26. Indkøbsstyring

Report
26. Indkøbsstyring
• Indkøbsstyringens mål
• Forsyningsstrategi
- Hvilke varer ønsker virksomheden selv at fremstille, og hvilke varer
ønsker den at indkøbe udefra?
- Hvilken købsstrategi ønsker virksomheden at benytte for de varer,
den har besluttet sig for at indkøbe?
26. Indkøbsstyring
• Make or buy
•Beslutningskriterier ved afgørelsen af make or buy
-Kernekompetence
- Afhængighedsforhold
- Forsyningssikkerhed
- Omkostninger
26. Indkøbsstyring
• Outsourcing (buy)
-Fordele ved outsourcing:
- reduktion af kapacitetsomkostninger, færre samlede
omkostninger, fleksibilitet ved aktivitetsændringer
- Ulemper ved outsourcing:
- forøgelse af samlede omkostninger hvis forventede besparelser
ikke holder stik, kvalitetsproblemer, afhængighed af
leverandører
26. Indkøbsstyring
•Insourcing
- Tilbagetrækning af tidligere oursourcede opgaver
- Årsager til insourcing:
- forventede besparelser ved outsourcing ikke opnået
- utilfredsstillende kvalitet
- problemer med forsyningssikkerhed
26. Indkøbsstyring
• Købsstrategi
- Tre overordnede typer:
-Konkurrencebaseret, samarbejdsbaseret, differentieret
• Konkurrencebaseret købsstrategi
- Varer indkøbes på normale markedsvilkår, hvor udbud og efterspørgsel
regulerer prisen
- Leverandørerne er virksomhedens modparter
- Anvendes fx når virksomhedens har en stærk forhandlingsposition
- Kaldes også for multiple sourcing
26. Indkøbsstyring
• Samarbejdsbaseret købsstrategi
- Leverandører opfattes som samarbejdspartnere
- Der opbygges et langsigtet og gensidigt tillidsforhold til leverandører
- Virksomheden forpligter sig til at købe de aktuelle varer hos
leverandøren
- Virksomhed og levarandør udveksler informationer om ordrer,
lagerbeholdninger, produktudvikling mm.
- Samarbejdsbaseret købsstrategi koster tid og penge
- Kaldes også for single sourcing
26. Indkøbsstyring
• Differentieret købsstrategi
- Kombination af konkurrencebaseret og samarbejdsbaseret købsstrategi
- Flerstrenget købsstrategi da nogle varer indkøbes på baggrund af
konkurrencebaseret strategi, mens andre indkøbes på baggrund af
samarbejdsbaseret købsstrategi
- Forskellige typer af differentieret købsstrategi:
26. Indkøbsstyring
• Indkøbsplanlægning
-Indkøbsmarketing
-analyse af forsyningsmarkedet med hensyn til materiale- og
leverandørmuligheder, prisudvikling, lovregulering mm.
-Leverandørvurdering
-vurdering af nye leverandørmuligheder og løbende kontrol af
nuværende leverandører mht. teknologi, viden, kapacitet,
kvalitet, økonomi, logistik, sociale og miljømæssige forhold mm.
26. Indkøbsstyring
• ABC-analyse
-Anvendes fx ved fastlæggelse af differentieret indkøbs- og lagerstyring
-Er et analyseværktøj, der afdækker, at fx nogle varer har større
økonomisk betydning for virksomheden end andre varer
-Bygger på 80/20-reglen, dvs. 80 % af et forhold kan forklares af 20 % af
et andet forhold fx
- 80 % af dækningsbidraget kommer fra 20 % af varerne
- 80 % af omsætningen kommer fra 20 % af kunderne
- 80 % af lagerarealet optages af 20 % af varerne
- 80 % af leverandørgælden hidrører fra 20 % af leverandørerne
26. Indkøbsstyring
• ABC-analyse
- Varerne/kunderne eller andre faktorer opdeles i A – B – C varer/kunder
- Eksempel på ABC-analyse
-
- I eksemplet gælder 80/20 reglen ikke helt, da A-varerne “kun” dækker
77 % af vareforbruget

similar documents