Demokritos a Dalton o atóme - Tomáš Bohuš, Dušan Čechovič

Report
Demokritos z Abdér
(* asi 460 – † 370 pred Kr.)
• filozof a tvorca teórie atómov.
• Matematik, autor matematickej teórie
hmoty: „Jestvujú len atómy a prázdno
(priestor, nebytie), v ktorom sa atómy
pohybujú.“
Atómy sú nedeliteľné hmotné čiastočky :
• vlastný pohyb a tiaž,
• vzájomne na seba narážajú
• Pohyb: vír.
Atómy rozlíšia podľa tvaru, polohy a ich
vzájomného usporiadania.
 atóm sa skladá z atómového jadra a elektrónového obalu
 obklopujú jadro. obal atómu, atómový obal. Atómové jadro
obsahuje protóny a neutróny.
 Počet elektrónov v atómovom obale je rovnaký ako počet
protónov v atómovom jadre. náboj elektrónového obalu atómu
rovnako veľký ako kladný elektrický náboj jeho jadra.
John Dalton (* 6. september 1766,
Eaglesfield – † 27. júl 1844,
Manchester)

anglický fyzik a chemik.

svoje vedomosti získal ako samouk
a pôsobil ako súkromný učenec a
sekretár,

roku 1817 predseda Manchester
Literary and Philosophical Society

Roku 1801: tzv. Daltonov zákon a aj
chemickú teóriu atómu, podľa
ktorej majú všetky atómy jedného
prvku rovnakú „atómovú váhu.
Tým sa stal zakladateľom modernej
atomistiky.

výsledky zverejnil v diele: „A new
system of chemical philosophy“.

similar documents