Efficiency for DH system of Bacau city

Report
Retehnologizarea sistemului de termoficare din
municipiul Bacau in vederea conformarii la
normele de protectie a mediului privind emisiile
poluante in aer si pentru cresterea eficientei in
alimentarea cu caldura urbana
Proiect finantat in cadrul POS Mediu –axa 3,
conform deciziei CE C(2010) 4732/07.07.2010 si contractului
nr.102377/06.09.2010 incheiat între Primăria Municipiului Bacău şi
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Municipiul Bacau – Sistemul de
Energie Termica (SACET)
Alimentare Centralizata cu
Viziunea pe termen lung a Primariei
Municipiului Bacau
Un sistem de incalzire urbana durabil la un nivel al tarifelor
accesibil pentru populatie





Reducerea impactului asupra mediului si atenuarea efectelor
schimbarilor climatice cauzate de sistemul de incalzire urbana
Reducerea emisiilor de CO2 prin cresterea eficientei energetice
pe tot lantul producere-transport-distributie energie termica prin
promovarea cogenerarii la sursele de producere si reabilitarea
sistemului de transport si distributie.
Reducerea emisiilor de SO2 prin aplicarea tehnologiilor BAT.
Asigurarea continuitatii si sigurantei in alimentarea cu
combustibil.
Accesul tuturor consumatorilor la un serviciu accesibil si de
calitate.
Municipiul Bacau - SACET
Situatia actuala
Sistem energetic Naţional
(SEN)
En.termică
En.electrica
cogeneare
Unităţile de producţie proprii
centralei (64 MWe/395MWt)
Companie comercială, proprietate a
Consiliului Local
Reţea primară de
transport (32 km)
En.term.
En.term.
Domeniul public al municipiului
PT-uri (303,7MWt) si reţea sec. de
distribuţie pt încălzire şi a.c.c.
(325 km)
En.term.
Consumator final de
en. termicã
Domeniul public al municipiului
Concesiune CET
Operatorul serviciului public: activitatea de alimentare cu energie termică a sistemului centralizat şi producere
energie electrică în cogenerare

Capacitati de producere a energiei electrice : 64 MWe;

Capacitati de producere a energiei termice 395 MWt, din care 208 MWt in instalatii de cogenerare;

Grad mediu anual de utilizare a capacitatilor de cogenerare <40%;

Combustibili utilizati:lignit (ardere in stare pulverizata), gaz natural si pacura;

Reteaua de transport are o lungime de cca.32 km si alimenteaza 57 puncte termice din patrimoniul municipalitatii
si 10 puncte termice ale consumatorilor (cu capacitatea totala de 303,7 MWt);

Sistemul de distributie are o lungime de cca.325 km, fiind nereabilitat pana la aprobarea finantarii prin POS Mediu;

Utilizatorii sistemului de alimentare centralizata cu energie termica alimentat de centrala de cogenerare :
- 163 agenti economici si institutii publice;
- 419 asociatii de proprietari si consumatori individuali (peste 20.000 apartamente).

