Kapasite Raporu Eğitim Sunumu

Report
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve
Uygulama Daire
Başkanlığı
Sanayi Müdürlüğü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kapasite Raporu Eğitimi Sunumu
M. Ali BAYRAM
TOBB Sanayi Müdürü
[email protected]
20 Aralık 2014
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Kapasite Raporu Raportörlerine ve Eksperlerine Eğitimler
«Odalarımızdaki tüm raportör
ve eksperlere eğitim vereceğiz.
Raportör ve eksperlerimiz bu
eğitimler sonucunda
sertifikalarını alacaklar.
Gerekli yasal altyapının da
düzenlenmesi ile bundan
böyle sertifikası olmayan
hiçbir eksper kapasite raporu
düzenleyemeyecek»
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
3
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Genel Değerlendirme
Sanayi Müdürlüğü
 Birliğimizce kapasite tespitleri için çalışma başlangıcı
1956
 Bakanlık tarafından sanayi kuruluşlarının kapasitelerini
tespit görevinin Birliğimize verilmesi 1958
 “Sanayinin Zümreler İtibariyle Kapasitelerinin Tayininde
Baz Teşkil Eden Unsurlar” kitabı
 Sanayi Bakanlığı tarafından kitapta yer alan kriterlerin
kapasite tespitlerinde kullanılması 1961
 1975 yılı Bakanlar Kurulu kararı
 TOBB yasaları
4
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi
 1980’li yıllarda 5.000 civarında kapasite raporu
düzenlenirken 2014 yılına bu sayı 30.000’lere gelmiştir
 2008 yılında başlanılan otomasyon sistemi 2012 yılında
tüm odalarımız kullanmaya başlamıştır
 PRODCOM 2010 kodlama sistemi
 Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta kağıt vb.
masraflar kalkmıştır
 Elektronik imza uygulaması
5
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Raporu İstatistikleri
YILLAR
İNCELENEN KAPASİTE
RAPORU SAYISI
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
15.083
17.801
23.807
21.062
20.613
23.559
27.855
23.870
26.759
31.532
33.983
33.910
34.000
6
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Eksper Heyeti ve Sorumlulukları-1
 Eksper heyeti biri konuyla ilgili mühendis diğeri de odada
görevli raportör olmak şartıyla en az iki kişiden oluşur
 Firmalardan istenecek belgelerin temin edilmesinden ve
suretlerinin odada saklanmasından raportör sorumludur
 Kapasite esaslarına ve kriterlere uygun olarak
hazırlanmasından kapasite eksperi sorumludur
 İşlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin ise oda
adına raporu onaylayanlar sorumludur
7
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Eksper Heyeti ve Sorumlulukları-2
 Eksperler işyerine giderek yerinde ekspertiz yapmak zorundadır
 Dış eksperlerde raportörün ekspertize katılması zorunludur
 İşyerine gitmeden kapasite raporu düzenleyen eksperler hakkında
veya bir usulsüzlüğün tespitinde oda personeli olması halinde
soruşturma açılır, oda personeli olmaması halinde ise oda tarafından
savcılığa suç duyurusunda bulunulur ve sertifikaları iptal edilir.
 Firmalarda çalışan mühendisler, kendi çalıştıkları firmaların kapasite
raporunun düzenlenmesinde eksper olarak görev yapamazlar
8
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Eksperlere Eğitim Sertifikası Verilmesi
 Kapasite raporları, Birlikten eğitim sertifikası alan eksper mühendisler
tarafından düzenlenir
 Odalarca her seçim döneminden sonra meclis kararıyla onaylanan eksper
listeleri ile oda personeli olan eksperler esas alınır
 Eğitim sertifikası alan kapasite eksperlerinin listesi Birlik web sitesinde ilanı
 Odalarda her seçim döneminden sonra tespit edilen eksper listelerindeki
yeni eksperler ile dönem içinde yedekten gelen eksperler de eğitime tabi
tutularak eğitim sertifikaları verilir.
 Birlik tarafından sertifika verilen eksperlerin, oda meclisince onaylanan
eksper listesinden çıkarılmasına veya yeni eksperler eklenmesine karar
verilmesi halinde, bu husus Birliğe derhal bildirilir
9
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi-1
 Odalar, çalışma alanlarında bulunan sınai işletmelerin
kapasitelerini tespit eder ve bu işletmelerin teorik olarak
hesaplanan
azami
üretim
gücünü
gösteren
kapasite
raporlarını düzenler
 Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, işyerine ait binanın
bulunması, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması,
kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret
siciline tescil ettirilmesi ve odaya kaydolması şarttır
10
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi-2
 Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde,
sanayiciler için kapasite raporları sanayi odasınca düzenlenir.
