นโยบายกรมสุขภาพจิต ปี 2556 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

Report
นโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต
ปี งบประมาณ 2556 - 2557
การประชุมเชิงปฏิบตั ิ การจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพจิต
ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร และบึงกาฬ)
ประจาปี งบประมาณ 2556
วันที่ 24 กันยายน 2555
ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม
1
เป้ าหมายหลัก /
ตัวชี้วดั
มิ ติการ
กลุ่ม
ดาเนิ นงาน เป้ าหมาย
วัยเด็ก
ประชาชนมีความสุข
เพิ่มความสุข
70% ของประชาชน
ในแต่ละจังหวัดมีความสุข
ดี
เสี่ยง
( ส่งเสริ ม )
( ป้ องกัน )
ส่งเสริ มพัฒนาการ / IQ / EQ
บุคคล – ครอบครัว – ชุมชน – สังคม
(กิ น – กอด - เล่น - เล่า)
เป้ าหมาย : 70% ของเด็ก มี IQ-EQ ไม่ตา่ กว่ามาตรฐาน
80% ของเด็กที่มีพฒ
ั นาการไม่สมวัย ได้รบั การกระตุ้น
วัยรุ่น
ทักษะชีวิต / EQ
พฤติ กรรมเสี่ยง
(ปรับทุกข์ – สร้างสุข – แก้ปัญหา
– พัฒนา EQ)
(ยาเสพติ ด / ความรุนแรง/
ติ ดเกม / ท้องไม่พร้อม)
เป้ าหมาย : 70% ของวัยรุ่น มี EQ ไม่ตา่ กว่ามาตรฐาน
50% ของวัยรุ่นที่เข้ามาในระบบช่วยเหลือฯ ได้รบั การดูแล
ช่วยเหลือทางสังคมจิ ตใจ
วัยทางาน
ครอบครัว / ความสุขในการทางาน / RQ
(อึด – ฮึด - สู้)
เป้ าหมาย : 70% ของประชาชนมีความสุข (มีสุขภาพจิ ตดี)
วัยสูงอายุ
การสร้างคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจในชีวิต
การดูแลผู้สงู อายุ
ที่ ถกู ทอดทิ้ ง
(ติ ดสังคม)
(ติ ดบ้าน)
เป้ าหมาย : 70% ของประชาชนมีความสุข (มีสุขภาพจิ ตดี)
50% ของผูส้ ูงอายุในคลิ นิก NCD/คลิ นิกสูงอายุ ได้รบั
การดูแลภาวะซึมเศร้า/สมองเสื่อม
ลดความทุกข์
อัตราการฆ่าตัวตายของประชาชน
ในแต่ละจังหวัดลดลง
ป่ วย
ภาวะวิ กฤต
( รักษา-ฟื้ นฟู )
Mental Retardation / Autistic / ADHD
Psychosis / Schizophrenia /
Depression / Suicide / Dementia
เป้ าหมาย : Service Accessibility
- MR / Autistic / ADHD
(ปี 2557 – 20% / ปี 2559 - 25% )
- Psychosis / Schizophrenia
(ปี 2557 – 75% / ปี 2559 – 80%)
- Depression
(ปี 2557 – 31% / ปี 2559 - 50% )
- Suicide Ideation / Attempt
(ปี 2557 – 80%/ ปี 2559 - 90% )
- Dementia
(ปี 2557 – 5% / ปี 2559 - 10% )
วิ กฤตสุขภาพจิ ต
(2P2R) /
การจัดบริ การ
สุขภาพจิ ตสาหรับ
ผู้ได้รบั ผลกระทบ
ในภาวะวิ กฤต
เป้ าหมาย :
70% ของประชาชน
กลุ่มเสี่ยงในภาวะ
วิ กฤต ได้รบั
การคัดกรองและ
ดูแล
2
ระดับ
ตัวชี้วดั
ประเด็นนโยบายฯ
วัยเด็ก
วัยรุ่น
วัยทางาน
วัยสูงอายุ
บริ การสุขภาพจิ ต
วิ กฤตสุขภาพจิ ต
• ความสุข (70%)
• การฆ่าตัวตาย (6.5 : 100,000)
• การเข้าถึงบริ การ (Autistic – 20% / Depression – 31%)
Impact
Outcome • IQ-EQ (70%)
• เด็กพัฒนาการ
ไม่สมวัยได้รบั การ
กระตุ้น (80%)
• EQ (70%)
•วัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิ ต
ได้รบั การคัดกรองและ
ช่วยเหลือทางจิ ตใจ (50%)
• ผูส้ งู อายุที่ได้รบั
การคัดกรองได้รบั การ
ดูแลภาวะซึมเศร้า/
สมองเสื่อม (50%)
• ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงในภาวะวิ กฤต
ได้รบั การ คัดกรอง
และดูแล (70%)
• การเข้าถึงบริ การ
(MR / Autistic / ADHD – 20% / Psychosis / Schizophrenia – 75% / Depression -31% / Suicide – 80 % / Dementia – 5%)
• รพศ./รพท. มีบริ การสุขภาพจิ ตและจิ ตเวช ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพขัน้ 3 (20%)
• รพศ./รพท. มีบริ การสุขภาพจิ ตและจิ ตเวชวัยรุ่นที่มีมาตรฐาน (50%)
• รพช. มีบริ การสุขภาพจิ ตและจิ ตเวชผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพขัน้ ที่ 1 (70%)
Output
• Well-baby clinic
ในรพช. (50%)
• Psychosocial Clinic ใน รพช. (50%)
• Friend Corner ในโรงเรียน
(สถานศึกษา) (20%)
• MCATT ใน
ทุกอาเภอ (100%)
• คลิ นิก NCD/คลิ นิก
สูงอายุ มีบริ การดูแล
สุขภาพจิ ตผูส้ งู อายุ
(80%)
• เครือข่ายงานสุขภาพจิ ตในระดับอาเภอมีความเข้มแข็ง (30%)
(รพช./รพ.สต./อปท./อสม./สถานประกอบการ/โรงเรียน/วัด/ศูนย์เด็กเล็ก/ครอบครัว/NGO/กลุ่มชมรมต่างๆ)
3
แนวทางแนวทางการบูรณาการ
การดาเนินงานกับเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต
ปี งบประมาณ 2556
4
เน้ น
ส่งเสริม/ กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ (IQ-EQ)
5
แนวทางการบูรณาการการดาเนินงานกับเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ
เด็ก
เสี่ยง
ดี
กลุ่มเป้ าหมาย
ป่ วย
อบรมพยาบาล WBC
ใน รพ.สต./ รพช.
