Verlofstelsels - Sint

Report
Loopbaanonderbreking
gewone loopbaanonderbreking
specifieke loopbaanonderbreking
Verminderde prestaties
verlof verminderde prestaties
afwezigheid verminderde prestaties
Terbeschikkingstelling
TBS persoonlijke aangelegenheden
1
De algemene stelsels:
- Volledige loopbaanonderbreking (VLBO)
- Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
(HLBO of LBO1/5)
- Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+
(HLBO55+ of LBO55+1/5)
- Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding (LBOBO)
(volledig- halftijds-1/5)
2
De specifieke stelsels:
- Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
(LBOOV)
- Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
(LBOMB)
- Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg
(LBOPZ)
3
VLBO
HLBO
LBO-1/5
LBOBO
hoofdambt
vast benoemd
voorwaarden
tijdelijk - reaffectatievrij én aangesteld voor volledig schooljaar
aanstelling
minstens 1/2
min.1/2 + 1u
FT
0
1/2 *
4/5*
begindatum
1/9 of 1/10
1/9 of 1/10
1/9 of 1/10
zie attest
einddatum
31/8
31/8
31/8
zie attest
effectief
duur
recht
60 maanden
60 maanden
geconditioneerd geconditioneerd
60 maanden samen met
VLBO of HLBO-LBO1/5
gunst
* te presteren opdracht afronden naar boven (vb HLBO wordt 11/21, LBO-1/5 wordt 18/22, 20/24…)
4
HLBO55+
voorwaarden
aanstelling
effectief
LBO55+1/5
hoofdambt , vast benoemd, reeds 55 jaar zijn
min.1/2 + 1u
FT
1/2 (afronden naar boven)
vb. 11/21
4/5 (afronden naar boven)
vb. 18/22, 20/24
begindatum
1/9 of 1/10
einddatum
31/8
duur
recht
wijziging volume
vervroegde stopzetting
tot pensioenleeftijd
geconditioneerd
gunst
overgang van 1/2 naar 1/5 of omgekeerd mogelijk
op 1 september mits akkoord schoolbestuur
kan op 1 sept– melding aan schoolbestuur volstaat (voor 1 mei)
kan om uitzonderlijk familiale reden (uiterlijk 1 mei) mits 1 maand opzegging én
toelating van de minister
verlof opnieuw opnemen is niet mogelijk
opschorting
uitzonderingen
kan opgeschort worden voor specifieke LBO – nadien zelfde volume verderzetten
- wie momenteel GLBO50+ neemt kan op leeftijd van 55 jaar veranderen van volume
- bij een loopbaan van 28 jaar kan op de leeftijd van 50 jaar ingestapt worden voor 1/5
GLBO50+
5
- met inkomsten uit een politiek mandaat
- met een bijkomende activiteit als loontrekkende
 die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maand) voor de
loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs
 waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan
deze van de geschorste arbeidsprestaties
voorbeeld: LBO voor 10/20 en 20/38 in privé kan niet
- met de uitoefening van een zelfstandige activiteit
 uitsluitend bij een VLBO én slechts gedurende één jaar
6
Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
voorwaarden
VLBOOV
HLBOOV
LBOOV-1/5
hoofdambt
hoofdambt
hoofdambt
vast benoemd
vast benoemd
vast benoemd
tijdelijk - binnen periode tijdelijk - binnen periode tijdelijk - binnen periode
van aanstelling
van aanstelling
van aanstelling
aanstelling
effectief
minstens 1/2
minstens 1/2+1u
FT
0
1/2 (afronden naar boven)
4/5 (afronden naar boven)
begindatum
vanaf geboorte/adoptie - vóór 12de verjaardag
einddatum
aangevraagde periode
duur
4 maanden
8 maanden
20 maanden
recht
absoluut
absoluut
absoluut
7
Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
kinderen geboren vóór 8/03/12
kinderen geboren vanaf 8/03/12
recht
uitkering
recht
uitkering
VLBOOV
4 maanden
3 maanden
4 maanden
4 maanden
HLBOOV
8 maanden
6 maanden
8 maanden
8 maanden
LBOOV-1/5
20 maanden
15 maanden
20 maanden
20 maanden
Indien LBOOV genomen vóór 1/09/12 mogelijkheid om ononderbroken:
- 1 maand VLBOOV extra op te nemen
- 2 maanden HLBOOV extra op te nemen
- 5 tot 14 maanden LBOOV-1/5 extra op te nemen (vroeger maar 6 mnd LBOOV-1/5mogelijk)
8
Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
