Sociální správa

Report
SOCIÁLNÍ
SPRÁVA
LISTOPAD 2013
CO JE TO SOCIÁLNÍ
SPRÁVA?
Širší pojetí - politika všech sociálních subjektů
- Nástroje a techniky (dávky, služby)
Užší pojetí – sociální služby (širší pojetí než ZSS – rozvoj a
sociální uspokojení jedince
VÝVOJ SOCIÁLNÍ
SPRÁVY
Chudinská správa – 16.-17. století – zákony pro chudinu,
chudinské ústavy
1785 ne církev, ale vrchnost
Ratejny - dobrovolné příspěvky.
Cechy + tovaryšské spolky – 1. forma nestátní sociální
správy –
Pojem sociální správa – 19. st. – VB, Německo, Rak.
Do 19. stolení - chudinská správa (Chudinský zákon - 1868 –
1956)
MODELY SOCIÁLNÍ
SPRÁVY
Organizace jsou směsí veřejnoprávního a soukromoprávního
přístupu
Modely:
Liberální
Totalitní
Institucionální
Korporativní
LIBERÁLNÍ
Anglosaské země – USA, VB, Austrálie
Nejstarší moderní model
Decentralizace
Dávky pro nejchudší
Důraz na svobodu jednotlivce, svobodný trh práce
Centrálně? – důvod - jednotnost v zacházení s klienty
Stát podpora NNO, minimální dohled, sociální pojištění
(základní síť)
KORPORATIVNÍ
Kontinentální Evropa, vyvinut z liberálního – spolky,
tovaryšstva (sociální pokladny, pojišťovny)
Stát – zaměstnavatelé – sociální zajištění zaměstnanců
Zajištění jednotlivce (pojištění), role podpora obce (zejména
nepojištěných), stát poslední řešení + finanční podpora obci
INSTITUCIÁLNÍ
Sociálně-demokratický, S Evropa
Státní sociální správa + nestátní sociální správa
Základ – podpora inkluze, vyloučení/snížení ekluze
vysoké míře solidarity (daně), principy občanské společnosti
Stát - legislativní garance, státní dozor a finanční redistribuci
prostřednictvím daní
Rozvoj sociální správy soukromosprávní a veřejnosprávní
TOTALITNÍ PATERNALISTICKÝ
bývalé komunistické země
stát = sociální správa financovaná státním rozpočtem
Pozitivní diskriminace některých
Vyloučena soukromoprávní iniciativa
SOUDOBÉ ZMĚNY V
POJETÍ STÁTNÍ
SOCIÁLNÍ SPRÁVY
Současné sociální problémy
– sociální vyloučení,
-nezaměstnanost,
- nezaměstnanost mladých, osob 50+ - nutno řešit reformami
sociálních struktur
GENEZE SOUČASNÉ
SOCIÁLNÍ SPRÁVY
vznik institutů a nástrojů sociální správy
Vznikala především jako reakce vládce na rostoucí sociální
napětí ve společnosti
Regulace (policie, legislativa)
Sociální péče (VB – social welfare – produkty sociální
politiky, CŘ – činnost státních orgánů -sociální zabezpečení)
Sociální pojištění (svépomocné spolky, cechovní +
tovaryšské spolky, horníci, korporativní zabezpečení)
Sociální zaopatření (vdovy, sirotci, veteráni, státní sociální
podpora)
SOUDOBÉ SYSTÉMY
SOCIÁLNÍ SPRÁVY
Soustavy sociální správy
- Charakteristika
-Stát
-Nestátní subjekty
Organizační soustavy sociální správy
-Složení
-Rozdělení
-Vlivy
SOUSTAVY SOCIÁLNÍ
SPRÁVY
Uspořádání institucí, nástrojů procesů tvořící soustavu
(jednotku) sociální správy
Formální soustavy
Normy, kterým se všichni podřizují – sankce za porušení.
Stát
Veřejná moc - rozhodování sociální politice – zákony, mechanismy realizace, finance +
kontrola
Nestátní subjekty
– nejen stát, ale také každá právnická osoba v něm působící.
Sociální politika nest. Organizací.
Činnost shoduje se/rozchází se státem. Snaha ovlivňovat sociální politiku státu. Fungují z
darů, vlastních zdrojů, státních.
ORGANIZAČNÍ
SOUSTAVY SOCIÁLNÍ
SPRÁVY
Obligatorní a fakultativní
vymezené posláním, organizací, kdo je vykonává, nástroji
(dávky, služby) + zdroje pro financování.
Rozdělení
Podle právní povahy – soukromoprávní, veřejnoprávní
Ekonomické povahy – komerční, neziskové
Oboru činnosti – práce, zaměstnávání, sociální zabezpečení,
sociální péče, zdravotnictví, vzdělávací, školské
Vlivy – EU, USA..
NÁSTROJE SOCIÁLNÍ
SPRÁVY
Regulace – stanovení závazných
pravidel – co dělat nebo strpět
Dávky –opakující, časově
omezené, neomezené
Služby – za úplatu, bezúplatně,
zdravotní, školské, sociální +
další možné dělení
VLIV MEZINÁRODNÍCH
STRUKTUR
Ovlivňování evropských států, celosvětové
Mezinárodní organizace práce ILO
WHO – mezinárodní zdravotnická organizace
UNESCO –vzdělávání
Evropská regionální působnost:
Rada Evropy
EU
Deklarované společné hodnoty
EVROPSKÉ DOHODY
Rada Evropy
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod – 1950,
Evropský soudní dvůr pro lidská práva – 1955, Evropská
charta regionální samosprávy
EU