จัด National
Screening
รณรงค์ /
จัดกิจกรรม
ทั่วประเทศ
Social campaign
พัฒนามุมพัฒนาการเด็ก
ใน Well-baby Clinic
แพทย์ พยาบาลใน รพช.
งานพัฒนาการในศูนย์เด็กเล็ก
ครูพี่เลีย้ ง รพ.สต. รพช.
ระบบ Refer ใน
รพศ./รพท./รพช.
บริ การสุขภาพจิ ตเด็ก
และวัยรุ่นแบบบูรณาการ
โรงพยาบาลจิ ตเวช
6
เน้ น
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
พัฒนาทักษะชีวิต
ป้ องกันปัญหาการเรียนและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
เช่น ความรุนแรง การติดสารเสพติด การติดเกม การตัง้ ครรภ์
7
แนวทางการบูรณาการการดาเนินงานกับเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ
กลุ่มเป้ าหมาย
วัยรุน่
เสี่ยง
ดี
พืน้ ที่สร้างสรรค์ เวทีสร้างสุข
ป้ องกัน 4 ปัญหาหลักในวัยรุ่น
ท้อง, ยาเสพติ ด,
ความรุนแรง, เกม
Psychosocial
Clinic
รพช.
ระบบ Refer
การคัดกรองเด็กที่มีปัญหา
การให้คาปรึกษาในโรงเรียน
ระบบ YC
SDQ
ป่ วย
รพศ./รพท.
ระบบ Refer
บริ การสุขภาพจิ ตเด็ก
และวัยรุ่นแบบบูรณาการ
โรงพยาบาลจิ ตเวช
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน
นักจิ ตวิ ทยาในโรงเรียน
ท้องไม่พร้อม / ยาเสพติ ด/
ADHD / LD
รณรงค์ สธ.+ศธ. ร่วมใจ
ปฐมนิ เทศ “ปฐมบททางเพศ”
8
รูปแบบการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ปี 2556 กรมสุขภาพจิต
ศูนยสุ
รพ.จิต
์ ขภาพจิต 6 หน่วยเด็ก/สานักพัฒนาสุขภาพจิต
เวช
-พัฒนาองคความรูIQ/EQ
่
นักเรียน สารเสพติด ทอง
้
รพ.
รุนแรง
นิเทศ/
-พัฒนาศั กยภาพบุคลากรใน
สต.
ติดตา
บศุนยสุ
่
์ ขภาพจิต/
ชุมชมโรงเรียน/ศูนกรม/ร
ย์ วมกั
ม
รพ.จิตเวช
เด็
ก
เล็
ก
-ประเมินและกระตุน
-พัฒนาแบบประเมิน
้
์
้
สสจ. ศูนยอนามั
ยเขตระบบดูแลชวยเหลื
์
อ
พัฒนาการ
-คัดกรอง ASSIST ใน
to be no.1
-SDQ ในระบบดูแล
ช่วยเหลือ
- จัดกิจกรรมพืน
้ ที่
สรางสรรค
เวที
Output
:ร้อยละ
ของ
้
้ 30 ข
์ สรางสุ
เครือขายในระดั
บอาเภอ มี
่
ศั กยภาพมีความเขมแข็
ง
้
(เครือข่ายระดับอาเภอ:รพช./
รพ.สต./อปท./อสม./สถาน
ประกอบการ/โรงเรียน/วัด/ศูนย์
เด็กเล็ก/ครอบครัว/NGO/กลุม
พยาบาล
PG
ศูนยสื์ ่ อรพช.
