Dějiny významných evropských států

Report
Mezi třicetiletou
válkou a
francouzskou
revolucí II
Dějiny významných
evropských států: Anglie a
Velká Británie, kolonie, USA
Anotace







Materiál tvoří 16 slidů, v nichž jsou zachycen nástin vývoje
nejdůležitějších etap dějin 18. století v Evropě
cílová skupina: 8. roč.
Autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami anglických
kolonií v Americe, vznikem USA
použitý materiál: učebnice SPN pro 8. roč. a Prodos pro 8.
ročník, Wikipedia
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a
provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek
na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do
sešitu
Dějiny významných evropských států –
Anglie a Velká Británie







první anglická kolonie v Americe se jmenuje Virginie
Anglie se do zámořských objevů zapojuje po porážce Španělska v roce
1588
konflikty s Nizozemím kvůli plavebnímu zákonu skončily porážkou Nizozemí
jediným konkurentem zůstává Francie
od této doby při jakémkoliv konfliktu v Evropě stály Anglie a Francie proti
sobě až do roku 1907
Anglie je úspěšnější a během 18. století vytlačuje Francii ze všech kolonií v
Severní Americe a z řady území v Asii
kolonie mají pro mateřské státy obrovský význam:



zdroj surovin
zemědělských plodin
odbytiště pro vlastní výrobky
James Cook
James Cook (27. října 1728 Marton
u Yorku – 14. února 1779 Havaj) byl
mimořádně významný mořeplavec,
objevitel a výzkumník, jehož plavby
a hlavně vydané práce výrazně
posunuly znalosti o Zemi.
Dějiny významných evropských států –
Anglie a Velká Británie
Život v severoamerických koloniích
 osadníci si po těžké cestě museli vybudovat obydlí a založit pole před
příchodem zimy
 museli čelit útokům indiánů
 mnoho původních osad zaniklo
 mnozí z přistěhovalců nebyli dobrovolníci, ale byli odsouzeni k deportaci
 kolonie byly totiž využívány jako „věznice“
 do kolonií nebyli deportování pouze zločinci, ale i „politicky nevhodní
obyvatelé“ – irští katolíci, Skotové
 do kolonií odcházelo mnoho lidí z náboženských důvodů – protestanti,
puritáni
 v koloniích je náboženská svoboda
Dějiny významných evropských států –
Anglie a Velká Británie










mnoho lidí přichází kvůli „volné“ půdě, která v Evropě nebyla
ve skutečnosti okrádali o půdu indiány, což si však nepřipouštěli
mnoho lidí přišlo i kvůli dobrodružství nebo kvůli obchodu
většina přistěhovalců byli muži, žen byl nedostatek, proto byly váženější a
svobodnější, např. byl povolen i rozvod
úroveň vzdělanosti byla poměrně vysoká jak u osob světských, tak i duchovních
1636 – založena Harvardova univerzita
osadníci se zpočátku živí zemědělstvím – na severu díky podobnému podnebí jako
v Evropě vznikají farmy, které zvládají pokrýt spotřebu osadníků
rozvoj řemesel VB potlačuje, protože by neměla odbyt pro výrobky z ostrovů
v jižnějších oblastech jsou příznivější podmínky pro zemědělství, vznikají zde
plantáže, kde se pěstují věci pro vývoz do Evropy – tabák, káva, třtinový cukr
na plantážích pracují především černoši v postavení otroků
Dějiny významných evropských států –
Anglie a Velká Británie
Správa amerických kolonií
 v koloniích je mnohem nižší majetkový cenzus
volební právo má mnohem více mužů
 každá kolonie má svůj volený sněm
 v čele kolonie králem jmenovaný guvernér
 o řadě věcí rozhoduje parlament v Londýně, kde
však kolonie nemají zastoupení
Občanská revoluce v severoamerických
britských koloniích a vznik USA




vztahy mezi koloniemi a VB se neustále zhoršují
kolonie jsou omezovány v obchodu
VB brání v rozvoji řemesel a průmyslu
rozhodnutí parlamentu vůbec neberou v potaz potřeby
osad



