Palliatiivinen sedaatio

Report
26.1.2012
Ester Koskela & Reetta Lalli
”Palliatiivinen sedaatio tarkoittaa
kuolevan potilaan rauhoittamista
alentamalla tarkoituksellisesti hänen
tajunnantasoaan. Sillä ei pyritä
jouduttamaan kuolemaa. Palliatiivinen
sedaatio on hoitovaihtoehto kuolevan
potilaan sietämättömän ja
hallitsemattoman fyysisen tai
psyykkisen tuskan hoidossa.”
( Palliatiivisen lääketieteen
yhdistyksen moniammatillinen
työryhmä 2007)



Käytetään ns. viimeisenä hoitovaihtoehtona
Useimmiten rinnalla käytetään kipupumpulla
annosteltavaa, jatkuvaa opiaattipohjaista
lääkitystä
Elämän viimevaiheen hoidossa, ns.
”terminaalivaiheessa” (viimeiset 1-3
vuorokautta)  voidaan käyttää myös
pidempään oireenmukaisena hoitona





Voimakkaissa hengenahdistusoireissa, kun
vaarana tukehtumiskuolema (keuhko ca,
copd)
Potilaan kivut ovat hallitsemattomia muilla
keinoin
Potilaalla on henkistä ahdistuneisuutta,
hankalaa sekavuutta/mielen kaaosta
Potilaalla on vaikeaa unettomuus, pelkotiloja,
kuolemanpelkoa
Käytetään sekä psyykkisten että fyysisten
oireiden lievittämiseen
•
•
•
•
Sedaation käytöstä päätetään yhteisymmärryksessä
potilaan ja/tai omaisten kanssa  tärkeä selittää
mitä sedaatiolla tarkoitetaan käytännössä
Lähtökohtana on useimmiten potilaan oma toive
päästä uneen loppuvaiheen vaikeiden oireiden
aikana, väsyminen omaan sairaudentilaan ja
elämään, jonka tarkoituksellisuus on sairauden
myötä hävinnyt
Kirjataan potilaspapereihin, kun sedaatiosta on
keskusteltu potilaan kanssa  useimmiten otetaan
esille jo hyvissä ajoin, kun potilas pystyy itse
sanomaan mielipiteensä ja toiveensa
Omaisten toive sedaation suhteen on aina
toissijainen potilaan etuun nähden



Sedaatiota voidaan ylläpitää yöaikaan ja
päivisin potilas on hereillä voinnin salliessa
Hankalissa oireissa/potilaan toivomuksesta
sedaatiota voidaan ylläpitää ympäri
vuorokauden
Alkuun sedaatio voi olla öiseen aikaan,
useimmiten viimeisinä vuorokausina sen tarve
kuitenkin on ympärivuorokautinen
•
•
•
•
•
•
Käytettävä lääkeaine: Midatsolaami (Midazolam, aik.
myös Dormicum)
Lääkekasetti 50ml/100 ml, HUOM! lääkeainekasetti
on käyttökelpoinen 3 vuorokautta
Infusoidaan PCA Legacy-pumpun kautta
Antoreitti: i.v. (hätätilanteessa s.c.)
Lääkäri antaa määräyksen sedaation aloittamisesta,
osastolla on ”oma ohje” sedaation toteutukseen,
jonka mukaan toimitaan
Lääkeinfuusion rinnalla aukiolotiputuksena NaCl
0,9% suoniyhteyden turvaamiseksi 
takaiskuventtiilillä varustettu infuusioletkusto eli
Safe-Set
•
•
•
•
•
Aloitusannos on 0,5-1,0 mg/h
Annosta on lupa nostaa ad. 10mg/h (osaston oma
ohje)
Pumpun suojapussiin kirjoitetaan lääkelisäystarraan
”UNIPUMPPU, EI LISÄBOLUKSIA”
Jos sedaatio on käytössä ainoastaan öisin, aloitetaan
se AINA yllä mainitulla aloitusannoksella, ei
ylläpitoannoksella jolla potilas on unessa
Annos määräytyy potilaan unen syvyyden mukaan,
sairaanhoitaja arvioi annoksen riittävyyden/tekee
annosnostot  jos tarve yli 10mg/h konsultoidaan
lääkäriä
•
•
•
•
Annosta nostetaan kerrallaan 0,5-1,0 mg
vastetta seuraten
Lisäbolusten antaminen ei ole sedaatiossa
mahdollista (vrt. kipupumppu)
Kun potilas on sedatoituna, vointia valvoo
OMAHOITAJA tai potilaan omainen  läsnä on
oltava koko ajan vähintään yksi henkilö
Palliatiivisessa sedaatiossa unen on tarkoitus
olla kevyttä eli potilas nukkuu/on levollinen
pienimmällä mahdollisella annoksella  on
mahdollista, että potilas yllättäen havahtuu
unestaan ja lähtee pyrkimään pois vuoteesta 
jatkuva valvonta oltava!
•
•
•
•
•
Potilas pyritään pitämään kevyessä unessa,
jolloin hän on levollinen ja kivuton
Uni on kevyttä ja potilas on heräteltävissä
puhuttelulle tai hoitotoimenpiteiden aikana
Annosta nostetaan herkästi, jos potilaan olo
käy levottomaksi/hankalaksi
Hengitystiheyttä, hengitystapaa seurataan
Palliatiivisessa sedaatiossa ei tarvita
monitorointia/vitaalien mittausta (vrt.
anestesia)



Sedaatio ei ole muita tarvittavia hoitokeinoja
poissulkeva, lisäksi huolehditaan potilaan
kivunhoidosta, hyvästä perushoidosta,
suunhoidosta sekä asentohoidosta
Huomioidaan potilaan omaiset ja tuetaan
heidän jaksamistaan lähestyvän kuoleman
kohtaamisessa
Tarkka ja huolellinen kirjaaminen
potilaspapereihin on tärkeää




Tarvittaessa potilaalle laitetaan kestokatetri
 vältetään kaikkia turhia hoitotoimia, jotka
voivat laukaista/pahentaa oireilua.
jos spontaani virtsaus onnistuu vaippoihin,
katetri ei tarpeen
Lisähapen anto harkiten  ei yleensä tarpeen
 kuivattaa limakalvoja
Potilaan tajunnantaso saattaa alentua myös
sedaatiosta riippumatta, kun sairaus etenee ja
kuolema lähestyy


Hänninen Juha, 2007, Palliatiivinen sedaatio
– viimeinen keino kärsimysten hoidossa,
Duodecim,
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti
OKS A2, ”Sedaatiohoidon toteutus-ohje”,
2010, (hyväksynyt E-A. Kynsilehto)

similar documents