Cerrahlar*n sorunlar*na mühendislerle ortak çözüm aray**lar

Report
İsmail Okan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi
ve
Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD
Cerrahi ve yeni yaklaşımlar
Riskin DJ. Et al. Innovation in surgery: a historical perspective. Ann Surg. 2006
 Dezavantajları
 Klinik pratiğin standardizasyonu
 Hukuk sisteminin ve cerrahi camianın daha konservatif
bir hasta yaklaşımı konusundaki baskısı
 Ekonomik sebeplerle fayda/ zarar ilişkisi
değerlendirilirken maliyet analizlerinin yapılması
 Artmış işyükü
 Eğitim, araştırma ve yenileşime ayrılan zamanın giderek
kısıtlanması
Cerrahlar ve yenilikçi araştırma
 Avantjlarımız
 Cerrahlar temelde karar vericidirler.
 Cerrahlar klinik ihtiyaçları belirleyebilirler ve gelecek
gelişmeleri, fırsatları farkedebilirler.
 Cerrahlar fikir üreticileri ve uygulayıcılarıdır.
 Cerrahlar için her hasta yeni bir meydan okumadır ve
belli ölçüde çözüm için yeni bir yaklaşım
gerektirmektedir. Bu nedenle teknoloji geliştirmede
cerrahlar hep puslu alanlarda ve önlerde çalışırlar.
Halbuki teknoloji geliştirme siklusunda en zayıf
halkanın fikir üretme fazı olduğu bilinir.
 Cerrahlar teknoloji kullanmaya ve üzerinde değişiklik
yapmaya çok meraklıdırlar.
İnovasyonun önündeki engeller
 Hiyerarşik düşünce anlayışı
 Serbest düşüncenin engellenmesi
 Serbest düşünmenin sorumluluklarını yüklenememe
 Aşırı uzmanlaşma
 Kendimizin veya çevremizin çizdiği sınırları
sorgulayamama
İnovasyonun önündeki engeller 2
 Üretici olma yerine tüketici olmanın kolaylığını tercih
etme
 Uygulamadaki başarının kolaylığını yeniliğin zorlu
yoluna tercih etme
 Doğruyu ararken yanlış yöntemler kullanma
 Doğruyu bulmuşken tercih edememe
 Uygun iklim oluşturamama
Eğitim ve inovasyon
 Eğitim inovasyonun önünde bir engel mi?
 Uzmanlaşma inovasyonun önünde engel mi?
 Problem ne kadar iyi tanımlanmış?
 Problemin çözümünde kim yardımcı olabilir?
İnovasyon türleri
 Breakthrough (çığır açan buluş)
 DNA’nın yapısının bulunması
 Sustaining (kendini devam ettiren)
 Apple, Toyota
 Disruptive(patlayıcı, yıkan)
 Google
 Temel bilimler
 IBM
Kurs konuları
 Ameliyathanenin tanıtılması ve çalışılan ortama
innovatif yaklaşım (ortam, düzeni, işleyişi,
organizasyonu vs.)
 Cerrahi girişimlerde kullanılan araç-gereç ve aletlerin
tanıtılması, geliştirilmesi (el aletleri, laparoskopik
aletler, optik vb.)
 Minimal invazif girişimlere innovatif yaklaşımlar
(laparoskopi ve endoskopinin tanıtılması)
Kurs konuları
 Cerrahi eğitimi için yeni yöntemlerin, materyallerin
geliştirilmesi (simulasyon amaçlı bilgisayar programları
geliştirme, minimal invazif cerrahide kullanılan eğitim
kutularının oluşturulması ve geliştirilmesi, sütür
tekniklerinin öğretilebileceği materyallerin üretilmesi)
 Yara iyileşmesine innovatif yaklaşım (anastomozların
oluşturulması, dikiş teknikleri, fistüller, açık yaralar,
negatif basınç tedavileri, meshler, stentler,
biyomateryaller vb)
 Tanı yaklaşımlarına yenilikçi bakış (anastomoz
kaçaklarının erken tesbiti, kanser tanısı, vücuttaki
enfeksiyonun erken tanısı vs. )
Kurs içeriği ve akışı
 14.1.2014
 21.1.2014





Tanışma, kurs programının içeriğini ve akışını tanıtma
Ameliyathanenin tanıtılması ve çalışılan ortama innovatif yaklaşım
(ortam, düzeni, işleyişi, organizasyonu vs.)
11.2.2014
Cerrahi girişimlerde kullanılan araç-gereç ve aletlerin tanıtılması,
geliştirilmesi (el aletleri, laparoskopik aletler, optik vb.)
18.2.2014
Minimal invazif girişimlere innovatif yaklaşımlar (laparoskopi ve
endoskopinin tanıtılması)
25.2.2014
Cerrahi eğitimi için yeni yöntemlerin, materyallerin geliştirilmesi
(simulasyon amaçlı bilgisayar programları geliştirme, minimal invazif cerrahide
kullanılan eğitim kutularının oluşturulması ve geliştirilmesi, sütür tekniklerinin
öğretilebileceği materyallerin üretilmesi)
4.3.2014
Yara iyileşmesine innovatif yaklaşım (anastomozların
oluşturulması, dikiş teknikleri, fistüller, açık yaralar, negatif basınç tedavileri,
meshler, stentler, biyomateryaller vb)
11.3.2014
Tanı yaklaşımlarına yenilikçi bakış (anastomoz kaçaklarının erken
tesbiti, kanser tanısı, vücuttaki enfeksiyonun erken tanısı vs. )
 18.3.2014 Ameliyathane sorunlarının ve çözüm







önerilerinin tartışılması
25.3.2014 Cerrahi araç-gereç geliştirilmesi
1.4.2014 Minimal invazif sistemlerin sorunları ve
geliştirilmesi ile ilgili öneriler
15.4.2014 Eğitim materyallerine tasarım önerileri
29.4.2014
Yara iyileşmesi ile ilgili yenilikçi projeler
6.5.2014 Cerrahi disiplinlerde tanı ile ilgili sorunlara
çözümler
13.5.2014 Sınav ve değerlendirme
27.5.2014Sertifika töreni
 Kurs herkese açıktır.
 Dersler belirtilen tarihlerde saat 18.00 ile 19.00
arasında yapılacaktır.
 Dersler Tıp Fakültesi Anfi …’de yapılacaktır.
 Kurs kayıtları internet üzerinden Tıp Eğitimi ve Bilişim
AD web adresinden …………………. yapılacaktır. Sertifika
için bu kayıtlar esas alınacaktır.
 Kursa katılanlardan kursun % 75’ine katılmaları
beklenmektedir.
 İlk 6 haftasında konuların sunumu sonrasında konuyla
ilgilenen kursiyerlerin grup oluşturmaları beklenir.
Oluşturulan gruplar bir gelecek hafta içerisinde
seçtikleri konularda sunum yaparak çözüm önerileri
getirir.
 Çözüm önerileri sunumlar şeklinde ve yazılı olarak
verilir. Jüri tarafından değerlendirilerek kursiyerlere
sertifikaları verilir.


similar documents