TAAKSTELLING GEMEENTE BIJ Cees Verkade

Report
ADVIESBUREAU CEES VERKADE.NL
Projectadvisering – Training - Mediation
Waarschuwen hulpdiensten en
overige betrokkenen.
 Brandweer
 Regionale deskundige ongevalsbestrijding gevaarlijke
stoffen ROGS/AGS
 Politie
 GHOR/GGD
 Gemeente
2
Waarschuwen hulpdiensten en
overige betrokkenen.
 Eigenaren, huurders, exploitanten
 Asbestdeskundige DIA/SC 540
 Laboratorium
 Asbestdeskundige SC 530
 Meerdere instanties afhankelijk van Categorie brand
3
Instellen CoPI.
 Brandweer vormt een Commando Plaats Incident (CoPI)
 Deelnemers: Gemeente BWT/Milieu/Communicatie
 Politie
 GHOR/GGD
 Asbestdeskundige SC 530/540
 Eigenaar en anderen
4
Coordinatie Plaats Incident.
 Coordinatie bij brandweer tot aan stabilisatie brand.
 Daarna Coordinatie bij gemeente BWT/Milieu.
5
Gemeente is eindverantwoordelijk.
 Inventarisatie (in het verspreidingsgebied).
 Opruimen asbest.
 Eigenaar verplichten tot opruimwerkzaamheden.
 Nadere voorlichting bevolking (samen met
GHOR/GGD).
6
Gemeente is eindverantwoordelijk.
 Controle op de uitvoering.
 Opdracht tot schoonmaak openbaar gebied.
 Toepassen bestuursdwang.
 Eindinspectie.
7
Maatregelen tegen emissies.
 Onmiddellijke emissie van vezels uit de brandhaard –
primaire emissie.
 Latere emissie van vezels uit materialen –
secundaire emissie.
 Beperking primaire emissie door waterschermen
 Voorkomen/beperken secundaire emissie –
afzetting/nathouden/direct opruimen.
8
Opruimen van asbestresten.
 Afhankelijk van categorie brand.
 Cat. I en II – waarschijnlijk geen spoed
 Cat. III – spoed/binnen enkele dagen
 Bepalend is het risico voor de volksgezondheid en
verspreidingsrisico.
 Advies: GHOR/GGD
9
Opruimen van asbestresten.
 Openbaar gebied – opdracht meestal gemeente
 Eigenaar, huurder, exploitant afgebrand bouwwerk,
object of inrichting
 Bevoegd gezag dwingt opdrachtverlening af door
toepassing bestuursdwang.
10
Asbestinventarisatie/Rapport.
 Vastgesteld is dat het om asbest gaat d.m.v.
monsterneming en analyse.
 Indicatieve bepaling verspreidingsgebied d.m.v.
categorie-indeling.
 Inventarisatie door asbestinventariseerder(s).
 Bepaling hecht- of niet-hechtgebonden asbest.
11
Asbestinventarisatie/Rapport.
 Inventarisatie van de brandhaard.
 Verharde en onverharde ondergrond.
 Daken/goten.
 Achter open ramen en deuren.
 Uitvoering inventarisatie en opstellen rapport door SC 540
bureau.
12
Procedure opdrachtverlening
opruimwerkzaamheden.
 Opruimen door SC 530 bedrijf.
 Geen opruiming door particulieren.
 Sloopvergunning slopen restanten bouwwerk.
 Geen vergunning opruimen (rapen of stofzuigen).
 Bij een aanschrijving geen sloopvergunning.
13
Opruimwerkzaamheden.
 Verwijderen/opruimen uit brandhaard.
 Zichtbare asbestmaterialen op verharde/niet verharde
ondergrond.
 Speciale zuigwagens en of stofzuigers
 Rapen/schoonspuiten.
 Advies bij gewassen.
14
Juridische aspecten, kosten en
verzekering.
Initiatief tot het treffen van maatregelen:
 Openbare wegen: gemeente/provincie/rijkswaterstaat.
 Wm inrichting: ongewoon voorval drijver inrichting.
 Eigenaar bouwwerk: aanschrijving treffen van
voorzieningen Woningwet/bouwverordening.
 De staat van open erven en terreinen: aanschrijving
woningwet/bouwverordening.
 Cat. I, II, III zijn hierin belangrijk!
15
Juridische aspecten, kosten en
verzekering.
Kosten besparende saneringsmaatregelen:
 Opruimtechnieken.
 Avond en weekend in dringende gevallen.
 Zinvolle metingen.
 Asbestafval scheiden van ander afval.
16
Juridische aspecten, kosten en
verzekering.
Verhalen van de kosten:
 Middels aanschrijving art. 17.1 e.v. Wet milieubeheer.
 Middels aanschrijving art. 13 e.v. Woningwet.
 Middels civiel- rechtelijke procedure.
17
Juridische aspecten, kosten en
verzekering.
Verzekeringsaspecten:
 Saneringskosten (reinigen bodem, grond en
opp.water).
 Opruimingskosten ( opruimen onroerende en
roerende goederen).
 Max. 10% van de verzekerde som!
18
Afval.
 Asbesthoudend afval gescheiden van ander afval.
 Bouw- en sloopafval, grond en puin vermengd met
asbest.
 Reinigen afval van asbest.
 Bewijslast.
19
Eindcontrole.
 Eindbeoordeling buitensituatie door visuele inspectie
o.b.v. NEN 2990.
 Eindbeoordeling binnenruimtes door monsteranalyse
laboratorium o.b.v. NEN 2990.
20
Nazorg – Fase D.
 Voorlichting aan bevolking afsluitend.
 Verslaglegging/rapportage.
 Beeindiging bestuursdwang.
 Evaluatie.
 Brandweer/Politie/Gemeente/GHOR-GGD
21
Deskundigen.
 Asbestdeskundige (SC540 bureau/SC 530 bedrijf ).
 Laborant geaccrediteerd laboratorium.
 Regionale Officier Gevaarlijke Stoffen (ROGS).
 Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS).
 Verzekeringsexpert
 Adviseur Milieu ongevallendienst RIVM.
22
Voorlichting en communicatie.
 Wat is er precies gebeurd (afhankelijk cat. brand).
 Wat zijn de risico’s van de vrijgekomen stoffen.
 Welke maatregelen worden genomen om risico’s te
beperken.
 Wat is het resultaat van de reeds getroffen maatregelen
23
Voorlichting en communicatie.
 Welke acties kan de burger zelf ondernemen.
 Bij wie en waar kan men terecht met vragen.
 Onderzoek naar asbest in verspreidingsgebied.
 Schoonmaakoperatie.
 Eindrapportage/Sluiten dossier.
24

similar documents