1765 - zákon o kolkovném atd.
1773 – povstání v koloniích
1774 – Philadelphia – sněm, který rozhodl o odtržení
kolonií od VB
Občanská revoluce v severoamerických
britských koloniích a vznik USA







dobrovolnická armáda v čele s Georgem Washingtonem
1775 – začíná válka o nezávislost
4. července 1776 – přijata Deklarace nezávislosti
zpočátku osadníci neměli úspěchy ve válce, situace se
zlepšila až v roce 1777
Francie, Španělsko a Nizozemí posílají osadníkům
finanční i vojenskou pomoc  VB poražena
1783 – VB uzavírá mír s Francií i Španělskem a uznává
nezávislost USA
1879 – George Washington zvolen 1. prezidentem USA
Zápis - Anglie a Velká Británie v koloniích






Anglie se do zámořských objevů zapojuje po porážce Španělska v roce 1588
konflikty s Nizozemím kvůli plavebnímu zákonu skončily porážkou Nizozemí
jediným konkurentem zůstává Francie
od této doby při jakémkoliv konfliktu v Evropě stály Anglie a Francie proti sobě až do roku 1907
Anglie je úspěšnější a během 18. století vytlačuje Francii ze všech kolonií v Severní Americe a z
řady území v Asii
kolonie mají pro mateřské státy obrovský význam:



zdroj surovin
zemědělských plodin
odbytiště pro vlastní výrobky
Správa amerických kolonií
 v koloniích je mnohem nižší majetkový cenzus volební právo má mnohem více mužů
 každá kolonie má svůj volený sněm

v čele kolonie králem jmenovaný guvernér
 o řadě věcí rozhoduje parlament v Londýně, kde však kolonie nemají zastoupení
 vztahy mezi koloniemi a VB se neustále zhoršují
Zápis - Anglie a Velká Británie v koloniích



kolonie jsou omezovány v obchodu
VB brání v rozvoji řemesel a průmyslu
rozhodnutí parlamentu vůbec neberou v potaz potřeby osad



1773 – povstání v koloniích
1774 – Philadelphia – sněm, který rozhodl o odtržení kolonií od VB







1765 - zákon o kolkovném atd.
dobrovolnická armáda v čele s Georgem Washingtonem
1775 – začíná válka o nezávislost
4. července 1776 – přijata Deklarace nezávislosti
zpočátku osadníci neměli úspěchy ve válce, situace se zlepšila až v roce 1777
Francie, Španělsko a Nizozemí posílají osadníkům finanční i vojenskou pomoc  VB
poražena
1783 – VB uzavírá mír s Francií i Španělskem a uznává nezávislost USA
1879 – George Washington zvolen 1. prezidentem USA
Deklarace nezávislosti
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin (17. ledna 1706, Governors
Island u Bostonu, Massachusetts, USA - 17.
dubna 1790, Filadelfie, Pensylvánie, USA,
pseudonym Richard Saunders) byl americký
státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a
spisovatel. Stal se jedním ze zakladatelů
americké demokratické kultury, je známý jako
vynálezce bleskosvodu. V roce 1740 založil
Pensylvánskou univerzitu,
Shrnutí:











Které státy byly pro Velkou Británii hlavními konkurenty v zámořském
obchodu?
Jak se Velká Británie této konkurence zbavila?
Jaký význam mají kolonie pro mateřskou zemi?
Proč je důležitý export výrobků?
Z jakých důvodů přicházejí lidé do severoamerických kolonií?
Směli se v koloniích usazovat i příslušníci jiných národů než
Angličané? Kdo? Dokažte.
Komu patřila půda v Americe?
Jak se lišilo postavení žen v Americe a v Evropě?
Kdy byla založena první univerzita v Americe? Jak se jmenovala?
Jaké rozdíly v zemědělství byly mezi severem a jihem severní
Ameriky?
Proč Británie brzdila rozvoj kolonií?
Shrnutí:
Proč byli do Ameriky dováženi černoši?











Jak byly spravovány americké kolonie?
Proč došlo k roztržce mezi americkými koloniemi a
VB?
Jak probíhal boj o nezávislost?
Které státy stály na straně osadníků:
Kdy vznikly USA?
Kdo byl jejich prvním prezidentem?
Proč byli osadníci se správou kolonií nespokojeni?
Proč se vedly války o kolonie?
Zopakujte si francouzské dějiny během 30leté války?
Co je edikt nantský?

similar documents