Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI
DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE
UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
MUHASEBE (TDMS) BİRİMİ
OLASILIK 1
TAHAKKUK FİŞİ
*(ÖDEME EMRİ)
740/150/253/255 vb
320.11 (A Firması)
BORÇ
ALACAK
XX
XX
OLASILIK 1
ÖDEME FİŞİ
*(MUHASEBE İŞLEM FİŞİ)
320.11 (A Firması)
103/102/100 vb
BORÇ
ALACAK
XX
XX
OLASILIK 2
TAHAKKUK FİŞİ
*(ÖDEME EMRİ)
740/150/253/255 vb
320.11 (A Firması)
BORÇ
ALACAK
XX
XX
OLASILIK 2
TEMLİK FİŞİ
BORÇ
320.11 (A Firması)
XX
320.12 (B Firması)
ALACAK
XX
OLASILIK 2
ÖDEME FİŞİ
*(MUHASEBE İŞLEM FİŞİ)
320.11
103/102/100 vb
BORÇ
ALACAK
XX
XX
ÖDEMELERİN YAPILMASINDA ÖNCELİK
MADDE 22 - (1) İşletmelerin nakit mevcudunun tüm
ödemeleri
karşılayamaması
hâlinde
giderler,
muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.
Ancak, bu ödemelerin yapılmasında sırasıyla;
a) Katkı payları hariç olmak üzere özlük haklarına
ilişkin ödemelere,
Hesap
Kodu
Hesap Adı
DSİBMY
madde 22
ilgili
fıkrası
740.03
Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri
a
740.04
İşçi Ücret Giderleri
a
770.02
Memur Ücret Giderleri
a
770.05
Geçici Personel Ücret Giderleri
a
740.99.01
Yolluklar
a
770.99.01
Yolluklar
a
ÖDEMELERİN YAPILMASINDA ÖNCELİK
b) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi
gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve
benzeri tutarlara,
Elektrik, su ve doğalgaz giderleri ile işletmelerin
birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarına ilişkin
ödemelere *(18.02.2009 tarihli Maliye Bakanlığı genel
yazısı ile)
Hesap
Kodu
Hesap Adı
DSİBMY
madde 22
ilgili fıkrası
770.07
Ödenecek Paylar
b
770.09
Vergi, Resim ve Harçlar
b
740.06.01
Enerji ve Su Giderleri
b
770.99.06
Dava, İcra ve Noter Giderleri
b
740.99.07
İlan Giderleri
b
740.99.08
Mahkeme Harç ve Giderleri
b
ÖNEMLİ NOT:
Kurumlararası mal ve hizmet alımlarında 320.11 ve
320.12 hesap kullanılmadığından bu kural zaten bu
durumda çalışmamaktadır. İstenildiğinde ödenebilir.
ÖDEMELERİN YAPILMASINDA ÖNCELİK
c)
Çeşidine
bakılmaksızın
Bakanlıkça
belirlenen
tutarın
altındaki giderlere ilişkin ödemelere,
Yönetmeliğin ( c ) bendi esası uyarınca çeşidine
bakılmaksızın
3.000-TL’nin
altındaki
giderlere
ilişkin
ödemelere *(18.02.2009 tarihli Maliye Bakanlığı genel yazısı
ile)
Hesap
Kodu
Hesap Adı
3.000 TL altı
DSİBMY
madde 22
ilgili
fıkrası
c
ÖDEMELERİN YAPILMASINDA ÖNCELİK
ç) İhalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım,
güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmet alımları gibi
yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi
gereken hizmetlere ilişkin ödemelere,
Hastane
diğerlerinde
döner
ana
sermayelerinde
hizmet
tedavi
faaliyetlerinden
hizmetleri,
kesintisiz
ve
ertelenemez nitelikte olduğuna idarelerince karar verilen mal ve
hizmet alımları ile hizmete yönelik kira giderleri, tüp gaz,
oksijen gazı alımları ile tıbbi görüntüleme ve laboratuvar
hizmetleri *(18.02.2009 tarihli Maliye Bakanlığı genel yazısı ile)
Hesap Kodu
740.06
740.01.04.01
740.01.04.02
740.01.04.03
150.04.01
150.04.02
150.04.03
150.07
150.08
740.01.07
740.01.08
150.03.02
740.01.03.02
740.99.03
740.99.02
Hesap Adı
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve
Hizmetler
Katı Yakıtlar
Sıvı Yakıtlar
Gaz Yakıtlar
Katı Yakıtlar
Sıvı Yakıtlar
Gaz Yakıtlar
Yiyecek Grubu
İçecek Grubu
Yiyecek Grubu
İçecek Grubu
Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri
