fairutu - Turun yliopisto

Report
FAIRUTU
Hyvän tieteellisen käytännön
ohjaus ja seuranta Turun yliopistossa
Erikoissuunnittelija
Totti Tuhkanen
29.10.2014
1. MITÄ HYVÄN TIETEELLISEN KÄYTÄNNÖN LOUKKAUKSET OVAT?
2. MITÄ PLAGIOINTI ON?
3. OPISKELUA OHJAAVAT ARVOT TURUN YLIOPISTOSSA
4. OPINNÄYTTEIDEN JA OPINTOSUORITUSTEN SÄHKÖINEN TARKASTUS: MITEN TURNITIN TOIMII?
5. YLEISIÄ PLAGIAATTITYYPPEJÄ – KOLME ESIMERKKIÄ
6. VILPPITAPAUSTEN KÄSITTELY TURUN YLIOPISTOSSA
7. TURNITIN OPISKELIJAN APUVÄLINEENÄ
8. FAIRUTU-PALVELU
1. MITÄ HYVÄN TIETEELLISEN KÄYTÄNNÖN LOUKKAUKSET OVAT?
Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksilla tarkoitetaan epärehellistä toimintaa, joka
vahingoittaa tieteellistä tutkimusta ja pahimmillaan mitätöi sen tulokset.
Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksina arvioitavat teot ovat
tahallisia tai huolimattomuudesta tehtyjä.
Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset jaotellaan kahteen kategoriaan, jotka ovat:
• vilppi tieteellisessä toiminnassa
• piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä
Vilppi tieteellisessä toiminnassa merkitsee tiedeyhteisön harhauttamista.
Se on väärien tietojen tai tulosten esittämistä tiedeyhteisölle.
Vilppiä on myös toisten tutkijoiden tekemän työn esittäminen omana tutkimuksena.
Vilppi jaetaan neljään alakategoriaan:
•Sepittämisellä (fabrication) tarkoitetaan tekaistujen havaintojen esittämistä tiedeyhteisölle.
Sepitettyjä havaintoja ei ole tehty tutkimusraportissa kuvatulla tavalla tai menetelmillä.
•Havaintojen vääristelyllä (falsification) tarkoitetaan alkuperäisten havaintojen tarkoituksellista
muokkaamista tai esittämistä niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy. Vääristelyä on myös
johtopäätösten kannalta olennaisten tulosten tai tietojen esittämättä jättäminen.
•Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman
tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai
käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi.
•Anastamisella (misappropriation) tarkoitetaan toisen henkilön tutkimustuloksen, -idean, -suunnitelman, havaintojen tai -aineiston oikeudetonta esittämistä tai käyttämistä omissa nimissä.
Vilppi tieteellisessä toiminnassa merkitsee tiedeyhteisön harhauttamista.
Se on väärien tietojen tai tulosten esittämistä tiedeyhteisölle.
Vilppiä on myös toisten tutkijoiden tekemän työn esittäminen omana tutkimuksena.
Tiedonkäytön koulutus, työnohjaus,
lähdekriittinen tarkastelu
Vilppi jaetaan neljään alakategoriaan:
•Sepittämisellä (fabrication) tarkoitetaan tekaistujen havaintojen esittämistä tiedeyhteisölle.
Sepitettyjä havaintoja ei ole tehty tutkimusraportissa kuvatulla tavalla tai menetelmillä.
•Havaintojen vääristelyllä (falsification) tarkoitetaan alkuperäisten havaintojen tarkoituksellista
muokkaamista tai esittämistä niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy. Vääristelyä on myös
johtopäätösten kannalta olennaisten tulosten tai tietojen esittämättä jättäminen.
•Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman
tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai
käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi.
•Anastamisella (misappropriation) tarkoitetaan toisen henkilön tutkimustuloksen, -idean, -suunnitelman, havaintojen tai -aineiston oikeudetonta esittämistä tai käyttämistä omissa nimissä.
Vilppi jaetaan neljään alakategoriaan:
•Sepittämisellä (fabrication) tarkoitetaan tekaistujen havaintojen esittämistä tiedeyhteisölle.
Sepitettyjä havaintoja ei ole tehty tutkimusraportissa kuvatulla tavalla tai menetelmillä.
