254KB - merisgud

Report
KAZA/OLAY/MESLEK
HASTALIĞI
KAYIT ANALİZİ
KAZA/OLAY/MESLEK HASTALIĞI
KAYITLARININ TUTULMA AMACI
 Kılpayı olaylardan en ciddisine kadar kaza




kaynaklarının ve kaza oluş nedenlerinin belirlenmesi,
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygunluğu
sağlamak,
İstatistiksel sayısal verilerin derlenebilmesini
sağlamak,
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların
etkinliğini değerlendirebilmek,
Olası meslek hastalığı durumunda ölçme ve izleme
yapabilmektir.
KAYITLARININ İNCELENMESİ
İşyerinde bir iş kazası veya meslek hastalığı
oluşması durumunda olayın incelemesi
yapılmalı ve detaylı kayıt tutulmalıdır, böylece
kazaya veya etkilenmeye neden olan tehlikeli
durum, kaza kaynağı belirlenebilir.
İşyerinde meydana gelen tüm kazaya ramak
kalmalar ile tehlikeli durum bildirimleri
mutlaka incelenmelidir.
KAYITLARININ İÇERİĞİ




Hangi bölümde
Kaza tipi (çarpma, düşme vb.)
Yaralanma çeşidi (kesilme, yarılma, kırık vb.)
Vücudun hangi kısmı (baş parmak, el, ayak
vb.)
 Kaza kaynağı; ne çarpmış veya hastalığa
neden olmuş. (Vinç, zemin, makina,
kimyasallar vb.)
 Neden olmuş; (bakım-onarım eksikliği, kişisel
koruyucuyu kullanmama vb.)
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK KAYITLAR
A. İŞ KAZASI
İŞ K A Z A S I F O R M U
D o sya N o :
İşye ri S icil n o :
İşye ri ko d u :
İşye ri a d re si:
Ç a lışa n a d ve so ya d ı:
Ç a lışa n ın sig o rta sicil n o :
Ç a lışa n ın d o ğ u m ta rih i ve ye ri:
Ç a lışa n ın cin siye ti:
Ç a lışa n ın ya p tığ ı iş ve ça lıştığ ı b ö lü m :
Ç a lışa n ın b u işye rin d e ça lışm a sü re si:
İşye rin d e ça lışm a sa a tle ri ve va rd iya sa yısı:
İş ka za sın ın o lu şm a ta rih i ve sa a ti:
İş ka za sın ın o lu şm a n e d e n i ve şe kli:
K a za la n m a so n u cu n d a o lu şa n ta h rib a t:
İş g ö re m e zlik d u ru m u ve sü re si:
S a ğ lık te sisle rin d e ya tm a sü re si:
S o n u ç :
T arih :
İş G ü ven liğ i U zm an ı:
İM Z A :
İşyeri h ekim i:
İM Z A :
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK KAYITLAR
B. MESLEK HASTALIĞI FORMU
M E S L E K H A S T A L IĞ I F O R M U
D o s y a N o :
İş y e ri s ic il n o :
İş k o lu k o d u :
İş y e ri a d re s i:
Ç a lış a n ın a d v e s o y a d ı:
Ç a lış a n ın s ig o rta s ic il n o :
Ç a lış a n ın d o ğ u m ta rih i v e y e ri:
Ç a lış a n ın c in s iy e ti:
Ç a lış a n ın y a p tığ ı iş v e ç a lış tığ ı b ö lü m :
B u iş y e rin d e ç a lış m a s ü re s i:
M e s le k h a s ta lığ ı ta n ıs ı:
T a n ı k o n u lm a ta rih i:
M e s le k h a s ta lığ ın ın o lu ş m a n e d e n i:
İş g ö re m e z lik d u ru m u v e s ü re s i:
S a ğ lık te s is le rin d e y a tm a s ü re s i:
S o n u ç : T a rih
:
İş ye ri H e k im i :
İm z a :
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK KAYITLAR
C. SAĞLIK RAPORU
İŞ E G İR İŞ / P E R İY O D İK M U A Y E N E F O R M U
İŞ Y E R İN İN
S ic il N o :
U n v a n ı:
A d re s i:
T e l v e fa k s :
İŞ Ç İN İN :
A d ı v e s o y a d ı:
C in s iy e ti:
E ğ itim d u ru m u :
M e d e n i d u ru m u :
E v a d re s i:
T e l:
M e s le ğ i:
Y a p tığ ı iş :
Ç a lış tığ ı b ö lü m :
D a h a ö n c e ç a lış tığ ı y e rle r:
Ç o c u k s a y ıs ı: İş k o lu :
Y a p tığ ı iş :
G iriş ç ık ış ta rih i:
1.
