Raamatupidamise ABC slaidid

Report
Raamatupidamise ABC
Signe Muuk
1
Bilanss
• Bilanss kajastab ettevõtte majanduslikku seisu.
• Bilanss kujutab endast kahe poolega tabelit, mille
vasakut poolt nimetatakse aktivaks ja paremat poolt
passivaks.
• Lihtsustatud kujul võib bilansi põhiosa kujutada
järgmiselt (bilansil on kaks poolt):
• Aktiva
Passiva
• Käibevarad
Kohustused
• Lühiajalised
• pikaajalised
• Põhivarad
Omakapital
• Omaniku sissemakstud kapital
• Jaotamata kasum
• Reservid
2
Kasumiaruanne
• Ettevõtte tulemi kujunemisest annab ülevaate
kasumiaruanne.
• Kasumiaruanne kajastab ettevõtte
majandustegevuse tulemusi aruandeperioodi
jooksul.
• Kasumiaruande skeem nr 1 ja skeem nr 2
• Majandustegevuse lõpptulemus (tulude ja
kulude vahe) kajastub bilansis aruandeaasta
(perioodi) kasumi või kahjumina.
3
Kontod
• Kuna ettevõtte tegevuses toimub
majandustehinguid palju ja pidevalt siis sellest
tulenevalt on vajalik sisse seada igale
bilansikirjele eraldi arvestus, mida tehakse
kontodel.
Konto
Deebet Kreedit
• Bilansi järgi eristatakse aktiva- ja passivakontosid.
4
Raamatupidamisregistrid
• Raamatupidamisregistreid kasutatakse
majandustehingute jooksvaks arvestuseks ning
arvestustulemuste fikseerimiseks.
• Algdokumendid kajastatakse kronoloogilises
järjekorras.
• Peale perioodi viimase tehingu kandmist
tehakse kokkuvõtted kontodel ning tuuakse
välja kontode lõppsaldod, mille põhjal
koostatakse bilanss.
5
Kontoplaan
• Kontoplaan on kõigi ettevõttes kasutatavate raamatupidamise
kontode nimetuste ja koodide täielik süstematiseeritud loetelu.
• Teoreetiliselt oleks ettevõttel võimalik hakkama saada viie kontoga:
VARA, KOHUSTUSED, OMAKAPITAL, TULUD ja KULUD.
• KUIDAS KONTOPLAANI KOOSTADA?
Näiteks, võid ettevõtte kontod on liigendada 5-ks rühmaks.
Rühma tähistab konto koodi esimene number:
1 – bilansi aktivakirjed – vara
2 – bilansi passivakirjed- kohustused
3 – bilansi passivakirjed- omakapital
4 – tulude kontod
5 – kulude kontod
6
Raamatupidamise sise-eeskirjad
• Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse kohaselt on
raamatupidamiskohustuslased kohustatud koostama
raamatupidamise sise-eeskirja:
• Kontoplaan koos kontode sisu kirjeldusega,
majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise
kord, algdokumentide käive ja säilitamine,
raamatupidamisregistrite pidamine, tulude ja kulude
kajastamine kasumiaruande kirjetel, varade ja
kohustuste inventeerimist,
raamatupidamiskohustuslase kasutatavad
arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis,
aruannete koostamise kord, arvutitarkvara kasutamine
raamatupidamises ja muu.
7
Raamatupidamise algdokumendid ja
nõuded dokumentidele
• Raamatupidamise algdokument on majandustehingu
toimumist kinnitav tõend. Selleks võib olla näiteks arve,
leping, tšekk, kassaorder, kviitung, lähetusaruanne,
majanduskulude aruanne, palgaorder jne.
• Puuduva või nõuetele mittevastava algdokumendi
alusel tehtud väljamakse maksustatakse reeglina
tulumaksuga.
• Kui tegemist on käibemaksukohustuslasega, peab
jälgima ka Käibemaksuseaduses olevaid nõudeid, sest
kui näiteks ostuarve ei vasta nõuetele, ei tohi ka sellel
märgitud sisendkäibemaksu tagasi arvata, mis
tähendab, et kulu on selle võrra suurem (KMS § 37).
8
Inventuur ning varude üle arvestuse
pidamine
• Inventeerimisega täpsustatakse jooksvat
raamatupidamisarvestust ja antakse
täiendavat informatsiooni loomuliku kao,
arvestusvigade, raiskamiste ja varguste kohta.
• Inventeerimise põhiobjektideks
on: kassa, varud, arveldused, põhivara.
9
Põhivarade arvestus (amortisatsioon)
• Materiaalne põhivara on materiaalne vara,
mida ettevõte kasutab toodete tootmisel,
teenuste osutamisel või halduseesmärkidel
ning mida planeeritakse kasutada pikema
perioodi jooksul kui üks aasta ja mille
soetusmaksumuse alampiiri kehtestab iga
ettevõtte ise raamatupidamise siseeeskirjades.