Sähköinen
kontrolli
•Havaintojen vääristelyllä (falsification) tarkoitetaan alkuperäisten havaintojen tarkoituksellista
muokkaamista tai esittämistä niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy. Vääristelyä on myös
johtopäätösten kannalta olennaisten tulosten tai tietojen esittämättä jättäminen.
•Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman
tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai
käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi.
•Anastamisella (misappropriation) tarkoitetaan toisen henkilön tutkimustuloksen, -idean, -suunnitelman, havaintojen tai -aineiston oikeudetonta esittämistä tai käyttämistä omissa nimissä.
Kaavio: Kari Silpiö 2014.
Vilppi tieteellisessä toiminnassa merkitsee tiedeyhteisön harhauttamista.
Se on väärien tietojen tai tulosten esittämistä tiedeyhteisölle.
Vilppiä on myös toisten tutkijoiden tekemän työn esittäminen omana tutkimuksena.
2. PLAGIOINNIN MUODOT
Tekstuaalisen plagioinnin muotoja on kuvattu seuraavasti:
1) ”Kopioi ja liitä” -plagiointi tarkoittaa kopiointia suoraan Internetistä, tulostetusta materiaalista,
käsikirjoituksista tms. jonkun muun tuottamasta materiaalista, ja oman nimen liittämistä tekijänä tällaiseen
teksiin. Suorat käännökset ilman asianmukaista lähdeviittausta ovat myös kopioi ja liitä -plagiointia.
2) Jälkien häivytys; plagiointi sanaa tai sanoja vaihtamalla tarkoittaa tekstin kopioimista lähteestä siten,
että tekee lähdetekstiin vain pieniä muutoksia esim. korvaamalla sanoja niiden synonyymeillä, jättää
lähdeviittaukset pois parafraaseista, tai merkitsee suoran lainauksen parafraasiksi.
3) Itsensä plagiointi tarkoittaa saman sisällön käyttämistä useassa eri suorituksessa.
4) Idean, metaforan, konseptin tai tyylin plagiointi tarkoittaa toisen tekijän päättelyn seuraamista vaihe
vaiheelta siten, että mukaillaan toisen tekijän teoksen sisältöä ja esitetään lainattu ajatusrakenne tai
ilmaisutapa omana.
5) Yhteistoiminnallinen plagiointi tarkoittaa täydellistä tai osittaista vapaamatkustamista ryhmätyössä.
6) Institutionaalinen plagiointi: avustajien/haamukirjoittajien käyttö tekstien valmistelussa.
Punaisella on merkitty ne plagioinnin muodot, joita sähköinen Turnitin-tunnistin voi käsitellä.
(Lähde: Veikko Surakka et al: Plagiointi opintosuorituksissa. TTY 2003 – luokitus pohjautuu Cecilia Barnbaumin typologiaan vuodelta 2002.; Kari Silpiö, Opiskeluvilppi ja plagiointi
korkeakoulujen opinto-suorituksissa, 77-78)
http://www.hs.fi/kotimaa/a1383275416838?ref=hs-art-top-2
”Huolimattomuus ja piittaamattomuus vs vilpillinen mieli”
Seuraamukset:
• Menetetty uskottavuus tiedeyhteisössä
• Menetetty kustannussopimus
 Sama sanktio myös
tutkijakollegalle kun
julkaisu oli yhteinen!
• Heikot mahdollisuudet julkaisemiseen jatkossa
Vrt.
ryhmätyövilpin
sanktiot
Ruotsissa!
Tapaus 2
”Kollaasilisuri” (TY 2014)
Taustaa:
”
”
Opinnäyte oli valmisteltu itsenäisesti ulkomailla,
jolloin työnohjaussuhde ja vertaislukijapalaute
(seminaarityöskentely) olivat ohentuneet minimiin.
1”
Perustelu:
”Kaikki sitaateissa plag. syytösten välttämiseksi.”
Ongelma:
”
”1
”2
”3
2”
Sitaatio-oikeutta ei muodostu tällä tavoin lähdetietoa
käyttämällä.
3”
Tarkastajan kokemus:
”
”
”
”Seminaarin jälkeen annoimme korjausehdotukset ja
siinä vaiheessa homma meni epämiellyttäväksi.
…toistaiseksi ole muuta tullut kuin pahaa mieltä.”
Seuraamukset:
•
•
•
•
Puutteellinen jäänyt tiedon prosessointi oli aloitettava alusta
Käsikirjoitus oli kirjoitettava uudestaan
Viittaamisen perussäännöt oli viimein opiskeltava
Työtä oli jatkettava tiiviissä yhteistyössä ohjaajan kanssa.
