Juli 2014 (powerpoint)

Report
Palliativregistrets värdegrund
Jag…
• och mina närstående är informerade om min situation
• är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
• är ordinerad läkemedel vid behov
• får god omvårdnad utifrån mina behov
• vårdas där jag vill dö
• behöver inte dö ensam
• vet att mina närstående får stöd
Viktigt att det blir bra direkt
– vi får bara en chans!
Hjälpmedel för att få till en god
palliativ vård i livets slut!
Socialstyrelsens Nationella
Kunskapsstöd för god palliativ vård
i livets slutskede. Där bl.a. prioriteringar och
kvalitetsindikatorer för en god vård återfinns.
Täckningsgrad i Svenska
palliativregistret
Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorerna för
god palliativ vård i livets slut
•
•
•
•
•
•
Täckningsgrad Svenska Palliativregistret
Slutenvårdstillfällen de sista 30 dagarna i livet
Förekomst av trycksår
Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel mot ångest
Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel (opioid) mot smärta
Dokumenterad munhälsobedömning
Utvecklingsindikatorer
• Brytpunktssamtal
• Kontinuerlig symtomskattning smärta
• Kontinuerlig symtomskattning andra symtom
Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets
slutskede – Vägledning , rekommendationer och indikatorer : stöd för
styrning och ledning. 2013
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat på nationell nivå
•
•
Resultatet är från alla verksamheter som har registrerat i palliativregistret sista året
Indikatorerna har i snitt ökat under sista året (högra stapeln). Sedan första kvartalet 2%
ökning i snitt och en svag ökning på alla indikatorerna.
•
•
•
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat VGR
Alla registreringar i både kommunal och landstingsverksamhet
Resultatet ligger över den nationella nivån för avsaknad av trycksår, vb ordination mot
ångest och smärta
Under för dokumenterad munhälsa, dokumenterat brytpunkssamtal, smärtskattning och
övrig symtomskattning. Totalt ses motsvarande ökning av indikatorernas snitt som på
nationell nivå.
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat
Halland
• Alla registreringar i både kommunal och landstingsverksamheter
•
•
Resultatet ligger något över den nationella nivån för avsaknad av trycksår,
smärtskattning och övrig symtomskattning
Under för vb. ordination mot ångest och smärta, dokumenterad munhälsa och
brytpunktssamtal. En bra ökning av snittet för indikatorerna som är högre än på
nationell nivå.
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat
på
SU
• Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård
•
•
Resultatet ligger över den nationella nivån för vb. ordination mot ångest
Under för avsaknad av trycksår, vb. ordination mot smärta, dokumenterad
munhälsa och brytpunktssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. En
svag ökning av det gemensamma snittet för indikatorerna under sista året
Allingsås sjukhus
•
•
•
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård
Resultatet ligger över nationell nivå för avsaknad av trycksår, vb ordinationer mot
ångest och mot smärta
Under nationell nivå för dokumenterad munhälsa, brytpunktssamtal,
smärtskattning och övriga symtom (för få gjorda får ej visas). Totalt fortfarande en
försämring jämfört med motsvarande tidsperiod föregående år.
Kungälvs sjukhus
•
•
Resultatet ligger över den nationella nivån för vb. ordination mot ångest och mot
smärta.
Under för avsaknad av trycksår, dokumenterad munhälsa och brytpunktssamtal,
smärtskattning och övrig symtomskattning (för få gjorda). En ökning av det
gemensamma snittet för indikatorerna under sista året
•
•
•
•
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat SÄS
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård
Resultatet ligger på nationell nivå för avsaknad av trycksår
Resultatet ligger under den nationella nivån för övriga kvalitetsindikatorerna
Förändringen av kvalitetsindikatorernas snitt är i stort oförändrat sedan föregående år.
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
resultat NU sjukvården
•
•
•
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård
Resultatet ligger betydligt under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna
En svag minskning av snitt för kvalitetsindikatorernas under sista året
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat SkaS
•
•
•
Alla registreringar inom sjukhuset
Resultatet ligger betydligt under den nationella nivån för de flesta kvalitetsindikatorerna
En ökning av snitt för kvalitetsindikatorernas under sista året
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat Kungsbacka sjukhus
•
•
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård
Resultatet kan inte visas då underlaget är mindre än 10 registreringar (enl.
datainspektionen. Nytt sedan föregående redovisning)
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer –
resultat Hallands sjukhus
•
•
•
Alla registreringar inom sjukhuset
Resultatet ligger under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna
En minskning av snitt för kvalitetsindikatorernas under sista året
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
resultat VGR:s specialiserade palliativa vård
•
•
•
Här ingår ASIH Göteborg, palliativa enheter och hospice
Resultatet ligger över den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorer
Utvecklingen för kvalitetsindikatorerna i snitt har förbättrats under sista året.
Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer för VGR - alla sjukhus
•
allmän palliativ vård
Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer för VGR kommunal
verksamhet
•
allmän palliativ vård
Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer för VGR specialiserad
palliativ vård
Vårdresultat VGR utan extern hjälp
•
Sista året har 6157 väntade dödsfall registrerats
Vårdresultat VGR med extern hjälp
från specialiserad vårdverksamheter
•
Sista året har 765 väntade dödsfall registrerats från verksamheter med allmän
palliativ vård som tagit hjälp från den specialiserade vården

similar documents