Tatbikat Rehber ve Genel Esaslar APK v3.0

Report
İSTAMP 2014
TATBİKAT REHBERİ
ve
GENEL ESASLAR
Genel Bilgiler
Adı
Tarihi
Yeri
Süresi
Oyunlama Süresi
İSTAMP 2014
10 – 14 Kasım 2014
İstanbul AFAD Hasdal Yerleşkesi
5 Gün
3 Gün
Amaç, Hedefler ve Kapsam
Amacı
İstanbul AFAD tarafından hazırlanan İSTAMP’ı denemek ve
plana işlerlik kazandırmaktır.
Hedefleri
i. İSTAMP kurumlarının ve Komuta Kontrol Merkezlerinin
yeteneklerinin test edilmesi, kurumsal ve teknik kapasitenin
arttırılması,
ii. Servislerin ve Hizmet Gruplarının eğitimlerinin sağlanması,
iii. Birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi,
iv. Yapılan planların test edilmesi ve geliştirilmesi,
v. Hizmet Grubu ve Kurum planlarının senkronizasyonunun
sağlanması; hedeflenmektedir.
Kapsamı
İSTAMP kapsamında icra edilecektir.
Tipi, İcra Şekli
Tipi
Komuta Kontrol Tatbikatı
İcra Şekli
Mesajlar üzerinden oynanacaktır.
Muhabereye ilişkin detaylar Sn. Kabaklarlı tarafından
paylaşılacaktır.
Katılımcılar
Cevap Hücreleri
TATKON
İstanbul AFAD
İSTAMP
Kurumları
Varsayımlar
Tatbikat takvim tarihli ve gerçek zamanlı icra
edilecektir.
Hava durumu Sabit ve Açık kabul edilecektir.
Varsayımlar
Oyunculara ait bildirilen kaynakların tamamının
kullanılabilir olduğu farz ve kabul edilecektir.
Destek illeri oynanmayacaktır.
(Simüle edilecektir.)
Varsayımlar
Gönüllüler oynanmayacaktır.
(Simüle edilecektir.)
OHAL ilanı oynanmayacaktır.
Varsayımlar
Senaryoda belirtilen deprem ana olayının
haricinde savaş, hükümet bunalımı, ekonomik
kriz gibi başka ana olaylar yaratılmayacaktır.
Oyuncuların sorunsuz şekilde icra alanına
gelebildikleri ve afet sonrasında tüm kurumların
planlar dahilinde görev yapabilir halde oldukları
farz ve kabul edilecektir.
Değerlendirme
i.
İSTAMP 2014 esnasında yapılacak
değerlendirme, Hizmet Grupları ile
kurumların teknik kapasiteleri ile ilgili
değildir.
ii.
Değerlendirme, tatbikatın icrası esnasında,
planda görevli kurumların faaliyetlerinin;



Planlara,
Önceden belirlenmiş hedeflere,
Senaryo ve Enjeksiyonlara uygunluğu
özelinde yapılacaktır.
Emniyet ve Güvenlik
i.
İSTAMP 2014, basına ve halka kapalı bir
tatbikat olacaktır. Bu nedenle, tatbikatın
icrası esnasında, önceden
yetkilendirilmemiş, görevlendirilmemiş
veya davet edilmemiş hiç kimse, tesislerden
içeriye alınmayacaktır.
ii.
Tatbikatın icrası esnasında Hasdal
yerleşkesinde bulunacak kişiler, yapacakları
görevlere göre sınıflandırılacak ve tanıtıcı
herhangi bir materyali (yelek, yaka kartı
vb.) yerleşkede bulundukları süre boyunca
üzerlerinde taşıyacaklardır. Bunlar, görev
kimlikleri vb. tanıtıcı unsurlardan oluşabilir.
Emniyet ve Güvenlik
iii. İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü Hasdal
Yerleşkesinin, tatbikatın icrası sırasında
korunması, emniyet ve güvenlik prosedürleri
içerisinde yer alacak; günlük güvenlik
prosedürleri uygulanacaktır.
iv. Tatbikatın icrası sırasında yerleşkede herhangi
bir acil durumun (yangın, medikal vaka vb.)
meydana gelmesi halinde, Hasdal
Yerleşkesine ait Bina Acil Durum Planında
yer alan prosedürlere riayet edilecektir. Eğer
Bina Acil Durum Planında bu yönde prosedür
bulunmuyor ise, süreç içerisinde hazırlanması
sağlanacaktır.
Ulaşım ve Konaklama
i.
İSTAMP 2014; belirtilen tarih ve yerde; mesai
saatleri içerisinde icra edilecektir. Bu nedenle
tatbikata katılacak tüm personelin ulaşımlarını
kendi imkanları ile sağlamaları beklenmektedir.
ii.
Tatbikat esnasında katılımcılara konaklama
imkanı sunulmayacaktır. Tüm katılımcıların
günlük oyunlama sonunda yerleşkeyi terk
etmeleri planlanmıştır.
Beslenme, Tuvalet vb. İhtiyaçlar
i.
İSTAMP 2014’ün icrası süresince tüm katılımcılara öğle yemeği ikram
edilecek, çay/kahve meşrubat servisi yapılacaktır.
ii.
İSTAMP 2014 boyunca tüm katılımcılar Hasdal Yerleşkesinin mevcut
tuvalet (9 adet + 1 adet engelli tuvaleti) vb. imkanlarından
faydalanacaklardır; bu konuda ayrıca bir tedbir düşünülmemektedir.
iii. Katılımcıların kişiye özel ihtiyaçlarının (özel sağlık problemleri
dolayısıyla kullanılması gereken ilaçlar vb.) karşılanması öncelikle
katılımcıların kendilerine aittir. Ancak, önceden bilgi verildiği taktirde
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, özel çözümler üretebilecektir.
TEŞEKKÜR EDERİM…
İSTAMP 2014
TATBİKAT REHBERİ
ve
GENEL ESASLAR

similar documents