Leonardo da Vinci Partnerships

Report
Doç.Dr. Bahar Sennaroğlu
Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Leonardo da Vinci (LdV) Ortaklık
Projeleri
 Büyük ölçekli yenilik transferi (transfer of innovation)
projeleri ile hareketlilik (mobility) projeleri arasındaki
boşluğu doldurmayı amaçlayan küçük ölçekli
projelerdir.
 hareketlilik projelerinde elde edilen başarılı sonuçların
doğurduğu işbirliğinin devamı veya
 yenilik transferi projelerinin ilk adımı olarak görmek
mümkündür.
 Ortaklık (partnerships) projeleri yenilik transferi
projesi hazırlamak için kullanılmamalıdır.
Leonardo da Vinci Programı
Ortaklık Projeleri
 Mesleki eğitim öğretim (vocational education and
training: VET) alanında faaliyet gösteren ve ortak ilgi
alanı olan kuruluşlar arasındaki ürün odaklı işbirliği
çalışmalarını desteklemektedir.
 Salt hareketlilik faaliyetlerinin ötesinde, mesleki
eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşlar arasında sürekli bir işbirliği zemini
oluşturmayı ve ürüne/çıktıya ulaşmayı
hedeflemektedir.
 Hareketlilik + Sürekli İşbirliği = Ürün
Ürün
 Yaygınlaştırılabilir ve uygulanabilir somut çıktı
 rapor
 konferans
 CD
 çıraklar tarafından üretilmiş somut bir ürün
 herhangi bir mesleki eğitim öğretim alanındaki eğitim
metodu vb.
Hareketlilik
 Proje ortaklarının düzenlediği bir etkinliğe katılmak üzere





yapılan bir yurtdışı seyahatidir.
Bir kişi tarafından yapılan bir seyahat, bir hareketlilik
sayılır.
Ortaklık süresince aynı kişi birden fazla hareketlilik
gerçekleştirebilir.
Ortakların bulunmadığı ülkelere hareketlilik yapılamaz.
Ülke içerisinde ortakların düzenlediği etkinliklere katılmak
için yapılan seyahatler hareketlilik sayısına dahil değildir.
Sessiz ortaklar hareketliliklere katılamaz.
Leonardo da Vinci Ortaklık Proje
Başvurusu
 Her ortak aynı projeyi son başvuru tarihine kadar (21
Şubat 2013) kendi ülkesindeki ulusal ajans görevi
yapan kuruma sunar.
 Başvuru Formu: e-form
 Başvuru Adresi:
2013 Leonardo da Vinci Ortaklık (PARTNERSHIPS) Proje Teklifi
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Mevlana Bulvarı No:181
06520 Balgat/ANKARA
Ortak Tipleri
 Koordinatör ortak (coordinator)
 projeyi hazırlamakta öncülük eder
 ortakların başvuru yapabilmeleri için başvuru formunun
son halini ortaklara gönderir
 projenin yürütülmesi sürecinde koordinasyonu sağlar
 Ortak (partner)
 Sessiz ortak (silent partner)
 ilgili ortağın proje aktivitelerine katkı sağlar (yerel
çalışmalar, ürün ve çıktıların yaygınlaştırılması
faaliyetleri, sektörel ve mesleki katkı vb.)
 proje teklifi sunmaz, hibesi yoktur
Ortaklık Yapısı
 Proje en az biri AB üyesi ülke olmak koşulu ile en az üç program
katılımcısı ülkeden ortak ile yürütülür.
 Mesleki eğitim ve öğretim sağlayan kurumlardan ve çalışma
dünyasından en az birer ortak (aktif) projede yer almak zorundadır.
 Çalışma dünyası (world of work)
 işletmeler
 işletmelerle ilişkili mesleki eğitim ve öğretim sunan kurumlar (özellikle