• Jos ongelma olisi tullut esiin vasta tiedekuntaan tarkastusta varten
jätetyssä käsikirjoituksessa, olisi seuraamuksena ollut vakavan
plagiointiepäilyn käsittelyprosessi.
…vrt. tapaus ”10 sivua ohjaana väikkäristä” –tapaus TY 2013
• Yhteenvetäen: työprosessin aikana saa mokailla, mutta valmiin työn
on oltava valmis 
Seuraamukset:
• Hallinto-oikeuden päätöksellä tutkinto säilyi havaitusta vilpistä huolimatta.
• HO ei ottanut kantaa vilppikysymykseen, vaan prosessiin, jossa ISY:llä
tapahtui muotovirhe: dekaanilla ei ollut oikeutta erilliseen päätökseen jo
myönnetyn oppiarvon peruuttamisesta, mutta yliopisto olisi voinut oikaista
virheellisen tutkinnonantopäätöksen ilman opiskelijan suostumusta, kun
virhe johtui ”asianosaisesta” itsestään eli tämän vilpistä.
• Oikeuskäytäntöä tällaisesta tapauksesta ei ole – HO:n päätöksillä ei ole
ennakkopäätöksen statusta, ISY:n tulisi hakea asiassa KHO:n päätös.
PALJONKO NÄITÄ TAPAHTUU ?
Suomessa tapauksia ei tilastoida.
Tähän mm. EU-komissio on kiinnittänyt kriittistä huomiota.
SK 50/2013: ”Ovatko suomalaiset 200 kertaa rehellisempiä kuin ruotsalaiset?”
Suomi vs Ruotsi?
Ruotsissa sanktioihin johtaneiden opiskeluvilppitapausten määrää seurataan
korkeakoulujen vuositilastoinnissa.
– Ruotsalaisen seurantatiedon käytettävyyttä voi heikentää yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen tapahtumatiedon yhdistäminen tuloskategorioissa.
Seurantamenettelyä ollaankin uudistamassa.
Opintoihin liittyvien vilppitapausten määrä nousi 20012012 531%.1
Vuonna 2012 Ruotsissa sanktioitiin 801 tapausta, joista n. 450 liittyi
plagiointiin; 81 % näistä tapauksista johti opiskelijan
määräaikaiseen erottamiseen.
– Suomen korkeakoulujen opiskelijamäärään
suhteutettuna vertailutaso olisi n. 290 sanktioitua
tapausta joista 163 liittyisi plagiointivilppiin.
Universitetskanslersämbetet, Rapport 2013:6: Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor,
8-9, 12 diagram 5 (osa).
135 %
178 %
1033 %
41 %
684 %
175 %
133 %
167 %
140 %
228 %
492 %
202 %
1100 %
Andelen disciplinärenden per lärosäte 2012
(antalet disciplinärenden delat med antal helårsstudenter)
Universitetskanslersämbetet, Rapport 2013:6: Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor,
s 12, diagram 6.
David Barrett: The cheating epidemic at Britain’s universities.
University cheating league table. The Telegraph 05 Mar 2011.
Plagiarism Reference Tariff antaa kansallisen tason ohjeiston eri asteisen plagiointivilpin sanktiointiin.
3. OPISKELUA OHJAAVAT ARVOT TURUN YLIOPISTOSSA
Eettinen
ohjeisto
 Turun yliopiston toiminnan perusarvoja ovat eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja
yhteisöllisyys. Eettisyys tarkoittaa pyrkimystä hyviin ja oikeisiin ratkaisuihin.
Yliopistomme strategian mukaisesti henkilöstö ja opiskelijat noudattavat sekä
tutkimustyössä että muussa toiminnassa korkean ammattietiikan ja hyvän tieteellisen
käytännön periaatteita.1
 Turun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjetta.2
 Yliopistoamme sitoo myös yliopistolain velvoite kasvattaa opiskelijoita palvelemaan
isänmaata ja ihmiskuntaa. Toiminta tulee järjestää eettisiä periaatteita ja hyvää
tieteellistä käytäntöä noudattaen.3
 Nämä toiminnalliset vaatimukset ohjaavat yliopistoamme yhteisönä, mutta myös sen
jokaista jäsentä yksilönä. Eettiset ohjeet opiskelijalle ja opettajalle on kirjoitettu
minämuotoon, koska eettisyys toteutuu aina omakohtaisen sitoutumisen kautta.