Ancak, sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların
kapasite raporları ticaret odasınca düzenlenir
 Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî
işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki oda
tarafından düzenlenir
 Birlik, kapasite raporları üzerinde elektronik imza, barkod, karekod,
hologram, fligran vb. uygulamalar yapmaya yetkilidir
11
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kapasite Raporu Nedir
 Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet
kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik,
bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek
amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün
üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri
işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için
düzenlenir
9
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Birliğimiz Yönetim Kurulu Kararı ile
Kapasite Raporu Düzenlenen Yerler
 Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak
üretim yapan
 Endüstriyel Seralar, Endüstriyel Çiçekçilik, Kültür
Balıkçılığı, Kümes Hayvanları Çiftlikleri ve Yumurta Üretimi
ile Kültür Mantarı üretimi yapan tesislere
 “Kapasite Raporlarının Düzenlemesi Usul ve Esasları”
çerçevesinde Kapasite Raporu düzenlenir
13
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Raporu Düzenlenmeyen Yerler-1
 Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmadan,
genellikle el işçiliği marifetiyle üretim yapan ve ürünlerini
doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri
 Odunlu taş fırınlar, (borulu taş fırınlar hariç), elle paketleme,
mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve, sebze, yumurta
paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu vb.), (tam otomatik
makinelerde işlem yapanlar hariç)
 Kasaplar, Marketlerdeki reyonlar, Hayvan yetiştiriciliği, Her türlü
tarımsal ürün yetiştiriciliği, Süt toplama tesisleri, Lokantalar, döner,
pide, pizza, hamburger, köfte, vb yerler
14
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Raporu Düzenlenmeyen Yerler-2
 Soğuk
Muhafaza
yapanlar,
Şekerciler,
Lokumcular,
Pişmaniyeciler, Tatlıcılar, Dondurmacılar, Yufka, kadayıfçılar,
Simitçiler, Börekçiler, Mantı, Erişte, vb üretenler, ürünlerini
doğrudan tüketiciye satan Pastaneler, Kuruyemişçiler,
 Tamirciler, akaryakıt istasyonları, dağıtım tesisleri, arıtma
tesisleri,
hastane,
vb
yerler,
çamaşırhaneler,
tanker
dolumları, dökme işlemi, vb
15
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar
 Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek
 Ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak
 Sanayi bilgi sistemini oluşturmak
 Sanayi sicil belgesi almak,
 Dahilde işleme izin belgesi,
 Lisans, ruhsat, teşvik, kota, tahsis, ihaleler vb. işlemlerde
kullanılır
16
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Dokümanlar Nelerdir
 5174 sayılı TOBB kanunu
 Oda Muamelat Yönetmeliği 41. madde
 Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini

Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kapasite Esasları
1) Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usül ve Esasları
2) 8 ana sektörde 169 üretim konusunda kapasite kriteri
 Prodcom 2010 kodlama sistemi
 Prodcom Sözlüğü
17
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Firmalardan İstenilecek Belgeler-1
 Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili
olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,
 Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa;
Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti
 Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına
ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası
 İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye
kıymetler değeri
 İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup
olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat
demirbaş listesi
18
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Firmalardan İstenilecek Belgeler-2
 Bina, işyeri ve makinelere ilişkin kira sözleşmesi
 Maden ruhsatı veya rödovans sözleşmesi
