Materijali sa predavanja za Udruge u Virju 12.02.2015.

Report
ZAKON O UDRUGAMA
NN 74/14
UPUTE U VEZI USKLAĐIVANJA STATUTA UDRUGA S NOVIM
ZAKONOM O UDRUGAMA
OPĆE ODREDBE ZAKONA O UDRUGAMA
-
-
-
Novi Zakon o udrugama objavljen je u Narodnim novinama 74/14
te je stupio na snagu 01.10.2014. godine
Ovim Zakonom se uređuje osnivanje, pravni položaj, djelovanje,
registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne
promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom
pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u RH
Udruge su dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od
godinu dana od stupanja na snagu ovog Zakona, točnije do
01.10.2015. godine, i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena
nadležnom uredu
STATUT UDRUGE
-
-
Udruga ima statut
Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge
Ostali opći akti udruge , ako ih udruga donosi , moraju biti u
skladu sa statutom
Zakonom je propisano da statut udruge sadrži odredbe o:
- nazivu i sjedištu
- zastupanju
- izgledu pečata udruge
- područjima djelovanja sukladno ciljevima
- ciljevima
- djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
-gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih
obavlja
- načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge
- uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,
pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti
članova i načinu vođenja popisa članova
- tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja
sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i
trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju
isteka mandata
- izboru i opozivu likvidatora udruge
- prestanku postojanja udruge
- imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
- postupku s imovinom u slučaju prestanka
- načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar
udruge.
ŠTO SE MIJENJA?
1. U preambuli Statuta se Udruga treba pozivati na članak 13. Zakona o udrugama („Narodne novine „,
broj 74/14)
2. Članak 1. Statuta u kojem se navodi što se sve regulira Statutom treba uskladiti sa člankom 13.
stavkom 3. Zakona o udrugama, kojim je određeno što sve sadrži Statut udruga,
3. Statutom treba propisati ovlasti osobe ovlaštene za zastupanje, sukladno članku 19. Zakona o
udrugama ( ako je npr. predsjednik osoba ovlaštena za zastupanje, navedene ovlasti se mogu navesti i
kod nadležnosti predsjednika),
4. Pored ciljeva i djelatnosti Udruge, Statut udruge treba sadržavati područje djelovanja sukladno
ciljevima (npr. kultura , sport, zaštita ljudskih prava i sl.) te gospodarske djelatnosti koje udruga
obavlja, sukladno posebnim propisima
5. Statut treba sadržavati odredbe o sadržaju popisa članova sukladno članku 12. stavku 4. Zakona o
udrugama , osobi ovlaštenoj za vođenje tog popisa (sugestija je da se odredi funkcija koja ima mandat)
te o tome da popis članova treba biti uvijek dostupan svim članovima i nadležnim tijelima (članak 12.
stavak 5. Zakona),
6. Statutom trebaju biti propisana prava, dužnosti i odgovornosti članova i
stegovna odgovornost članova
7. Odluku o udruživanju u saveze udruga , zajednice , mreže i u međunarodne
udruge može donijeti samo Skupština,
8. Statutom Udruga sama određuje načine rješavanja sporova, što se smatra
sukobom interesa te način njihova rješavanja,
9. Prema Zakonu o udrugama skupštinu čine svi članovi ili njihovi predstavnici, a
može se odrediti da skupštinu čine samo pojedine kategorije članova.
Ako Skupštinu čine predstavnici članova, obvezno treba propisati trajanje njihova
mandata u Skupštini.
10. Obavezno propisati način sudjelovanja punoljetnih osoba lišenih poslovne
sposobnosti i maloljetnih osoba, članova udruge, u radu skupštine, a za punoljetne
osobe lišene poslovne sposobnosti i o načinu njihova odlučivanja na skupštini, ako
je takva mogućnost propisana statutom,
11. Ako udruga odluči da maloljetnici s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na
skupštini udruge, statut obavezno mora sadržavati odredbu o tome da na skupštini odlučuju
uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.
12. Statutom se obavezno treba propisati tko saziva skupštinu u slučaju isteka mandata
tijelima udruge
13. Odredbu o nadležnostima Skupštine treba uskladiti sa člankom 18. Zakona o udrugama,
14. Odredbu Statuta o imovini treba uskladiti sa člankom 30. Zakona o udrugama,
15. Odredbu Statuta o tome kome ostaje imovina udruge u slučaju prestanka postojanja
udruge treba uskladiti sa člankom 53. Zakona o udrugama.
16. Statut treba sadržavati odredbu o likvidatoru ( tko ga bira i opoziva te da zastupa
udrugu u postupku likvidacije i da se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar
udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja
udruge iz Registra udruga).
PRIJAVA PROMJENA KOD NADLEŽNOG UREDA
Nakon usklađivanja Statuta sa odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14)
udruge su dužne o tome podnijeti Zahtjev za upis promjena nadležnom
uredu.
Zahtjev se podnosi na obrascu broj 3 – Zahtjev za upis promjena u
Registar udruga Republike Hrvatske.
Rok za podnošenje Zahtjeva je 60 dana od dana donošenja.
Prilog Zahtjevu za upis promjena su slijedeći dokumenti:
1. Statut (1 primjerak)
2. Zapisnik ( 2 primjerka ,original)
3. Biljeg od 70,00 kuna
4.Tiskanice: Obrazac 3, Obrazac 2 (Popis osnivača i osoba ovlaštenih
za zastupanje - ako je tu bilo promjena),Obrazac 2 (Popis osnivača i osoba
ovlaštenih za zastupanje – osoba likvidator)
5. Odluke donesene na sjednici – o imenovanju osobe likvidatora i ako je
posebno donesena za osobu ovlaštenu za zastupanje ,
6. Kopija osobnih iskaznica – osobe likvidatora i ako je nastupila promjena
kod osoba ovlaštenih za zastupanje.
HVALA VAM NA PAŽNJI!
Emina Lacković Hodalić, dipl.oec.

similar documents