ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Report

u 2014. god. muškarci 65/15, žene 61/15, za žene se
povećava dob po 3 mjeseca svake slijedeće kalendarske
godine do 31.12 2029.
• od 2031. povećavaju se dobne granice za muškarce i
žene sa 65 na 67 g, po 3 mjeseca svake kalendarske
godine
• 1. 1 2038. - 67/15
• zahtjev za priznanje prava na mirovinu se može
podnijeti mjesec dana ranije (prije je bilo dva mjeseca)


-
starosna mirovina trajno se povećava za 0,15% za
svaki mjesec odlaska u mirovinu nakon 65. g.
života, odnosno 9% za 5 g. kasnijeg odlaska u
mirovinu
mirovina se povećava samo ako:
mirovinski staž iznosi 35 i više godina i
ako se prvi puta ostvari mirovina

u 2014. god. muškarci 60/35, žene 56/31, za
žene se povećava dob i mirovinski staž po 3
mjeseca svake slijedeće kalendarske godine do 31.
12 2029.
• od 2031. do 31. 12 2037. povećavaju se dobne
granice za muškarce i žene sa 60 na 62 g, po 3
mjeseca svake kalendarske godine

•
•
•
•
•
s navršenih 35 god. mir. staža - 0,34% po mjesecu
ranijeg odlaska
36 god. mir. staža - 0,32% po mjesecu
37 god. mir. staža – 0,30 % po mjesecu
38 god. mir. staža – 0,25 % po mjesecu
39 god. mir. staža – 0,15% po mjesecu
40 god. mir. staža – 0,10% po mjesecu
• u prijelaznom razdoblju do 31. 12 2029. za žene
povoljnije umanjenje
 Postotak
povećanja mirovine ovisan o
navršenom radnom stažu u efektivnom
trajanju iznosi:
+ 0,15% za svaki mjesec nakon
navršene 60 godine života
i 41 godinu efektivnog staža
osiguranja

Zakon o mirovinskom osiguranju
( „NARODNE NOVINE” 157/2013)

Uredba o medicinskom vještačenju u
mirovinskom osiguranju
( „NARODNE NOVINE” 25/2014)




Postupak za ostvarivanje prava za vrijeme zaposlenja ili drugog
svojstva koje daje pravo na osiguranje prema ZOMO-u, pokreće
se u povodu prijedloga doktora medicine i njegovog mišljenja o
zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti osiguranika prema
propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju
Postupak se može pokrenuti i na zahtjev osiguranika, odnosno
osigurane osobe
Postupak za osobu koja ostvaruje pravo nakon prestanka
zaposlenja ili drugog svojstva koje daje pravo na osiguranje,
pokreće se na njezin zahtjev
Nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda u kojoj je pokrenut
postupak upućuje tu osobu doktoru medicine




Pod medicinskom dokumentacijom, podrazumijeva se
»Izvješće s nalazom i mišljenjem izabranog doktora
medicine primarne zdravstvene zaštite« (obrazac: 1-IN)
mora biti sastavljena u skladu s pravilima o vođenju
medicinske
dokumentacije
prema
propisima
o
zdravstvenom osiguranju.
Za osiguranike koji rade na poslovima s posebnim
uvjetima rada obvezno se prilaže i nalaz specijaliste izdan
za potrebe zapošljavanja na tim poslovima i nalazi
specijalista o periodičkim i sistematskim pregledima.
Uz obrazac: 1-IN doktor medicine je dužan dostaviti
Zavodu i »Opće podatke o osiguraniku s opisom poslova
koje obavlja« (obrazac: 2-IN)


Vještak, prije donošenja nalaza i mišljenja
obavlja neposredni pregled osigurane osobe
Vještak nalaz i mišljenje donosi isključivo na
temelju originalne medicinske dokumentacije
i nalaza neposrednog pregleda.
Neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne
sposobnosti postoji kada pri obavljanju određenih poslova
uvjeti rada, bez obzira na mjere zaštite na radu koje se
primjenjuju ili se mogu primijeniti, utječu na zdravstveno
stanje i radnu sposobnost osiguranika toliko da je prijeko
potrebno, radi sprječavanja nastanka smanjenja ili gubitka
radne sposobnosti, premjestiti ga na drugi posao primjeren
njegovoj razini obrazovanja na kojemu može raditi s radnim
naporom koji ne pogoršava njegovo zdravstveno stanje.
Smanjenje radne sposobnosti postoji kada se kod
osiguranika, zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju
koje se ne mogu otkloniti liječenjem, radna sposobnost
smanji za više od polovice u odnosu na zdravog osiguranika
iste ili slične razine obrazovanja.
- Poslovi prema kojima se ocjenjuje sposobnost za rad
obuhvaćaju sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i
psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim
njegovim dosadašnjim poslovima.
Preostala radna sposobnost postoji kada je kod osiguranika
nastalo smanjenje radne sposobnosti, ali se s obzirom na
zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost
može profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s
punim radnim vremenom na drugim poslovima.


