SALTER

Report
SALTER
Annika Adolfsson
Salter
•
•
•
•
•
Salter är en grupp av ämnen.
De består av joner.
Positiva och negativa joner bildar ett salt.
I fast form: kristaller
I vattenlösning: fria joner
Annika Adolfsson
Fyra sätt att framställa salt:
Annika Adolfsson
Lättlösliga salter
• De flesta salter är lättlösliga. Då frigörs de
positiva och negativa jonerna.
Silvernitrat AgNO3löses lätt. Vi får
silverjoner, Ag+ och nitratjoner
NO3+
Natriumklorid NaCl löses lätt.
Vi får natriumjoner Na+ och
kloridjoner Cl-.
Annika Adolfsson
Svårlösliga salter
1) Vi löser upp två lättlösliga salter. Får
fria joner:
NaCl→ Na+ + ClAgNO3 → Ag+ +NO3+
2) Silverjonerna och kloridjonerna bildar
ett svårlösligt salt:
Ag+ +Cl- → AgCl
• Svårlösliga salter syns
som vita fällningar.
• Vi kan använda detta
för att undersöka om en
lösning innehåller
kloridjoner: droppa i
silverjoner och se om
du får en fällning!
Annika Adolfsson
Bariumsulfat är också svårlösligt
Två lättlösliga salter:
Blandas dessa lösningar
så bildas en fällning av
bariumsulfat.
Används för att testa om
något innehåller sulfat
Annika Adolfsson
Metallsalter
• Metallsalter ger olika färger när de värms.
Detta används i fyrverkerier.
Annika Adolfsson
Natriumklorid NaCl
•
•
•
•
•
Kallas koksalt
Används som krydda och konserveringsmedel
Nödvändigt i kroppen
Finns i havet och i gruvor
Viktig råvara vid tillverkning av klorgas och
natriumhydroxid,
Annika Adolfsson
Ammoniumklorid, NH4Cl
•
•
•
•
Kallas salmiak
Bildas av ammoniak och saltsyra
Fanns förr i batterier (salmiakbatterier)
Finns i lakrits
Annika Adolfsson
Kalciumklorid, CaCl2
• Drar till sig vatten.
• Används för att hindra grusvägar från att
damma.
• Finns i s.k. torrbollar för
att hålla utrymmen torra.
Annika Adolfsson
Nitrater
• Finns många nitrater: kaliumnitrat,
natriumnitrat, kalciumnitrat,
ammoniumnitrat.
• Alla innehåller nitratjon, NO3• Nitrater innehåller kväve. Kväve används som
gödningsmedel.
Annika Adolfsson
Kalciumkarbonat, CaCO3
• Kalciumkarbonat finns i naturen som:
kalksten, marmor och krita.
Marmor
Kalksten
Klippor av
krita
Annika Adolfsson
Kalciumkarbonat, CaCO3
• Kalksten krossas och används för att höja pHvärdet i sjöar och på åkrar.
• Kalksten används vid glastillverkning
• Marmor och kalksten används som
golvmaterial och bänkskivor m.m.
Annika Adolfsson
Murbruk
1. Kalciumkarbonat värms.
Koldioxid avgår. Vi får
bränd kalk.
2. Bränd kalk + vatten ger
släckt kalk som används i
murbruk.
3. När murbruket stelnar tar
det upp koldioxid från
luften. Vi får
kalciumkarbonat igen.
Annika Adolfsson

similar documents