Perspektiver på klinisk kommunikasjon Etikk

Report
ETIKK OG KLINISK
KOMMUNIKASJON
PROFESJONSETIKK I PRAKSIS
KLINISK INTERVJU
Cato Grønnerød
PSYC1202
Takk til Olav Vassend for plansjer
BETYDNINGEN AV ETISKE
TEORIER OG BEGREPER
 Gjør oss mer oppmerksomme på etiske
problemer, stimulerer til refleksjon
• Saker
• Personer/relasjoner
 Gjør oss mer vare overfor dem som berøres av
det vi gjør
• Det vi gjør eller ikke gjør kan ha store konsekvenser
 ”Psykologen viser respekt for og arbeider for å
fremme utviklingen av hvert menneskes
rettigheter, verdighet og integritet”
(Vedtatt av NPFs landsmøte 1998)
ETISK ARGUMENTASJON
 Tradisjon
 Følelser
 Dogmatiske overveielser
 Argumentativ strategi
• Undersøke handlingens motivasjon, konsekvenser,
alternativer
• Finne ut hvilke synspunkter og avgjørelser som er
bedre enn andre
• Stimulerer til videre forskning/undersøkelse
GRUNNLAGET FOR PROFESJONELL
AUTORITET OG TROVERDIGHET
 Ekspertise
 Kontrakt
 Moralsk forpliktelse
•
•
•
•
Klientens beste
Se hele personen
Profesjonell integritet
Gjensidig tillit
(Koehn, 1994)
PROFESJONSBEGREPET
 Behandler er hjelperen, klienten mottar
hjelp
 Behandler utfører et faglig begrunnet
oppdrag
 Behandler er lønnet for oppdraget
 Forholdet er tidsbegrenset
 Begge parter har rettigheter og plikter
 Forholdet er styrt av fagspesifikke og etiske
regler og konvensjoner
ETISK-PSYKOLOGISKE
GRUNNDIMENSJONER
 Respekt
 Omsorg
 Forståelse
 Autonomi
(Smedslund, 1997)
FAGETISK ABC
 Når du er på jobb er dette overordnet alle
andre interesser
 Du må kunne ta klientens perspektiv –
desentrere
 Du skal hele tiden ha klientens selvfølelse
og autonomi i tankene
Smedslund (1998)
FAGETISK ABC
 Utarbeidelse og oppfølging av et
profesjonelt oppdrag er en sentral oppgave
i arbeidet med klienter
 Det unike andre mennesket kan bare
erkjennes ved å lytte og se så åpent som
mulig
• Forståelsen vokser fram spontant
 Du skal behandle klienten med respekt
Smedslund (1998)
FAGETISK ABC
 For å arbeide profesjonelt må du forstå
klienten så nøyaktig som mulig
 Det er en forutsetning for profesjonelt
arbeid at behandler har egenkontroll og
selvkontroll
 Ektefølt empati forutsetter genuin omsorg
for klienten
FAGETISK ABC
 Hvis du er i tvil om du greier å følge de
foregående retningslinjene i enkelte saker,
er det din plikt å konsultere en kollega (eller
annen kompetent rådgiver) for støtte og
hjelp
HVA ER ET KLINISK INTERVJU?
 ”Clinical interviewing involves the
development and maintenance of a
professional relationship in which an
interviewer actively listens to a client in an
effort to evaluate and understand the
client’s problems and concerns”
• Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan (1999)
DET KLINISKE INTERVJU
Introduksjon
Åpningsfase
Sentralfase/
undersøkelse
Avslutning
INTRODUKSJON
 Få klienten til å føle seg vel, redusere angst
 Første kontakt, avtale, forberedelse
 Hilse og introdusere deg selv
 Vise plass, evt. småprate
 Informere, forklare
 Hensikten med intervjuet
 Sjekke forventninger
ÅPNINGSFASEN
 Etablere/styrke kontakt og tillit
 Fokusere på klientens problem og
perspektiv
 Gi struktur og støtte hvis nødvendig
 Veksle mellom intern-ekstern
referanseramme
 Evaluere intervjuprosessen, forberede
sentralfase
ÅPNINGSFASEN
 Åpningsspørsmålet:
• ”Fortell meg hva som fikk deg til å søke
hjelp/rådgivning/terapi nå”
• ”Hva brakte deg hit?”