İçeren Kimyasallar
Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri
İçeren Kimyasallar
Kira Giderleri
Sigorta Giderleri
DSİBMY
madde 22 ilgili
fıkrası
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ÖDEMELERİN YAPILMASINDA ÖNCELİK
d) Mevzuatları gereği döner sermaye gelirlerinden;
personele
yapılacak
ek
ödemelere, öncelik verilir.
ödeme,
katkı
payı
gibi
Hesap Adı
DSİBMY
madde 22 ilgili
fıkrası
770.10
SGK Ek Karşılık Tahakkuku
Prim Ödenekleri
d
740.08
Ek Ödeme
d
**
770.08
Ek Ödeme
d
**
681
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE
ZARARLARI (-) HESABI
Hesap Kodu
**
Bu hesaplar 320.11 veya 320.12 hesapla
çalışmamakla birlikte kural olarak eködeme
ödenmesi zorunludur.
Bu hesap kodu, yukarıda sayılan zorunlu giderleri
*** içerebileceğinden kurala dahil edilmektedir.
***
ÖDEMELERİN YAPILMASINDA ÖNCELİK
(2)
İşletmelerin
durumunda
nakit
ödemeler,
mevcudunun
ödeme
yeterli
emri
olması
belgelerinin
muhasebe biriminin kayıtlarına giriş sırasına göre yapılır.
ÖDEME SIRALAMASI
0-
1-
2-
ÖDEMESİ SERBEST OLAN BORÇLAR
SABİT GİDERLER VE ÖNCEKİ YILDAN
DEVROLAN BORÇLAR
AYLIK ÖDEMELER
ÖDEMESİ SERBEST OLAN BORÇLAR
770.99
Diğer Çeşitli Giderler
740.03.01 borç Sözleşmeli Personel
740.03.02 borç Sosyal Güvenlik Kurumuna (Sözleşmeli Personel)
740.04.01
İşçiler
740.04.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (İşçiler)
740.06
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
740.99
Diğer Çeşitli Giderler
770.02
Memur Ücret Giderleri
770.05
Geçici Personel Ücret Giderleri
770.07
Ödenecek Paylar
770.08- 740.08 Ek Ödeme
770.09
Vergi, Resim ve Harçlar
770.10
SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödenekleri
ÖDEMESİ SERBEST OLAN BORÇLAR
740.01.04.01
Katı Yakıtlar
740.01.04.02
740.01.04.03
150.04.01
150.04.02
150.04.03
150.07
150.08
740.01.07
740.01.08
Sıvı Yakıtlar
Gaz Yakıtlar
Katı Yakıtlar
Sıvı Yakıtlar
Gaz Yakıtlar
Yiyecek Grubu
İçecek Grubu
Yiyecek Grubu
İçecek Grubu
Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren
Kimyasallar
Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren
Kimyasallar
150.03.02
740.01.03.02
681
3000 TL altı
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
SABİT GİDERLER
740.03.01
Sözleşmeli Personel
740.03.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (Sözleşmeli Personel)
740.04.01
İşçiler
740.04.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (İşçiler)
740.06
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
740.99
Diğer Çeşitli Giderler
770.02
Memur Ücret Giderleri
770.05
Geçici Personel Ücret Giderleri
770.07
Ödenecek Paylar
770.08-740.08 Ek Ödeme
SABİT GİDERLER
770.09
Vergi, Resim ve Harçlar
770.10
SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödenekleri
740.99.01
Yolluklar
740.99.02
Sigorta Giderleri
740.99.03
Kira Giderleri
740.99.07
İlan Giderleri
740.99.08
Mahkeme Harç ve Giderleri
770.99.01
Yolluklar
770.99.06
Dava, İcra ve Noter Giderleri
770.99.07
Kurumlar Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından
Doğan Giderler
SON HATIRLATMA

Bu kodların (Sabit Giderler) kendi içinde önceliği
olmamakla birlikte, bu kodlardaki borçlar ödenmeden
başka herhangi bir 320.11 veya 320.12 kaydındaki borç
ödenememektedir.

Yukarıdaki
ödemeler
tamamlandıktan
sonra
fiş
tarihine göre bakarak, eski tarihli bir tahakkuk varken,
yeni tarihli bir tahakkukun ödemesine izin vermemektedir.
TEŞEKKÜRLER…

similar documents