Tavoitteena on turvata Turun yliopistossa luottamusta ja yhteistyötä arvostava ilmapiiri,
jossa kaikkien osapuolten on hyvä toimia.4
_______________________
1. Turun yliopiston strategia 2013–2016.
2. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohje 2012.
3. Yliopistolaki 558/2009, 2 §.
4. Ohjeet on valmistellut rehtorin asettama tutkimuksen ja opetuksen eettiset ohjeet -työryhmä. Turun yliopiston johtoryhmän ja
opintoasiainneuvoston käsittelyjen pohjalta rehtori on vahvistanut ohjeet käyttöön 5.9.2013. Ohjeiden esikuvana on käytetty Oulun yliopiston vuonna
2005 julkaisemaa opetuksen eettistä ohjeistoa.
Eettinen
ohjeisto
Rehtori Kalervo Väänänen
vahvisti 5.9.2013 Turun
yliopiston Oppimisen eettiset
ohjeet opiskelijoille ja
opettajille.
Ohjeet sitovat jokaista
yliopistoyhteisömme jäsentä
henkilökohtaisesti.
UTU-online 13.9.2013
Opintovilppi on rikkomus
tätä ohjeistoa sekä hyvää
tieteellistä käytäntöä
vastaan.
Eettinen
ohjeisto
Opiskelijana
1. Päätavoitteeni on oppia.
2. Tiedostan roolini tiedeyhteisön vastuullisena toimijana.
3. Tunnustan muiden tekemän työn arvon ja toimin rehellisesti. Tuen omalla
toiminnallani tiedeyhteisön eettistä, kriittistä, luovaa, avointa ja yhteisöllistä
toimintatapaa.
4. Opintosuoritukseni pohjautuvat aitoon osaamiseen:
- en lunttaa enkä muulla tavoin tee vilppiä opinnoissani
- laadin itse omat harjoitus- ja opinnäytetyöni enkä luvatta hyödynnä toisten työtä
- ilmoitan käyttämäni lähteet enkä ota omiin nimiini internetistä, toisilta opiskelijoilta
tai muualta saatavaa tietoa
- en luovuta omia suorituksiani toiselle opiskelijalle vilpilliseen käyttöön enkä itsekään käytä
aiempia suorituksiani tai niiden osia uusien pohjana ilman lähdeviittauksia
- pari- ja ryhmätöissä kuvaan tehtävän työnjaon oikeudenmukaisesti ja arviointia tukevalla
tavalla.
5. Opetus- ja tenttitilanteissa toimin muiden työskentelyrauhaa häiritsemättä.
6. Kunnioitan opettajieni opetus- ja tutkimustyötä:
- ylläpidän opetustilanteissa positiivista ilmapiiriä olemalla aktiivinen ja vastuun tunteva
opiskelija
- annan opetuksesta rakentavaa palautetta
- tarvittaessa kysyn oma-aloitteisesti lisätietoa oikeista menettelytavoista
7. Tuen ryhmän yhteisiä etuja tilanteissa, joissa yksilöllisiä vaateita ei voida toteuttaa.
4. OPINNÄYTTEIDEN JA OPINTOSUORITUSTEN ALKUPERÄISYYDEN TARKASTUS
- MITEN TURNITIN-PLATIAATINTUNNISTUSJÄRJESTELMÄ TOIMII?
Plagiaatintunnistimen toimintaperiaate
Plagiaatintunnistin on kehittynyt kokotekstihakukone.
Se suorittaa lähdetekstin ja vertailutekstien samankaltaisuusvertailun.
Tunnistin osaa käsitellä vaihdettuja sanajärjestyksiä, tehdä vertailuja synonyymisanojen
kautta ja vähittäin myös kielestä toiseen.
1. Avoin Internet
Yli 45 000. 000 000 www-sivua
(sisältää myös backupeja eri vuosilta)
2. Kustannetut julkaisut
Yli 130 miljoonaa artikkelia julkaisuista, joita ei voi
löytää avoimesta webistä.
3. Vertaisaineisto:
opintosuoritukset
Yli 337. 000 000 dokumenttia
(kasvaa 200 000 dokumenttia /vrk)
3. Ref
2. Ref
1. Ref
Turnitin-järjestelmä on käytössä yli 120 maassa ja sillä on yli 21 miljoonaa käyttäjää.