สารสั งคม
Well baby clinic:คัดกรองและกระตุน้
พัฒนาการ
คลิ นิกpsychosocial
-สนับสนุ นและรับส่งต่อปญั หาพัฒนาการ
จาก well baby clinic--สนับสนุนและ
รับส่งต่อปญั หาปญั หาสุขภาพจิตวัยรุน่
จาก รร.และชุมชน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู/้ วิธกี ารกระตุน้
พัฒนาการ Autistic
เฝ้าระวังและป้องกัน
ปญั หาวัยรุน่ ADHD
นิ เทศ/ติ ดตาม/
ประเมิ นผลการ
ดาเนิ นงานในพื้นที่
Output :
1. 50% รพศ. / รพท. มีบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวชวัยรุน
่
2. 50%รพช. มีบริการพัฒนาการเด็กใน Wellbaby Clinic
3. 50% รพช. มีบริการสุขภาพจิตวัยรุนใน
่
Psychosocial Clinic
Outcome: ร้อยละของผูป
้ ่ วยไดรั
้ บการดูแล
-MR/ Autistic/ADHD ร้อยละ 20
กอง
แผนงาน
เน้ น
พัฒนาความสามารถในการปรับตัว/ยืดหยุ่นในการทางาน (Resilience)
สร้างความสุขในการทางาน
ป้ องกันพฤติกรรมเสี่ยงในที่ทางาน (การติดสุรา/ยาเสพติด/ความเครียด)
สร้างและรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว
10
แนวทางการบูรณาการการดาเนินงานกับเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ
ดี
เสี่ยง
ป่ วย
กลุ่มเป้ าหมาย
วัย
ทางาน
Happy Workplace
ให้ความรู้เรื่องยาเสพติ ด /
เครียด / ซึมเศร้า / สุรา /
RQ / การแก้ปัญหา
สถานประกอบการ/โรงงาน
ระบบการให้คาปรึกษาใน
Psychosocial Clinic
รพศ./รพท.
ระบบ Refer
รพช.
ระบบบริการบาบัดรักษา
และฟื้ นฟูทางจิตเวช
โรงพยาบาลจิตเวช
11
รูปแบบการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทางาน ปี 2556 กรมสุขภาพจิต
• ศูนย์สขุ ภาพจิ ต
พมจ. แรงงานจังหวัด สสจ.
รพ.สต.
นิ เทศ/
ติ ดตาม
อสม./
แกนนำ
ชุมชม สถานประกอบการ
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
-คัดกรองซึมเศร้า 2Q ฆ่าตัว
ตาย /AUDIT ASSIST
ครอบครัว เครียด
สำนักพัฒนำสุ ขภำพจิต / ผรส.
ขอนแก่ น พระศรี
-พัฒนาองค์ความรู ้ สุรา ยาเสพติด
คลายเครี ยด ครอบครัว
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกรม/
ร่ วมกับศูนย์สุขภาพจิต/รพ.จิตเว
-พัฒนาแบบคัดกรองฉบับ อสม.
พยาบาล PG
- จัดกิจกรรมป้องกันปญั หา
สุขภาพจิต
Output :ร้อยละ 30 ของเครือข่ายในระดับ
อาเภอ มีศกั ยภาพมีความเข้มแข็ง
(เครือข่ายระดับอาเภอ:รพช./รพ.สต./อปท./
อสม./สถานประกอบการ/โรงเรียน/วัด/ศูนย์
เด็กเล็ก/ครอบครัว/NGO/กลุ่มชมรมต่ างๆ)
+สื่อพื้นที่
รพ.จิ ตเวช
รพช.
คลิ นิกpsychosocial
คัดกรองและช่วยเหลือเครียด
ซึมเศร้า 9Q/สุรา ยาเสพติด
ปญั หาครอบครัว
-สนับสนุ นและรับส่งต่อปญั หา
สุขภาพจิตจาก รพช.และชุมชน
Output : 50% ของ รพช.มีคลิ นิก
Psychosocial care
Outcome: ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รบั การดูแล
- Psychosis / Schizophrenia ร้อยละ 75
- Depression ร้อยละ 31
- Suicide Ideation / Attempt ร้อยละ 90
ศูนย์สื่อสารสังคม
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู/้ วิธกี ารดูแล
ตนเองเพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันปญั หา
ความเครียด ซึมเศร้า
ฆ่าตัวตาย สารเสพ
ติด ครอบครัว
นิ เทศ/ติ ดตาม/
ประเมิ นผลการ
ดาเนิ นงานในพื้นที่
กองแผนงาน
เน้ น
สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในชีวิต
ป้ องกันปัญหาสุขภาพจิตในผูส้ งู อายุที่ถกู ทอดทิ้ง
13
แนวทางการบูรณาการการดาเนินงานกับเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ
กลุ่มเป้ าหมาย
วัย
สูงอายุ
ดี
ส่งเสริ มสุขภาพจิ ต /
คัดกรอง
Depression/Dementia
และส่งต่อเข้ารับการดูแล
ชมรมผู้สูงอายุ
เสี่ยง
ประเมิ นและดูแลภาวะ
Depression/Dementia
คลินิก NCD / คลินิกสูงอายุ
ใน รพช.
ป่ วย
รพศ./รพท.
ระบบ Refer
ระบบบริการบาบัดรักษา
และฟื้ นฟูทางจิตเวช
โรงพยาบาลจิตเวช
14
รูปแบบการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผูส้ งู อายุ ปี 2556 กรมสุขภาพจิต
• ศูนย์สขุ ภาพจิ ต สานักพัฒนาสุขภาพจิ ต/ Geriatric excel รพ.จิ ตเวช
รพ.สต.