2.
3.
Ö z g e ç m iş i:
K a n g ru b u :
K o n je n ita l/k ro n ik h a s ta lık :
B a ğ ış ık la m a :
-T e ta n o z :
-H e p a tit:
-D iğ e r: S o y g e ç m iş i:
Anne
Baba
K a rd e ş
T IB B İ A N A M N E Z
1 -S o n b ir y ıl iç in d e a ş a ğ ıd a k i y a k ın m a la rd a n h e rh a n g i b irin i g e ç ird in iz m i?
H a y ır Evet
-B a lg a m lı ö k s ü rü k
-N e fe s d a rlığ ı
-G ö ğ ü s a ğ rıs ı
-Ç a rp ın tı
-S ırt a ğ rıs ı
-İs h a l v e y a k a b ız lık
-E k le m le rd e a ğ rı
2 -S o n b ir y ıl iç in d e a ş a ğ ıd a k i h a s ta lık la rd a n h e rh a n g i b irin i g e ç ird in iz m i?
H a y ır Evet
-K a lp h a s ta lığ ı
-Ş e k e r h a s ta lığ ı
-B ö b re k ra h a ts ız lığ ı
-S a rılık
-M id e v e y a o n ik i p a rm a k
-İş itm e k a y b ı
-G ö rm e b o z u k lu ğ u
-S in ir s is te m i h a s ta lığ ı
-D e ri h a s ta lığ ı
-B e s in z e h irle n m e s i
Ç ocuk
T a rih
T a rih
SAĞLIK RAPORU 2. SAYFA
3 - S o n b ir y ıl iç in d e h a s ta n e d e y a ttın ız m ı?
H a y ır
E v e t is e ta n ı--------4 - S o n b ir y ıl iç in d e ö n e m li b ir a m e liy a t g e ç ird in iz m i?
H a y ır
E v e t is e n e d ir--------5 - S o n b ir y ıl iç in d e iş k a z a s ı g e ç ird in iz m i?
H a y ır
E v e t is e n e d ir--------6 - S o n b ir y ıl iç in d e M e s le k H a s ta lık la rı H a s ta n e s i'n e g ittin iz m i?
H a y ır
E v e t is e ta n ı--------7 . S o n b ir iç in d e M a lu liy e t a ld ın ız m ı?
H a y ır
E v e t is e n e d ir v e o ra n ı--------8 . Ş u a n d a h e rh a n g i b ir te d a v i g ö rü y o r m u s u n u z ?
H a y ır
E v e t is e n e d ir--------9 . S ig a ra iç iy o r m u s u n u z ?
H a y ır b ıra k m ış
------a y /y ıl ö n c e
--------a y /y ıl iç m iş ----------a d e t/g ü n iç m iş
Evet
------y ıld ır
--------a d e t/g ü n 1 0 .A lk o l a lıy o r m u s u n u z ?
