Powerpoint persentatie financieel beheer

Report
Financieel beheer
ouderwerkingen
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
Aanleiding
Uitgangspunten
De gemeentekas
Schenking aan de school
Een rekening openen als feitelijke vereniging
(fv)
6. Huishoudelijk reglement
7. Nuttige tips
Aanleiding
-Ouderwerking werkt (financieel)
ondersteunend  positief
-Veel vragen vanuit ouderwerkingen, directies
en schoolbesturen
-Af en toe een probleemsituatie
Uitgangspunten
-Ouderwerking, ouderraad zijn meestal feitelijke
verenigingen, zelden vzw’s
-Ouderwerking en school (schoolbestuur) zijn
twee afzonderlijke entiteiten
De gemeentekas
-eenheid van kas
 verboden om als gemeentelijke dienst apart
geldcircuit te hebben
 gelden ouderwerking en gemeentelijke
gelden (school) mogen niet vermengd worden
 geldstromen moeten in de
gemeenteboekhouding terug te vinden zijn
-gemeente moet regels overheidsopdrachten
respecteren
De feitelijke vereniging
-heeft geen rechtspersoonlijkheid
geen afgescheiden vermogen
 geen strikte scheiding tussen het
vermogen van verenigingen en dat van de
leden
kan geen verbintenissen aangaan
Schenkingen aan de school
-school kan gelden ouderwerking niet mee beheren
-bij schenkingen onderscheid maken:
verbruiksmateriaal (rechtstreeks naar kinderen;
geen ‘ materiële meerwaarde’ voor de school)
(vb. chocolade voor Sinterklaas)
gebruiksmaterialen voor de school (vb. speeltuig,
smartboard, muziekinstallatie,…)
(geeft ‘materiële meerwaarde’ aan de school)
Schenkingen aan de school
Verbruiksmateriaal: geen probleem
Gebruiksmateriaal:
inschrijven in gemeenteboekhouding
(schoolbestuur wordt eigenaar materialen)
formulier schenking opmaken (model bij
KOOGO)
Let op:  aansprakelijkheid en onderhoud
(speeltuigen, smartboards,…)
overleg met gemeentebestuur
Een rekening openen als fv
fv: geen rechtspersoon, geen natuurlijke
persoon  geen identificatie
Oplossingen:
uitschrijven huishoudelijk reglement (hr)
verslag stichtingsvergadering
verklaring van personen die rekening willen
openen
Een rekening openen als fv
Ondertekenaars zijn geen eigenaar van het geld.
Geld moet aangewend worden voor de realisatie
van de doelen van de vereniging.
Leden kunnen geen aanspraak maken op
tegoeden
Huishoudelijk reglement
Bepalingen met betrekking tot financiën:
-doel(en) van de vereniging goed omschrijven
-schenkingen  procedure, afspraken school en
schoolbestuur
-beheer rekening
-volmachten (door 2 verschillende personen laten
tekenen)
-transparant maken van de rekeningen (bij voorkeur
ook naar de school)
-wat bij stopzetting fv
Nuttige tips
-Transparantie en openheid vormen de basis voor
beperking risico’s
-Maak goede afspraken tussen school en ouderwerking
m.b.t. beheer en schenkingen
-Vermijd dat 1 persoon grotere bedragen kan beheren
-Vermijd gebruik van betaal- of kredietkaarten
-Ga als ouderwerking in overleg met gemeente (financieel
beheerder)
-Geef aan de bank de namen van de bestuursleden door,
zeker ook na wijziging
Meer weten?
Ondersteuning nodig?
www.koogo.be
[email protected]
0473 72 54 19

similar documents