Presentatie_Elly_Pastoor_18+_We_missen_je

Report
Aanleiding en doel project Verzuim
18+
We missen je
Elly Pastoor
Project Verzuim 18+
•
Leerlingen centraal: onderwijs volgen
•
Verzuim = risicosignaal VSV
•
Verzuim =
primaire taak en verantwoordelijkheid van de school
•
Rol RMC-functie: curatief
•
Project verzuim 18+ We missen je : preventieve rol van het RMC
•
Leerlingen 18+ : niet meer leerplichtig
•
Wat is dan je rol/positie en wat doe je dan als RMC?
•
Als………..
Project Verzuim 18+
•
Leerlingen centraal: onderwijs volgen
•
Verzuim = risicosignaal VSV
•
Verzuim =
primaire taak en verantwoordelijkheid van de school
•
Rol RMC-functie: curatief
•
Project verzuim 18+ We missen je : preventieve rol van het RMC
•
Leerlingen 18+ : niet meer leerplichtig
•
Wat is dan je rol/positie en wat doe je dan als RMC?
•
Als
Hoe is het nu?
Het beleid van het RMC centraal
AOCinstelling
A
AOCinstelling
B
Ge-Ge-Gemeente
meente
meente
Rmc
AOCinstelling
C
AOCinstelling
D
Waar willen we naar toe?
Gemeente
Rmc
Gemeente
Rmc
AOC/MBOinstelling
Rmc
docent
leerling
Rmc
Rmc
Gemeente
Gemeente
RMC’s
gezamenlijk
Gemeente
Waar willen we naar toe?
In dialoog
gaan met de
MBO/AOCinstelling
Gemeente
Rmc
Gemeente
Rmc
MBOinstelling
Rmc
docent
leerling
Rmc
Rmc
Gemeente
Gemeente
RMC’s
gezamenlijk
Gemeente
Waarom?
Ambitie:
Leerlingen krijgen en volgen onderwijs
(minimaal startkwalificatie)
– Goed voor de leerling; toekomstperspectief
– Goed voor de samenleving
• kenniseconomie
• participatie
Kijken
vanuit je het perspectief en belang van de
leerling/jongere
Leerling
MBO en RMC
Primaire proces
docent
leerling
Leerling
MBO en RMC
Primaire proces
Primaire proces
docent
Rmccons
leerling
VSV‘er
Leerling
MBO en RMC
Primaire proces
Primaire proces
docent
Rmccons
leerling
VSV‘er
andere leefgebieden
Leerling
MBO en RMC
Wetregelgeving
Wetregelgeving
MBOMBOinstelling
instelling
MBOinstelling
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Rmc
Bestuur
CvB
Middenkader
Leidgev.
Primaire proces
docent
leerling
Wethoud.
Leid.
gev.
Rmccoörd
Rmccons
VSV‘er
andere leefgebieden
SoZa
We
Bestuur
WMO/
AWBZ
Wethoud.
Wethoud.
Middenkader
Leid.
gev.
Leid.
gev.
Primaire proces
Bijst.
cons.
Wmo
cons.
Bijstand
Cliënt
Leerling
MBO en RMC
Wetregelgeving
Wetregelgeving
MBOMBOinstelling
instelling
MBOinstelling
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Rmc
Bestuur
CvB
Middenkader
Leid.
gev.
Primaire proces
docent
leerling
andere
leefgebieden
Wethoud.
Leid.
gev.
Rmccoörd
Rmccons
VSV‘er
SoZa
We
Bestuur
WMO/
AWBZ
Wethoud.
Wethoud.
Middenkader
Leid.
gev.
Leid.
gev.
Primaire proces
Bijst.
cons.
Wmo
cons.
Bijstand
Cliënt
Wat is dan handig?
De hotspotviewer
1.
Je krijgt goed zicht op de RMC’s die
leerlingen hebben op dat AOC of op die
AOC-locatie
2.
Je ziet welke RMC’s de meeste leerlingen
op dat AOC hebben.
Hoe werkt deze ?
http://verzuim.hotspotviewer.nl
Selecteer een school en locatie
Zie met welke RMC’s de AOC’s contact hebben
Waar?
http://verzuim.hotspotviewer.nl
Nut?
• Het onderzoek naar leerlingenstromen en de
hotspotviewer als startpunt voor:
– Beter beeld van de eigen situatie
• RMC-regio
• AOC- of MBO-instelling
– Bewustwording van de rol/positie van de RMCregio’s in relatie tot het AOC
– Mogelijkheid als gezamenlijke RMC’s met elkaar met
de AOC-instelling in gesprek te gaan
Het Ingradoproject
Verzuim 18+
Globale opzet
Projectthema’s
Terugdringen VSV
Doel project We missen je:
Terugdringen verzuim 18+
Onderzoek
MBOinstellingsgerichte aanpak
Kwaliteit
RMCmedewerkers
Inzet
Instrumenten
RMC-functie
i.s.m. MBO
invullen
Deskundigheidsbevordering
(Door)
ontwikkelen
- bestaande
- nieuwe
Herijking visie
RMC-functie
• Rollen/
taken
• Formatie
• …….
Samenhang en permanente afstemming
tijdens het project
Terugdringen VSV
Doel project We missen je:
Terugdringen verzuim 18+
Onderzoek
MBOinstellingsgerichte aanpak
Kwaliteit
RMCmedewerkers
Inzet
Instrumenten
RMC-functie
i.s.m. MBO
invullen
Deskundigheidsbevordering
(Door)
ontwikkelen
- bestaande
- nieuwe
Herijking visie
RMC-functie
• Rollen/
taken
• Formatie
• …….
Organogram project
Tot slot
• Dit project verzuim 18+ biedt een kans om
• met elkaar (RMC’s) en in samenwerking (met
de AOC’s) aan de slag te gaan
• op zoek naar wegen en mogelijkheden om
minder vaak te hoeven zeggen……

similar documents