Reaktivita HALOGENDERIVÁTŮ

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_FrF211
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Ing. Eva Frýdová
Období tvorby VM
Únor 2014
Ročník
Sexta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Reaktivita halogenderivátů ; nadefinování reaktivity této
skupiny uhlovodíků, ukázky reakcí a příprav
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
1) MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, s. 770-820. ISBN 978-80-214-3291-8.
2) BEYER, Hans. ORGANICKÁ CHEMIE. Vydání první. Spálená 51, Praha II: Státní nakladatelství technické literatury,
1958, s. 186-202. TYPOVÉ ČÍSLO: 16-B3-4-III/6201.
3) SVOBODA, Jiří. Organická chemie I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005, 291 s. ISBN 80708-0561-7.
4) MCMURRY, Susan. Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice John McMurry: Organická
chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, c2009, x, 725 s. ISBN 978-807-0807-231.
5) MACHÁČEK, Vladimír. Organická chemie. 4. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, 276 s. ISBN 80-7194659-1.
Přehled citací a odkazů: pokračování
6)
DERKSEN, Bryan. Chlorobenzene2.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-0-18]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Chlorobenzene2.svg/35px-Chlorobenzene2.svg.png .
Reaktivita HALOGENDERIVÁTŮ
Ing. Eva Frýdová
HALOGENDERIVÁTY: → specifikace a názvosloví skupiny
 skupina uhlovodíků, která obsahuje alespoň jeden atom halogenu a tudíž vazbu
C–X
Z důvodu velkého rozdílu elektronegativit mezi C a X se jedná o polární vazbu
Fyzikální vlastnosti:
 jsou bezbarvé, nehořlavé, nerozpustné ve vodě ale rozpustné v organických
rozpouštědlech.
 Deriváty s nižší relativní molekulovou hm. Jsou plyny nebo těkavé kapaliny
 Všechny kapalné deriváty jsou těžší než voda
 Mohou mít anestetické účinky = chloroform, nebo také karcinogenní
účinky = vinylchlorid, tetrachlormethan
HALOGENDERIVÁTY: → specifikace a názvosloví skupiny
– –
Názvosloví halogenderivátů:
 Přítomnost halogenu v organické molekule označujeme předponou:
halogen –
Cl
CH3 – CHCl – CH2 – CH2Br
CH3 – C – CH3
? .1. –. . brom
. . . . . .–
. . 3. .–. .chlorbutan
............
Cl
– dichlorpropan
? 2,2
....................
–
CH2 = C – CH3
Cl
? . .2. .–. .chlorpropen
.............
? . .chlorbenzen
.............
HALOGENDERIVÁTY: → PŘÍPRAVA: RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE
 CHLORACE NASYCENÝCH UHLOVODÍKŮ - SR
CH4 + Cl2
CH3Cl + CH2Cl2 + CHCl3 + CCl4
15%
37%
38% 10%
CHLORACE NENASYCENÝCH UHLOVODÍKŮ - SR
CH2 = CH – CH3 + Cl2
CH2 = CH – CH2Cl + HCl
CH2 = CH2 + Cl2
CH2 = CHCl + HCl
+ Cl2
–
–
–
CHLORACE AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ NA POSTRANNÍM ŘETĚZCI
CH2 – Cl
CH3
Cl – CH – Cl
+ Cl2
+ Cl2/ FeCl3
–
–
HALOGENDERIVÁTY: → PŘÍPRAVA: ELEKTROFILNÍ SUBSTITUCE
 SUBSTITUCE HALOGENŮ NA AROMATICKÉ JÁDRO
Cl
Cl
+
–
Cl
→ PŘÍPRAVA: ADICE NA NÁSOBNÉ VAZBĚ
 HYDROHALOGENACE
 HALOGENACE
 ADICE HBr: prostředí peroxidů aduje se proti – Markovníkovsky
CH3 – CH = CH2 + HBr
CH3 – CH2 – CH2 - Br
HALOGENDERIVÁTY: → REAKTIVITA: NUKLEOFILNÍ SUBSTITUCE
 REAKCE S VODOU: H – O – H → H+ + OHδ+
δ-
CH3 – CH2 – CH2 – Cl + H2O
CH3 – CH2 – CH2 – OH + HCl
 REAKCE S ALKOHOLEM: CH3 – O – H → H+ + CH3 – Oδ+
δ-
CH2 – O – CH3
–
–
CH2 – Cl
+ HCl
HALOGENDERIVÁTY: → REAKTIVITA: NUKLEOFILNÍ SUBSTITUCE
 REAKCE:
KCN→ K+ + CNδ+
δ-
CH3 – CH2 – Cl + KCN
CH3 – CH2 – CN + KCl
 REAKCE S HYDROXIDEM SODNÝM: Na – O – H → Na+ + HOδ+
δ-
CH2 – O – H
–
–
CH2 – Cl
+ NaCl
HALOGENDERIVÁTY: → REAKTIVITA: ELIMINAČNÍ REAKCE
CH3 – CH – CH2 – CH3
CH3 – CH = CH – CH3 (81 %) +
+ CH2 = CH – CH2 – CH3 (19 %)
Opakování:
1) Definujte Zaicevovo
pravidlo na
předcházející rovncici
3) Pojmenujte sloučeniny
CH3 – CH = CH – I
a) V2O5
b) Cl2/FeCl3
c) Cl2/UV
CH2 – Br
–
2) Pro chloraci
aromatického jádra
použijeme činidlo
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents