Tải xuống

Report
BIC – GIỚI THIỆU CHUNG
BIC đã có 11 năm kinh
nghiệm hoạt động kinh doanh
bảo hiểm, trong đó kế thừa 6
Năm 2008
Năm 2009
năm kinh nghiệm hợp tác với
Tập đoàn Bảo hiểm QBE của
Năm 2005
Australia thông qua Liên
doanh bảo hiểm BIDV –QBE.
BIC là doanh nghiệp bảo
hiểm đầu tiên của Việt Nam
phủ kín hoạt động bảo hiểm
tại khu vực Đông Dương.
Năm 1999
BIC – GIỚI THIỆU CHUNG
Lĩnh vực kinh doanh:
- Bảo hiểm.
- Tái bảo hiểm.
- Đầu tư tài chính.
Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng.
Nhân sự: 471 cán bộ.
Mạng lưới: 19 chi nhánh & 45 Phòng KDKV.
02 Công ty liên doanh bảo hiểm tại Lào và Campuchia.
Sản phẩm & Dịch vụ chính
Bảo hiểm trực tiếp:
BH mọi rủi ro trong xây dựng và
lắp đặt
BH máy móc và thiết bị xây dựng
BH mọi rủi ro tài sản
BH đổ vỡ máy móc
BH hàng hóa vận chuyển
BH thân tàu
BH xe cơ giới
•
•
•
•
•
•
•
•
BH cháy & các rủi ro đặc biệt
BH gián đoạn KD
BH trách nhiệm
BH tiền
BH tai nạn cá nhân
BH tín dụng & rủi ro tài chính
BH hàng không
Các nghiệp vụ BH khác
Tái bảo hiểm:
Nhận và nhượng tái bảo hiểm tất cả các loại hình nghiệp vụ BH phi
nhân thọ.
Đầu tư tài chính:
Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi; góp vốn đầu tư trực tiếp; ủy thác,
tư vấn đầu tư và các dịch vụ tài chính khác.
20
BẢO HIỂM SỨC KHỎE CAO CẤP BIC CARE
Giới thiệu sản phẩm
Đối tượng tham gia bảo hiểm
Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm
Danh sách các mục loại trừ
Thủ tục yêu cầu bồi thường
BẢO HIỂM SỨC KHỎE CAO CẤP BIC CARE
BIC CARE - sản phẩm trọn gói phù hợp cho người lao
động, giúp nâng cao phúc lợi cho người lao động: đáp
ứng các nhu cầu bảo hiểm về tai nạn, sức khỏe, du lịch,
hỗ trợ khiếu nại, khám chữa tại các cơ sở y tế liên kết.
Sản phẩm bổ sung cho bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã
hội, đảm bảo trách nhiệm của người chủ lao động theo
quy định của pháp luật
Là công cụ hữu hiệu cho những nhà quản trị thực hiện
chính sách duy trì và phát triển nguồn nhân lực
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM
Công dân Việt Nam và Người nước ngoài đang học tập
hoặc làm việc tại Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng) đến 65 tuổi.
Không bao gồm:
Những người bị bệnh tâm thần, phong;
Những người bị thương tật vĩnh viễn trên 50%.
PHẠM VI BẢO HIỂM
Khách hàng có thể lựa chọn các điều kiện bảo hiểm trong gói sản
phẩm bảo hiểm cao cấp BIC Care:
BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI
ĐK1: Chết và thương tật vĩnh viễn do tai nạn
ĐK2: Chi phí y tế do tai nạn
ĐK3: Trợ cấp thu nhập trong thời gian điều trị thương tật do tai nạn
BẢO HIỂM SỨC KHOẺ
ĐK4: Chi phí phẫu thuật, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật và thai sản
ĐK5: Chi phí y tế điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật
ĐK6: Chết và tổn thương sức khỏe vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản
ĐK7: Trợ cấp thu nhập trong thời gian điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật
(loại trừ thai sản)
ĐIỀU KIỆN 1: CHẾT VÀ THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN DO
TAI NẠN
Quyền lợi bảo hiểm
- Trường hợp chết do tai nạn: trả 100% số tiền bảo
hiểm
- Trường hơp thương tật vĩnh viễn do tai nạn trả
theo theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm trong
trường hợp chết/thương tật vĩnh viễn/tổn thương
sức khoẻ vĩnh viễn” đính kèm Quy tắc
Số tiền bảo hiểm: VND……người/ năm
ĐIỀU KIỆN 2: CHI PHÍ Y TẾ DO TAI NẠN
Quyền lợi bảo hiểm:
Thanh toán chi phí y tế thực tế (viện phí, phẫu thuật,
cấp cứu, chi phí thuốc men, xét nghiệm, điều trị ngoại
trú… ) do các chuyên gia y khoa, bác sỹ hoặc y tá đủ
tiêu chuẩn cung cấp, tối đa tới Số tiền được bảo hiểm.
Số tiền bảo hiểm: VND………người/ năm
ĐIỀU KIỆN 3: TRỢ CẤP THU NHẬP TRONG THỜI
GIAN ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN
Quyền lợi bảo hiểm:
Trợ cấp thu nhập trong trường hợp NĐBH nghỉ nội trú
và/hoặc ngoại trú để điều trị thương tật do tai nạn (được
bảo hiểm theo đơn bảo hiểm) theo chỉ định của bác sĩ &
có xác định của nhân sự công ty.
Số tiền chi trả tối đa trong năm không vượt quá giới hạn
tối đa được bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm:
Trợ cấp thu nhập 01 ngày (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật
& ngày lễ): VND………người/ ngày
Số ngày được bảo hiểm tối đa trong năm: …. Ngày /
năm
ĐIỀU KIỆN 4: CHI PHÍ PHẪU THUẬT, ĐIỀU TRỊ NỘI
TRÚ DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, THAI SẢN
Quyền lợi bảo hiểm:
Thanh toán chi phí y tế hợp lệ và hợp lý phát sinh trong
trường hợp NĐBH ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm
viện hoặc phẫu thuật tại bệnh viện, tối đa tới các giới
hạn phụ và số tiền được bảo hiểm của ĐK 4
Số tiền bảo hiểm:
Số tiền được bảo
VND………người/ năm
hiểm
tối
đa
trong
năm:
ĐIỀU KIỆN 4: CHI PHÍ PHẪU THUẬT, ĐIỀU TRỊ NỘI
TRÚ DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, THAI SẢN
Giới hạn phụ cho điều trị nội trú do bệnh / thai sản
 Giới hạn tối đa các chi phí cho một ngày nằm viện
 Giới hạn tối đa cho một ca phẫu thuật
 Chi phí xét nghiệm trước khi nhập viên (15 ngày) và sau
khi xuất viện (30 ngày)
 Trợ cấp ngày (tối đa số ngày không vượt quá số ngày
ghi trong GCNBH)
 Giới hạn tối đa chi phí y tá chăm sóc tại nhà sau khi
xuất viện – Tối đa 15 ngày/năm
 Dịch vụ xe cứu thương
 Chi phí mai táng
ĐIỀU KIỆN 5: CHI PHÍ Y TẾ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DO
ỐM ĐAU BỆNH TẬT
Quyền lợi bảo hiểm:
Thanh toán chi phí điều trị bệnh ngoại trú phát sinh
tại các cơ sở y tế hợp lệ bao gồm:
- Tiền khám bệnh;
- Tiền thuốc theo kê đơn Bác sỹ;
- Tiền chụp X-quang, xét nghiệm, xạ trị, hoá trị, và các
phương pháp khác cần thiết cho các chẩn đoán và điều trị
do bác sỹ chỉ định;
- Vật lý trị liệu do bác sỹ chỉ định
Thanh toán các chi phí điều trị Răng, bao gồm: Viêm
nướu (thối nướu răng), Trám răng (bằng amalgam hoặc
composite), Lấy tuỷ, Nhổ răng bệnh lý, nhổ chân răng, cắt
u răng, cắt cuống răng..
ĐIỀU KIỆN 5: CHI PHÍ Y TẾ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DO
ỐM ĐAU BỆNH TẬT
Giới hạn bồi thường:
Thanh toán theo các hạn mức, giới hạn tối đa cho một
lần khám & điều trị; tối đa cho điều trị răng và tổng giới
hạn chi phí cho năm (bao gồm cả điều trị răng) theo
quy định trong đơn bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm:
Giới hạn số lần khám/ năm: …… lần/ năm
Giới hạn tối đa số tiền cho một lần khám và điều trị:
VND…../ lần
Giới hạn tối đa cho chi phí điều trị răng/ năm: VND…./
năm
ĐIỀU KIỆN 6: CHẾT VÀ THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN DO
ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, THAI SẢN
Quyền lợi bảo hiểm
- Trường hợp chết do tai nạn: trả 100% số tiền bảo
hiểm
- Trường hơp thương tật vĩnh viễn do tai nạn trả theo
theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm trong trường hợp
chết/thương tật vĩnh viễn/tổn thương sức khoẻ vĩnh
viễn” đính kèm Quy tắc
Số tiền bảo hiểm: VND………người/ năm
ĐIỀU KIỆN 7: TRỢ CẤP THU NHẬP TRONG THỜI
GIAN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DO ỐM ĐAU BỆNH TẬT
Quyền lợi bảo hiểm:
Trợ cấp thu nhập trong trường hợp NĐBH nằm viện
hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật (loại trừ sinh đẻ)
Số tiền chi trả tối đa trong năm không vượt quá giới hạn
tối đa được bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm:
Trợ cấp thu nhập 01 ngày (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật
& ngày lễ): VND………người/ ngày
Số ngày được bảo hiểm tối đa trong năm: …. Ngày /
năm
HIỆU LỰC BẢO HIỂM
Thời hạn của đơn bảo hiểm: Từ ngày….. đến ngày…..
Bảo hiểm tai nạn: Ngay khi đơn bảo hiểm có hiệu lực
Bảo hiểm sức khỏe có hiệu lực sau thời gian chờ:
– Chi phí phẫu thuật, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật và thai
sản
• Ốm đau, bệnh tật: 30 ngày
• Bệnh đặc biệt, sốt rét và bệnh có sẵn: 365 ngày
• Thai sản:
– Sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của Bác sỹ: 60 ngày
– Sinh đẻ: 210 ngày
– Chi phí y tế điều trị ngoại trú; Chết và tổn thương sức khỏe
vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật :
• Ốm đau, bệnh tật: 30 ngày
• Bệnh đặc biệt, sốt rét và bệnh có sẵn : 365 ngày
DANH SÁCH CÁC MỤC LOẠI TRỪ (KHÔNG ĐƯỢC TRẢ
BẢO HIỂM)
Chết, thương tật, ốm đau bệnh tật với NĐBH:
– Gây ra bởi:
• Nguyên liệu vũ khí hạt nhân, phóng xạ, động đất núi lửa
• Chiến tranh, xâm lược, hành vi thù địch của nước ngoài, chiến sự,
nội chiến, nổi dậy, bạo động dân sự, hành động khủng bố
– Tham gia vào:
• các hoạt động hàng không (trừ khi là hành khách trên máy bay)
• các hoạt động trong phi hành đoàn, thương vụ, kỹ thuật hay thể
thao liên quan đến các phương tiện hàng không
– Gây ra do:
• Cá nhân được bảo hiểm tham gia vào hay tập luyện: săn bắn quy
mô lớn, nhảy dù , tàu lượn, đi, leo núi, leo đá có sử dụng ba lô và
các dụng cụ leo núi, dây leo …..