 Kalite belge ve sertifikalarının listesi
 Kayıtlarda olmayan makineler dikkate alınmaz
 Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez
 Bir işyerine kapasite raporu düzenlenebilmesi için
makinelerin işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette
olması gerekir
 Onay ücretleri ile ilgili dekontların takibinden ve
saklanmasından odalar sorumludur
19
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kapasite Raporlarının Geçerlilik Süresi-1
 Kapasite raporlarının geçerlilik süresi iki yıldır
 Belirlenen sektörler için geçerlilik süresi ise bir yıldır
 Kiralanmış makinelerin kira başlangıç ve bitiş tarihleri ile
kimden/hangi firmadan kiralandığı tablo 2’ye yazılır
 Kiraya veren firmanın unvanı odası vergi/TC kimlik
numarası ve ticaret sicil numarası
 Varsa kiraya veren firmanın kapasite raporunun iptal edilir
 İşyerinde üretimin aksamasına neden olacak makul bir
sebebe dayanması halinde düzenlenecek kapasite raporu
bir yıllık süre ile onaylanır
20
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kapasite Raporlarının Geçerlilik Süresi-2
 Makine ve teçhizatın kira süresi bir yıldan az olamaz
 Kiralık işyerlerine sözleşme yapıldığı tarihten itibaren üç
ay içerisinde onaya gönderilir
 Daha önce kapasite raporu olup kira süresi bir yıldan az
kaldığı durumlarda bir yıllık süre ile onaylanır
 Finansal kiralamada süre bitimine bir yıldan az bir süre
kalması halinde bir yıllık geçerlilik süresi verilir
 Makine ve teçhizat için “ Finansal Kiralama (Leasing) ”
yapılmış ise; hangi makinelerin kiralandığı, finansal
kuruluş firmasının unvanı ile kiralama başlangıç ve
süresi yazılır
21
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kapasite Kriterlerinin Uygulama Esasları
 Günde 8 saat yılda 300 işgünü
 Teknolojik zorunluluk varsa 24 saat üzerinden hesaplanır
 Hesaplama yöntemleri kriterlerinde belirtilir
 Seramik fabrikaları, çimento fabrikaları, ark ocakları, cam
fabrikaları, petrol rafinerileri, tuğla kiremit fabrikaları, alkit
reçinesi, enerji santralleri, sunta, vb. imalatlarıdır.
 Kriterinde belirtilmediği sürece imalat firesi gösterilmez
 Vardiya sayısı
22
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kapasite Tespit Yöntemleri-1
 Birlikçe yapılacak duyurularda belirtilen prensip tarif
yöntem ve kriterlere uyulması şarttır
 Kriter mevcut ise bu kriterler dikkate alınarak ham
madde ve yardımcı madde ihtiyacı hesaplanır
 Teknolojik olarak uygun olması ve üretim hattının
bulunması şartıyla tesiste fiilen üretilen/üretilecek
mamuller için düzenlenir
23
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kapasite Tespit Yöntemleri-2
 Kriter mevcut değil ise
 Kronometre yöntemiyle darboğaz araştırması yapılması
 Seri üretim için yeterli makine ve işçi ile bant sistemi veya
tezgah grubunun olması
 Reaksiyon süresi nazarı dikkate alınarak kapasite hesabı
 Emek yoğun şekilde montaja dayalı üretim yapanlarda
Adam-Saat yöntemi
 Son yılın (şayet varsa son üç yılın) tek vardiya çalışma
esasına göre fiili üretim
24
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Tespit Yöntemleri-3
 Aynı çatı altında birden fazla firma muhasebe ve işçi
kayıtları farklı olacak ortak kullanılan teçhizat olmayacak
 Aynı firmanın çalışma alanı içerisindeki farklı işyerlerine
ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenir
 Aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda
birleştirilebilir
 Kiralayan firmalara veya taşeron firmalara
 Tamamı kiralık makine ve taşeron sözleşmesi ile işçi
çalıştıran firmalara kapasite raporu düzenlenmez
25
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Ön Kapasite Raporu
 Yeni kurulmakta olan büyük ölçekli stratejik ve teknolojik
yatırımlara talep halinde düzenlenir
 Geçerlilik süreleri bir yıldır
 İthal yolu ile temin edilecek makineler için gayri kabili
rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin
 Yurt içinden temin edilmiş makinelerin işyerinde mevcut
ve montajına başlanmış olması
26
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
İptal İşlemleri-1
