Proje Başlangıcı (ppt) - Doç.Dr.Şirin Karadeniz

Report
PROJE BAŞLANGICI
Doç.Dr. Şirin Karadeniz
Sorular: 5N 1K
Kapsam
Kim?
(Kimin için? Kiminle birlikte?)
Ne?
Neden?
Amaç
Nerede?
Ne zaman?
Zaman
Ekip
Nasıl?
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Proje
Döngüsü
Fikir belirleme
Başlangıç
Değerlendirme
Fikrin analizi
Uygulama
Ön
değerlendirme
Kontrol ve
Değerlendirme
Yürütme
Finansman
Planlama
(proje planı)
Fikir belirleme ve analiz
Mevcut
durum
analizi
Paydaş
analizi
Hedef
analizi
Problem
analizi
Stratejik
analiz
Mevcut durum analizi
Var olan
durumun
betimlenmesi
• Değiştirmek istediğimiz mevcut durum
nedir?
• Bu durumun özellikleri, ilgilileri vb.
nelerdir?
Paydaş Analizi
İlgili tüm
paydaşların
tanımlanması
• Özellikleri
Paydaşların
sınıflandırılması
• Yararlanıcılar
• Hedef kitle
• Nihai
yararlanıcılar
• Proje ortakları
İlgi, etki, güç
Paydaş analiz
tablosu
Önceliklerin
belirlenmesi
ve olası
eylemler
Paydaş analiz tablosu
Paydaş
türü
(Hedef
kitle, Nihai
yararlanıcı
, Proje
ortağı vb.)
1.Pay
daş
2.Pay
daş
3.Pay
daş
Özellikler
(Sosyo
ekonomik
, cinsiyet,
organizas
yon
statüsü
Paydaşın
proje/duru
m ile
ilişkisi
Paydaşın
projeden
etkilenm
e
derecesi
(+, -, 0)
Paydaşın
zayıf ve
güçlü
yönleri
Paydaşın
projeye
etkisi
(yok:1kritik:5)
Paydaşa
yönelik
olası
eylemler
Problem analizi: Problem ağacı
Etki2
Etki1
Sonuç
Ana
sorun
Neden1
Alt
neden1
Alt
neden 2
Neden2
Alt
neden1
Alt
neden 2
Neden
Hedef analizi
• Problem ağacındaki;
• olumsuz durumların, arzu
edilen olumlu durumlar
şeklinde ifade edilmesi.
• Neden-sonuç ilişiklerinin,
araçlar-hedefler olarak
değiştirilmesi.
• Hedeflerin ifadesinde:
• SMART (Spesific: Özgül,
Measurable: Ölçülebilir,
Achievable: Erişebilir,
Realistic: Gerçekci, Timed:
Zamanlı).
Problem
Hedef
Genel
hedef
Proje
amacı
Alt
hedef 1
Alt
hedef 1
Alt
hedef 2
Alt
hedef 2
Alt
hedef 1
Alt
hedef 2
Stratejik analiz
Hedeflerin
elenmesi ve
seçimi
Olası alternatif
stratejilerin
belirlenmesi
Bir veya birden
fazla strateji
seçme
Kriterlere
(maliyet, politik
durum,
beklenti,
kaynaklar vb.)
göre bir
stratejiye karar
verme
Projenin genel
amacı,
hedeflerini
ifade etme
Mantıksal çerçeve yaklaşımı ve matris
hazırlama
Objektif Olarak Doğrulanabilir
Başarı Göstergeleri
Doğrulama Kaynakları ve
Araçları
Genel Hedef
Projenin katkı yapacağı, daha
geniş ana amaç nedir?
Genel hedef ile ilgili başlıca
göstergeler nelerdir?
Bu göstergelere ilişkin bilgi
kaynakları nelerdir?
Proje Amacı
Proje ile ulaşılacak özel hedef
nedir?
Projenin özel hedeflerine ulaşıp
ulaşılmadığı ve ne dereceye kadar
ulaşıldığını gösteren niteliksel ve
niceliksel göstergeler nelerdir?
Mevcut veya toplanabilecek
bilgi kaynakları nelerdir? Bu
bilgileri elde etmek için gerekli
yöntemler nelerdir?
Doğrudan proje kontrolü
kapsamında olmayan, genel
hedeflere ulaşmak için gereken
etken ve koşullar nelerdir? Ne
gibi riskler dikkate alınmak
zorundadır?
Beklenen Sonuçlar /Çıktılar
Özel hedeflere ulaşmak için
öngörülen somut çıktılar
nelerdir?
Projeden elde edilecek hizmet
veya ürünler nelerdir?
Proje ile öngörülen sonuç ve etkilere
ulaşıp ulaşmadığı ve ne dereceye
kadar ulaşıldığını ölçmek için
kullanılan göstergeler nelerdir?
Bu göstergelere ilişkin bilgi
kaynakları nelerdir?
Plandaki beklenen çıktı ve
sonuçların elde edilmesi için ne
gibi dış etken ve koşullar
gerçekleştirilmelidir?
Faaliyetler
Beklenen sonuçları elde etmek
için gerçekleştirilecek başlıca
faaliyetler nelerdir ve bunlar
hangi sırayla
gerçekleştirilecektir?
Araçlar
Bu faaliyetleri uygulamak için gerekli
araçlar nelerdir, örneğin; personel,
ekipman, eğitim, çalışmalar,
malzemeler, işletim olanakları vb.
MALİYET/BÜTÇE
Planlanan faaliyetlerin
uygulanması için projenin
doğrudan kontrolü dışında ne
gibi koşulların hazır bulunması
zorunludur?
Projenin Kapsamı
Kaynaklar
Faaliyetlerin yapılması için
girdiler nelerdir?
Varsayımlar/Riskler
Ön koşullar
Proje başlamadan önce ne gibi
ön koşullar gereklidir?

similar documents