Lapsen puheen ja kielen kehitysvaikeudet

Report
LAPSEN PUHEEN JA KIELEN
KEHITYSVAIKEUDET
Puheterapiaklinikka Nelly Leipakka
9.4.2014 Aamukahvit ja asiaa
PUHEEN JA KIELEN NORMAALI KEHITYS
Prenataalinen kausi:prosodiset piirteet, äänimaailma
 Esikielellinen kausi: syntymä-12kk, itkuäänet,
eriytymätön ääntely, kujertelu, jokellus
 Sanahahmojen kausi: 12-18kk, ekat sanat, matkiminen,
sanajäljitelmät
 Systemaattisen fonologian kehityksen kausi: 18kk-4v:
äänteiden avulla voidaan muuttaa sanan merkitystä,
äänteiden erottavien piirteiden oppiminen, muoto ja
merkityssisältö. Huulio, kieli, oraalimotoriikka!
 Fonologisen viimeistelyn kausi: 4v-6v: kielellinen
tietoisuus, eriytynyt leuka ja kieli, motorinen kontrolli ja
koordinaatio.

FONOLOGISET PROSESSIT 1,5-5V








Redublikaatio (täydellinen tai osittain tavurakenteen
kahdennus): haha po. raha, tato po katso
Assimilaatio (äänteen samankaltaistuminen): tutta po tukka,
mamppu po lamppu
Typistymä (lyhentyminen): til po silta
Metateesi (äänteet vaihtaa paikkaa): hirtaveho po virtahepo,
ovala po orava, sasket po sakset
Kontaminaatio (sekoittuu): maasi (lapsi yhdistää vaasin ja
maljakon)
Omissio (puuttuu): enkaat po renkaat, unta po lunta
Substituutio: vasala po vasara, koila po koira
Sijaispidennys: kuukku po kurkku
LAPSEN PUHEEN JA KIELEN KEHITYKSEN
HÄIRIÖT

* ÄÄNNEVIRHEET: tunnetuimpia ja lievimpiä puheen häiriöitä, tavallisimpia
virheet /s/- ja /r/-ääneissä, korjaantuvat yleensä harjoittelulla. ESKARIT!

* VIIVÄSTYNYT PUHEEN JA / TAI KIELEN KEHITYS: kielenkehitys alkaa
myöhään ja on hidasta, kielelliset taidot kauttaaltaan jäljessä. Puhe epäselvää,
äännejärjestelmän virheitä, sanavarasto niukka, puheen ymmärtäminen voi olla
vaikeaa, kielioppi kypsymätöntä. Lapsen oletetaan "ottavan kiinni" ikätoverinsa.
HUOM! LATE TALKERS!

* DYSFASIA ELI KIELELLISEN KEHITYKSEN ERITYISVAIKEUS:
puheen tuotto tai ymmärtäminen. Eriytynyt kielen osataitojen heikkous, ennakoi
heikompaa kuntoutumista kuin viivästynyt puheen / kielen kehitys, vaikuttaa
koulumenestykseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen, usein myös muita
vaikeuksia.

*PUHE-ELINTEN MOTORIIKAN HÄIRIÖT (DYSARTRIA, DYSPRAKSIA)

* ÄNKYTYS JA SOKELLUS: puheen sujuvuuden häiriöitä, puheenoppimisiässä
voi olla ohimenevää takertelua ja sanojen toistelua, mutta mikäli sujumattomuutta
jatkuu pidempään, puheterapeutin tutkimus sekä perheen ja lähiympäristön ohjaus
on tarpeen
HÄIRIÖITÄ..
* PUHUMATTOMUUS: MUTISMI JA AUTISMI
* KUULOVAMMAT: kuulovamma aiheuttaa lapselle vaikeusasteesta
riippuen äännevirheitä, puheen- ja kielenkehityksen viivästymistä
tai vaikea-asteisena estää koko puhekielen kehittymisen. huom!
liimakorva
* ÄÄNIHÄIRIÖT : syynä yleensä virheellinen äänenkäyttötapa,
jatkuva voimakas äänenkäyttö saattaa aiheuttaa ongelmia, kuten
äänihuuliturvotusta, kyhmyjä tai polyyppeja, joiden yleisoireena on
käheys
* LUKU- JA KIRJOITUSHÄIRIÖT
* HUULI- JA SUULAKIHALKIOT
ARTIKULAATIOVIRHEET
Äänteiden puuttuminen/korvautuminen tavallista 1-6vuotiailla ja kuuluu normaaliin puheen ja kielen
kehitykseen.
 Kuuleeko äänteen? Missä sanoissa se on? Oikea paikka.
Harjoittelu pelin avulla. Sitten yksi sana ja
laajentaminen. Joka päivä harjoiteltava.
 R->d, de, den, dn, frikatiivi, r
 K-> anga:nenästä kiinni. Attaa:puulastalla kielenkärki
alas
 Sadsii, dss, dss, aads, iids. Pillillä viikset.