 İşyerinin devir edilmesi kısmen veya tamamen kiraya
verilmesi
 Sanayicilik ve üreticilik vasfını kaybetmesi
 İşyerinin devamlı kapalı olduğunun odaca tespit edilmesi
 Kuruluşun feshi veya iflas etmesi
 Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı
 Herhangi bir nedenle firma kaydının odaca silinmesi
 Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi
 İşyerini başka bir odanın çalışma alanına nakletmesi
27
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
İptal İşlemleri-2
Sanayi Müdürlüğü
 Tabii afetler nedeniyle çalışmaz durumda olması
 İşyerinin başka bir adrese taşınması
 Merkezini başka yere taşıması
 Mevcut işyeri adresinde yeni şube açması
 Şube kaydını sildirerek aynı adrese merkezini taşıması
 Ticaret sicilinde tescil edilmiş olması halinde mevcut
kapasite raporu iptal edilir
 Şube veya merkez adına kapasite raporu tekrar düzenlenir
28
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Birlikçe İptal Edilecek Kapasite Raporları
 Çalışma alanları ayrı birden fazla Odaya kayıtlı ve tesisin
bulunduğu yerdeki oda tarafından kapasite raporu tanzim
edildiğinde diğer odanın düzenlediği kapasite raporu
 Makinelerinin tamamını veya bir kısmını kiraya veren firma
 Yetkili mercilerin göstereceği lüzum üzerine veya
mahallinde yapılacak tetkik sonucu ya da belirlenen teknik
gerekçeler nedeniyle
29
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Değişiklik İşlemleri
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
 Kapasite raporunda yer alan firma bilgilerinde meydana
gelen değişiklikler
 Kapasite hesaplarını etkileyen makine ve teçhizat ilavesi
ve/veya azaltılması,
 Üretim değişikliği, yeni üretim ilavesi veya çıkartılması
 Eksper değişikliği, değişiklik işlemi yapılmaz ve kapasite
raporu yenilenir
30
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Kriterlerinin Hazırlanması
 Odalar veya Birlik tarafından hazırlanan taslak kriterler
hakkında, odaların ve ilgili sektör meclislerinin görüşü
alınmak suretiyle Birlik Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir
 Kriter değişikliklerinde de aynı yöntem uygulanır.
 Her kritere versiyon numarası verilerek Birliğin web
sayfasında yayımlanır
31
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-1
Firma Unvanı
Ticaret sicilinde tescil ve ilan edilen unvandır
Vergi dairesi ve
Vergi dairesinin adı ve vergi numarasıdır
numarası
İşyeri
SGK
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen numaradır
numarası
Rapor Tarihi
Kapasite raporunun tanzim tarihidir oda tarafından verilir
Rapor No
Odanın kapasite raporlarına verdiği sıra numarasıdır
Sanayi Sicil No
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilir
Oda Sicil No
Odaların üyelerine verdikleri numaradır
Ticaret Sicil No
Ticaret Sicil Memurluklarınca verilen numaradır
Mersis No
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarasıdır
NACE
Kodu
Faaliyet
Üye veri tabanında yer alan Nace 6’lı kod numarasıdır.
32
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-2
Üretimin
yer
yapıldığı Firmanın üretim yaptığı
yerin açık adresi ile ulusal adres
sisteminden adres numarası yazılır
Merkez Adresi
Telefon
ve
numaraları
Firmanın tescilli merkez adresi ile ulusal adres sisteminden adres
numarası yazılır
faks Alan koduyla birlikte işyeri telefon ve faks numaraları yazılır
Web adresi ve e- Elektronik posta ve İnternet adresi yazılır
posta
Üretim Konusu
Üretime
Tarihi
İşyeri
Tablosu
Firmanın ürettiği başlıca mamullerin genel adı yazılır. (Tablo II’deki
üretimleri kapsayan mamullerin genel adı)
Başlama İşyerinin üretime başladığı tarihtir
Firmanın beyanına göre yazılır
Durumu İşyerinin
mal sahibi veya kiracı olduğu, arazi sahası,
saha, bina inşaat tipi
kapalı
33
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-3
Makine
Teçhizat
Değeri
Tescilli
sermaye
Personel
Durumu
ve Makine ve teçhizat değerleri bilançosundan tespit edilir
Kiralık olan makine ve teçhizat değerleri yazılmaz
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir şubelere/fabrikalara sermaye
ayrılmamışsa merkezin sermeyesi yazılır Kooperatiflerde sermaye
yazılmaz