Djelomični gubitak radne sposobnosti postoji kada kod
osiguranika postoji smanjenje radne sposobnosti iz stavka 1.
ovoga članka, a s obzirom na zdravstveno stanje, životnu
dob, naobrazbu i sposobnost ne može se profesionalnom
rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom
na drugim poslovima, ali može raditi najmanje 70% radnog
vremena na prilagođenim poslovima iste ili slične razine
obrazovanja
koji
odgovaraju
njegovim
dosadašnjim
poslovima
Potpuni gubitak radne sposobnosti postoji kada kod
osiguranika u odnosu na zdravog osiguranika iste ili slične
razine obrazovanja, zbog promjena u zdravstvenom stanju
koje se ne mogu otkloniti liječenjem, nastane trajni gubitak
radne sposobnosti bez preostale radne sposobnosti.





Uzroci smanjenja radne sposobnosti uz
preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili
potpunog gubitka radne sposobnosti su:
bolest
ozljeda izvan rada
ozljeda na radu
profesionalna bolest



Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka o utvrđenoj
smanjenoj radnoj sposobnosti, djelomičnom ili
potpunom gubitku radne sposobnosti na temelju
koje se stječe pravo, prije donošenja rješenja o
pravu osiguranika, odnosno osigurane osobe,
obvezno podliježe reviziji
Revizija nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka
obavlja se u ministarstvu nadležnom za
mirovinski sustav.
Pri obavljanju revizije može se zahtijevati
dodatna medicinska obrada u nezavisnom
dijagnostičkom centru, odnosno Centru za
medicinsko vještačenje Zavoda, kao i obaviti
pregled osiguranika.

NOVOST
Redoviti kontrolni pregled svake 3 godine za
invalidske mirovine
 Izvanredni
pregled iniciran u postupku nadzora i
kontrole za sve invalidske mirovine i tjelesna
oštećenja između i izvan propisanih trogodišnjih
kontrolnih pregleda



djelomični ili potpuni gubitak radne
sposobnosti
uvjet je da je mirovinski staž iznosi
najmanje trećinu radnog vijeka
bez uvjeta mirovinskog staža -ako je uzrok
ozljeda na radu ili profesionalna bolest


skup aktivnosti (praktično stjecanje i primjena znanja,
vještina i navika) radi osposobljavanja invalida rada za rad
uz očuvanje njegove preostale radne sposobnosti
Obuhvaća postupke:
1. prekvalifikacije – osposobljavanja/školovanja za
poslove drukčije od onih koje je osiguranik obavljao
ili
2. dokvalifikacije – dopunsko osposobljavanje za
obavljanje poslova prema preostaloj radnoj sposobnosti.


Pravo
na
profesionalnu
rehabilitaciju
ima
osiguranik iz članka 9. stavka 1., članaka 10. i 12. i
osigurana osoba iz članaka 19. do 21. kod koje je
nastalo smanjenje radne sposobnosti iz članka 39.
stavka 1. i kod koje postoji preostala radna
sposobnost iz članka 39. stavka 2. ZOMO-a
Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može se steći
ako je kod osiguranika ili osigurane osobe
smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu
sposobnost nastalo prije navršene 53. godine
života
- Ako je smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu
sposobnost nastalo zbog ozljede izvan rada ili bolesti,
osiguranik ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju ako
ispunjava uvjete mirovinskog staža za stjecanje prava na
invalidsku mirovinu
- Ako je smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu
sposobnost nastalo zbog ozljede na radu ili profesionalne
bolesti, osiguranik ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju
bez obzira na dužinu mirovinskog staža


Profesionalnu rehabilitaciju osiguranika kojemu je
priznato to pravo provodi centar za profesionalnu
rehabilitaciju
Troškove profesionalne rehabilitacije za osiguranike
iz članka 9. stavka 1., članaka 10. i 12., članka 19.
stavka 1. točaka 2. i 3. i stavka 2., članaka 20. i 21.
snosi i isplaćuje HZMO, a za osigurane osobe iz
članka 19. stavka 1. točke 1. troškove profesionalne
rehabilitacije isplaćuje HZMO na teret državnog
proračuna.