ARVIOINTI
Mitä 3 vuotiaan tulisi osata? Kettu-testi
Värit: pun, sin, kel ja lukumäärät 1-3
Nimeäminen: korkea ja matalafrekvenssisiä sanat
Ymmärtäminen:kysymykset
Toimintaohjeiden noudattaminen
Kertova puhe: illatiivi (kouluun), partitiivi (kirjaa),
inessiivi (tuolissa), adessiivi (laiturilla) elatiivi
(kalastamasta), ablatiivi (laiturilta) genetiivi (ketun),
monikko (kukkia)
Lausepituus 2-3 sanaa
MILLOIN PUHETERAPIAAN
(SIISKONEN, ARO & LYYTINEN, 2003: 127)
1-vuotiaat
Lapsi ei seuraa ympäristöään eikä pyri vaikuttamaan siihen
Lapseen on vaikea saada kontaktia
Lapsella on vähän kommunikatiivisia eleitä
Lapsen jokeltelu on vähäistä tai yksipuolista

2-2,5 VUOTIAAT






Lapsella vähän kommunikatiivisia eleitä
Lapsella ei ole lainkaan sanoja
Lapsi ei osaa noudattaa lyhyitä käskyjä
Lapsen leikki ei sisällä symbolisia toimintoja
Lapseen ei saa kontaktia
Erityisesti ymmärtämisen vaikeudet yhdistyneenä suvussa
esiintyviin kielellisiin vaikeuksiin ovat syy tarkempaan seurantaan.
3 VUOTIAAT
Lapsella on suppea tuottava sanasto (tulisi olla
satoja useista sanaluokista)
 Sanojen äänneasu selvästi puutteellinen,
ulkopuolinen ei saa lainkaan puheesta selvää
 Lapsi ei taivuta sanoja lainkaan
 Lapsi nimeää väärin, käyttää paljon omia sanoja
 Lapsi ei noudata kaksiosaisia ohjeita tai hän
ymmärtää niitä väärin
 Lapsella on toiminnanohjailun ongelmia tai
vuorovaikutustaitojen ongelmia

4 VUOTIAAT JA SITÄ VANHEMMAT
Kun lapsi on änkyttänyt yli 3kk
 Kun ääni on pitkään käheä
 Runsaasti fonologisia prosesseja (5+)
 tiukat sanamuodon rajoitukset (ei osaa taivuttaa
sanoja)
 homonyymit (samalla sanalla usea merkitys)
 pysyvästi virheelliset morfologiset rakenteet,
kieliopin vaikeudet
 ero ymmärtämisessä ja tuotossa
 riippuvuus para- ja ekstraverbaaleista keinoista
viestiä.
 KÄYTTÄYTYMISEN PULMAT

HARJOITUKSIA:YMMÄRTÄMINEN










Välineet: 10 esinettä esim. 2 autoa, 3 eriväristä legoa, autopesula tms
rakennus, nukke, avaimet, nukensänky, puhelin.
Anna yksiosaisia ohjeita esim. ”Laita auto talliin”
Käytä sijainti- ja suuntakäsitteitä esim. päällä, alla, eteen, viereen
Anna moniosaisia ohjeita (keskittyminen ja kuulomuisti) esim. ”Laita
legot päällekäin ja auto sänkyyn ”
Värien opettelu esim. kysellen lelujen,vaatteiden värejä
Kertominen esim. Asettele tavarat ja pyydä lasta kertomaan, mitä
esineitä on sijoitettu mihinkin
Ohjeen antaminen. Lapsi voi antaa aikuiselle ohjeita, joiden mukaan
aikuinen toimii
Lukumäärät ja laskeminen, esim. ”Sano sinä kolmelle esineelle paikka,
niin minä sanon kahdelle.”, ”Kuinka monta tavaraa olet nyt laittanut?”,
jne.
Vihjeiden perusteella arvaaminen (päättely, keskittyminen,
kuunteleminen) esim. ”millä voi soittaa mummille?”, jne.
Muistin harjoittamista (KIM-leikki)
HARJOITUKSIA









Kuvien nimeäminen ja luokittelu (yläkäsitteet, ryhmät) (kirjat, kortit..)
Alias: nimeäminen, kuvasta kerronta, vihjeiden antaminen, arvaaminen
Arvaa Kuka?: Anna lapselle 5 hahmoa. Lapsi nostaa yhden hahmon ja
antaa tuntomerkin (mies, nainen, hattu, silmälasit..). Sinä arvaat ja
kaadat tyypin. Kun annat itse vihjeitä ja lapsi arvaa peli muuttuu
ymmärtämisharjoitukseksi
Choko: luvut, vuorottelu
Muistipelit: nimeäminen, muisti, vuorottelu, kuvien luokittelu
Kimble: lukumäärät, värit, äänteet (den den den)
kauppaleikki, kapteeni käskee, laiva on lastattu, laulut, lorut
Aistiharjoitukset: tuntoaisti (esim. makaronin seasta etsitään kuulia),
sukkien seasta pikkuautoja, legojen seasta popkorneja…yhdistä myös
syötävät/ei syötävät! kuulo (äänipeli kahdesta kuvasta/esineestä), maku
(maistiaiset ja kuvat).
Suujumppa: esim pilli, ilmapallot, höyhenet, pullo jossa vettä, lautanen,
nonparelleja…Puhalletaan pillillä veteen, puhalletaan höyheniä kilpaa,
nonparellien syöminen lautaselta pelkällä kielellä.. Kielen ja huulion
liikkeet.
PAINEET POIS PUHEENTUOTOSTA
Alkutavu: Alkutavu tai sanahahmokin riittää! Jos lapsi
sanoo ”le”, kehu häntä ja sano sana loppuun ”leijona”.
Nimetkää kirjasta kuvia alkutavuilla. Äänteitä saa
puuttua, yritys on tärkein!
Vaikeat sanat kan-at-aa pil-ko-a. Esim ham as hal ja.
/r/ saa olla /l/ siihen ei puututa.
Pilkkominen eri asia kuin tavutus, kaksoiskonsonantit
katoaa esim kynttilä kyn ti lä.
HARJOITUKSET LÖYTYY ARJESTA!
KIITOS!

similar documents