koprivničko-križevačka županija
1
2
Krapinsko-zagorska županija
0
1
Ličko-senjska županija
0
3
Međimurska županija
3
4
Osječko-baranjska županija
7
7
Požeško-slavonska županija
2
2
Primorsko-goranska županija
0
2
Šibensko-kninska županija
3
7
Sisačko-moslavačka županija
0
8
Splitsko-dalmatinska županija
4
3
Varaždinska županija
2
3
Virovitičko-podravska županija
2
3
Vukovarsko-srijemska županija
2
4
Zadarska županija
2
4
Zagrebačka županija
1
3
LOKACIJA
Projekti u provedbi 2013.
SJEDIŠTE NOSITELJA
BROJ PROJEKATA U PROVEDBI
U POJEDINOJ ŽUPANIJI
Dubrovačko-neretvanska županija
1
3
Šibensko-kninska županija
3
7
Splitsko-dalmatinska županija
4
3
Zadarska županija
2
4
Ukupno na području sve 4 županije
10
17
UKUPNO NA PODRUČJU CIJELE RH
45
81
ŽUPANIJA
Dubrovačko-neretvanska
županija
1. PEGASUS - Pružanje jednakih mogućnosti zapošljavanja za
korisnike socijalne pomoći u manje razvijenim područjima
Dubrovačko-neretvanske županije
Grant shema:
Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju
socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina
Nositelj:
Dubrovačko-neretvanska županija
Partneri (5):
Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske
županije DUNEA d.o.o., Centar za socijalnu skrb Dubrovnik,
Centar za socijalnu skrb Ploče, Centar za socijalnu skrb
Korčula, Centar za socijalnu skrb Metković
Dubrovačko-neretvanska
županija
2. Razvoj mobilne podrške usluga za slijepe osobe u
Hrvatskoj
Grant shema:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Nositelj:
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet,
Zagreb
Partneri (1):
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih,
Zagreb
Dubrovačko-neretvanska
županija
3. Lokalna podrška za obitelj - Sveobuhvatna briga za obitelji
s ovisnim članom
Grant shema:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Nositelj:
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom
Slavonski Brod
Partneri (4):
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rijeka,
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom
Šibensko–kninske županije „Kamenčići“, Udruga za osobe s
mentalnom retardacijom “Radost” Ploče, Hrvatski zavod za
zapošljavanje - Područni ured Slavonski Brod
Šibensko-kninska županija
1.
Društveno (socijalno) poduzetništvo - korak prema boljoj socijalnoj
uključenosti
Grant shema:
Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno
ugroženih i marginaliziranih skupina
Nositelj:
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS, Split
Partneri (11):
Centar za socijalnu skrb Šibenik; Centar za socijalnu skrb Zadar, Centar za
socijalnu skrb Gospić, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Zadar,
Pučko otvoreno učilište Knin, Udruga “Prospero” Gračac, “Organizacija za
civilne inicijative” Drniš, Ekološka udruga “Krka” Knin, Udruga “NIT” Korenica,
Udruga građana “TARA” Ličko Petrovo Selo, Ženska grupa Donji Lapac
Šibensko-kninska županija
2. Socijalna inkluzija i zapošljavanje osoba s intelektualnim
teškoćama
Grant shema:
Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju
socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina
Nositelj:
Centar za socijalnu inkluziju Šibenik
Partneri (3):
Grad Šibenik, Šibensko Kninska županija, Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Područni ured Šibenik
Šibensko-kninska županija
3. Centar potpore za obitelji s uzdržavanim članovima
Grant shema:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Nositelj:
Organizacija za građanske inicijative, Osijek
Partneri (3):
Udruga „Žena”, Drniš; Hrvatski zavod za zapošljavanje,
Područni ured Šibenik; Šibensko-kninska županija
Šibensko-kninska županija
4. Solidarnost i zaposlenje - ruku pod ruku
Grant shema:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Nositelj:
Udruga ZvoniMir, Knin
Partneri (3):
Općina Biskupija, Opća bolnica "Hrvatski ponos"
Knin, Pučko otvoreno učilište Knin
Šibensko-kninska županija
5. Odgovorna zajednica - garancija za bolju kvalitetu života
građana/ki
Grant shema:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Nositelj:
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda
CENZURA PLUS, Split
Partneri (5):
Udruga “Prospero” Gračac, Udruga “NIT” Korenica, Ekološka
udruga “Krka” Knin, Općinsko društvo Crvenog križa Gračac,
Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera
Šibensko-kninska županija
6. Lokalna podrška za obitelj - Sveobuhvatna briga za obitelji
s ovisnim članom
Grant shema:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Nositelj:
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom
Slavonski Brod
Partneri (4):
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rijeka,
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom
Šibensko-kninske županije, Udruga za osobe s mentalnom
retardacijom “Radost”, Ploče, Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Slavonski Brod
Šibensko-kninska županija
7. Vještine za promjene
Grant shema:
Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina
Nositelj:
Pučko otvoreno učilište Knin
Partneri (2):
Razvojna agencija Šibensko-kninske županije,
Organizacija za građanske inicijative Osijek (ured
Drniš)
Splitsko-dalmatinska županija
1. KUĆA SRETNOG ČOVJEKA - podrška osobama s
invaliditetom kao model zapošljavanja dugotrajno
nezaposlenih žena u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Grant shema:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Nositelj:
Udruga osoba s invaliditetom „Agape”, Omiš
Partneri (3):
Centar za socijalnu skrb Omiš, Hrvatski zavod za
zapošljavanje - Područni ured Split - Ispostava Omiš, Grad
Omiš
Splitsko-dalmatinska županija
2. Razvoj usluga mobilne podrške za slijepe osobe
