Atóm

Report
Karolína Macháčková, Iveta Ďurčová 1.D
 najmenšia, chemicky nedeliteľná
častica chemického prvku.
 zlučujú sa do molekúl.
 rov. počet elektrónov a protónov
= atóm je elektroneutrálny.
 inak vzniká ión = kladný ( katión
) alebo záporný ( anión ).
 je v neustálom pohybe.
 protón – je subatomárna častica v
jadre atómu. Je to častica s kladným
nábojom.
 elektrón – je elementárna častica v
obale atómu. Je to častica s
záporným nábojom.
Schéma
protónu
 neutrón – je subatomárna častica v
jadre atómu. Je to častica s
neutrálnym nábojom.
Schéma
neutrónu
 atómové jadro - z 2 druhov
častíc(protóny, neutróny).
 počet protónov v jadre - protónové
číslo (Z).
 prvky sú zoradené do periodickej
tabuľky.
 počet protónov a neutrónov
vyjadruje nukleónové číslo (A).
 rozdiel A-Z podľa počtu neutrónov =
neutrónové číslo (N).
 tvoria ho elektricky záporne nabité
elektróny.
 počet elektrónov = počtu protónov v
jeho jadre t.j. protónovému číslu (Z).
 atóm je ako celok elektricky
neutrálny .
 www.wikipedia.org
 www.google.com

similar documents