a)
b)
Invalid rada koji je stekao pravo na profesionalnu
rehabilitaciju, a ima razinu obrazovanja za posao na
kojemu je radio prije nastanka smanjenja radne
sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost osposobljava
se za rad na drugom poslu za koji se traži ista razina
obrazovanja ili neposredno niža razina obrazovanja (ako
takva mogućnost ne postoji)
Iznimno, invalid rada koji je stekao pravo na profesionalnu
rehabilitaciju može se osposobljavati i za rad na drugom
poslu za koji se traži viši stupanj stručne spreme pod
uvjetom :
da je takvo osposobljavanje korisno s obzirom na
stručnost i godine života osiguranika
ako postoji mogućnost zaposlenja nakon završene
profesionalne rehabilitacije.
Osigurana osoba iz članka 19. stavka 1. točaka 1. i 2. ZOMO-a ( učenici i
studenti, nezaposleni za vrijeme stručnog osposobljavanja , osobe na
izdržavanju kazne zatvora) koja stekne pravo na profesionalnu
rehabilitaciju, osposobljava se za rad na poslovima za koje se traži
razina obrazovanja koja odgovara razini obrazovanja koju bi stekla ili je
školovanjem stekla prije nastanka smanjenja radne sposobnosti uz
preostalu radnu sposobnost.
Osnovne :



naknada plaće od dana nastanka smanjenja radne
sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost do
dana početka profesionalne rehabilitacije
naknada plaće za vrijeme profesionalne
rehabilitacije
naknada plaće od dana završetka profesionalne
rehabilitacije do zaposlenja na odgovarajućem
radnom mjestu

Ovisno o uzroku

ozljeda izvan rada ili bolest

Ozljeda na radu ili profesionalna bolest
koju može steći invalid rada koji se osposobio
profesionalnom rehabilitacijom ako je nakon završene
rehabilitacije dugotrajno ostao nezaposlen ili
naknadno postao nezaposlen, bez mogućnosti
zaposlenja u novome zanimanju u neprekidnom
trajanju od najmanje 5 godina do navršene 58.
godine života,
 mirovina
 povremeni
rad u ukupnom trajanju do 6 mjeseci
nije prekid nezaposlenosti.


ako je na poziv nadležne službe za
zapošljavanje
bez
odgađanja
prihvatio
ponudu o radu, odnosno ako nije odbio
ponuđeni posao
Razdoblje povremenog rada u ukupnom
trajanju od šest mjeseci ne smatra se
prekidom nezaposlenosti

Ozljeda na radu ili prof. bolest

Ozljeda izvan rada ili bolest

Korisnicima prava na invalidsku mirovinu
zbog potpunog gubitka radne sposobnosti
prevodi se to pravo u istoj svoti, s danom
navršene starosne dobi iz članka 33.,
odnosno iz članka 180. ZOMO-a po
službenoj dužnosti, na starosnu mirovinu.
Članovi obitelji umrlog osiguranika iz članka 22.
ZOMO-a Zakona imaju pravo na obiteljsku mirovinu:




1. ako je osiguranik navršio najmanje pet godina
staža osiguranja ili najmanje 10 godina mirovinskog
staža ili
2. ako je osiguranik ispunjavao uvjete dužine
mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku
mirovinu ili
3. ako je osiguranik bio korisnik starosne mirovine,
prijevremene starosne mirovine ili invalidske mirovine
ili
4. ako je osiguranik bio korisnik prava na
profesionalnu rehabilitaciju.

-
članovi obitelji:
udovica/udovac,
izvanbračni drug
osobe iz članka 61. Zakona o životnom partnerstvu
djeca i pastorčad ( do navršene 26. godine života/uvjet : redovito
školovanje
po osnovi uzdržavanja:
razvedeni bračni drug kojem je dosuđeno uzdržavanje,
unučad bez roditelja ili su ako su roditelji potpuno
nesposobni za rad, roditelji, djeca bez roditelja – braća,
sestre, i druga djeca koju je osiguranik uzeo na
uzdržavanje ili ako imaju roditelje potpuno nesposobne
za rad

Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe iz
članaka 19. do 21. ZOMO-a nastala zbog
ozljede na radu ili profesionalne bolesti,
članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku
mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog
staža osiguranika.


Pravo na obiteljsku mirovinu ne može
ostvariti član obitelji koji je namjerno
uzrokovao smrt osiguranika ili korisnika
mirovine i za takvo kazneno djelo je osuđen
pravomoćnom presudom na kaznu zatvora
Član obitelji umrlog osiguranika, osigurane
osobe ili korisnika mirovine, koji se namjerno
onesposobio za rad radi ostvarivanja prava na
obiteljsku mirovinu, ne može po toj osnovi
steći pravo na obiteljsku mirovinu.




Dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti roditelja i može se
tim pravom koristiti i nakon navršene 15. godine života u razdobljima
kada nije zaposlen, ali najduže do 18. godine života
Dijete kod kojega nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti prema
članku 39. stavku 4. ZOMO-a, do 15/ 18 godine života , ima pravo na
obiteljsku mirovinu za vrijeme dok traje potpuni gubitak radne
sposobnosti
Dijete kod kojega nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti nakon
dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu , a prije
smrti osiguranika ili korisnika prava, ima pravo na obiteljsku mirovinu
ako ga je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti
Dijete kod kojega tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu nastupi
potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržava pravo na obiteljsku
mirovinu dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti



Iznimno,pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti roditelja
ima i dijete sa statusom osobe s invaliditetom s
preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema
propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom, neovisno o tome je li ga osiguranik
ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti.
Ovom korisniku kada stupi u radni odnos ili počne
obavljati djelatnost kao osoba s invaliditetom s preostalom
radnom sposobnosti po osnovi koje postoji obveza na
mirovinsko osiguranje isplata obiteljske mirovine se
obustavlja.
Nakon prestanka obveznog osiguranja ponovno se
uspostavlja isplata obiteljske mirovine.
1. siječanj 2014.


-
definicija osobe s invaliditetom
propisana prava osoba s invaliditetom:
pravo na profesionalnu rehabilitaciju
zapošljavanje i rad
1. siječnja 2015. počet će s radom regionalni
centri za profesionalnu rehabilitaciju čija će
sjedišta odlukom odrediti ministar nadležan za
rad, u skladu s odredbom članka 43. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba
s invaliditetom.




nalazi i mišljenja centara za socijalnu skrb
rješenja centara za socijalnu skrb kojima je utvrđena ometenost u
psihičkom ili fizičkom razvoju u skladu s člankom 19. Pravilnika o
sastavu i radu stručnih komisija kao organa vještačenja u postupku
ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne zaštite, o sadržaju
medicinske i druge dokumentacije, te o vrstama i stupnju ometenosti u
psihičkom ili fizičkom razvoju djece i omladine
rješenja o postojanju tuđe pomoći i njege u punom ili smanjenom
opsegu
rješenja bivše Samoupravne interesne zajednice socijalne zaštite kojim je
izvršeno razvrstavanje prema članku 10. Pravilnika o utvrđivanju i
razvrstavanju i evidenciji osoba sa smetnjama u psihofizičkom razvoju
-preporučuje se da osobe sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ostvare
pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili zapošljavanje u centru za
profesionalnu rehabilitaciju.
1) rješenjem pravnih prednika HZMO-a osobama je utvrđen
status djeteta ometenog u psihičkom ili fizičkom razvoju s
priznatim pravom na osposobljavanje za rad i pravom na
novčanu naknadu nakon završenog osposobljavanja,
(članak 72. do 76. Statuta prijašnjeg SIZMIORH-a, u razdoblju do
31. prosinca 1998. -odredba članka 94. Zakona o mirovinskom i
invalidskom osiguranju)
2) osobe kojima je status djeteta ometenog u psihičkom ili
fizičkom razvoju, s priznatim pravom na osposobljavanje po toj
osnovi, utvrđeno u razdoblju od 1. siječnja 1999. do stupanja na
snagu ZOMO-a ili ranije prema Zakonu o socijalnoj skrbi na
temelju nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja centra za
socijalnu skrb
- osobe kojima je kao djeci utvrđen status osobe s invaliditetom prema
članku 3. stavku 1. t. 1., 3., 5. i 6. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine,
broj 143/2002 i 33/2005), odnosno osobe koje su kao djeca – osobe s
invaliditetom, bili korisnici novčane naknade do zaposlenja, ostvarene
na temelju propisa o socijalnoj skrbi
- osobe kojima je priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju kao
djeci s invaliditetom sa smanjenom radnom sposobnošću prema
propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
- osobe kojima je kao učenicima s poteškoćama u razvoju, prema
propisima o srednjem školstvu, utvrđeno pravo na osposobljavanje
za određeno zanimanje itd.
Osoba s invaliditetom –
zahtjev za obiteljsku mirovinu s prilogom

HZMO
a) provođenje postupka i donošenje rješenja o
pravu na obiteljsku mirovinu
b) provođenje postupka i donošenje rješenja o
prekidu postupka ( članak 55. Zakona o općem upravnom
postupku)

U rješenju o prekidu postupka stranka se
upućuje da se zahtjevom obrati Zavodu za
vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom radi
donošenja rješenja iz kojega će se vidjeti
radi li se o djetetu sa statusom osobe s
invaliditetom s preostalom radnom
sposobnošću.
HVALA NA PAŽNJI !

similar documents