Plagiaatintunnistimen toimintaperiaate
Opettaja, opiskelija ja tunnistusjärjestelmä
OPETTAJA
PT-JÄRJESTELMÄ
Perustaa MOODLE-oppimisalustaan
’plagiaatintunnistustehtävän’.
Arvioi vertailun tulosraportin löydökset.
Arvioi ohjaavan palautteen tarpeen.
Osoitelinkki
Antaa
palautetta
/todistuksen
tarkastuksesta
OPISKELIJA
Laatii kirjallisen opintosuorituksen
ja tallentaa tekstin palautustehtävään
1-n kertaa.
VERTAILURAPORTTI
3. Ref
2. Ref
1. Ref
TULKITSEE
MERKITSEE
LAATII
1. Saat opettajalta linkkiosoitteen Moodleen
2. Avaat Turnitin-tehtävän johon voit tallentaa suorituksesi
3. Tallennat tekstidokumenttisi Turnitin-palautuslokeroon
4. Saat Turnitinilta sähköpostiin kuittauksen onnistuneesta tallennuksesta
5. Avaat Turnitinin tulosraportin
5. YLEISIÄ PLAGIAATTITYYPPEJÄ – KOLME ESIMERKKIÄ
Esimerkki 1: Suora kopio
Lukema osoittaa, kuinka paljon arvioitavaan tekstiin sisältyy
samankaltaisuutta Turnitin-tietokannan aineistoihin verrattuna.
Väritehosteella merkitty teksti on samasanaista toisen
Turun yliopistossa tietokantaan tallennetun tekstin kanssa.
Tulos osoittaa 100% samankaltaisuutta toisen opiskelijatekstin kanssa.
Videos:
•About OriginalityCheck
•Viewing Originality Reports
Esimerkki 1: Suora kopio
Voimme nähdä, että:
Videos:
A: 68% (molemmissa UTU-teksteissä) vastaa nelsonmandela.orgin sisältöä,
•About OriginalityCheck
B: 27-28 % vastaa in.answers.com sivuja (jotka ovat duplikaatteja?)
•Viewing Originality Reports
C: 26 % vastavuus toisen yliopiston kahteen tekstipalautukseen (ovat duplikaatteja?)
- Tässä tulosnäkymässä on kolme plagiaattia.
Esimerkki 2: Suoraan lainattu kuvaustapa
?
Tässä kirjoittaja on korvannut yksittäisiä numero/koodiarvoja toisiin,
mutta hyödyntänyt muun tekstirakenteen sellaisenaan.
Kyseessä on heikkotasoinen parafraasi.
Esimerkki 3: Harhaanjohtava viittaus- ja lähteidenkäyttötapa. Ketjutettu sitaatti.
Lohko 1: suoraan lainattua tekstiä nootteineen
lainausmerkeissä tai ilman.
Omia sidesanoja / siirtymäteksti…
Lohko 2: suoraan lainattua tekstiä nootteineen
lainausmerkeissä tai ilman.
Omia sidesanoja / siirtymäteksti…
… jne …
Sitaattioikeutta ei synny!
Lainausmerkit eivät tee
menettelyä hyväksyttäväksi,
jos sitaation perusperiaate,
oman päättelyn tiivis argumentointi viittauksella, ei toteudu.
Kyse on lainattujen
tekstilohkojen koosteesta.
Esimerkki 3: Harhaanjohtava viittaus- ja lähteidenkäyttötapa. Ketjutettu sitaatti.
Sitaattioikeuden periaatteet on kirjattu tekijänoikeuslakiin
§22. Olennaisia vaatimuksia ovat lähteen oikea selkeä
merkitseminen sekä perusteltu asiayhteys.
Lähteen ja lainaajan välillä tulee olla hyväksyttävä
siteerausfunktio: "... olennaista on, että siteerattava teos
havainnollistaa, selkeyttää tai taustoittaa jollain tavalla lainaajan
omaa esitystä" (Harenko, Kristiina – Niiranen, Valtteri – Tarkela,
Pekka: Tekijänoikeus – kommentaari ja käsikirja. Helsinki:
WSOYpro, 2006. 175-176.)
Siteerattua teosta saa käyttää omien päätelmien tueksi tai
viitatun teoksen problematisoinnin havainnollistamiseksi, mutta
toisen tekemää tekstiä Ei saa käyttää korvaamaan omaa tekstiä.