H a y ır b ıra k m ış
------y ıl ö n c e
--------y ıl iç m iş ----------s ık lık la iç m iş
Evet
------y ıld ır
--------s ık lık la F İZ İK M U A Y E N E S O N U Ç L A R I:
a ) D u y u o rg a n la rı
-G ö z
-K u la k -B u ru n -B o ğ a z
-D e ri
b )K a rd iy o v a s k ü le r s is te m m u a y e n e s i
c )S o lu n u m s is te m i m u a y e n e s i
d )S in d irim s is te m i m u a y e n e s i
e )Ü ro g e n ita l s is te m m u a y e n e s i
f)K a s -is k e le t s is te m i m u a y e n e s i
g )N ö ro lo jik m u a y e n e
h )P s ik iy a trik m u a y e n e
i)D iğ e r
-T A : / m m H g
-N b : /d k .
-B o y : K ilo : B M I:
L A B O R A T U V A R B U L G U L A R I:
a )B iy o lo jik a n a liz le r
-K a n
-İd ra r
b )R a d y o lo jik a n a liz le r c )F iz y o lo jik a n a liz le r
-O d y o m e tri
-S F T
d )P s ik o lo jik te s tle r
e )D iğ e r
K A N A A T V E S O N U Ç :
1 ........................iş in d e / iş y e rin d e b e d e n e n ç a lış m a y a e lv e riş lid ir.
2 .R a p o rd a iş a re t e d ile n a rız a la r te d a v i e d ilm e k k o ş u lu y la e lv e riş lid ir.
İm z a T a rih 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK KAYITLAR
D. İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU
İŞ Y E R İ S A Ğ L IK B İR İM İ Y IL L IK Ç A L IŞ M A R A P O R U
İş y e rin in ü n v a n ı:
B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü S ic il N o :
İş k o lu :
A d re s i:
T e l v e F a x :
E p o s ta :
Ç a lış a n s a y ıs ı: E rk e k : K a d ın : S ta jy e r:
Y a p ıla n ç a lış m a la r:
a ) R is k a n a liz i
b ) O rta m ö lç ü m le ri
c ) İş e g iriş m u a y e n e le ri
d ) P e riy o d ik k o n tro lle r
e ) B iy o lo jik a n a liz le r
f) F iz y o lo jik te s tle r
g ) E ğ itim ç a lış m a la rı
h ) İlk y a rd ım v e a c il te d a v i
i) D iğ e r ç a lış m a la r T a rih
:
İş y e ri H e k im i :
İm z a :
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK KAYITLAR
E. İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU
İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU
Toksikolojik Biyokimyasal Fizyolojik
Fizik
Meslek Hast İş kazası
Test
Analiz
Muayene Muayene Analiz
İşe giriş
Periyodik
Poliklinik
Diğer
TOPLAM
Tarih
İşyeri Hekimi
İmza
TOPLAM
KAZA/OLAY/MESLEK HASTALIĞI ARAŞTIRMA VE
İSTATİSTİKSEL KAYIT OLUŞTURULMASI
Bir işyerindeki meydana gelen iş kazaları, meslek
hastalıkları ve olayların analizleri ve oluş şekilleri,
kuralları hakkında en önemli ilgiler tutulan
Kaza/Olay/Meslek hastalığı formlarından toplanabilir.
Denetlemelerdeki kaza raporları ve kayıtları (ÇeklistKazaya ramak kalma formu – Tehlikeli durum bildirim
formu- Tehlikeden dolayı işi red etme formu) etkili İş
Sağlığı ve Güvenliği programlarının düzenlenmesi
amacıyla gerekli bilgileri elde etmek için önemlidir.
KAZA RAPORLAMASI İLE NELER
YAPILABİLİR?




Her kaza/Olay/Meslek Hastalığı raporu
yeniden incelenebilir, denetlemelerde
belirlenememiş tehlikelerin altı çizilebilir.
Olgu hızı hesaplanabilir.
İş Kazası sıklık ve ağırlık hızı
hesaplanabilir.
Mal hasar frekansı ve fiyat şiddet frekansı
hesaplanabilir.
Olgu Hızı
İşyerinde meydana gelen tüm kazaya ramak
kalmalar, tehlikeli durum bildirimleri ve sağlıkla
ilgili bildirimler göz önüne alınarak, belirlenmiş bir
zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) işletmede
oluşabilecek olası kaza veya meslek hastalığı hızı
yani olgu hızı hesaplanır.