u Hrvatskoj
Grant shema:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Nositelj:
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i
mobilitet, Zagreb
Partneri (1):
Obrtničko učilište Zagreb
Splitsko-dalmatinska županija
3. Dječji osmjeh
Grant shema:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Nositelj:
Udruga tjelesnih invalida TOMS, Trogir
Partneri (3):
Grad Trogir, Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Split, Pučko otvoreno učilište Trogir
Zadarska županija
1. Društveno (socijalno) poduzetništvo - korak prema boljoj socijalnoj
uključenosti
Grant shema:
Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno
ugroženih i marginaliziranih skupina
Nositelj:
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA
PLUS, Split
Partneri (11):
Centar za socijalnu skrb Šibenik, Centar za socijalnu skrb Zadar, Centar
za socijalnu skrb Gospić, Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni
ured Zadar, Pučko otvoreno učilište Knin, Udruga “Prospero” Gračac,
“Organizacija za civilne inicijative” Drniš, Ekološka udruga “Krka” Knin,
Udruga “NIT” Korenica, Udruga građana “TARA” Ličko Petrovo Selo,
Ženska grupa Donji Lapac
Zadarska županija
2. Odgovorna zajednica - garancija za bolju kvalitetu
života građana/ki
Grant shema:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Nositelj:
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda
CENZURA PLUS, Split
Partneri (5):
Udruga “Prospero” Gračac, Udruga “NIT” Korenica,
Ekološka udruga “Krka” Knin, Općinsko društvo Crvenog
križa Gračac, Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička
jezera
Zadarska županija
3. Blagostanje kroz Raznolikost
Grant shema:
Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina
Nositelj:
Sveučilište u Zadru
Partneri (4):
Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Gospić,
Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Zadar,
Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA, Društvo za
promicanje kulture življenja „Zvono uz Kupu” Karlovac
Zadarska županija
4. Projekt REACH-out: osposobljavanje nezaposlenih za pomoć
pri radnom angažiranju osoba s intelektualnim poteškoćama
Grant shema:
Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina
Nositelj:
Zadarska županija
Partneri (6):
Bjelovarsko-bilogorska županija, Agencija za razvoj Zadarske
županije ZADRA nova, Društvo za pomoć mentalno retardiranim
osobama Svjetlo Zadar, Društvo za pomoć mentalno retardiranim
osobama Bjelovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni
ured Zadar, Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured
Bjelovar
Planirani natječaji za grant
sheme
2.1.8. Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada za osobe u nepovoljnom
položaju na tržištu rada (HZZ), 3.9 M€, 4 kvartal 2014.
Ciljevi :
Povećati mogućnosti održivog zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na
tržištu rada; pružati podršku osobama u nepovoljnom položaju pri njihovoj
integraciji na tržište rada putem povećanja njihove zapošljivosti.
Ciljne skupine:
Nezaposlene osobe s invaliditetom; nezaposlene osobe s niskim stupnjem
obrazovanja (završeno osnovnoškolsko obrazovanje); dugotrajno nezaposlene
mlade osobe do 29 godina; osobe starije od 50 godina; dugotrajno
nezaposlene osobe; žene primarne dobi 45+; žene s nižim kvalifikacijama
(bez i sa završenom osnovnom školom); osobe u nepovoljnom položaju koje
žive u manje razvijenim regijama; pripadnici nacionalnih manjina.
Planirani natječaji za grant
sheme
2.3.4. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza III (MSPM),
4.3 M€ – 2 kvartal 2014.
Ciljevi:
Unaprijediti mogućnosti zapošljavanja i promicati pomirenje poslovnog
i obiteljskog života razvojem novih i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih
usluga u zajednici.
Ciljne skupine:
Osobe s invaliditetom (sukladno Konvenciji o pravima osoba s
invaliditetom); liječeni ovisnici; beskućnici, žrtve obiteljskog nasilja;
mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; mladi s poremećajima u
ponašanju; tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom;
članovi obitelji koje skrbe o ovisnom članu.
Planirani natječaji za grant
sheme
2.3.5. Širenje usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom (MSPM), 3
M€, 3 kvartal 2014.
Ciljevi:
Jačati socijalno uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i
povećanje kvalitete usluge osobne asistencije; povećati socijalnu uključenost i
unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta
te osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima; doprinijeti povećanju
zaposlenosti osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, njihovim
zapošljavanjem kao osobnih asistenata.
Ciljne skupine:
Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta; osobe s intelektualnim i
mentalnim oštećenjima; osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada koje će
biti zaposlene kao osobni asistenti.
Strukturni fondovi 2014. – 2020. –
Prioritet socijalnog uključivanja
• ESF
– Promoviranje socijalne i radne integracije za skupine u
nepovoljnom položaju
– Poboljšanje pristupa socijalnih uslugama
– Promoviranje i razvoj socijalnog poduzetništva
• EFRR
– Socijalna infrastruktura – podržavanje procesa
deinstitucionalizacije i širenja mreže usluga u zajednici
Korisni linkovi
Objava natječaja na web stranicama:
www.mrrfeu.hr (Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova EU)
www.mspm.hr (Ministarstvo socijalne politike i
mladih)
www.strukturnifondovi.hr
Hvala na pažnji!
Pripremila mr. Mirjana Radovan,
voditeljica Službe za fondove Europske unije
[email protected]

similar documents