Maastrichtská smlouva o EU – dohoda o sociální politice
– úsilí o sociální začleňování, proti sociálnímu vyloučení

Amsterdamská smlouva – 1997 – zaměstnanost –
rozšíření cílů EU o sociální

Lisabonský summit – 2000 – změny – chudoba a boj proti
ní – základní zdrojem chudoby je nezaměstnanost
EVROPA OBCÍ A
REGIONŮ
Princip subsidiarity – Maastrichtská smlouva – doporučené i
pro správu obci a regionů
Charty – Evropská charta místní samosprávy, Evropská
charta regionální samosprávy
Vliv na sociální správu
Regiony - veřejné záležitosti – blíže občanům
Správa regionů ve prospěch a zájmů obyvatelstva.
ZÁKLADNÍ PRVKY
SYSTÉMU SOCIÁLNÍ
SPRÁVY
Regulace (policie)
Péče a sociální ochrana
Prvky na podporu
zaměstnanosti a
samostatnosti klientů
REGULACE
Kontroly, inspekce (NKÚ, SUIP, obce, stát, finanční kontrola,
obchodní inspekce)…
Dohled nad dodržováním zákonů, sankce, vynucování
Cíl: ochrana občanů
SOCIÁLNÍ OCHRANA
Uskutečňuje se: sociálním, zdravotním pojištěním, sociálním
zabezpečením, pojištěním, sociálními podporami, sociální
pomocí v hmotné nouzi
Povinnost konat – povinné pojištění
Vlastní činnost – poskytování služeb a podpory
Podpora činnosti jiných subjektů /legislativní, hmotná/ služby a dávky
Správa zaměstnanosti, podpora zaměstnanosti – rovné
podmínky (ZP, OSVČ, zaměstnanci…)
USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ
SOCIÁLNÍ SPRÁVY V ČR
Zákon o specifických zdravotnických službách (nahradil
zákon o zdraví lidu z r. 1966), zákon o sociálním zabezpečení
Zákon o sociálním zabezpečení nahradil zákon o
poskytování dávek osobám se ZP (2011)
Zaměstnání
Zdravotnictví
Sociální zabezpečení Záchranná sociální síť
podpory v
zdravotní pojištění důchodové pojištění,
sociální pomoc (životní a
nezaměstnanosti a
nemocenské pojištění,
existenční minimum), sociální
zaměstnanosti
penzijní připojištění, státní služby
sociální podpora
služby ÚP,
hygienické služby sociální služby, služby v
bezpečnost při práci
zaměstnání
sociální služby
USPOŘÁDÁNÍ
SOUKROMÉ SOCIÁLNÍ
SPRÁVY V ČR
 Svolení státu – pro činnost organizací v
systému
 Stát – regulace + dozor (= ochrana)
 Soukromoprávní instituce jsou – ziskové
a neziskové (zisk zpět do činnosti)
 Produkty – komerční pojištění, sociální
služby – domov pro seniory…

similar documents