Siteerauksen hyväksyttävää laajuutta ei ole normatiivisesti
määritelty laissa. "Tarkoituksen edellyttämä laajuus"
määritellään tapauskohtaisesti siteerausfunktion toteutumista,
hyvää tieteellistä käytäntöä ja asiallista yhteyttä vasten.
Sitaattioikeutta ei synny!
Lainausmerkit eivät tee
menettelyä hyväksyttäväksi,
jos sitaation perusperiaate,
oman päättelyn tiivis
argumentointi, ei toteudu.
Kyse on lainattujen
tekstilohkojen koosteesta.
Turnitin-raportin samankaltaisuuslöydöksiä tarkasteltaessa:
1. Korkeat %-luvut eivät sellaisenaan kerro ongelmista testissä: ne voivat kuvata myös
luvallisia samankaltaisuuksia (sitaateissa tai viitteissä;
2. Lyhyetkin samankaltaisuudet voivat olla signaali epäkypsästä lähteiden käytöstä.
Katso myös >1 % -löydökset.
3. Joidenkin asioiden täsmällinen ilmaiseminen johtaa väistämättä yhteneviin
ilmaisuihin – tässä on merkittävää vaihtelua eri tieteenalojen välillä, ja olet oman alasi
käytäntöjen paras asiantuntija;
4. Alkuperäisyyden tarkastus on osa työnohjausta, joten kohdattavia ongelmia
on hyvä tarkastella tekstin kypsyysasteen ilmeneminä – puutteista koituvat jälkityöt
ovat tekstin edelleen kypsyttelyä.
5. Opiskelijalla on aina oikeus tulla kuulluksi, mutta ei velvollisuutta perustella
ratkaisujaan, jos plagiointiepäily on virinnyt ja sitä käsitellään.
Suomessa vallitsee läsnäolevan ohjauksen paradigma. Luottamusperiaatetta pidetään tärkeänä.
PT-istunto on työnohjauksen päättävä istunto, kattava opinnäytteen läpikäynti ja arviointitilaisuus.
Kuvassa FM Mirkka Hirvonen ja rehtori Kalervo Väänänen Turun yliopistosta.
6. VILPPITAPAUSTEN KÄSITTELY TURUN YLIOPISTOSSA
1. Epäselvältä vaikuttavat tapaukset keskustellaan oman opettajan kanssa.
Jos syynä taitojen puute tai pieni huolimattomuus, suoritus voidaan
korjata ja palauttaa uudestaan.
2. Vakavammilta vaikuttavissa tapauksissa tiedekunnan Selvittäjä kuulee
sekä opiskelijaa että opettajaa ja kirjoittaa tapauksesta selvitysmuistion.
Selvitys voi johtaa suorituksen arvosteluun (OK) tai jos kyseessä todettu
vilppi, tiedekunnan dekaani antaa opiskelijalle muistutuksen ja suoritus
hylätään.
3. Kun kyseessä on opinnäyteteksti, siinä havaittu plagiointi viedään aina
rehtorin käsittelyyn. Kurinpidollisena seurauksena voi olla työn hylkäys ja
opiskelijan määräaikainen erottaminen.
7. TURNITIN OPISKELIJAN APUVÄLINEENÄ
1. Pyydä ja kannusta opettajaasi käyttämään Turnitinia siten, että
opiskelijoilla on vapaa mahdollisuus tehdä harjoitustekstien
välipalautuksia Turnitiniin ja kehittää itsenäisesti lähteiden käyttöä
ennen lopullisen tekstin valmistumista.
2. Hyödynnä Turnitinin löytämiä linkkejä ja lähteitä – samaan
sisältöalueeseen liittyvät lähteet rikastavat omaa lähdepohjaasi, niitä
kannattaa tutkia!
3. Elä pyri väkisin muokaamaan tekstistä ”oman näköistä”. Selkeä ja
rehellinen viittaaminen muiden tuottamiin lähteisiin luo päätelmillesi
parhaan pohjan ja verifioitavuuden!
Ks. Turun yliopiston Moodle-Turnitin käyttöopas opiskelijalle !
8. FAIRUTU-PALVELU
www.utu.fi/fairUTU
ONNEA ARVIOINTITYÖHÖN !
REX/Moviestore Collection/Dailymail.co.uk

similar documents