10
Aruannete koostamise kord
• Majandusaasta lõppemisest kuue kuu jooksul peab
ettevõtja koostama majandusaasta aruande.
Majandusaasta algus ja lõpp sätestatakse ettevõtte
põhikirjas ning pikkus Eestis on reeglina 12 kuud,
maksimaalselt 18 kuud (näiteks ettevõtte asutamisel,
lõpetamisel, majandusaasta alguskuupäeva
muutmisel).
• Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise
aastaaruandest ja tegevusaruandest. Raamatupidamise
aastaaruanne koosneb põhiaruannetest (bilanss,
kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali
muutuste aruanne) ning selgitavatest lisadest.
11
Auditeerimise kohustus
• Üks järgmistest tingimustest täidetud:
• bilansipäeva seisuga varade väärtus kokku ületab
1,5 miljonit eurot;
• aruandeaasta käive ületab 3 miljonit eurot;
• OÜ-l on üle 45 töötaja;
või
• kaks järgmistest tingimustest on täidetud:
• varad 0,5 miljonit eurot;
• käive 1 miljon eurot;
• töötajate arv 15.
12
Töötaja töölevõtmine ning mida peab
teadma palgarvestusest
• koostama seadustes ettenähtud
dokumentatsiooni (töölepingud, juhendid jms, vt
lisa 2 töölepingu näidis);
• võtma töötaja arvele haigekassas (www.eesti.ee);
• töötajatele tehtavatelt väljamaksetelt kinni
pidama tulumaksu (21%), töötuskindlustusmakse
(2,8%), kohustusliku kogumispensionimakse (2%)
(kui töötaja on liitunud pensioni II sambaga),
arvestama ja maksma sotsiaalmaksu (33%) ning
tööandja töötuskindlustusmakset (1,4%).
13
Erinevad lepingute liigid
• Tööleping – reguleerib Töölepinguseadus (alluvus
ja kontroll – koht,aeg,vahendid);
• Käsundusleping – reguleerib Võlaõigusseadsus
ning tavaliselt perioodiliste teenuste osutamiseks;
• Töövõtuleping – reguleerib Võlaõigusseadus ning
tavaliselt mingi konkreetse töö ära tegemiseks,
kohta, aeg ja vahendid vabalt valitavad tegija
poolt (tähelepanu: kui sõlmitakse lühikese aja
jooksul järjest töövõtulepinguid, siis alates
kolmandast töövõtulepingust muutub leping
seaduse silmis töölepinguks)
14
Dividendide maksustamine
• Dividendid kuulutatakse välja peale
majandusaasta aruande koostamist ning
maksustatakse tulumaksuga 21% ;
• Näide: kui otsustatakse välja maksta näiteks
100 eurot (neto dividendid), siis peab teadma,
et tulumaksu peab sellelt summalt maksma
21/79:
100 (neto dividendid)*21/79=26,58
126,58 (bruto dividendid)*21%=26,58
15
Lähetused
• Lähetusse ei saa saata FIE-t ning
töövõtulepingu alusel töötavat töötajat!
• Päevaraha Eesti-sisese lähetuse korral ei
maksta, lähetuseks on töötaja lähetamine töö
tegemise kohast 50 km ja kaugemale.
• Päevarahad välismaal 32 eurot päevas.
• Ööbimiskuludel alates 2012. aastast enam
piirmäärasid ei ole.
16
Olulisemad maksudeklaratsioonid
• TSD - tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku
kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete
deklaratsioon - väljamakse tegemisele järgneva
kuu 10. kuupäev (käibemaksukohuslane peab
esitama igakuiselt ka siis, kui maksustatavaid
väljamakseid või kulusid ei ole);
• KMD – käibemaksudeklaratsioon
(käibemaksukohuslasena kohustus registreerida,
kui täitub maksustatavat käivet 16000 eurot) käibe tekkimisele järgneva kuu 20. kuupäev
17
Ettevõtlus, ettevõtluse tulud ja kulud
• Ettevõtlus on majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu
saamine tootmisest, müümisest, vahendamisest, teenuse osutamisest või
muust tegevusest.
• Ettevõtlustulu liigid on:
• kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest saadav tulu;
• teenuse osutamisest või muust tegevusest ;
• ettevõtlusega seoses saadud rahalised toetused ja stipendiumid;
• rendi- või üüritulu ja litsentsitasu;
• finantstulu (sh panga poolt makstud intressid raha (eri)kontol
hoiustamise eest);
• kahjukindlustuse varakindlustusjuhtumi puhul saadud kindlustushüvitis,
juhul kui sellega seotud kindlustusmaksed või kindlustatud vara
soetusmaksumus on ettevõtlustulust maha arvatud;
• ettevõtluses kasutatud vara võõrandamisest saadav tulu.
18
Mis on ettevõtluskulud?
• Kulu on ettevõtlusega seotud, kui see on
tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu
saamise eesmärgil või on vajalik või kohane
sellise ettevõtluse säilitamiseks või
arendamiseks ning kulu seos ettevõtlusega on
selgelt põhjendatud või kui see on tehtud
töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks
töötajatele nõutava keskkonna loomisel.