Sosyal Güvenlik Kurumuna verdiği prim bordrolarında (bildirgelerde) yer
alan personelin ekspertiz tarihindeki sayısı
Mevsimlik çalışan işyerlerinde çalışma sezonundaki ortalama işçi sayısı
Yabancı
Ülkesi ve sermaye oranı
Sermaye
Gayri
Maddi Patent, Know How, Lisans ve ülkesi
Hak
Kalite belge ve Mevcut olanlar işaretlenir
Sertifikaları
Makine
Teçhizat
ve Makine ve teçhizatın ismi, teknik özellikleri, puanlar, motor gücü kilowat
cinsinden
Üretimde kullanılan makineler kodlanır
34
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-4
Yıllık
Üretim Ürünün teknik ismi özelliği miktarı ve birimleri hesaplamalar göz önünde
Kapasitesi
tutularak ayrı ayrı yazılır
Prodcom kodlama sistemine göre tamamı kodlanır
Kapasite
Hesabı
Tablosu
Kapasite hesabı yapılırken ürünlerin neler olduğu kullanıldığı yerler üretim
şekli, üretimin akış şeması göz önüne özetlenir
Kapasite hesapları başlıklar altında kapasite tespit yöntemleri ve üretim
aşamaları dikkate alınarak tek tek hesaplanır
Raporun hangi maksatla düzenlendiği ilk kapasite veya yenileme
durumlarında otomasyon programında seçilir
Yıllık Tüketim
Kapasitesi
Kapasite hesap tablosunda hesaplanmış tüketim maddeleri ile ambalaj ve
diğer sarf malzeme ve maddelerinin cinsleri birimleri ve miktarları ayrı ayrı
yazılır
Teknik isimlerinin Türkçe olarak yazılması marka ticari ve özel isimlerden
kaçınmalı
Tüketimde kullanılan ham maddeler kodlanır
35
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Üretim Konusu-1
ÜRETİM KONUSU HATALI YAZIMLAR
 İmalatı, satışı, depolanması, ihracatı, ithalatı, ana sözleşme
 Hazır beton tesisi, kum çakıl yıkama tesisi, fındık kırma tesisi,
 Boyama işleri, ayıklama işleri, ayçekirdeği kavrulması
 Sac üzerine kaplama, kesim işleri, mermer ebatlama, mermer
işleme, plastik enjeksiyon işleri, muhtelif makine, matbaa
hizmetleri
 Kırmızı biber imalatı, pirinç öğütülmesi, bakliyat paketleme
fırıncılık
36
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Üretim Konusu-2
DOĞRUSU NE OLMALI !!!
 Hazır beton, yıkanmış elenmiş kum çakıl, iç fındık
 Boyanmış sac, ayıklanmış kekik, kavrulmuş ayçekirdeği,
ebatlanmış mermer veya mermer levha, mermer basamak,
 Plastik masa, sandalye, kova, enjeksiyon makinesi, torna,
CNC tezgahı, kitap, dergi,
 Pul biber, Öğütülmüş pirinç unu, Paketlenmiş bakliyat,
Ekmek, unlu mamuller, hazır yemek
37
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Otomasyonda Kapasite Raporu Nasıl Uygulanır
 Onaylanmış nüsha kapasite raporunu düzenleyen oda tarafından PDF
formatında kağıda basıldıktan sonra, oda onay hanesi ile tüm sayfalar
ıslak mühürle damgalanır, eksper ve raportör ile oda yetkilisi/yetkilileri
tarafından imzalanarak odada saklanır
 Firmalara “Aslı Gibidir” kaşeli onaylanmış suret verilir, Suret verilirken tüm
sayfalar mühürlenir, tarih ve isim kaşesi basılır
 Değişiklik nüshasında ise firmalara “Aslı Gibidir” kaşeli onaylanmış suret
verilir
 Suret verilirken tüm sayfalar ıslak mühürle damgalanır, tarih ve isim
kaşesi basılır, Oda yetkilisi tarafından imzalanarak firmaya verilir
38
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kapasite Raporu Formunda Neler Değişti
 Arazi ve bina ile diğer sabit kıymetler kalktı
 Personel durumu arka planda kadın-erkek yazılacak
 İhracat durumu kalktı, Kalite kontrol ve belgeler yeniden düzenlendi,
 8 saat 300 gün ibaresi ön sayfadan kalktı, kapasite hesabına konulacak
 MERSİS No ilave edildi
 Eksperlere numara verilecek
 Amortisman sütunları ile defter kayıtları kalktı,
 Makine kodları prodcom olacak
 Kiralanan firma bilgileri alınacak
39
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Kalite Belgeleri
• ISO 9000 (Kalite Yönetim Sistemi )
• ISO 14000 (Çevre Yönetim Sistemi )
• ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi)
• OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Yönetim Sistemi )
• TURKAK 17025
• Helal Gıda Sertifikası
40
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Otomasyonda Kapasite Raporu Nasıl Kodlanır
PRODTR’DEKİ KODLAR
El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb.
