Situace v Evrop* 1945

Report
Situace v Evropě 1945 - 1949
DĚJINY EVROPSKÉ UNIE
 http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=73
04aa26-6fcc-471b-bdf5-abc0c20ae10f
 Building the European Union
Evropská hnutí za evropskou jednotu
 Střet dvou koncepcí evropské integrace –
federální a mezivládní
 Federalisté


Ideový základ – Spinelli, Rossi (Manifest z Ventotene)
Evropská unie federalistů (1946, 1959 – Evropské
federalistické hnutí)



Decentralizace států na jedné straně, na druhé straně vznik
evropské vlády, která by převzala část pravomocí národních vlád,
došlo by tudíž k omezení suverenity členských států
Hnutí pro socialistické spojené státy evropské (1947, od r. 1961
– Evropská levice) – jednota a socialismus
Federalisté měli silné zázemí v Itálii a ve Francii, Belgii
Evropská hnutí za evropskou jednotu
 Mezivládní spolupráce (unionisté):
 Evropská jednota na bázi pouhé asociace při zachování plné
suverenity členských států
 Silná podpora ve Velké Británii, skandinávských zemích
 United Europe Movement (1947 – impuls dal Churchill)

Vytvořit něco na způsob evropského Commonwealthu
(společenství národů)
 Mimo působí Evropská parlamentní unie (1947 –
Coudenhove-Kalergi)

Sdružení členů národních parlamentů ve jménu evropské
jednoty
Kongres v Haagu (1948)
 První setkání evropských hnutí, čestný předseda W. Churchill
 Střet federální a mezivládní představy


Federální představa měla podporu ve Francii, Itálii, Belgii, Nizozemsku, u odborů
Unionistická ve Velké Británii
 Výsledkem bylo založení Evropského hnutí (1948), které mělo
zastřešovat a koordinovat jednotlivá hnutí. Významnou roli hrál
zeť W. Churchilla Duncan Sandys



Mělo navrhnout řešení, která by vedla k evropské jednotě
Mobilizovat veřejné mínění, aby bylo nakloněno jednotě Evropy
Svolávalo kongresy a konference, kde se jednalo o otázkách evropské politiky
 Výsledkem aktivity Evropského hnutí bylo založení
Rady Evropy (1949)

Založena na mezivládní bázi, vítězství koncepce unionistů
Postoje národních vlád ke sjednocení Evropy
 Sjednocování Evropy se stává zahraničně politickým cílem
západoevropských vlád, odlišnost, jak Evropu sjednotit
 Postoj britské vlády:
 Velká Británie - člen Velké trojky vedle USA a SSSR, pocit výjimečnosti a
vize, že se z VB stane další světová velmoc, prioritní vazby na
Commonwealth a USA
 proti federalizaci Evropy, VB se nemá zapojovat do jakýchkoli struktur,
které by omezily její suverenitu
 britské vlády se soustředí na domácí problémy a reorganizaci
Commonwealthu



ministr zahraničí Ernest Bevin – neangažování v Evropě, proti zapojení do
jakýchkoli federálních struktur, státy by měly mezi sebou jen konzultovat,
mezivládní princip
labouristická strana je absolutně proti zapojení VB v Evropě
Churchill – podporuje účast Velké Británie na projektech sjednocování Evropy
(Evropské hnutí), ale v žádném případě nemá dojít k omezení suverenity států
Postoje národních vlád ke sjednocení Evropy
 Postoje kontinentálních vlád
 Jiné postavení než VB, zničené válkou, prošly okupací, politická
nestabilita, hospodářské problémy, Německo fakticky neexistuje
 Italové, Němci – sjednocená Evropa s nimi znamená „návrat do Evropy“
a konsolidaci demokracie, podpora zejména u křesťanské-demokracie
 Benelux – nakloněny hlubší integraci, ale obavy z dominance velkých
států
 Skandinávie – významnější vazba na VB
 Francie – na jedné straně usilovala o zachování vlastního velmocenského
postavení, na druhé straně vidí nutnost jednoty Evropy, od let 1947-48
posun ve prospěch evropské integrace:



(1) realita oslabeného postavení ve světě, sjednocená Evropa by umožnila hrát
Francii významnější roli v MV,
(2) panuje velká obava z obnoveného Německa. Německo je chápáno jako
potenciální nebezpečí, a je proto nutné ho zakotvit v evropských strukturách
Většina francouzských politiků ale odmítala budování Evropy na federální bázi,
obavy z omezení suverenity, na druhé straně pouhá asociace byla chápána jako
nedostatečná
První evropské organizace
 Organizace evropské hospodářské spolupráce, OEEC
 organizace pro rozdělování pomoci z Marshallova plánu






Tlak USA na sjednocování evropských států
Francie a Itálie podpořily založení hospodářské organizace a
vytvoření celní unie x Velká Británie
Benelux podpořil celní unii, ale nechtěl do ní vstoupit bez Velké
Británie
Velká Británie odmítá celní unii, odmítá i vznik organizace, která se
věnovala čistě rozdělování pomoci, protože se domnívá, že se jí
dostane zvláštního zacházení ze strany USA
Plány na celní unii ztroskotaly, místo toho vznik OEEC (1948), a to
dle britských představ (mezivládní princip)
1961 – transformace v OECD (Organizace pro evropskou spolupráci a
rozvoj)
První evropské organizace
 Severoatlantická aliance (1949)





Důvody: angažovat USA v obraně zemí západní Evropy.
USA ale požadovaly, aby samy evropské státy vyvinuly
spolupráci na poli obrany
Impulsem se stal komunistický převrat v ČSR
Západní unie – 1948 (Bruselský pakt) - spolupráce především
ve vojenské oblasti, ale i hospodářské a kulturní, mělo dojít ke
koordinaci vojenských systémů, Velká Británie, Francie,
Benelux, kooperace evropských států
4. dubna 1949 - Washingtonská dohoda
První evropské organizace
 Rada Evropy (1949)

Kongres v Haagu
Francie – podporovala vytvoření Parlamentního shromáždění a vznik
celní unie v rámci Pětky
 Velká Británie – proti francouzským plánům, obavy z omezení
národní suverenity, prosazuje koncepci asociace evropských států


Evropské hnutí představilo kompromis
Rada Evropy – vznik Poradního shromáždění (delegovaní zástupci
parlamentů) a Rady ministrů, která by hrála by dominantní roli
 Mezivládní princip
 Soustředí se na otázky demokracie a lidských práv – hlavním
výsledkem je přijetí Evropské úmluvy o ochraně základních lidských
práv a svobod a založení Evropského soudu pro lidská práva
 Sjednocení Evropy na bázi Rady Evropy nebylo možné, neměla k tomu
příslušné kompetence, nemohla vynucovat závazky, její efektivita byla
slabá


similar documents