19
Ettevõtluskulud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
põhivara seotamine ettevõtluse tarbeks;
soetatud kaubad (materjalid, kütus, energia, pooltooted);
soetatud teenused (sh ettevõtluses kasutatud pinna eest tasutud üüri- või
renditasud);
palgad jm tasud;
töötajale tehtud väljamaksetelt makstud sotsiaalmaks ja tööandja
töötuskindlustusmaksed;
töötajatele tehtud erisoodustused pärast nendelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumist;
muud ettevõtlusega seotud riiklikud maksud (maamaks, käibemaks, tollimaks,
raskeveokimaks) ja kohaliku maksud (nt reklaamimaks);
finantskulud, tasutud laenu- ja kapitalirendi intressid;
töötajate eest tasutud täiend- või ümberõppe kulud, kui täiendati olamasolevat
eri-, kutse- või ametialaseid teadmisi või omandati ettevõtluses vajaminevaid uusi
oskusi;
ettevõtluses kasutatava vara kindlustusmaksed;
ettevõtluses kasutatavate litsentside, kauplemislubade või tegevuslubade eest
makstud tasud jne.
20
Levinuimad maksustatavad kulud ja
väljamaksed
•
•
•
•
•
•
Dividendid
Erisoodustused
Vastuvõtukulud
Kingitused, annetused
Rent ja intressid eraisikule
Seotud isikutega tehtud turuhinnast erinevad
tehingud
• Ettevõtlusega mitteseotud kulud
• Puuduva või nõuetele mittevastava dokumendi
alusel tehtud maksed
21
FIE raamatupidamine
• Füüsilisest isikust ettevõtja peab enne tegevuse alustamist
esitama avalduse enda kandmiseks äriregistrisse.
• FIE võib olla tööandjaks teistele isikutele ning tööandjana
on ta kohustatud lähtuma Töölepingu seadusest. FIE peab
pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust ning
tal on lubatud kasutada kassapõhist arvestusprintsiipi. FIE
on kohustatud maksma tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning
teisi vastavaid makse juhul, kui ta on käibemaksukohuslane
või tööandja.
• Võrreldes äriühingutega on FIE-na alustamine lihtsam ja
odavam. Puudub põhikapitali nõue. FIE-l on suur
otsustamisvabadus ning juhtimine on lihtne. Puuduseks on
suurem maksukoormus ja risk, kuna äri ebaõnnestumise
korral vastutab FIE kogu oma isikliku varaga.
22
Lihtsamad
raamatupidamisprogrammid
•
•
•
•
•
•
Merit Aktiva
Books
HansaRaama
Tasuta programmid, kui valdad inglise keelt:
http://www.gnucash.org/
http://www.sql-ledger.com/
23
10 asja, mida ettevõtja peab teadma,
otsustama ja tegema
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Juhatus vastutab raamatupidamise korraldamise eest.
2. Sea sisse raamatupidamise sise-eeskiri!
3. Arvesta käibemaksukohuslaseks hakkamisega!
4. Kontrolli, et koostad kohe alguses raamatupidamise algdokumendid õigesti!
5. Mõtle läbi raamatupidamisdokumentide säilitamine!
6. Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne on Sinu juhtimisvahendid!
7. Hoia töötajatega seotud dokumentatsioon korras!
8. Maksa töötajatega seotud tasud ja hüvitised täpselt ja õigeaegselt!
• Ravikindlustus
• Haigushüvitis
• Puhkused
• Töölähetus
9. Tee selgeks, millised on Sinu ettevõtte kulud ja tulud ning mida millal maksta!
10. Esita riigiasutustele aruanded õigeaegselt!
–
–
–
Käibedeklaratsioon 20. kuupäevaks
TSD 10. kuupäevaks
Statistikaameti aruanded vastavalt vajadusele nõutavateks kuupäevadeks
24
Raamatupidamise korraldamine ja
kasulikud viited
•
•
•
•
•
Raamatupidamine
EV Raamatupidamise Toimkond –
http://www.easb.ee/
Raamatupidajate Kogu – http://www.erk.ee/
Audiitorkogu – http://www.audiitorkogu.ee/
Raamatupidamis- ja maksuportaal: www.rmp.ee
FIE raamatupidamine http://www.maigi.com/maigidesign/fie.php
25
•
•
•
•
•
Riik
E-riik – http://www.eesti.ee/est/
Ametlikud Teadaanded –
http://www.ametlikudteadaanded.ee/
Äriregister – https://ariregister.rik.ee/
Patendiamet – http://www.epa.ee/
Maksu- ja tolliamet – www.emta.ee
26
Kodutöö
• Oma ettevõtte kontoplaani koostamine
• Oma ettevõttele raamatupidamise siseeeskirjade koostamine
27
Lõpetuseks
• Tänan tähelepanu eest!
• Kontaktid:
Signe Muuk
[email protected]
Telefon: 5204468
28

similar documents