4. Kalite Hedefleri

Report
SAĞLIKTA HIZMET KALITE
STANDARTLARI
KALİTE HEDEFLERİ
HEDEF
AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN
YAPILMASI GEREKLİ
EYLEMLER
Hedef;
• Belirli,
• Ölçülebilir,
• Ulaşılabilir,
• Sonuca yönelik ve
• Zamanlı
Olmalıdır.
HEDEFLER;
Kısa,
 Orta,
 Uzun vadeli
Olabilir.

KALİTE HEDEFLERİ:

Hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile
belirlenen hedeflerdir.
5
KURULUŞUN HEDEFLERI KONULURKEN,
Mevcut ve gelecekteki İhtiyaçları
 Performans analizleri
 Yönetimin gözden geçirme sonuçları
 Mevcut hizmet ve süreç
performansları ve diğer göstergeler
 İlgili tarafların tatmin düzeyleri
dikkate alınmalıdır.

6
BÖLÜM KALITE HEDEFI BELIRLERKEN



Mevcut Durum Analizi yapılmalıdır ( Örneğin
hastane enfeksiyon hızları ile ilgili hedef
belirlenirken mevcut hızlar tespit edilmelidir)
Bölüm çalışanları ve bölüm kalite sorumluları
çalışmaya dahil edilmelidir.
Üst yönetimin bilgisi ve onayı olmalıdır.
SHKS-KALITE HEDEFLERI
BÖLÜM KALITE HEDEFLERI
İlgili bölümün performansını yansıtmalı
 Hedef koyulan alan iyileştirmeye açık
olmalı( çalışanların öğrenim seviyesi-tüm
çalışanlar yüksek lisans mezunu olmalı)
 Bölüm çalışanları tarafından benimsenmeli
ve çalışmaları yönlendirmeli( örneğin
sezaryen oranını düşürmek için yapılan
çalışmalar-gebe okulu,normal doğumun
özendirilmesi,ağrısız doğum,doğum
odalarının standardize edilmesi vb.gibi)
 Ölçüm periyodu belirtilmeli ( aylık-yıllık)

Ulaşılmak istenen hedef, ölçülebilir bir
değer olmalı
 Ölçüm yöntemi,veri kaynağı belirlenmeli
 Sonuca göre gerekli iyileştirme çalışmaları
başlatılmalı
 Analizler, bölüm çalışanları ve üst
yönetimle paylaşılmalı,
 Gerektiğinde güncellenmeli( kısmentamamen)

BÖLÜM HEDEFLERI NELER OLABILIR?




Kalite İndikatörleri ( sezaryen oranı,düşen hasta
oranı ,hemşire bölüm değiştirme oranı vb.)
Hastane İstatistikleri ( yatak doluluk
oranı,ortalama kalış günü,yatak devir hızı vb.)
Verimlilik Karne Kriterleri (acil müracaat oranı,yeşil
alan müracaat oranı,acilden sevk edilen hasta
oranı,ameliyat masa kullanımı vb.)
Kurumun,çalışanların belirlediği hedefler ( kişi başı
tıbbi eğitim süresi, SHKS’na uygunluk oranı,çalışan
güvenliği oranı,hasta güvenliği oranı,hasta
memnuniyet oranı,çalışan memnuniyet oranı vb.)
HANGI BÖLÜMLERE HEDEF KOYALIM?



SHKS’ında adı geçen bütün bölümler için
kalite hedefi belirlenebilir.
Ancak kurumun vizyonu-misyonu,hastane
rolü,hizmet planlamaları,ihtiyaçları,hizmet
öncelikleri gibi unsurlar gözönüne alınarak
bazı bölümlere ağırlık verilebilir.
Örneğin morg,çamaşırhane hizmetleri,
mutfak-yemekhane hizmetleri gibi bölümler
kapsam dışı bırakılabilir.
TARTIŞMA

Mali hedefler koymak ne kadar doğru?
……………………………. HASTANESİ
BÖLÜM KALİTE HEDEFLERİ
BÖLÜMÜ: ENFEKSİYON KONTROL HİZMETLERİ
S.N.
HEDEF
KRİTERİ
HEDEF
HEDEF
BELİRLEME
TARİHİ
ÖLÇME PERİYODU
SORUMLU
İZLEME YÖNTEMİ VE KAYITLAR
01
Ameliyat Tipine
Özgü Risk
İndeksine Göre
Enfeksiyon Hızı
%10 persentilin
altında tutmak
02.04.2012
3 Aylık
EKK
Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans
Ağı Raporları
02
Yenidoğan
Yoğun Bakım
Ünitesi İnvaziv
Araç İlişkili
Enfeksiyon Hızı
%10 persentilin
altında tutmak
3 Aylık
EKK
Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans
Ağı Raporları
03
Çocuk Yoğun
Bakım Ünitesi
İnvaziv Araç
İlişkili
Enfeksiyon Hızı
%10 persentilin
altında tutmak
02.04.2012
3 Aylık
EKK
Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans
Ağı Raporları
04
Yoğun Bakım
Ünitelerinde El
Hijyeni Genel
Uyum Oranları
Genel Uyum
Oranlarını %70’in
üzerine çıkarmak
02.04.2012
3 Aylık
EKK
El Hijyeni Genel Uyum Raporları
02.04.2012
Bölüm Kalite Sorumlusu
Bölüm Yöneticisi
BAŞHEKİM
HEDEFİ OLMAYAN GEMİYE HİÇBİR
RÜZGAR YARDIM ETMEZ.
Montaigne

similar documents