Zorg voor gezinslid of familielid tot de tweede graad
voorwaarden
aanstelling
effectief
begindatum
aan te vragen periode
duur
einddatum
recht
VLBOMB
hoofdambt
vast benoemd
tijdelijk: binnen periode
van aanstelling
minstens 1/2
0
HLBOMB
hoofdambt
vast benoemd
tijdelijk: binnen periode
van aanstelling
minstens 1/2+1u
LBOMB-1/5
hoofdambt
vast benoemd
tijdelijk: binnen periode
van aanstelling
FT
1/2 (afronden naar boven) 4/5 (afronden naar boven)
eerste dag van de week na mededeling door personeelslid - tenzij anders
overeengekomen met schoolbestuur
min. 1 mnd tot max. 3 mnd
min. 1 mnd tot max. 3 mnd
min. 1 mnd tot max. 3 mnd
totaal max. 12 maanden
1/2 en 1/5 samen max. 24 maanden
voor alleenstaand personeelslid dat bijstand verleent aan zijn/haar kind jonger dan
16 jaar wordt deze periode verdubbeld
aangevraagde periode - vervroegde hervatting mogelijk bij overlijden mits
goedkeuring schoolbestuur
absoluut recht
absoluut recht
absoluut recht
gezinslid = elke persoon die samenwoont met het personeelslid
familielid = zowel bloed- als aanverwanten
9
Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
nieuw vanaf 01-09-2013
VLBOMB voor 1 volledige week
eenmaal verlengbaar met nog 1 volledige week
voor verzorging minderjarig kind
tijdens of onmiddellijk na hospitalisatie als gevolg van een zware ziekte
Wie?
1° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samen woont.
2° het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding.
Ofwel, als de personeelsleden onder 1° en 2° geen gebruik kunnen maken:
3° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samen woont.
4° een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van het zwaar zieke kind.
 Kan onmiddellijk ingaan.
 Als het personeelslid aansluitend loopbaanonderbreking voor medische bijstand neemt voor datzelfde kind, kan de minimale
periode korter zijn dan één maand.
 Deze periode telt mee voor de maximumduur van 12 maanden.
10
Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
Zorg voor om het even wie (geen verwantschap vereist)
voorwaarden
VLBOPZ
HLBOPZ
LBOPZ-1/5
hoofdambt
hoofdambt
hoofdambt
vast benoemd
vast benoemd
vast benoemd
tijdelijk - binnen periode tijdelijk - binnen periode tijdelijk - binnen periode
van aanstelling
van aanstelling
van aanstelling
aanstelling
effectief
minstens 1/2
minstens 1/2+1u
FT
0
1/2 (afronden naar boven)
4/5 (afronden naar boven)
begindatum
eerste dag van de week na mededeling door personeelslid - tenzij anders
overeengekomen met schoolbestuur
einddatum
aangevraagde periode - vervroegde hervatting mogelijk na overlijden mits
goedkeuring schoolbestuur
duur
1 maand + 1 maand
1 maand + 1 maand
1 maand + 1 maand
recht
absoluut
absoluut
absoluut
11
Premie van de RVA
Het bedrag van de premie kan je vinden op de website van de RVA
rubriek loopbaanonderbreking/tijdskrediet
bedragen - onderwijs
http://rva.be/frames/frameset.aspx?Language=NL&Path=D_opdracht_LBO/&Items=3
Het 2de jaar LBO wordt de premie met 5% verminderd
Aanmoedigingspremie Vlaamse overheid:
een periode van maximum 2 jaar
• bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (algemeen of specifiek)
• voorwaarde: indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden
voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking
 ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest
 effectieve arbeidsprestaties verricht heeft
•
http://www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies/openbare-sector/hoeveelbedraagt-de-premie
12
Voorbeeld: een personeelslid is voor 20/20 vast benoemd
algemeen stelsel loopbaanonderbreking
niet gepresteerde uren
Premie RVA het 2de jaar LBO wordt de premie met 5% verminderd
VLBO
20/20
361,81
HLBO
10/20
140,91
LBO1/5
4/20
66,71
HLBO55+
10/20
261,67
LBO1/5 55+
4/20
133,41
thematisch verlof: ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof
niet gepresteerde uren
Premie 55-
Premie 55+
volledig
20/20
707,08
707,08
halftijds
10/20
325,92
552,84
1/5
4/20
130,37
221,34
Aanmoedigingspremie : volledig 110,31 – halftijds 66,19 – één vijfde 44,13
13
Verloven voor verminderde prestaties
- gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF)
- voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (VVP 50j)
- voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten
laste hebben (VVP2k <14j)
Afwezigheid voor verminderde prestaties
- wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA)
- voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (AVP 50j)
- voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten
laste hebben (AVP2k <14j)
14
VVP = verlof verminderde prestaties
AVP = afwezigheid verminderde prestaties
SF= sociale of familiale redenen
PA = persoonlijke aangelegenheden
VVP/SF
volume
VVP 50j of 2 kinderen <14j
aanvang
duur
einde
AVP 50j of 2 kinderen <14j
Hoofdambt
Hoofdambt
Vast benoemd
Vast benoemd
Tijdelijk: reaffectatievrij en aanstelling volledig schooljaar
Niet voor tijdelijke uren
ten minste 1 uur presteren
ten minste 1 uur presteren
onderwijs: geen / uitzondering: herintreder
vervangende
winstgevende
activiteiten
AVP/PA
buiten onderwijs: geen
onderwijs: geen
onderwijs: geen
uitzondering : herintreder
uitzondering : herintreder
uitz. sommige politieke verloven
en hogeschool
zie punt 4.1. van de omzendbrief
buiten onderwijs: mogelijk
bij noodzaak
vaste begindata:
motivering vereist
1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april
maximum 5 jaar alle VVP samen
volgens overeenkomst
steeds einde schooljaar (31/8)
buiten onderwijs: mogelijk
vaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april
geen maximumduur
steeds einde schooljaar (31/8)
geldelijke
anciënniteit
geen gevolg
geen gevolg
wedde
pro rata voor de gepresteerde opdracht
pro rata voor de gepresteerde opdracht
pensioenvoordelig?
ja (binnen pensioenkrediet)
neen
15
• wie: vast benoemde personeelsleden of
tijdelijke personeelsleden binnen de periode van aanstelling
• volume: TBSPA kan genomen worden
 voor alle prestaties in één of meerdere instellingen
 voor een gedeelte van de prestaties in één of
meerdere instellingen
• begin- en einddatum: volgens overeenkomst
• termijn: alle periodes samen maximum 60 maanden
16
Bezoldiging
• tijdens een periode TBSPA
geen recht op wedde voor niet gepresteerde uren
verlies van geldelijke anciënniteit binnen de maand waarin
TBSPA genomen wordt.
• weerslag op bezoldiging tijdens zomervakantie:
vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de
zomervakantie
tijdelijken: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige
mate verminderd
17
Voorbeeld bezoldiging
TBSPA van 15/10 tot 13/12= 60 dagen
- verlies wedde op die dagen
- 3 maanden verlies geldelijke anc.
(oktober-november-december)
- 12 dagen niet betaald in de zomervakantie
60 dagen verlof genomen in 10 maanden
(sept tot juni) = 1/5
1/5 van de zomervakantie = 12 dagen)
dus 12 dagen onbezoldigd in juli
18
cumulatie
• buiten het onderwijs: alles toegelaten
• in het onderwijs:
een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een andere
onderwijsopdracht opnemen
opmerking : het personeelslid verliest het recht op
gezondheidzorg en moet zich zelf in orde stellen met
ziekenfonds
pensioen
komt niet in aanmerking
19
De omzendbrieven per trefwoord
http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/
loopbaanonderbreking
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279
verminderde prestaties
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027
TBSPA
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14145
Weerslag op pensioen
Brochure van de Pensioendienst voor de Overheidssector:
http://pdos.fgov.be/pdos/publications/publications_1026.htm
20

similar documents