Başka bir deyişle işletme içerisinde ne sıklıkta bir
olay meydana geldiği sorusunun yanıtıdır. Bu
oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem
mevcuttur.
Olgu Hızı
I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç olgu olduğunu
gösterir.
Olgu Sayısı
* 1.000.000
Olgu Hızı
=
Toplam Çalışma Saati
II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç olgu olduğunu gösterir.
Olgu Sayısı
* 225.000
Olgu Hızı
=
Toplam Çalışma Saati
Olgu sayısı; tüm kazaya ramak kalmalar, tehlikeli durum bildirimleri ve bir gün iş
göremezlik alınan iş kazaları ve meslek nedeniyle hastalanmaların sayısının toplamıdır.
Formüldeki değişkenler;
Olgu Sayısı = Tehlikeli durum, kazaya ramak kalma, 1 gün raporlu iş kazaları, hasarlı
kazaların tüm toplam sayısı
Toplam çalışma saati = Her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm
sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati bulunur.
1,000,000=
Çalışılan bir milyon iş saatinde iş kazası sayısını bulmak için kullanılır.
225,000=
II. yöntemde, tam gün çalışan 100 sigortalının haftada 45 saat, yılda 50
hafta çalıştığı kabul edilerek yapılan hesap sonucu bulunan bir değerdir.
İş Kazası Sıklık Hızı
Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay,
yıl gibi) oluşan ve bir günden fazla iş
göremezliğe neden olan kazaların sayısını
belirtmek için kullanılır.
Başka bir anlatımla, oran “kazaların ne kadar
sık” olduğu sorusunu yanıtlar.
Bu oranı
hesaplamak için kullanılan iki yöntem
mevcuttur.
İş Kazası Sıklık Hızı
I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık
kaç kaza olduğunu gösterir.
Kaza Sayısı
* 1.000.000
İş Kazası Sıklık Hızı =
Toplam Çalışma Saati
II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza
olduğunu gösterir.
Kaza Sayısı
* 225.000
İş Kazası Sıklık Hızı =
Toplam Çalışma Saati
İş Kazası Ağırlık Hızı
Bu oran, iş kazaları yüzünden ne kadar iş günü kaybedildiğini gösterir. İş kazası aynı
KSH’nında kullanılan tanımdır. KAH’nının açık formülü şöyledir:
I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş gününün iş kazası
nedeniyle kaybedildiğini gösterir.
Toplam Gün Kaybı *1000000
İş Kazası Ağırlık Hızı
=
Toplam Çalışma Saati
II.YÖNTEM: Çalışılan her 100 satte kaç saatin kaybedildiğini gösterir.
[(Toplam Gün Kaybı )*8]*100
İş Kazası Ağırlık Hızı
=
(Toplam Çalışma Saati)
Formüldeki değişkenler;
Toplam Gün Kaybı = İş kazası, meslek hastalığı sonucu toplam gün kaybı
= (Geçici iş göremezlik süreleri)+ (sürekli işgöremezlik dereceleri
toplamı *75) + (ölüm vak'a sayısı *7500)
1,000,000= Çalışılan 1,000,000 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak
için kullanılır.
100= II yöntemde, çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak
için kullanılır.
Mal Hasar Frekansı
Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl
gibi) oluşan ve kabul edilmiş bir değeri aşan büyük
ekipman veya mal hasarına neden olan kazaların
sayısını belirtmek için kullanılır.
Başka bir anlatımla, bu oran “mal hasarlı kazaların
ne kadar sık” olduğu sorusunu yanıtlar. Bu oranı
hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.
Mal Hasar Frekansı
I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine
karşılık kaç mal hasarlı kaza olduğunu gösterir.
Hasar Olayı Adedi * 1.000.000
Mal Hasar Frekansı =
Üretim Toplam Saat
II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişinin çalışması
esnasında kaç mal hasarlı kaza olduğunu gösterir.