ชุมชน
นิ เทศ/
ติ ดตาม
อสม./
แกนนำ
ชมรมผูส้ งู อายุ(19,072 ชมรม)
- คัดกรองซึมเศร้า 2Q
- จัดกิจกรรมป้องกันปญั หาสุขภาพจิต
สมองเสื่อม (5 สุข/อื่นๆ)
-พัฒนาแบบคัดกรอง
สมองเสื่ อม ฉบับ อสม.
-พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในกรม/ร่ วมกับศูนย์
สุขภาพจิต/รพ.จิตเว
รพช.
Output :ร้อยละ 30 ของเครือข่ายในระดับอาเภอ
มีศกั ยภาพมีความเข้มแข็ง
(เครือข่ายระดับอาเภอ:รพช./รพ.สต./อปท./อสม./
สถานประกอบการ/โรงเรียน/วัด/ศูนย์เด็กเล็ก/
ครอบครัว/NGO/กลุ่มชมรมต่างๆ) +สื่อพื้นที่
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู/้ วิธกี ารดูแล
ตนเองเพื่อสร้าง
ความสุข/เฝ้าระวังและ
ป้องกันปญั หาซึมเศร้า/
สมองเสื่อมในผูส้ งู อายุ
คลิ นิกNCD/ผูส้ งู อายุ
-คัดกรองซึมเศร้า 9Q/สมองเสื่อม
MMSE
-จัดกิจกรรม 5 สุขเพื่อป้องกันปญั หา
สุขภาพจิตและชะลอความเสื่อมของ
ร่างกายขณะผูส้ งู อายุรอแพทย์ตรวจ
พยาบาล PG
ศูนย์สื่อสารสังคม
Psychosocial clinic สนับสนุน
NCD clinic
นิ เทศ/ติ ดตาม/
ประเมิ นผลการ
ดาเนิ นงานในพื้นที่
Output : 50% ของ รพช.มีบริ การ Psychosocial care
สาหรับผูส้ งู อายุ
Outcome: 50%ของผูส้ งู อายุใน คลิ นิกNCD/ผูส้ งู อายุได้รบั
การคัดกรองภาวะซึมเศร้า/สมองเสื่อม รวมทัง้ ได้รบั การ
ช่วยเหลือและดูแลทางด้านสังคมจิ ตใจ
5% dementia เข้าถึงการรักษา
กองแผนงาน
เน้ น
พัฒนาหน่ วยบริการจิตเวชให้มีความเป็ นเลิศเฉพาะทางฯ (Excellence center)
ยกระดับงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชทัวไปในสั
่
งกัดกรมฯ
ในระดับที่เหนื อกว่าระดับตติยภูมิ (Supra Tertiary)
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในประเทศไทย รวมทัง้
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดาเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระดับอาเภอให้มีศกั ยภาพ
และความเข้มแข็ง
16
แนวทางการบูรณาการการดาเนินงานกับเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ
กลุ่มเป้ าหมาย
ดี - เสี่ยง
รุนแรง ยุ่งยาก
ซับซ้อน
ป่ วย
Refer
ผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต
และจิตเวช
ระบบส่งเสริม/ ป้ องกัน
เฝ้ าระวัง คัดกรอง
ให้ความรู้เบือ้ งต้น
เครื อข่ ายในชุมชน
พัฒนาการเด็ก /
MR / Autistic /
ADHD /
Schizophrenia/
Depression /
Suicide /
Dementia
ประเมินและดูแลเบือ้ งต้น
รพ.สต. / ศสม.
บริ การสุขภาพจิ ตและจิ ตเวช
ในระบบบริ การสาธารณสุข
ระดับทุติยภูมิ / ตติ ยภูมิ
รพช. / รพท. / รพศ.
12 พวงบริการ
Refer
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ระดับเหนือกว่ าตติยภูมิ
(Supra Tertiary)
โรงพยาบาลจิตเวช 18 แห่ ง
บริ การบาบัดรักษา
และฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางจิ ตเวชเฉพาะทาง
(Excellence)
โรงพยาบาลจิตเวชเฉพาะทาง
17
Psychosocial clinic ในรพช.
พยาบาล PG
สุขภาพจิ ตเด็กและวัยรุ่น
-Well baby
clinic :
คัดกรอง และ
กระตุน้
พัฒนาการ
-สนับสนุนและส่งต่อ
ปญั หาพัฒนาการจาก
Well baby clinic
-สนับสนุนและส่งต่อ
ปญั หาสุขภาพจิตวัยรุน่
จากโรงเรียนและชุมชน
Output:
1.50% รพศ./รพท.มีบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น
2.50% รพช.มีบริการพัฒนาการเด็ก
ใน well baby clinic
Outcome: ร้อยละของผูป้ ว่ ยได้รบั
การดูแล
-MR/Autistic/ADHD ร้อยละ 20
-50% ของนักเรียนทีม่ ปี ญั หาได้รบั
การส่งต่อและมีการดูแลทางด้าน
สังคมจิตใจ
สุขภาพจิ ตวัยทางาน
-คัดกรองและช่วยเหลือเครียด
ซึมเศร้า9Q/สุรา/ยาเสพติด
ปญั หาครอบครัว
-สนับสนุ นและรับส่งต่อปญั หา
สุขภาพจิตจากรพช.และชุมชน
Output: 50% ของรพช.มีคลินิก
Psychosocial care
Outcome: ร้อยละของผูป้ ว่ ยได้รบั
การดูแล
-Psychosis/schizophrenia
ร้อยละ75
-Depression ร้อยละ 31
-sucide Ideation/Attempt
ร้อยละ 90
-30% ของผูเ้ สพติดและผูม้ ปี ญั หา
ครอบครัวได้รบั การดูแลทางด้าน
สังคมจิตใจ
สุขภาพจิ ตผูส้ งู อายุ
-สนับสนุน NCD Clinic
Output: 50% ของรพช.
มีบริการ Psychosocial care
สาหรับผูส้ งู อายุ
Outcome: 50 %ของผูส้ งู อายุ
ในคลินิก
NCD/ผูส้ งู อายุได้รบั การ
คัดกรองภาวะซึมเศร้า/สมอง
เสือ่ มรวมทัง้ ได้รบั การช่วยเหลือ
และดูแล
ทางสังคมจิตใจ
-50% dementia เข้าถึงการ
รักษา
คลิ นิก NCD/
ผูส้ งู อายุ
-คัดกรองซึมเศร้า
9Q/สมองเสื่อม
MMSE
-จัดกิจกรรม 5 สุข
เพื่อป้องกันปญั หา
สุขภาพจิตและ
ชะลอความเสื่อม
ของร่างกายขณะ
ผูส้ งู อายุรอแพทย์
ตรวจ
พัฒนาการดาเนินงานดูแลและเยียวยาจิตใจในสถานการณ์ วิกฤต
เน้ น
สุขภาพจิตจากเหตุการณ์ ต่างๆ
สื่อสารข้อมูลและความรู้ในการดูแลจิตใจในภาวะวิกฤต
จัดทีม MCATT ประจาหน่ วยงาน และประจาอาเภอในพืน
้ ที่
พร้อมดูแลในสถานการณ์วิกฤต
19
แนวทางการบูรณาการการดาเนินงานกับเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ
กลุ่มเป้ าหมาย
เสี่ยง
ดี
ป่ วย
วิกฤต
สุขภาพจิต
ระยะปกติ
เตรียมพร้อม
ซ้อมแผน
ระยะวิกฤติ
ฉุกเฉิน
ส่งเสริ มความรู้
การดูแลจิ ตใจ
ระยะ
หลังวิกฤต
สื่อสารความรู้
การดูแลจิ ตใจในวิ กฤต
สื่อสารความเสี่ยง
จัดการกับความรู้สึก
ส่งเสริ มความคิ ดบวก
สร้างพลังใจ
Resilience
บูรณาการการบริ การวิ กฤต
สุขภาพจิ ตในระบบบริ การ
EMS
MCATT ทุกอาเภอ
ติ ดตามฟื้ นฟูเยียวยาจิ ตใจ
20
บทบาทศูนย์สุขภาพจิ ตในการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ศูนย์สุขภาพจิ ต
เด็กและวัยรุ่น
นิเทศ/
ติดตาม
สสจ. ศูนย์อนามัยเขต
เครือข่ายในชุมชน
ชุมชน โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก
-ประเมินและกระตุน้ พัฒนาการ
-คัดกรอง ASSIST ใน TO BE NO 1
-SDQ ในระบบดูแลช่วยเหลือ
-จัดกิจกรรมพื้ นทีส่ ร้างสรรค์เวทีสร้างสุข
Output : ร้ อยละ 30 ของเครือข่ ำยในระดับอำเภอมี
ศักยภำพมีควำมเข้ มแข็ง
ร้ อยละ 20 ของ Friend Corner ในโรงเรียนมี
คุณภำพและมีระบบกำรดูแลช่ วยเหลือนักเรียนที่
เชื่อมโยงกับ รพช.
วัยทางาน
วัยสูงอายุ
พมจ. แรงงานจังหวัด สสจ.
