********** * ****** ***** * Visual Basic

Report
Променливи и типове
данни в Visual Basic
Процедури и функции
Съдържание
 Видове величини
 Променливи
 Деклариране на променливи
 Инициализиране на променливи
 Видове променливи
 Използване на променлива
 Тип на данните
 Прости типове
 Процедура
 Видове процедури
Видове величини
Всички данни, които програмата обработва се наричат величини.
а) Константи
Имат точно определена стойност, която не се променя по време на
изпълнение на програмата, а само се използва в процеса на изчисление;
б) Променливи (Variables)
Стойността им се променя по време на изпълнение на програмата. Всяка
променлива има име и тип. Препоръчително е имената да се свързват със
смисъла, който се приписва на променливата.
Текуща стойност – стойността на променливата в определен момент от
изпълнението на програмата.
Променливи
 Променливите се използват за съхраняване на данни
от различен тип (стойности, междинни резултати от
изчисления или броячи).
 Стойността на една променлива може да бъде число,
текст, друга променлива или стойност, получена чрез
изчисление.
 Променливата е място в паметта на компютъра, за
което са зададени име и тип на данните, които ще се
съхраняват в нея.
Чрез
променливите
се
намалява
обема
на
информацията, която потребителят трябва да въведе,
както и обема на кода, който трябва да напишете.
Деклариране на
променливи
Преди да можете да използвате една променлива в програмата си трябва
да я декларирате.
Променлива се дефинира чрез запазената дума
Dim.
• Деклариране – процес на задаване на името и типа данни на
променлива.
• Във VB не се прави разлика между малки и главни букви в имената на
променливите.
Правила при задаване на име на променлива:
 Задължително започва с буква
 Може да съдържа букви, цифри и знака ”_”
 Не може да съдържа интервал
 Не може да е по-дълго от 255 знака
Пример:
Dim MyName As String
Инициализиране на
променливи
Във Visual Basic трябва да декларирате всички
променливи, които използвате в програмата.
• Можете да декларирате произволен брой
променливи.
• След като декларирате една променлива, трябва да
я инициализирате като й зададете начална стойност.
• За да зададете инициализираща стойност на
променлива се използва оператора за присвояване.
• Изразът MyName = “Bill” инициализира
променливата MyName.
Видове променливи
Терминът обхват – scope (област на действие, област на
видимост) се отнася за частите на програмата, в които
променливата може да се използва. В зависимост от областта
си на действие променливите се делят на локални (local), на
ниво форма (form-level) и глобални (global).
Локални променливи
• Локалните променливи се декларират в процедура,
свързана с конкретно събитие (например click). Такава
променлива може да се използва само в рамките на
процедурата, в която е дефинирана, и съществува
само по време на изпълнението й.
• За да декларирате локална променлива, поставете
ключовата дума Dim в кода, обработващ събитие.
Променливи с област на действие на ниво форма
• Декларират се в секцията за декларации (Declarations
section) на формата в прозореца Code Window.
• Декларираните там променливи могат да се използват във
всички процедури във формата и остават в паметта, докато
приключи работата на програмата.
Глобални променливи
• Използват се в програми, които включват
няколко форми, между които трябва да се обменят
данни.
• Глобалните променливи могат да се използват
от всички части на програмата.
•
За
да
поставете
декларирате
ключовата
обработващ събитие.
глобална
дума
Dim
променлива
извън
кода,
Използване на променлива
Стойността, която се присвоява на променливата, трябва да бъде от
същия тип, какъвто е типа на променливата.
• Стойността на променливата е тази, която й е присвоена последно.
• На една променлива може да се присвои константа, стойността на
друга променлива или израз.
Например:
Dim MyName As String
MyName = “Деси”
Тип на данните
Понятието
тип
на
данните
определя
диапазона от стойности, които величините
от съответния тип могат да приемат и
операциите, които могат да се извършват с
тях.
В
изразите
за
присвояване
лявата
и
дясната страна трябва да са от един и същ
тип – числов или символен.
Например:
TextBox1.Text = “Светът на програмирането” Свойството
Text трябва присвои символен низ.
TextBox1.Height = 200 Свойството Height трябва да
присвои число.
Dim MyName As String
MyName = “Деси”
Прости типове
Съществува набор от основни типове, наречени прости
типове. Най-често използвани са:
Целочислени ТД
• Byte (от 0 до 255), SByte (от-128 до 127)
• Short (от -32 768 до 32 767)
• Integer (от -2 147 483 648 до 2 147 483 647)
• Long, UInteger, ULong, UShort (от 0 до 65 535)
Реални ТД (десетични)
• Single, Double, Decimal
Други ТД
• String – Низ от Unicode символи с дължина от 0 до
приблизително 2 милиарда
• Date – Дата – от 0:00:00 ч. на 1 януари 0001 г. до 23:59:59 на
31 декември 9999 г.
• Boolean – логически тип данни със стойности True или False
Процедура
Процедурата е блок от инструкции, написани на
език за програмиране, започващ с декларация за
вида
на
процерурата
(Function,
Sub
и
др.)
и
завършващ със съответстваща декларация End за
край.
Всеки път, когато се извиква една процедура, се
изпълняват изразите между Sub и End Sub.
Видове процедури
Във VB се разграничават два типа процедури:
а) Събитийни процедури (event procedures)
Това са процедури за обработка на събития. Те се изпълняват когато настъпят
определени ситуации: натискане на бутон, двукратно щракване върху даден
обект, натискане на клавиш и др. При двукратно щракване върху обект в режим
на проектиране автоматично се отваря прозорецът Code и се създава празна
събитийна процедура, свързана със събитието по подразбиране за този обект.
б) Общи процедури (general procedures)
Наричат се още потребителски процедури, тъй като потребителят определя
тяхното име.
План на урока
1. Видове величини.
а) константи
б) променливи
2. Деклариране на променливи.
Променлива се дефинира чрез запазената дума Dim.
Пример: Dim MyName As String
3. Видове променливи.
 Локални променливи
 Променливи с област на действие на ниво форма
 Глобални променливи
4. Тип на данните.
Целочислени – Byte, Sbyte, Short, Integer, Long, Uinteger, Ulong, Ushort
Десетични – Single, Double, Decimal
Други – String, Date, Boolean
5. Процедура – същност и видове.
Задача
Създайте форма за изчисляване на дължими осигуровки по показания
модел със съответните имена на контролите.
Използвайте следните кодове за
процедурите

similar documents