Hasar Olayı Adedi * 225.000
Mal Hasar Frekansı =
Üretim Toplam Saat
Formüldeki değişkenler;
Üretim Toplam Saat = Ofis gurubu hariç, üretimde tüm
çalışan işçilerin işe verdiği toplam saat.
Mal Hasar Fiyatı Şiddet Frekansı
Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay,
yıl gibi) oluşan ve kabul edilmiş bir değeri
aşan büyük ekipman veya mal hasarına
neden olan kazalardaki hasar maliyetini
belirlemek için kullanılır.
Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki
yöntem mevcuttur.
Mal Hasar Fiatı Şiddet Frekansı
I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık
meydana gelen mal hasarlı kazaların maliyetini gösterir. Formülü
aşağıdaki gibidir.;
Hasar Olaylarının Toplam Fiatı * 1.000.000
Mal Hasar Fiyat Frekansı =
Üretim Toplam Saat
II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişinin çalışması esnasında
meydana gelen mal hasarlı kazaların maliyetini gösterir. Formülü
aşağıdaki gibidir.;
Hasar Olaylarının Toplam Fiatı * 225.000
Mal Hasar Fiyat Frekansı =
Üretim Toplam Saat
KAZA/OLAY/MESLEK HASTALIĞI ARAŞTIRMA RAPORU
KAZA/OLAY/MESLEK HASTALIĞI ARAŞTIRMA RAPORU
Kazanın/Olayın/Meslek Hastalığının Meydana Geldiği Bölüm:. Departmanı:
Olayın Meydane Geldiği Yer:
Yaralanma/ Meslek Hastalığı Maddi Hasar Çevre Hasarı Felakete Yol Açabilecek Olay
Kaza/Olay Tipi:
Kazaya Ramak Kalma
Tehlikeli Dururm Tehlikeden Dolayı İşi red Etme
Raporu hazırlayan Analist: Rapor Hazırlanma Tarihi:...../......../............ Rapor Saati:
Kaza/Olay/Meslek Hastalığı Bilgisi:
Olay Tarihi (gg/aa/yy):
Olay Saati:
Görgü Şahidleri:
Birim Amiri:
Kaza/Meslek Hastalığı Personel Bilgi:
Adı:
Soyadı:
Ev Adresi:
Görevi:
İşe Giriş Tarihi:
İşe Dönüş Tarihi (gg/aa/yy):
Yaralanma /
Hastalık :
Kaza/olayın Meydana Meslek Hastalığı Tanısı Konan İşçinin Geldiği Bölümde Çaıştığı Süre:
Çalışılan Süre:
Etkilenen vücut bölgesi:
Ev Tel No:
İlk Müdahaleyi yapan:
Tedavi Süresi:
Yapılan Tedavi:
Kaybedilen iş günü/saati:
Cep Tel No:
Doğum Yeri ve Tarihi:
SSK Sicil No:
Tedavi Yeri:
Tedavi tarihi
(gg/aa/yy):
Meslek Hastalığı Tanısı: Yaralanma Ciddiyet: Çok Hafif Hafif Orta Ciddi Çok Ciddi
Hasar:
Ekipman Hasar Türü:
Etkilenen Malzeme:
Etkilenen teçhizat / bölge:
Tahmini Zarar:
Kaza/Olay Tanımı:
Meslek Hastalığı Tanımı:
Risk Tekrarlama Olasılığı:
Önemsiz Düşük Orta Çok Büyük
Neden Analizi
Kod
Tanım
Önerilen Eylemler:
Kod
Tanım
Kaza/Olay/Hastalık Kayıt İnceleme Takımı:
Takım Üyeleri:
İnceleme Tamamlanma Tarihi:
Öneriler:
KAZAYA RAMAK KALMA FORMU
KAZAYA RAMAK KALMA FORMU
FORMU DOLDURAN ADI SOYADI
:
BÖLÜMÜ
:
GÖREVİ
:
TARİH
:
SAAT :
Kazanın Son Anda Atlatıldığı Tehlikeyi Tanımlayınız:
Tehlikenin Tam Yerini Açıklayınız:
Tekrar Böyle Bir Durumla Karşılaşmamak İçin Ne Yapılabilir, Fikriniz:
Bildiriyi Alan Amirin görüşü:
Tarih :
Teknik Emniyet Müdürlüğü Olay Etüdü ve Görüşleri:
İmza:
TEHLİKEDEN DOLAYI İŞİ RED ETME FORMU
TEHLİKEDEN DOLAYI İŞİ RED ETME FORMU
FORMU DOLDURAN ADI SOYADI
:
BÖLÜMÜ
:
GÖREVİ
:
TARİH
:
SAAT :
Tehlikeli Durum Nedir, Açıklayınız?
