Alternativ 1

Report
Föreläsning 6
• QALY
• Kostnads-nytta analys
• Hur beräknas QALY?
• EQ-5D
• Kostnads-effekt analys med QALY
• Metabola projektet
QALY
 Quality adjusted life years tar hänsyn till både
antal år av liv och den hälsorelaterad livskvaliteten
(Qol) som genereras av en behandling eller ett
program.
 Intermediära hälsoeffekter, som längden på en
sjukhusvistelse, kan inte användas eftersom dessa
effekter inte kan omvandlas till QALY-enheter.
Kostnads-nytta analys
• Kostnadssidan är den samma som i en CEA.
• Effekterna uttrycks i QALY-enheter.
• Fördelen med QALY är att man får ett jämförbart
mått på outputen från olika behandlingar.
• Genom att använda information om kostnader för
olika behandlingar kan vi få reda på hur vi kan
generera QALY-enheter till lägsta möjliga kostnad.
När använder man CUA?
1. När den hälsorelaterade livskvaliteten är det viktiga
utfallet.
2. När programmet påverkar mortaliteten och
morbiditeten och man vill ta hänsyn till båda med
ett och samma mått.
3. När man vill jämföra program från olika sektorer.
Hur beräknas QoL?
Alternativ 2
Alternativ 3
Time
trade-off
EQ-5D
Alternativ 1
Standard
gamle
Alternativ 4
Hälsorelaterad
livskvalitet
(QoL)
VAS
EQ-5D
• Har utvecklats av forskare i flera europeiska länder.
• Man frågar ett representativt urval av befolkningen om
hur de värderar olika tillstånd med nedsatt hälsa.
• EQ-5D utgår från fem olika problemområden som kan
få tre olika värde.
• 1 är det bästa värde och 3 det sämsta.
EQ-5D
EQ-5D tar hänsyn till:
• Mobilitet [1, 2, 3]
• Egenvård [1, 2, 3]
• Normala aktiviteter [1, 2, 3]
• Smärta [1, 2, 3]
• Ängslan [1, 2, 3]
EQ-5D
Koefficienter i EQ-5D:
• Konstant [-0,081]
• Mobilitet [1=-0; 2=-0,069; 3=-0,314]
• Egenvård [1=-0; 2=-0,104; 3=-0,214]
• Normala aktiviteter [1=-0; 2=-0,036; 3=-0,094]
• Smärta [1=-0; 2=-0,123; 3=-0,386]
• Ängslan [1=-0; 2=-0,071; 3=-0,236]
• N3 (värde 3 i minst ett problemområde) [-0,269]
EQ-5D
Anta att en individ svarar 11223
• Perfekt hälsa
• Konstant
• Mobilitet [1]
• Egenvård [1]
• Normala aktiviteter [2]
• Smärta [2]
• Ängslan [3]
• N3 (värde 3 i minst ett problemområde)
• Totalt
1,000
-0,081
-0
-0
-0,036
-0,123
-0,236
-0,269
=0,255
QALY
 Med hjälp av standard-gamle, time trade-off, eller EQ-5D beräknar
man ett index för den hälsorelaterade livskvaliteten som tar ett värde
mellan 0 och 1.
1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Sämsta möjliga
hälsostatus
(död)
•
•
1 QALY betyder 1 år med perfekt hälsa.
1 QALY kan också betyda 2 år med livskvalitet 0,5.
0.9
1
Bästa möjliga
hälsostatus
QALY
Livskvalitet
1
0.9
0.8
1 QALY
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
1 QALY
0.2
0.1
0
0
1
2
3
4
5
1
6
7
8
9
10
11
2
12
År
12
QALY
 100 individer genomgår behandling A under ett år.
 Behandling A genererar 0,6 enheter QALY för en
individ. Behandling B ger istället 0,8 enheter QALY.
QoL
1
0.9
Ökning av
QALY-enheter för
en patient som
genomgår
behandling B
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
1 År
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
QALY
 QALY ökar med 0,8-0,6=0,2 per patient och år när man
går över till behandling B.
 Om man behandlar 1 000 patienter är den totala ökningen
av QALY 0,2*1 000=200.
 Anta att kostnaden för behandling A är 250 kr per patient
men 375 kr med behandling B.
 TCA(1 000)=250*1 000=250 000.
 TCB(1 000)=375*1 000=375 000.
 ICER=(375 000 -250 000)/200=125 000/200=625.
 Det kostar 625 kr att generera en extra QALY-enhet med
behandling B.
League table
Åtgärd
Kolesterolbehandling
Neurologisk intervention vid skada
Råd för att sluta röka
Höftoperation
CABG
Njurtransplantation
Screening mot bröstcancer
Hjärttransplantation
Hemodialys hemma
Hemodialys på sjukhuset
Operation mot hjärntumör
Kostnad/QALY
(1990 £)
220
240
270
1 180
2 090
4 710
5 780
7 840
17 260
21 790
107 780
Principer för hälsoekonomiska
utvärderingar
1. Definiera problemet
2. Ange syftet med utvärderingen
3. Identifiera alternativen
4. Analysera kostnaderna
5. Analysera effekterna
6. Ange perspektiv
7. Genomför diskonteringen
8. Genomför känslighetsanalys
9. Aktualisera etiska frågor
10. Tolka resultaten
Läkemedelsförmånsnämdens
riktlinjer
o Samhällsekonomiskt perspektiv.
o Behandlingen skall jämföras med annan behandling och
ingen behandling alls.
o Man skall redovisa resultat för olika patientgrupper.
o CEA med QALY eller CBA bör användas.
o Samtliga relevanta kostnader bör vara med.
o QALY-enheterna skall beräknas med standard gamle, time
trade-off, eller EQ-5D.
o Tidshorisonten bör vara sådan att alla effekterna och
kostnaderna kan observeras.
o Diskonteringsränta bör vara 0%, 3%, 5% samt 3% för
kostnaderna och 0% för effekterna.
Metabola projektet
1. Målet med projektet var att höja kompetensen inom
primärvården vad gäller metabola syndromet,
2. vidareutveckla metoder för livsstils-rådgivning på
vårdcentralerna och därigenom förbättra
omhändertagandet av dessa patienter. Vidare var
3. få igång ett tvärsektoriellt arbete riktat mot en mer
hälsofrämjande livsstil i lokalsamhället.
Metabola projektet
Studiedesign
Studien är genomförd som en före och efter – studie, där data vid
projektets start jämförs med data efter ett år.
Deltagare
I studien inkluderas 161 patienter, bland dem har 100 patienter
fullständiga data om förändringar i hälsorelaterade livskvalitet samt
142 patienter fullständiga uppgifter om medicinska värden.
Kostnaderna
består av de samhällsekonomiska kostnaderna
för att genomföra Metabola projektet.
Effekterna
QALY, besparingar.
Metabola projektet
Metabola projektet
Behandlande effekt:
•0,28 QALY per deltagare med data.
• 0,27 QALY diskonterad per deltagare med
data.
•0,17 QALY per deltagare .
Metabola projektet

similar documents