• ”Hva kan jeg hjelpe deg med?”
• ”Kanskje du kan begynne med å fortelle noe om deg
selv eller om livssituasjonen din som du synes er
viktig”
ÅPNINGSFASEN
 Sette seg inn i klientens unike problem og
behov
 Observere klientens personlige stil og
respons på situasjonen
 Lytte og observere så åpent som mulig
 Ta klientens perspektiv - desentrere
 Tåle midlertidig usikkerhet og uklarhet
SENTRALFASEN
 Innhente informasjon for å få en mer
detaljert og fokusert forståelse av problemet
og planlegge tiltak
 Mest behandlerstyrt, veksling mellom
”følge”/ ”lede”, åpne/lukkede spørsmål
 Diagnose, tester
AVSLUTNINGEN
 Oppsummere viktig informasjon og gjøre
eksplisitt hva man er enige om
 Gi støtte og vise empati
 Klientens behov settes i sentrum
 Mest behandlerstyrt, oppsummering,
empati, videre kontakt
 Avskjed
SOLVEIG & CHRISTINE
INTERVJUSITUASJONEN
 Relasjonsopplevelse:
 Innhold
• Faglig oppdrag
• Metoder
• Verbalt
 Relasjon
• Følelser
• Holdninger
• Non-verbalt
INTERVJUSITUASJONEN
 Klientens perspektiv:
 ”Vil du lytte og forstå?”
 ”Bryr du deg om meg?”
 ”Er du kompetent?”
 ”Er jeg trygg her?”
 ”Er det verdt det?”
(Basert på Wright, 1997)
INTERVJUTEKNIKKER
 Åpent vs. lukket spørsmål
 Stillhet
 Fasilitering/aktiv lytting
 Empati
 Oppsummering
 Omformulering (parafrasering)
 Klargjøring/sondering
 Temaskifte
EMPATI
 Å vise empati vil si å:
•
•
•
•
Oppfatte og reflektere andres følelser
Knytte følelsene til relevant kontekst
Akseptere følelsene som reelle og viktige
Vise en ikke-dømmende holdning
 Empatisk lytting
• Terapeutisk grunnholdning og teknikk
EMPATISK LYTTING
 Undersøke om man har oppfattet og forstått
 Hjelpe klienten til å uttrykke følelser og
generelt lette kommunikasjonen
 Redusere negativ affekt og stress
 Styrke kontakt og tillit
”VIL DU LYTTE OG FORSTÅ?”
 Bruk intervjuteknikker bevisst
• Åpne/lukkede spørsmål, fasilitering, oppsummering,
empati
 Forsøk å fange opp skjulte temaer
• Lytt etter mer enn bare fakta: ”Er det vanlig å ha slike
problemer?”
 Hold tråden, unngå distraksjoner
•
•
•
•
Ytre distraksjon (telefoner, manglende skjerming)
Forstyrrende førsteinntrykk og holdninger
Ikke avbryt
Oppmerksomhet uten lytting - og omvendt
”VIL DU LYTTE OG FORSTÅ?”
 Kroppsspråk som sier ”Jeg lytter”:
Forsøk:
Unngå:
Hold naturlig blikk-kontakt
Se vekk når du eller pasienten
snakker
For kort/lang avstand, gal vinkel
Uttrykksløst ansikt, negative eller
tvetydige signaler
Lukket, lut eller unaturlig stiv
holdning
Len deg bakover i stolen
Vend deg fra pasienten
Fikle med ting, rote i papirer, holde
hånden over munn eller ansikt
Finn naturlig avstand og vinkel
Ha naturlig ansiktsmimikk
Innta en avslappet, åpen men
rak kroppsholdning
Len deg forover i stolen
Vend deg mot pasienten
Bruk kroppsspråk som
understreker/utfyller budskapet
”BRYR DU DEG OM MEG?”
 Aktiv lytting: få tak i klientens opplevelse og
perspektiv
•
•
•
•
”Så du føler…”
”Jeg hører du sier at…”
”Hvis jeg forstår deg rett…”
”Kan det være at…”
UNNGÅ OVERDRIVELSER
 Nikking
 ”Mm”
 Blikk-kontakt
 Repetere klientens siste ord
 Speiling
 Å måtte ”gjøre noe”
SOLVEIG & CHRISTINE

similar documents