• Hành động tự tử hoặc tự tạo ra thương tật cho bản thân
– Bị ảnh hưởng bởi
• thuốc ngoại trừ những loại thuốc được phép sử dụng theo toa của
bác sỹ có thẩm quyền (mà không phải là để điều trị bệnh nghiện
ma tuý)
• rượu, bia hoặc các chất kích thích
DANH SÁCH CÁC MỤC LOẠI TRỪ (KHÔNG ĐƯỢC TRẢ
BẢO HIỂM)
– Làm việc trên các thương thuyền, tham gia phục vụ trong hải
quân, quân đội, không quân hay tham gia thử nghiệm bất kỳ
phương tiện chuyên chở nào, hay khi tham gia vào các hoạt
động ngoài khơi
– Các tổn hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ, là hậu quả của,
• hay trong bất kỳ cách nào khác có liên quan tới amiăng
hoặc nguyên liệu chứa amiăng
• hay được quy cho hay bị làm trầm trọng thêm bởi
diethylstibesterol (DES), chất dioxin, urea formaldehyde,
SARS, HIV, AIDS hoặc phức hợp có liên quan đến AIDS
(ARC) hoặc bất kỳ hội chứng hay điều kiện nào tương tự
cho dù chúng được đặt tên như thế nào, nhiễm cúm A
(H5N1)...
– Vi phạm pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa
phương hoặc các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật an
toàn giao thông
CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ RIÊNG (ÁP DỤNG CHO ĐK 4, ĐK 5)
- Điều dưỡng, an dưỡng;
– Nằm viện để kiểm tra sức khoẻ hoặc khám giám định y khoa mà không
liên quan đến việc điều trị ốm đau bệnh tật, thai sản;
– Điều trị hoặc phẫu thuật các bệnh tật bẩm sinh, những thương tật và
chỉ định phẫu thuật có từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm;
– Điều trị hoặc phẫu thuật theo yêu cầu của Cá nhân được bảo hiểm mà
không liên quan đến việc điều trị và phẫu thuật bình thường do ngành
y tế quy định;
– Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng, làm các bộ phận
giả như chân, tay giả, mắt giả, răng giả, …
– Điều trị mụn trứng cá, tàn nhang
– Điều trị bệnh cận thị hoặc viễn thị, loạn thị;
– Kế hoạch hoá sinh đẻ, điều trị vô sinh;
– Bệnh lao, bệnh giang mai, lậu và các bệnh lây nhiễm qua đường tình
dục khác;
– Bệnh nghề nghiệp trừ khi có thoả thuận khác và Người được bảo hiểm
đồng ý đóng thêm phụ phí bảo hiểm.
CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ RIÊNG (ÁP DỤNG CHO ĐK 5)
- Khám, xét nghiệm các bệnh phụ khoa, nam khoa;
- Khám sức khỏe định kỳ;
- Khám thai định kỳ;
- Các biện pháp phòng ngừa bệnh như tiêm phòng;
- Điều trị thẩm mỹ
ĐƠN VỊ ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC CHẤP THUẬN BỒI THƯỜNG
Điều trị nội trú
– Bệnh viện & các TT Y tế
công, tư
– Bệnh viện liên doanh hay
100% vốn nước ngoài
Điều trị ngoại trú
– Bệnh viện & các TT Y tế
công, tư
– Bệnh viện liên doanh hay
100% vốn nước ngoài
– Phòng khám công, tư (hợp
lệ & có thể cấp được hoá
đơn đỏ cho chi phí khám,
tiền thuốc)
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI CÁC CƠ SỞ LIÊN KẾT
Điều trị nội trú
tại các cơ sở
liên kết
(Hưởng dịch vụ Thanh
Toán Trực Tiếp BIC)
Khi nhập viện:
- Thẻ BIC Care
- CMND / Giấy khai sinh
Xuất viện:
- Ký xác nhận việc điều trị và các dịch
vụ y tế đã sử dụng
-Thanh toán các chi phí y tế không
thuộc phạm vi BH
Ghi chú:
- BV liên lạc với BIC để có giấy bảo
lãnh viện phí
- BIC sẽ tự động bồi thường bổ sung
các khoản trợ cấp trong thời gian nằm
viện (nếu có)
CÁC CƠ SỞ LIÊN KẾT