Centrale termice de cvartal in functiune :10
Municipiul Bacau - SACET
Schema termomecanica actuala
C E T B a c a u -S c h e m a
te rm o m e c a n ic a s im p lific a ta -in s ta la tii d e p ro d u c e re , tra n s p o rt s i d is trib u tie e n e rg ie te rm ic a
G a z N a tu ra l
C onducte de abur viu, 140 bar; 535-555 o C
G
T u rb in a d e a b u r D S L 5 0
C o m b u stib il:
C a rb u n e , g a z
n a tu ra l si
p a cu ra
C a za n d e a b u r
e n e rg e tic
p=137 bar
T = 5 4 0 C d g r.
D = 4 2 0 t/h
T u rb in a cu
G a ze 1 4 ,2 5
MWe
G e n e ra to r e le c tric
P u te re b ru ta
n o m in a la = 6 0 M W
S ta tie d e
re d u c e re ra c ire
1 3 7 /1 0 ...1 6
bar
G a z N a tu ra l
C o n s u m a to r
in d u s tria l d e
a b u r(o c a zio n a l)
G
C o n d e n s a to r d e
abur
C o n d u c te d e a b u r m .p .
C a za n d e
a p a fie rb in te
3 MW
G ru p d e c o g e n e ra c u tu rb in a c u
g a ze d e 1 4 ,2 5 M W e
S c h im b a to r d e
c a ld u ra c u p la c i
1 2 ,5 M W
S c h im b a to r d e
c a ld u ra c u p la c i
1 2 ,5 M W
S c h im b a to r d e
c a ld u ra c u p la c i
1 2 ,5 M W
o
1 0 ...1 6 b a r; 2 5 0 -2 8 0 C
C o m b u stib il: g a z
n a tu ra l si p a cu ra
B o ile r v a rf
n r. 1
4 6 ,5 M W
C a za n re cu p e ra to r
p re p a ra re a p a
fie rb in te 2 2 M W
B o ile r v a rf
n r. 2
4 6 ,5 M W
S ta tie d e
re d u c e re ra c ire
1 0 ...1 6 /1 .2 b a r
C a za n d e
abur
in d u s tria l
p=17 bar
t= 2 8 0 C d g r
D = 1 0 0 t/h
C onducte de abur de joasa
presiune 1,2bar; 110 - 135 o C
S c h im b a to a re d e c a ld u ra
c u p la c i 2 x 4 2 ,5 M W
R e tu r te rm o fica re u rb a n a , A F T R ; 4 -6 b a r; 4 5 -9 0 o C
B o ile r b a za
n r.2
93 M W
C o m b u stib il:
g a z n a tu ra l
si p a cu ra
C a za n d e a p a
fie rb in te
116 M W
T u r te rm o fica re u rb a n a , A F E T , A F T T ; 7 ,5 -1 3 b a r; 7 0 -1 3 0 o C
6 7 P u n c te te rm ic e u rb a n e s i
in d u s tria le ,p u te re in s ta la ta 3 3 0 ,7 M W t
c e re re a m a x im a d e
c a ld u ra : 1 4 0 M W
C o n s u m a to ri
u rb a n i
R e te le s e c u n d a re p e n tru
a lim e n ta re a
c o n s u m a to rilo r
Municipiul Bacau - SACET
Reabilitarea SACET: perioada anterioara aprobarii finantarii
proiectului prin POS Mediu axa 3
Realizari investitii 2002-2010, exclusiv POS Mediu
Programe nationale de
crestere a eficientei
energetice
Bugetul local
Bugetul statului


Municipiul
Bacau
a
aprobat
“STRATEGIA DE ALIMENTARE CU
ENERGIE
TERMICĂ
A
MUNICIPIULUI BACĂU PÂNĂ ÎN
ANUL 2020” ( HCL nr.192/2003 si
320/2006) .
Contributia bugetului local pana in
prezent reprezinta 10,54 mil. euro
(40 % din total finantare proiecte).
0.00
10.00
20.00
m il.euro, incl.TVA
30.00
40.00
Bugetul statului
Bugetul local
Programe nationale
de crestere a
eficientei
TOTAL
15.60
10.54
1.43
Investitii la consumatorii finali
0.42
2.40
0.00
Alte investitii la sursele de
producere
1.71
0.09
0.00
Investitii pentru sistemul de
distributie a energiei temice
3.68
7.92
0.52
Instalare grup de gogenerare
cu turbina cu gaze 14,25
MWe
9.80
0.12
0.91
Municipiul Bacau - SACET
Situatia surselor de producere



