Náklady v ABC kalkulácií

Report
Náklady v ABC kalkulácií
Ing. Henrieta BAJUSOVÁ
Náklady v ABC kalkulácií
• Jedným z progresívnych nástrojov nákladového
controllingu je kalkulácia nákladov podľa
čiastkových činností.
• ABC metóda je určená na presnejšie
rozvrhovanie nepriamych nákladov.
• Metóda sleduje spotrebu nákladov na konkrétny
výkon v nadväznosti na jednotlivé činnosti
v podniku.
Náklady v ABC kalkulácií
• ABC metóda je metóda merania nákladov
a výkonnosti činností, produktov a zákazníkov.
• Umožňuje priradenie nákladov na produkty
podľa
aktuálne
spotrebovaných
činností
a zdrojov
• Postup pri aplikácií kalkulácie ABC sa skladá
z nasledujúcich krokov:
Náklady v ABC kalkulácií
• 1.krok - vynaložený ekonomický zdroj, nepriamy
náklad, je priradený k jednotlivým definovaným
aktivitám.
• 2. krok –zisťujú sa celkové náklady na jednotlivé
aktivity, vymedzí sa vzťahová veličina aktivity,
resp. nákladový nositeľ a stanovia sa náklady na
jednotku aktivity.
• 3. krok - určia sa náklady na nákladový objekt
na základe nákladov na jednotku aktivity.
Náklady v ABC kalkulácií
• Prvky ABC metódy:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
zdroje
činnosti
aktivitné centrá
nosiče zdrojov, nosiče nákladov, nosiče činností
nákladové fondy činností
nákladové elementy
nákladové objekty
NÁKLADOVÉ POLOŽKY
Priame
náklady
konkrétne
položky
Primárne
aktivity
Podporné
aktivity
náklady alokované
pomocou aktivít
NÁKLADOVÉ OBJEKTY
Nealokovateľné
náklady
nealokované
náklady
Náklady v ABC kalkulácií
• Pre ABC metódu je charakteristické spojenie
nákladového a procesného pohľadu na chod
podniku, kde v obidvoch prípadoch hrá dôležitú
úlohu aktivita.
• Z nákladového pohľadu na ABC sú spotrebované
zdroje v prvej fáze priraďované definovaným
aktivitám a prostredníctvom týchto aktivít sú potom
priradené nákladovým objektom.
• Z procesného pohľadu hrajú aktivity veľmi dôležitú
úlohu. Procesy, na ktoré sa pozeráme ako na určitý
reťazec aktivít, sú vykonávané za účelom
uspokojenia potrieb zákazníkov.
ZDROJE
Vzťahové
veličiny
Aktivity
Nákladové
objekty
Výkonnosť
Ďakujem za pozornosť

similar documents