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ, NGOẠI TRÚ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ
KHÔNG LIÊN KẾT KHÁC
Điều trị tại các
cơ sở không
liên kết khác
– Khách hàng tự thanh toán chi phí điều trị
– Thu thập hồ sơ chứng từ y tế và chứng
từ tài chính cho các chi phí y tế
– Điền “Giấy Đề Nghị Bồi Thường”
– Gửi hồ sơ cho BIC
Lưu ý:
– Thời hạn gửi hồ sơ: trong vòng 180 ngày
kể từ ngày điều trị cuối cùng
(Không hưởng dịch vụ
Thanh Toán Trực Tiếp
của BIC)
CÁC CHỨNG TỪ CẦN CUNG CẤP KHI ĐIỀU TRỊ TẠI
CÁC CƠ SỞ Y TẾ KHÔNG LIÊN KẾT
Phần I - Chứng từ y tế
 Điều trị ngoại trú
• Phiếu khám bệnh: chẩn đoán của bác sĩ, chữ ký bác sĩ, dấu cơ sở y
tế
• Đơn thuốc: ghi rõ tên số lượng thuốc, chữ ký bác sĩ điều trị
• Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… (nếu có)
• Với điều trị răng: Nêu rõ chi tiết răng điều trị và phương pháp điều
trị
 Điều trị nội trú
• Giấy xuất viện
• Giấy chứng nhận phẫu thuật (trong trường hợp phẫu thuật)
• Bảng kê chi tiết viện phí
• Đơn thuốc, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… (nếu có)
• Kết quả xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh trước khi nằm viện
(nếu có)
• Đơn thuốc điều trị sau khi nằm viện (nếu có)
CÁC CHỨNG TỪ CẦN CUNG CẤP KHI ĐIỀU TRỊ TẠI
CÁC CƠ SỞ Y TẾ KHÔNG LIÊN KẾT
 Điều trị tai nạn
• Tai nạn lao động: Bản tường trình tai nạn có xác nhận của công ty
• Tai nạn giao thông:
+ Bản tường trình tai nạn có xác nhận của chính quyền địa
phương hoặc biên bản công an nơi xảy ra tai nan (trong trường hợp tai
nạn nghiêm trọng);
+ Bản copy bằng lái có chứng thực đối với xe trên 50 phân
khối,
+ Bản copy giấy tờ xe
 Tử vong
• Giấy chứng tử
• Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp
CÁC CHỨNG TỪ CẦN CUNG CẤP KHI ĐIỀU TRỊ TẠI
CÁC CƠ SỞ Y TẾ KHÔNG LIÊN KẾT
Phần II - Chứng từ tài chính
Chi phí khám, xét nghiệm, điều trị
• Chi phí dưới 100 000đ: Phiếu thu hoặc biên lai thu tiền viện phí (có dấu,
chữ ký)
• Chi phí trên 100 000đ yêu cầu:
– Hóa đơn đỏ: đối với các bệnh viện tư, phòng khám tư (đính kèm bảng
kê chi tiết)
– Biên lai thu tiền viện phí theo mẫu của Tổng cục thuế đối với các bệnh
viện công (đính kèm bảng kê chi tiết)
 Tiền thuốc
• Chi phí dưới 100 000đ: Hóa đơn bán lẻ có dấu của nhà thuốc hoặc bệnh
viện
• Chi phí trên 100 000đ : Hóa đơn đỏ của nhà thuốc
Yêu cầu: hóa đơn thuốc phản ánh đúng số lượng, tên thuốc (theo chỉ định
của bác sĩ); ghi rõ giá đơn vị và thành tiền.
QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG
BIC
nhận hồ sơ
Yêu Cầu
Bồi Thường
\Lưu ý: Văn phòng BIC nghỉ vào các
ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ
theo quy định của Nhà nước
2 ngày
làm
việc
BIC email xác nhận
VIỆC NHẬN HỒ SƠ
Hồ sơ
đầy đủ
10-15 ngày
làm việc
BIC Email
thông báo bồi
thường
10-15
ngày
làm việc
Hồ sơ
không
đầy đủ
BIC email yêu cầu
bổ sung HỒ SƠ
Thu thập
đầy đủ hồ sơ
3 ngày
làm việc
KH nhận tiền
bồi thường
(chuyển khoản)
MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ
Về quyền lợi bảo hiểm
Công ty bảo hiểm BIC - Chi nhánh …..
Người phụ trách:
Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại
Di động:
Email
Về giải quyết khiếu nại bảo hiểm
Người phụ trách:
Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại
Di động:
Email:

similar documents