เครือข่ายชุมชน
ชุมชน สถานประกอบการ
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
-คัดกรองซึมเศร้า 2Q ฆ่าตัวตาย/
AUDIT ASSIST ครอบครัว เครียด
-จัดกิจกรรมป้องกันปั ญหาสุขภาพจิ ต
Output : ร้ อยละ 30 ของเครือข่ ำยในระดับอำเภอมี
ศักยภำพมีควำมเข้ มแข็ง
Outcome : ร้ อยละ 30 ของอำเภอมีระบบฐำนข้ อมูล
กำรคัดกรองและมีกำรจัดกิจกรรมป้องกันปัญหำ
สุ ขภำพจิตวัยทำงำนและครอบครัว
เครือข่ายชุมชน
ชุมชน
ชมรมผูส้ ูงอายุ (19,072 ชมรม)
-คัดกรองซึมเศร้า 2Q
-จัดกิจกรรมป้องกันปั ญหา
สุขภาพจิ ต สมองเสือ่ ม (5สุข/อืน่ ๆ)
Output : ร้ อยละ 30 ของเครือข่ ำยในระดับ
อำเภอมีศักยภำพมีควำมเข้ มแข็ง
Outcome : ร้ อยละ 30 ของชมรม
ผู้สูงอำยุมีระบบคัดกรองภำวะซึมเศร้ ำ/และ
มีกจิ กรรมป้องกันปัญหำสุ ขภำพจิต ซึมเศร้ ำ
และสมองเสื่ อม
เครือข่ายระดับอาเภอ : รพช./รพ.สต./อปท./อสม./สถานประกอบการ/รร./วัด/ศูนย์เด็กเล็ก/ครอบครัว/NGO/กลุ่มชมรมต่างๆ
กลุ่มเป้ าหมาย
เด็ก

ตรวจพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ปี ละครัง้
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในคลินิกพัฒนาการเด็ก
พัฒนาคุณภาพระบบการตรวจพัฒนาการเด็กใน Well – baby Clinic และศูนย์เด็กเล็ก
วัยรุ่น

สธ.ร่วมกับ ศธ.สร้างระบบการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เรื่องท้องไม่พร้อม / ยาเสพติด /
ADHD / LD ในโรงเรียนและโรงพยาบาล
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน Psychosocial Clinic ในการดูแลวัยรุ่น
วัยสูงอายุ

พัฒนามาตรฐานชมรมผู้สงู อายุ
พัฒนาบริการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สงู อายุในคลินิก NCD/ คลินิกผู้สงู อายุ
ผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต
และจิตเวช

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน 12 พวงบริการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร สธ.
ยกระดับระบบบริการจิตเวชในกรมฯ เป็ น SupraTertiary และ Excellence Center
วิกฤต
สุขภาพจิต

จัดให้มีทีม MCATT ในทุกอาเภอ
22
เชิงโครงสร้าง บทบาท ระบบ
 ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน กรอบอัตรากาลัง ระเบียบของสถานบริการ
สาธารณสุขใน สป. ให้รองรับการดาเนินงานด้านสุขภาพจิต
 ทบทวนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน รพช.
 พัฒนากาลังคนในพวงบริการ
23
ระบบข้อมูลและการสนับสนุน
 สร้าง Policy Advocacy ในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
 ทบทวนรายงานในระบบข้อมูลและการรายงานของ สป. (21 แฟ้ ม)
 พัฒนาข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อสะท้อนสภาพปัญหารายจังหวัด
 นิเทศ/ติดตามการดาเนินงานในพืน้ ที่ โดยทีมผูต้ รวจราชการกระทรวงฯ /
ผูน้ ิ เทศงานของกรมฯ (เน้ นกระบวนการนิเทศ/ติดตามงานสุขภาพจิต
โดยไม่จาเป็ นต้องกาหนดเป็ นตัวชี้วดั )
 จัดทาแผนการพัฒนากาลังคนในจังหวัด โดยรพ.จิตเวช และศูนย์สขุ ภาพจิต
ร่วมกับ สสจ.
24
ตัวชี้วดั ที่สาคัญ / เป้ าหมายการดาเนินงาน
ตามนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต
ปี งบประมาณ 2556
25
ระดับ
ตัวชี้วดั
Impact
ของ
นโยบาย
การดาเนิ นงาน
สุขภาพจิ ต
ตัวชี้วดั / เป้ าหมายระดับกรมฯ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2556
1. ร้อยละของประชาชนไทย
มีความสุข
ร้อยละ 70
2. อัตราการฆ่ าตัวตาย
สาเร็จ
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของประชาชน
ในจังหวัด มีความสุข
ไม่เกิ น 6.5 ต่อ
ประชากรแสนคน
2. อัตราการฆ่ าตัวตายสาเร็จใน
จังหวัดลดลงจากปี ก่อน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 31
3. อัตราการเข้าถึงบริ การ
สุขภาพจิ ตและจิ ตเวชเพิ่ มขึ้นจาก
ปี ก่อน
* Autistic
* โรคซึมเศร้า
3. อัตราการเข้าถึงบริ การ
สุขภาพจิ ตและจิ ตเวช
* Autistic
* โรคซึมเศร้า
ข้อเสนอตัวชี้วดั / เป้ าหมาย
สาหรับการเฝ้ าระวัง / ประเมินสถานการณ์ในระดับพื้นที่
เป้ าหมาย
ปี 2556
หน่ วยงาน
ระดับพืน้ ที่
ร้อยละ 70
สสจ.
ลดลงร้อยละ......
จากปี ก่อน
สสจ.
สสจ.
เพิ่ มขึ้นร้อยละ....
เพิ่ มขึ้นร้อยละ....
26
ระดับ
ตัวชี้วดั
Outcome
ตัวชี้วดั / เป้ าหมายระดับกรมฯ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2556
ข้อเสนอตัวชี้วดั / เป้ าหมาย
สาหรับการเฝ้ าระวัง / ประเมินสถานการณ์ในระดับพื้นที่
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2556
หน่ วยงาน
ระดับพืน้ ที่
1. ร้อยละเด็กไทยมี IQ-EQ
ไม่ตา่ กว่ามาตรฐาน
(ประเมิ นในปี 2559
เป้ าหมาย =
ร้อยละ 70)
1. ร้อยละของเด็กไทยในจังหวัด
มี IQ-EQ ไม่ตา่ กว่ามาตรฐาน
(ประเมิ นในปี 2559
เป้ าหมาย =
ร้อยละ 70)
สสจ.
