Visual Basic

Report
Математически функции
във Visual Basic
Основни оператори
Оператор
Описание
=
Присвояване на стойност
+
Събиране или унарен плюс
-
Изваждане или унарен минус
*
Умножение
/
Деление
^
Степенуване
\
Цяла част при деление
Mod
&
Остатък при деление
Конкатенация на низове
Приоритет на операциите
Оператори
Приоритет
()
1
^
2
*и/
3
\
4
Mod
5
+и-
6
Математически функции на VB
Функция
Предназначение
Abs(n)
Връща абсолютната стойност на n
Atn(n)
Връща аркустангенс, в радиани, от n
Cos(n)
Връща косинуса от ъгъла n. Ъгълът n се изчислява в радиани
Exp(n)
Връща константата е, повдигната на степен n
Rnd(n)
Генерира случайно число между 0 и 1
Sgn(n)
Връща -1, ако n е по-малко от 0, 0 ако n е 0, и +1 ако n в по-голямо от 0
Sin(n)
Връща синуса от ъгъл n. Ъгълът n се изразява в радиани
Sqr(n)
Връща квадратния корен на n
Str(n)
Конвертира числова стойност в низ
Tan(n)
Връща тангенса от ъгъла n. Ъгълът n се изчислява в радиани
Val(n)
Конвертира низова стойност в число
Задача:
Да се създаде калкулатор за
изчисляване на биоритми, в
който по въведена дата на
раждане да се изчислява
физическото, емоционалното
и интелектуалното състояние.
BirthDay
Решение:
Math.sin(n) – изчислява синуса на ъгъл n, измерен в радиани;
Функцията DateDiff(DateInterval.Day, D1, D2) – връща като
резултат разликата в дни между две дати;
Аргументите DateInterval.Month и DateInterval.Year се използват
за намиране на разликата между две дати съответно в месеци и
години;
Функцията Today връща като стойност днешната дата
Задачи за самостоятелна работа:
 Да се създаде програма, която да извършва основните
действия (+, -, *, /, \ , ^, MOD) с две произволни числа,
въведени от потребителя.
 Да се създаде програма, която намира стойността на
основните тригонометрични функции за даден ъгъл,
въведен от потребителя.
Забележка: Попитайте преподавателя си по математика как се превръщат градуси в
радиани, за да решите задачата.

similar documents