iş tabanlı eğitim ve çıraklık eğitimi sunan kurumlar-MEB’e bağlı
kurumlar hariç)
sektör temsilcileri
meslek kolları
meslek kuruluşları
çalışma hayatının temsilcileri (sanayi, ticaret odaları)
istihdam ve çalışma hayatı ile ilişkili olduğunu kanıtlayabilen diğer
kurumlar
Ulusal İdari Tedbirler
Bir teklifte, Türkiye’den en fazla 2 kurum/kuruluş
ortak olarak katılabilir.
2. Her kurum/kuruluş sadece bir LdV Ortaklık
başvurusunda bulunabilir.
3. Başvuru tarihinde, halihazırda bir Leonardo da Vinci
Ortaklık projesi yürütmekte olan kurum/kuruluşlar
(projesi resmen kapanmamış olanlar) 2013 Teklif
Çağrısı döneminde başvuru yapamaz.
 Madde 2 ve 3’teki tedbirler, üniversiteler ve diğer
yükseköğretim kurumları için her bir fakülte, enstitü
ve meslek yüksekokulu temel alınarak uygulanacaktır.
1.
Proje Süresi
 2 yıl
 1 Ağustos 2013 - 31 Temmuz 2015
Proje Konusu
 LdV program hedefleri ile ne şekilde örtüştüğü proje
teklifinde açıkça gösterilmelidir.
Proje Konu Örnekleri
 Mesleki eğitim ve öğretim üzerinde rehberlik ve danışmanlık








geliştirilmesi
Mesleki eğitim ve öğretimde esnek çalışma koşulları oluşturarak
çalışma hayatına uyum/geçiş için daha iyi imkânlar sunulması
Mesleki eğitim ve öğretim ile çalışma hayatı arasında yakın ilişkiler
oluşturulması ve ilişkilerin güçlendirilmesi
Yaygın ve örgün öğrenimin tanınırlığının artırılması
İş piyasasının, özellikle KOBİ’lerin, ihtiyaçlarına cevap verilmesi
Öğretmen ve eğitmenlerin yeterliliklerinin artırılması
Mesleki eğitim ve öğretimde kalite güvencesi uygulamalarının
desteklenmesi
Mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinde şeffaflık (ör. ECVET, EQF,
Europass,...) alanında işbirliğinin güçlendirilmesi
EQF ile bağlantılı olarak, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin gelişiminin
desteklenmesi
Proje Faaliyetleri
 Ortakların kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri yerel
faaliyetler
 öğrenme aktiviteleri,
 alan çalışması,
 araştırma vb.
 Yurtdışındaki ortakları ziyaret ederek gerçekleştirilen
hareketlilik faaliyetleri
 proje toplantıları,
 çalışma ziyaretleri,
 projeye yönelik çeşitli uygulamalar vb.
 Faaliyetler mesleki eğitim öğretim ile bağlantılı olmalıdır.
Faaliyet Örnekleri
 Personel ve öğrenci/stajyer değişimleri
 Ortaklaşa bir ürün (teknik malzeme, yapı, somut ürün




vb.)ortaya çıkarmak için yapılan faaliyetler
Belirli bir mesleki eğitim öğretim ya da ekonomik
sektörde işbirliği çalışmaları
Ortak eğitim içeriği ve metodları üzerinde Avrupa
boyutunda çalışmalar, tecrübe paylaşımı ve metodların
ortaklaşa geliştirilmesi
Öğretmen, eğitmen, stajyerler arasında aktif işbirliği
Teori ve pratiğin bütünleştirilmesi
Hibe Miktarları
 Her bir ortak tarafından gerçekleştirilecek olan
hareketlilik sayısı esas alınarak götürü (lump sum)
şekilde hesaplanır.
 Ortakların kendi ülkeleri içinde yapacakları yerel
faaliyetler, hareketlilikle ilgili harcamalar, ürün
maliyetleri vb. unsurları içermektedir.
 Sessiz ortaklar hibe desteği alamaz.
Türkiye için hibe miktarları
Asgari hareketlilik sayısı
4
8
12
24
Hibe miktarı, €
8.500
14.000
18.000
24.000
 Ortakların hareketlilik sayıları farklılık gösterebilir.
 Aynı hareketlilik sayısı için hibe miktarları ülkelere
göre farklıdır.
Proje Değerlendirme
 Uygunluk değerlendirmesi: Her ülke Ulusal Ajansı
 Ortaklık uygunluğu: AB Komisyonu
 İçerik değerlendirmesi: Koordinatör ülke Ulusal
Ajansı
 Mali katkının verilmesi (en az 3 ortak özelliğinin
devam etmesi durumunda)
Kaynakça
www.ua.gov.tr
PROGRAMLAR > Hayatboyu Öğrenme Programı >
Leonardo da Vinci Programı > Ortaklık Projeleri >
Başvuru Nasıl Yapılır?
([email protected])
http://ec.europa.eu/education/leonardo-davinci/partnerships_en.htm
http://www.adameurope.eu/adam/project/search.htm

similar documents