2. ร้อยละของเด็กที่มีพฒ
ั นาการ
ไม่สมวัย (จากการประเมิ น
ด้วยอนามัย 55) ได้รบั
การดูแล/กระตุ้นพัฒนาการ
(ประเมิ นในปี 2557
เป้ าหมาย =
ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของเด็กที่มีพฒ
ั นาการ
ไม่สมวัยในจังหวัด (จากการประเมิ น
ด้วยอนามัย 55) ได้รบั การดูแล/
กระตุ้นพัฒนาการ
(ประเมิ นในปี 2557
เป้ าหมาย =
ร้อยละ 80)
สสจ.
3. ร้อยละของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติ ปัญญา
และออทิ สติ กเข้าถึงบริ การ
ร้อยละ 20
3. ร้อยละของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติ ปัญญาและออทิ สติ ก
ในจังหวัด เข้าถึงบริ การได้เพิ่ มขึ้น
จากปี ก่อน
เพิ่ มขึ้นร้อยละ.......
สสจ.
27
ระดับ
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั / เป้ าหมายระดับกรมฯ
ตัวชี้วดั
Outcome 1. ร้อยละของเด็กวัยรุ่นมี EQ ไม่
ตา่ กว่ามาตรฐาน
2. ร้อยละของเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหา
สุขภาพจิ ต ได้รบั การคัดกรองจาก
ระบบการช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน และได้รบั การดูแลและ
ช่วยเหลือทางสังคมจิ ตใจ
เป้ าหมาย
ปี 2556
ข้อเสนอตัวชี้วดั / เป้ าหมาย
สาหรับการเฝ้ าระวัง / ประเมินสถานการณ์ในระดับพื้นที่
ตัวชี้วดั
(ประเมิ นใน 1. ร้อยละของเด็กวัยรุ่นมี EQ ไม่ตา่ กว่า
ปี 2559
มาตรฐาน
เป้ าหมาย =
ร้อยละ 70)
ร้อยละ
50
Outcome 1. ร้อยละของผูส้ งู อายุในคลิ นิก ร้อยละ 50
NCD / คลิ นิกสูงอายุได้รบั การ
คัดกรองภาวะซึมเศร้า / สมอง
เสื่อม และได้รบั การช่วยเหลือ /
ดูแลทางสังคมจิ ตใจ
2. ร้อยละของเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาขภาพจิ ต
ในแต่ละจังหวัด ได้รบั การคัดกรองจาก
ระบบการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน และ
ได้รบั การดูแลและช่วยเหลือทางสังคมจิ ตใจ
1. ร้อยละของผูส้ งู อายุในคลิ นิก NCD /
คลิ นิกสูงอายุของแต่ละจังหวัด ได้รบั
การคัดกรองภาวะซึมเศร้า / สมองเสื่อม
และได้รบั การช่วยเหลือ / ดูแลทาง
สังคมจิ ตใจ
เป้ าหมาย
ปี 2556
หน่ วยงาน
ระดับพืน้ ที่
(ประเมิ นใน
ปี 2559
เป้ าหมาย =
ร้อยละ 70)
ร้อยละ
.........
สสจ.
ร้อยละ
......
สสจ./
สสจ.
28
ตัวชี้วดั / เป้ าหมายระดับกรมฯ
ระดับ
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2556
Outcome 1. ร้อยละของผูป้ ่ วยสุขภาพจิ ต
และจิ ตเวชเข้าถึงบริ การ
สุขภาพจิ ตและจิ ตเวช
- MR / Autistic / ADHD
- Psychosis/Schizophrenia
- Depression
- Suicide Ideation / Attempt
- Dementia
ร้อยละ 20
ร้อยละ 75
ร้อยละ 31
ร้อยละ 80
ร้อยละ 5
Outcome 1. ร้อยละของผูป้ ระสบ
ภาวะวิ กฤตที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิ ดปัญหาสุขภาพจิ ต
จากการคัดกรอง ได้รบั
การดูแลอย่างต่อเนื่ อง
ร้อยละ 70
ข้อเสนอตัวชี้วดั / เป้ าหมาย
สาหรับการเฝ้ าระวัง / ประเมินสถานการณ์ในระดับพื้นที่
ตัวชี้วดั
1.ร้อยละของผูป้ ่ วยสุขภาพจิ ตและจิ ต
เวชในจังหวัด เข้าถึงบริ การ
สุขภาพจิ ตและจิ ตเวชเพิ่ มขึน้ จาก
ปี ก่อน
- MR / Autistic / ADHD
- Psychosis / Schizophrenia
- Depression
- Suicide Ideation / Attempt
- Dementia
1. ร้อยละของผูป้ ระสบภาวะวิ กฤต
ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิ ดปัญหาสุขภาพจิ ตจากการ
คัดกรองได้รบั การดูแลอย่างต่อเนื่ อง
เป้ าหมาย
ปี 2556
หน่ วยงาน
ระดับพืน้ ที่
สสจ.
เพิ่ มขึน้ ร้อยละ...