In principal, actiunile au vizat cresterea eficientei de utilizare a resurselor primare, asigurarea inegrala a
rezervei surselor de producere si continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica,
reducerea gradului de dependenta de un singur combustibil.
Cresterea eficientei de utilizare a resurselor primare a asigurat baza pentru reducerea emisiilor de noxe
La aprobarea strategiei locale, energia termica necesara sistemului centralizat era asigurata numai in
regim de iarna, iar in regim de vara , datorita eficientei reduse sursele de producere erau oprite in
rezerva , iar consumatorii trebuiau sa-si asigure necesarul termic cu surse proprii.
S itu atia la in cep u tu l
In d icato r
im p lem en tarii S trateg iei
A ctiu n i realizate
S itu atia actu ala
L o cale
E fo rt in vestitio n al
[m il.eu ro ] ,d in care:
S u m e aco rd ate
d e la b u g etu l
lo cal [m il.eu ro ]
E ficienta utilizarii resurselor
prim are
P roducerea in cogenerare a
energiei term ice utile num ai
pe perioada sezonului de
iarna
Instalare turbina cu
gaze 14 M W e
P roducerea energie term ice
in cogenerare pe tot
parcursul unui an
10.82
0.12
G radul de dependenta de
un singur com bustibil
P e perioada sezonului de
iarna dependenta de
asigurarea stocului de lignit
era critica .
T ransform are instalatie
ardere cazan abur 420
t/h pentru utilizarea
hidrocarburilor
P osibilitatea de asigurare
integrala a productiei de
energie term ica in
cogenerare prin utilizarea
hidrocarburilor
0.69
0.00
S urse de rezerv a pentru
S ursa de rezerv a disponibila
producerea energiei term ice asigura m ai putin de 50% din
destinate sistem ului
necesarul term ic al sezonului
centralizat
de iarna
R eabilitare instalatie
ardere C A F Letea
pentru utilizare
com binata gaz-pacura
A sigurarea integrala a
rezerv ei sursei de producere
a energiei term ice pe tot
parcursul unui an
0.26
0.00
E ficienta producerii energiei
S chim batoare de caldura de
term ice in instalatiile de
baza tubulare.
cogenerare ale grupului nr.1
Inlocuire boiler baza
grup nr.1
B oiler baza cu capacitatea
de 85 M W t, realizat cu
schim batoare de caldura cu
placi
1.14
0.09
Municipiul Bacau - SACET
Sistemul centralizat de transport si distributie energie termica
Indicator
Situatia la inceputul
implementarii Strategiei
Locale
Actiuni realizate
Situatia actuala
57 puncte termice integral
Reabilitare si
reabilitate si automatizate
automatizare 34 puncte
conduse de la Dispeceratul
termice. Dispecerizare
de termoficare
Modificarea a 20 CT in
34 CT de cvartal total
PT si racordarea la Se afla in functiune numai 10
Puncte termice racordate la
nereabilitate si
sistemul alimentat de
CT nereabilitate
sistemul centralizat
nemodernizate
centrala de cogenerare
Alimentarea unor noi Doua puncte termice noi ale
consumatori alimentati
utilizatorilor si cresterea
Numar redus de utilizatori ai
de la reteaua primara
gradului de utilizare a
sistemului centralizat
dar si de la retelele de capacitatii instalate a unor
distributie
puncte termice.
Masurarea energiei
2396 bransamente
Contorizare
Grad de contorizare >85%
furnizate utilizatorilor
necontorizate
bransamente
Grad actual de realizare a
Neasigurarea temperaturii si Realizare conducte de
Parametrii de calitate ai
recircularii : cca.80% si 30
presiunii a.c.c la utilizatorii recirculare si reabilitare
energiei termice
de statii de hidrofor integral
finali
statii de hidrofoare
modernizate.
Asigurarea distributiei pe
In majoritatea cazurilor,
Reabilitarea unor
orizontala pentru 238 de
Utilizarea eficienta a
instalatiile termice interioare
instalatii termice a
apartamente (31 scari) ce
energiei la utilizatorii finali
sunt invechite si necesita
blocurilor de locuinte
beneficiaza de contorizare
reabilitare
individuala
34 puncte termice cu
schimbatoare de caldura
tubulare
Efort investitional
[mil.euro] ,din care:
Sume acordate
de la bugetul
local [mil.euro]
5.46
4.94
2.27
0.08
0.78
0.00
2.40
2.40
1.16
0.45
0.42
0.00
Municipiul Bacau - SACET
Continuarea programului de reabilitare SACET
Actiuni de retehnologizare
Ciclu combinat de 14 MWt +
Cazane auxiliare de 2x10 t/h
+ Adaptarea schemei
termomecanice
Val [mil,euro,
incl.TVA]
27.82
Inchidere depozit de zgura si
cenusa
2.07
Statie de tratare a apelor uzate
1.98
Gospodarii de combustibil lichid
3.90
Retehnologizare CAF
6.01
Reabilitare pompe transport
1.45
Reabilitare retele termice de
distributie
30.60
Asistenta tehnica, supervizare, audit
, organizare proceduri de
achizitie si, comisioane si
taxe legale
TOTAL proiect cofinantat in cadul
POS Mediu axa 3
4.53
78.36
Lucrarile cuprinse de proiectul finantat in cadrrul
POS Mediu totalizeaza 78 mil.euro si includ actiuni
indreptate atat asupra surselor de producere cat
si asupra sistemului de transport si distributie.
In cadrul proiectului, au fost realizate in perioada
2009-2010 lucrarile de reabilitare a retelelor de
distributie pentru 5 puncte termice, in valoare
totala de 2,73 mil euro.
Situatia investitiilor necesare pentru
reabilitarea SACET municipiul Bacau indica
o valoare total de peste 100 mil. Euro,
finantate dupa cum urmeaza:
Finantarea lucarilor privind reabilitarea SACET municipiul Bacau
10.54 mil.euro,
10%
17.03 mil.euro,
16%
78.36 mil.euro,
74%
Lucrari finantate in cadrul POS
Lucrari realizate in perioada 2002-2010 si finantate prin programe nationale
Lucrari realizate in perioada 2002-2010 si finantate de la bugetul local
Municipiul Bacau - SACET
Schema termomecanica viitoare
Municipiul Bacau - SACET
Situatia viitoare si beneficiile proiectului