Tehlikenin Tam Yerini Açıklayınız:
İşi Red Nedeni:
İşin Yapılması İçin Alınması Gereken Önlemler,Fikriniz?
1.
2.
3.
Bildiriyi Alan Birim Amiri Görüşü:
Tarih:
İMZA:
Tarih:
İMZA:
İş Güvenliği Uzmanı:
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Görüşü:
TEHLİKELİ DURUM BİLDİRİM FORMU
TEHLİKELİ DURUM BİLDİRİM FORMU
FORMU DOLDURAN ADI SOYADI
:
BÖLÜMÜ
:
GÖREVİ
:
TARİH
:
SAAT :
Tehlikeli Durum ile Nerede ve Nasıl Meydana Geldi Açıklayınız:
Tehlikenin Durumun Meydana Geldiği Tam Yeri Açıklayınız:
Tekrar Böyle Bir Durumla Karşılaşmamak İçin Ne Yapılabilir, Fikriniz:
Bildiriyi Alan Amirin görüşü:
Tarih :
Teknik Emniyet Müdürlüğü Olay Etüdü ve Görüşleri:
İmza:
SICAK ÇALIŞMA İZNİ
SICAK ÇALIŞMA İZNİ
İşin Yapıldığı Yer:
İzin No:
İş Güvenliği Uzmanı:
Tarih:
Bölüm Sorumlusu:
Saat:
İşi Yapan :
Müsaadenin Geçerlilik Süresi:
Gün:
Saat:
ÖNLEMLER:
1.
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
İş için gerekli kişisel koruyucular sağlandı mı?
(Baret,Eldiven,Çizme,Uygun Koruyucu Giysi,
Oksijen Maskesi,Gaz Maskesi, Uygun Filtre,
Seyyar fire-proof aydınlatma vb. )
2. Havalandırma sağlandı mı?
3.
Kapalı alana solunum aparatı ile girilip-girilemeyeceği
tespit edildi mi?
EVET
HAYIR
4.
Çalışma alanına her türlü tehlikeli maddenin girişi
engellendi mi?
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
7. Diğer çalışanlar konu ile bilgilendirildi mi?
EVET
HAYIR
8. Ateşli veya sıcak iş yapılacak boru hattı ve bölüm
tecrit edilip kıvılcım ve ateş emniyeti alındı mı?
EVET
HAYIR
9. Ortamda parlayıcı, patlayıcı, zararlı gaz olma ihtimali
Var mı?
EVET
HAYIR
10. Çalışan ve gözetimci gerekli eğitimlere sahip mi?
EVET
HAYIR
5. Elektrik tesisatı ve topraklama uygun mu?
6.
Yangın ile mücadele ekipmanları kontrol edildimi,
yeterli mi?
Kontroller tarafımızdan yapıldı. Yukarıda ki bütün işlemlerin yerine getirildiği görüldü. İŞE BAŞLANABİLİR.
İşletme Amiri:
Formen
:
İMZA:
İMZA:
Teknik Emniyet :
İMZA:
SICAK ÇALIŞMA İZNİ
SOĞUK ÇALIŞMA İZNİ
İşin Yapıldığı Yer:
İzin No:
İş Güvenliği Uzmanı:
Tarih:
Bölüm Sorumlusu:
Saat:
İşi Yapan :
Taşeron Çalışıyor ise:
Müsaadenin Geçerlilik Süresi:
Gün:
Saat:
ÖNLEMLER:
1.
