Next struktura

Report
Visual basic - Kontrola toka
programa
Iterativne strukture u VB-u.
For ... Next
struktura

Programski jezik VB ima nekoliko iterativnih struktura
(struktura ponavljanja). Najvažnije su:


Bilo koji problem višestrukog ponavljanja može
da se riješi preko ovih struktura.
Koju ćemo od njih izabrati zavisit će prvenstveno
od toga da li se neka struktura ponavlja tačno
određeni broj puta ili promjenjivi broj puta
For ... Next struktura

Koristi se u skoro svim programskim jezicima a njen
strukturni dijagram je:





Vrijednost promjenjive kojom počinje izvršavanje sekvence
je početak.
Iteracija traje sve dok promjenjiva ne dosegne vrijednost
kraj.
Memorijska promjenjiva uvećava se za jedan
(promjenjiva=promjenjiva+1) u svakom sljedećem
ponovnom izvršavanju sekvence ukoliko nije odabrana
opcija Step korak.
Promjenjiva je u stvari brojač čija vrijednost će da zavisi od
veličine koraka.
Ukoliko je vrijednost koraka 1, onda ga nije potrebno pisati
u For ... Next strukturi.

Međutim ako želimo da korak bude različit od jedan, onda
se on mora navesti. Korak ponavljanja može biti cijeli,
realan ali i negativan broj.

Npr.
Primjer 1.

U sljedećem primjeru bit će opisano kako funkcioniše
jedna For petlja koja ponavlja dvije naredbe u četiri
ciklusa.
Primjer 2.

Unutar jedne For petlje može postojati jedna ali i više If ...
Then struktura grananja. U sljedećem primjeru opidsano je
kako funkcioniše jedna For petlja koja ima 4 ciklusa.
Ponavljaju se dvije naredbe i jedno If ..Then grananje.
Primjer 3.
Grananje unutar For petlje




Unutar jedne For petlje može postojati jedna (više)
Select Case struktura grananja.
U jednoj For petlji može se kombinovati više grananja
od kojih su neka If then a neka Select Case.
Bez obzira kako se kombinuju ova grananja - uvijek se
izvršavaju jedna po jedna kodna linija.
U prethodnom primjeru je objašnjeno kako funkcioniše
jedna For petlja koja ima četiri ciklusa ponavljanja jedne
naredbe i jednog Case grananja.
For petlja u For petlji

Ovo se uglavnom koristi kod ppunjavanja
dvodimenzionalnih matrica.
 Ukupan broj ciklusa se određuje kao umnožak broja
ciklusa vanjske i broja ciklusa unutrašnje petlje.
 U narednom primjeru pokazat ćemo kako funkcioniše
program u kome vanjska For petlja koja ima dva ciklusa
(određuje redni broj redka tabele), a unutrašnja petlja
ima četiri ciklusa (određuje redni broj kolone tabela).
 U ovom programu imamo ukupno osam ciklusa pri
kojima se podaci upisuju u MSFlexGrid
dvodimenzionalnu tabelu.
Primjer 4
Višetruko
ugnježđavanje
For petlji



Unutar jedne For petlje može
postojati i više For petlji, ali se
najčešće koriste samo njena tri
nivoa.
U ovom primjeru vidimo da
imamo 16 ciklusa u kojima se
upisuju podaci u
trodimenzionalnu tabelu.
Dubina-Redovi-Kolone

Dovršiti analizu rada programa iz
prethodnog primjera

similar documents