Capacitati de producere a energiei electrice in cogenerare de inalta eficienta: 24,8 MWe;

Capacitati de producere a energiei termice 239 MWt, din care 35 MWt in instalatii de cogenerare de inalta
eficienta;

Grad mediu annual de utilizare a capacitatilor de cogenerare: >85%

Combustibili utilizati: gaz natural , CLU si pacura

Sistemul de distributie are o lungime de cca.325 km, reabilitat in proportie de 60 %;

Instalare module termice racordate la reteaua primara pentru 3 centrale termice de cvartal si doua puncte
termice nereabilitate

Cresterea cu 3% a numarului de utilizatori ai SACET prin preluarea consumatorilor alimentati de 3 centrale
termice de cvartal

Centrale termice de cvartal ramase in functiune :7
In d ic a to r
UM
A n te rio r
D u p a im p le m e n ta re a
p ro ie c tu lu i
p ro ie c tu lu i
V a ria tie
R e d u c e re a e m is iilo r p o lu a n te
E m is ii d e S O 2
t/a n
4152
0
-1 0 0 .0 0 %
E m is ii d e N O x
t/a n
562
80
-8 5 .7 7 %
P u lb e ri
t/a n
60
0
-1 0 0 .0 0 %
CO2
t/a n
218000
170000
-2 2 .0 2 %
469
209
-5 5 .4 4 %
72600
106211
4 6 .3 0 %
C re s te re a e fic ie n te i e n e rg e tic e
P ie rd e ri d e e n e rg ie p e s is te m u l
d e tra n s p o rt s i d is trib u tie
T J /a n
E c o n o m ia d e e n e rg ie p rim a ra
(E E P ) c f.d ire c tive i 2 0 0 4 /8 /C E
M W h /a n

similar documents