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
İş için gerekli kişisel koruyucular sağlandı mı?
(Emniyet kemeri, baret, yüz siperli baret,
Uygun eldiven, maske, gözlük vb.)
2. Elektrik sigorta ve şalter kutusu kilitlenerek
uyarı yazısı asıldı mı?
3. Yüksekte çalışma yapılacaksa yakın mesafeden
geçen yüksek gerilim hattı mevcut mu?
3.
6.
Kazı yapılması gerekiyorsa;
-
Elektrik kabloları ve boru hatları dikkate alındı mı?
-
2m ve daha derin kazılarda iksa yapıldı mı?
-
Kazı veya yıkım alanı koruma altına alındı mı?
-
Gerekli uyarı işaretleri asılmış mı?
Asit, kostik veya buhar hattında çalışma yapılacaksa
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
boru hattı temiz ve körlenmiş mi?
7. Diğer çalışanlar konu ile bilgilendirildi mi?
Kontroller tarafımızdan yapıldı. Yukarıda ki bütün işlemlerin yerine getirildiği görüldü. İŞE BAŞLANABİLİR.
İşletme Amiri:
İMZA:
Teknik Emniyet :
Formen
İMZA:
İMZA:
:
KAPALI ALAN GİRİŞ İZNİ
KAPALI ALAN GİRİŞ İZNİ
İşin Yapıldığı Yer:
İzin No:
İş Güvenliği Uzmanı:
Tarih:
Bölüm Sorumlusu:
Saat:
İşi Yapan :
Taşeron Çalışıyor ise:
Müsaadenin Geçerlilik Süresi:
Gün:
Saat:
ÖNLEMLER:
1.Yangın ile mücadele ekipmanları kontrol edildimi,
yeterli mi?
EVET
HAYIR
2. Elektrik sigorta ve şalter kutusu kilitlenerek
EVET
HAYIR
3. İş için gerekli kişisel koruyucular sağlandı mı?
(Emniyet kemeri,elbise, baret, yüz siperli baret,
Uygun eldiven, maske, gözlük vb.)
EVET
HAYIR
İçine girilecek tank, mikser,silo, yeraltı tankı vb.
EVET
HAYIR
5. Havalandırma yapıldı mı?
EVET
HAYIR
6. Temiz hava maskesi gerekli mi, temin edildi mi?
EVET
HAYIR
7. Diğer çalışanlar konu ile bilgilendirildi mi?
EVET
HAYIR
8. Kullanılacak seyyar aydınlatma lambası mu?
EVET
HAYIR
9. Seyyar aspiratör gerekli mi, temin edildi mi?
EVET
HAYIR
uyarı yazısı asıldı mı?
4.
zararlı maddeden arındırılmış mı?
Kontroller tarafımızdan yapıldı. Yukarıda ki bütün işlemlerin yerine getirildiği görüldü. İŞE BAŞLANABİLİR.
İşletme Amiri:
İMZA:
Teknik Emniyet :
Formen
İMZA:
İMZA:
:
TEHLİKEDEN DOLAYI İŞİ RED ETME FORMU
TEHLİKEDEN DOLAYI İŞİ RED ETME FORMU
FORMU DOLDURAN ADI SOYADI
:
BÖLÜMÜ
:
GÖREVİ
:
TARİH
:
SAAT :
Tehlikeli Durum Nedir, Açıklayınız?
Tehlikenin Tam Yerini Açıklayınız:
İşi Red Nedeni:
İşin Yapılması İçin Alınması Gereken Önlemler,Fikriniz?
1.
2.
3.
4.
Bildiriyi Alan Birim Amiri Görüşü:
Tarih:
İMZA:
Tarih:
İMZA:
İş Güvenliği Uzmanı:
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Görüşü:

similar documents