เพิ่ มขึน้ ร้อยละ...
เพิ่ มขึน้ ร้อยละ...
เพิ่ มขึน้ ร้อยละ...
เพิ่ มขึน้ ร้อยละ...
ร้อยละ ........
สสจ.
29
ระดับ
ตัวชี้วดั
Output
วัยเด็ก
Output
วัยรุ่น
ตัวชี้วดั / เป้ าหมายระดับหน่ วยงานในสังกัดกรมฯ
เป้ าหมายปี 2556
หน่ วยรับผิดชอบ
ผลักดันการดาเนินงาน
1. ร้อยละของ รพศ. / รพท. มีบริ การสุขภาพจิ ตและจิ ต
เวชสาหรับเด็กตามมาตรฐาน
ร้อยละ 50
รพ.จิ ตเวช
2. ร้อยละของ รพช. มีบริ การส่งเสริ มพัฒนาการเด็กใน
Well-baby Clinic ที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ร้อยละ 50
รพ.จิ ตเวช
1. ร้อยละของ รพศ. / รพท. มีการบริ การสุขภาพจิ ตและ
จิ ตเวชสาหรับวัยรุ่น ตามมาตรฐาน
ร้อยละ 50
รพ.จิ ตเวช
2. ร้อยละของ รพช. มีการจัดบริ การสุขภาพจิ ตสาหรับ
วัยรุ่นใน Psychosocial Clinic
ร้อยละ 50
รพ.จิ ตเวช
3. ร้อยละของ Friend Corner ในโรงเรียน(สถานศึกษา) มี
คุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เชื่อมโยงกับ รพช.
(1 โรงเรียน : 1 Friend Corner : 1 รพช.)
ร้อยละ 20
ศูนย์สขุ ภาพจิ ต
ตัวชี้วดั
30
ระดับ
ตัวชี้วดั
Output
วัยทางาน
ระดับ
ตัวชี้วดั
Output
วัยสูงอายุ
ตัวชี้วดั / เป้ าหมายระดับหน่ วยงานในสังกัดกรมฯ
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของ รพช. มีการจัดบริ การให้คาปรึกษา
เรื่องครอบครัว / สุรา - ยาเสพติ ด / ความรุนแรง
ใน Psychosocial Clinic
เป้ าหมายปี 2556
ร้อยละ 50
หน่ วยรับผิดชอบ
ผลักดันการดาเนินงาน
รพ.จิ ตเวช
ตัวชี้วดั / เป้ าหมายระดับหน่ วยงานในสังกัดกรมฯ
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของคลิ นิก NCD /คลิ นิกสูงอายุ ในรพช.มีบริ การ /
ดูแลสุขภาพจิ ตผูส้ งู อายุ
หน่ วยรับผิดชอบ
เป้ าหมายปี 2556 ผลักดันการดาเนินงาน
ร้อยละ 80
รพ.จิ ตเวช
31
ระดับ
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั / เป้ าหมายระดับหน่ วยงานในสังกัดกรมฯ
ตัวชี้วดั
Output 1. ความพร้อมของหน่ วยบริการจิ ตเวชในสังกัดกรมฯ ในการเป็ น
ด้าน ศูนย์กลางความเป็ นเลิ ศเฉพาะทาง (ระดับ Excellence Center)
บริ การ
2. ความพร้อมหน่ วยบริการจิ ตเวชในสังกัดกรมฯ ในการดูแลผูป้ ่ วย
สุขภาพจิ ตและจิ ตเวชที่ได้รบั การส่งต่อจากสถานบริ การในพืน้ ที่
(ระดับ Supra Tertiary + งาน MCATT)
เป้ าหมายปี 2556
10 แห่ง
18 แห่ง
(ระดับ 1... แห่ง
ระดับ 2 ... แห่ง)
หน่ วยรับผิดชอบ
ผลักดันการดาเนิ นงาน
รพ.จิ ตเวช 10 แห่งที่เป็ น
เป้ าหมายในการพัฒนาสู่การ
เป็ น Excellence Center
รพ.จิ ตเวช 18 แห่ง
3. ร้อยละของ รพศ./รพท. มีบริ การสุขภาพจิ ตและจิ ตเวชที่มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์ขนั ้ 3)
ร้อยละ 20
รพ.จิ ตเวช
4. ร้อยละของ รพช.ในแต่ละพวงบริ การมีการจัดบริ การสุขภาพจิ ตและจิ ตเวช
ที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์ขนั ้ ที่ 1)
ร้อยละ 70
รพ.จิ ตเวช
5. ร้อยละของเครือข่ายในระดับอาเภอมีความเข้มแข็งในการดาเนิ นงาน
สุขภาพจิ ตชุมชน (รพช./รพสต./อปท./อสม./สถานประกอบการ / รร. /วัด/
ศูนย์เด็กเล็ก/ศูนย์ครอบครัว/NGO/กลุ่มชมรมต่างๆ)
ร้อยละ 30
ศูนย์สขุ ภาพจิ ต
ร้อยละ
100
รพ.จิ ตเวช /
ศูนย์สขุ ภาพจิ ต
Output
ภาวะวิกฤต
1. ร้อยละของทีม MCATT ประจาอาเภอที่มีมาตรฐาน
32

similar documents