Alf Johansen, Virtuell avdeling

Report
Virtuell avdeling – hva er det ?
Hvorfor Avansert geriatrisk
sykepleier ?
Alf Johnsen
Kommuneoverlege i Askim
Kort liggetid på sykehus akuttinnleggelse
• Diagnostisering
• Igangsetting av behandling
• Vurdering av virkning/bivirkning av
behandling ?
• Vurdering av tjenestebehov i kommunen ?
• Utskrivningsklar fra sykehus
• Innskrivningsklar i kommunehelsetjenesten ?
Kommunehelsetjenesten
• Mål : Pasienten bo hjemme med trygghet og
adekvat oppfølging
• KAD
• Etterbehandlingsavdeling
• Korttidsplass sykehjem
• Åpen omsorg
• Fastlegene
• Legevakt
Samhandling om overgangen
• Hverken spesialisthelsetjenesten eller
kommunehelsetjenesten har samhandling om
overgangen som sin primære oppgave – derfor
vil vi ikke lykkes godt nok
• Etablere et system som har denne oppgaven
som sin primære oppgave
Overgang sykehus –
kommunehelsetjenesten
• Rapport Kunnskapssenteret nr. 9 – 2013
• Sikre videreføring av behandling og vurdering
av tilstanden
• Overføring av informasjon
• Legemiddellister
Ny funksjon i kommunen
• Spesialisere en funksjon innen Åpen omsorg
• Samhandling/overføring
• Systematisk kartlegging og vurdering av
pasienten fra første dag
• Sikre rask og adekvat legevurdering når det er
nødvendig
Virtuell avdeling ( Virtual Ward)
• Modell utviklet i England og Canada
• Pasienten utskrives fra sykehus/institusjon
• Innskrives i virtuell avdeling i kommunen, men
reiser hjem
• Avdelingen er en strukturert organisering av
funksjoner som en fysisk avdeling
• Opphold i Virtuell avdeling 2 – 4 uker
Pasienter til Virtuell avdeling
• Pasienter fra sykehus/kommunalt helsehus
utskrevet til hjemmet
• Alder 65 +
• Pasienter med sammensatt sykdomsbilde
• Pasienter med flere medikamenter ( > 5)
AGS
• God kompetanse til å lede en virtuell avdeling
• Systematisk kartlegging og vurdering av
pasienten
• 50% av tiden direkte pasientoppfølging i
hjemmet
• 50% av tiden sikre at andre systemer kommer i
gang. Nødvendig informasjon finnes der den
skal være. Vurdere tjenestebehov.
Fastlegen
• Virtuell avdeling skal øke fastlegens deltakelse
• Virtuell avdeling skal avhjelpe fastlegen
• Fastlegen er medisinsk ansvarlig for
behandlingsopplegg for egne pasienter
• Fastlegens rolle skal ikke reduseres, men
styrkes
Ansatte/deltakere i Virtuell avdeling
•
•
•
•
•
Avansert geriatrisk sykepleier – leder
Sykepleier fra hjemmesykepleien
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Fastlegen
• Medisinsk faglig rådgiver
Utskrivningsklar fra Virtuell avdeling
• Behandlingsforløpet stabilt og evt. justert
• Kommunalt tjenestebehov vurdert og igangsatt
• Videre behandling og kontroll avklart med
fastlegen
• Legemiddellister kvalitetssikret
• Sykdomstilstand, medisiner og videre oppfølging
forklart pasient og evt. pårørende
• Epikrise sendes fastlege
Prosjekt Virtuell avdeling
• Pilotprosjekt august – desember 2014
Eidsberg kommune
• Hovedprosjekt 2015 – 2016.
Flere kommuner indre Østfold ?
• Følgeforskningsprosjekt sammen med UiO

similar documents