imalatı
El aletleri, tarımda, bahçecilikte ve ormancılıkta
kullanılanlar
Beller ve kürekler
kg
NACE
25.73
CPA
25.73.10
PRODCOM
25.73.10.10
PRODTR
25.73.10.10.00 Beller ve kürekler
kg
25.73.10.20.00 Yabalar, tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kg
kullanılanlar
25.73.10.30.00 Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar
25.73.10.40.00 Baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletler
kg
kg
25.73.10.50.00 Budama makasları ve benzeri tek elle kullanılan kg
budayıcılar ve makaslar
25.73.10.60.00 Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları
kg
25.73.10.70.00 Diğer el aletleri
kg
41
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Sanayi Müdürlüğü
Otomasyonda kapasite raporu nasıl kodlanır
SÖZLÜK’TEKİ KARŞILIKLARI
25.73.10.10.00
25.73.10.10.00
25.73.10.10.00
25.73.10.20.00
25.73.10.20.00
25.73.10.30.00
25.73.10.30.00
25.73.10.30.00
25.73.10.30.00
25.73.10.40.00
Beller ve kürekler
Beller
Kürekler
Yabalar
Yabalar, tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kullanılanlar
Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar
Tırmıklar
Külünkler, çapalar ve kazayağı
Kazmalar
Baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletler (buz baltaları hariç)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
25.73.10.40.00
25.73.10.40.00
25.73.10.50.00
25.73.10.50.00
25.73.10.50.00
Bağcı bıçakları vb. kesici/yontucu el aletleri
Baltalar
Diğer budama makasları
Bağ ve bahçıvan makasları
Budama makasları ve benzeri tek elle kullanılan budayıcılar ve makaslar (kümes
hayvanları makasları dahil) (parmak halkaları olan, budama makası uçlu budama tipi
makaslar, budama bıçakları hariç)
kg
kg
kg
kg
kg
25.73.10.60.00
Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve benzeri iki elle kullanılan kg
makaslar
Çit makasları, iki elle kullanılan makaslar
kg
25.73.10.60.00
42
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
KAPASİTE RAPORU
Geçerlilik Süresi Sonu
Rapor Tarihi :
Rapor No
:
Sanayi Sicil No
Oda Sicil No
Firma Ünvanı
Tescilli Markaları
Vergi Dairesi/No
İşyeri SGK No
:
:
Ticaret Sicil No
:
MERSİS No
:
Faaliyet Kodu
(NACE)
:
Adres :
Üretimin Yapıldığı
Yer
Merkez
(Üretimin
yapıldığı yer
farklı ise )
İlçe:
İl:
Tel : (_ _ _ ) _ _ _ _ _ _ _ _
e-posta :
Faks :
Web :
Adres
e-posta
İlçe:
İl:
Tel : (_ _ _ ) _ _ _
__
_____
Faks :
Üretim Konuları :
ÜretimTesisininDurumu
Kiracı/Mal sahibi
Arazi (m2)
Toplam Kapalı Saha (m2)
Sermaye Kıymetler Durumu (TL)
Makine ve Teçhizat
Değeri
Tescilli Sermayesi
Üretime Başlama Tarihi
Ülkesi
Yabancı Sermaye
Oranı (%) Patent
Know How
Personel Durumu
Kadın
Erkek
Mühendis
Usta
İşçi
İdari Pers.
Toplam
Gayri Maddi Hak
Lisans
Ülkesi
Sertifikalar (*)
Yukarıda Unvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere
göre
teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu …
/……/….. günü tarafımızdan düzenlenmiştir.
RAPORTÖR
1.EKSPER
2.EKSPER
Adı:
Soyadı:
Adı:
Soyadı:
44
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
- Ticaret Sicil No: / Vergi No:
TABLO : I MAKİNE VE TEÇHİZAT (FİRMAYA AİT)
ADRES :
Makine Kodu
Adet Cinsi ve Teknik Özellikleri
Puan
Yerli/İthal
Gücü (KW)
1 KW= 1,34 BG
Kiralık ise : Makine ve teçhizat kiralık olduğunda kiraya veren firmanın bilgileri kapasite
raporunda görülecek.
Kiraya Veren Firma Unvanı
:
Vergi/TC Kimlik No
:
Odası
:
Ticaret Sicil no
:
Kira başlangıç tarihi
:
Kira bitiş tarihi
:
TOBB tarafından tarih ve no ile onaylanmıştır. En son tarihine kadar geçerlidir.
Sayfa 2/6
46
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
TEŞEKKÜRLER

similar documents