Genetika

Report
Genetika
Terminologie
Haplont
Haplo-diplont
Diplont
Hermafroditismus
Gonochorie
Partenogeneze
Autosóm
Gonosóm
Genotyp
Fenotyp
Genom
Lokus
Alela
Homozygot
Heterozygot
Hemizygot
Dominance úplná
Dominance neúplná
Recesivita
Kodominance
Pseudodominance
Inbrední linie
Hybrid
Parentální generace
Filiální generace
Alosóm
Atavismus
Pleiotropní efekt
Polymérie
• Po vzájemném křížení dlouhouchých ovcí dostaneme
vždy dlouhouché potomky, zatímco křížení ovcí bez
boltců mezi sebou dává vždy bezuchá mláďata.
Kříženci mezi oběma typy mají potomky krátkouché.
1-Jaké bude potomstvo při křížení krátkouchých
jedinců?
2-Jaká jehňata získáme při křížení krátkouché a
bezuché ovce?
• U rajčat je gen řídící normální vzrůst
dominantní nad genem pro zakrslost.
1-Jak bude vypadat F1 generace po zkřížení
homozygotních normálních a zakrslých?
2-Jaké potomstvo můžeme očekávat v F2?
3-A co zpětné křížení F1 se zakrslíkem?
• Bezrohost je u skotu dominantní nad
rohatostí. Křížíme rohatého býka s bezrohou
čistokrevnou krávou (homozygotní).
1-Jaká budou telata v F1 a v F2 generaci?
2-Jaká telata získáme při křížení bezrohého
býka z F2 s hybridní krávou z F1?
3-Co očekávat po vzájemném zkřížení dvou
rohatých jedinců z F2 generace?
• Ranost je dominantní nad pozdní zralostí. Po
zkřížení dvou rostlin se v F1 generaci objevil
poměr raných versus pozdních 1:1.
1-Jaký byl genotyp výchozích rostlin?
2-O jaké genotypy by se jednalo v případě
poměru 3:1?
3-Při jakých fenotypech P generace
dostaneme vždy fenotypově stejnorodé
potomstvo? A při jakých genotypech?
• Albinismus je podmíněn recesivní alelou a, normální
pigmentace dominantní alelou A. Dva normální rodiče
mají dítě s albinismem.
1-Jaký je jejich genotyp?
2-Jaká je pravděpodobnost, že jejich další dítě bude
albínem?
3-Jaká je pravděpodobnost, že jejich dvě další děti
budou albíni?
4-Jaká je prst, žejejich dvě děti budou normální?
5-Jaká je prst, že se jim narodí dvě děti a obě budou
heterozygotní?
6-Jaká je prst, že se jim narodí dvě děti – jedno zdravé a
jedno albinotické?
• Dvě černé samice myši se křížily s hnědým
samcem. Jedna samice měla 9 hnědých a 7
černých potomků, zatímco druhá samice měla
17 černých potomků. Jaká je dědičnost barev?
• Předpokládejme, že hnědá barva očí je dominantní nad
barvou modrou.
• 1-Děti hnědookého muže a modrooké ženy byly všechny
hnědooké. Jaké byly genotypy všech členů rodiny?
• 2-Hnědooký muž, jehož rodiče měli hnědé oči se oženil s
hnědookou ženou, jejíž otec měl hnědé oči, matka ale měla
oči modré. Měli spolu jedno modrooké dítě. Jaké byly
genotypy všech jedinců v rodině?
• 3-Jaká je pravděpodobnost, že dva heterozygotní hnědoocí
rodiče budou mít dvě děti, z nichž jedno bude hnědooké a
druhé modrooké.
• Určete, jaké krevní skupiny lze očekávat u dětí
rodičů skupin :
• 1 - AB x AB
• 2 - AB x 0
• 3-Ax0
• 4–Bx0
•
•
•
•
Vyloučení paternity – kdo nemůže býti otcem?
Str. 15 tabulka
2 – Matka 0, Rh- a MN - dítě je O, Rh+ a MN
3 – Matka O, N
- dítě je A a MN
• Oba rodiče mají krevní skupinu AB. Mají-li dizygotní
dvojčata, jaká je prst, že budou mít identickou
krevní skupinu? A co dvojčata monozygotní?
• S jakou pravděpodobností vznikne jedinec s
genotypem AabbCcddEe, křížíme-li
AabbCCDdEe s aabbccddee
• Totéž – jen
BbDdcc x BBDdCc - BBDDcc
Totéž – jen
AaBbDDrr x AaBbDdRr - AabbddRr
• Křížíme červenokvětý s bělokvětým a v F2
generaci dostanu tento výsledek
• 95 červených, 202 růžových , 89 bílých
• Jaký je genotyp P – generace?
• Co dominance?
• Co F1 generace – fenotyp i genotyp?
Černý bezrohý čistokrevný býk se kříží s červenou
rohatou krávou, přičemž víme, že bezrohost je
dominantní nad rohatostí a černá je dominantní nad
červenou.
1 – Jak budou fenotypově vypadat potomci v F1?
2 – A co výsledek křížení hybridů – uveď genotypový i
fenotypový štěpný poměr?
• Antokyanové zbarvení rostliny je dominantní nad
zbarvením zeleným a zároveň normální listy jsou
dominantní nad listy celokrajnými. V F1 generaci
dostaneme
• 276 antokyanových normálních, 92 antokyanových
celokrajných, 294 zelených normálních a 101
zelených celokrajných.
• 1 – Zjisti genotyp i fenotyp P generace!
• BONUS!!!
• Totéž – jen
• 70 anto+norm, 81 anto+celo, 83 zel+norm, 78
zel+celo
Totéž – jen
714 anto+norm, 246 anto+celo
AB
AB
B
B
B
0
0
0
0
0
AB
• Kolik různých gamet (početně) tvoří jedinci
uvedených genotypů?
• DdRRBbnn
• DdrrKkUUNnYy
Hnědé oči dominantní nad modrými a praváctví nad
leváctvím.
1 – modrooký pravák, jehož otec byl levák, se oženil s
hnědookou levačkou. Žena pocházela z inbrední linie
hnědookých. Jaké budou mít děti?
2 – Hnědooký muž se oženil s modrookou ženou. Oba
byli praváci. Jejich první dítě bylo modrooké a bylo
levák. Jaké budou další děti z tohoto manželství?
3 – Modrooký pravák si vezme hnědookou pravačku.
Mají dvě děti – hnědookého leváka a modrookého
praváka. Muž se ožení podruhé – s jinou ženou
stejného fenotypu, jaký měla žena první. Mají spolu 6
pravorukých, hnědookých dětí. Určete genotypy.
Dědičnost vázaná na pohlaví
• Gen podmiňující v recesivní formě hemofilii se
nachází na chromozomu X. Otec dívky je hemofilik,
zatímco matka je zdráva a pochází z inbrední linie
zdravých.
• 1 – Co můžeme očekávat od synů a dcer této dívky,
jestliže se bude milovat se zdravým mužem.
• Daltonismus je opět GR onemocnění. Otec
barvoslepý, zatímco matka a všichni předci rozlišují
barvy normálně. Mohou být daltonismem postiženy
synové této dívky, dcery i její vnoučata obojího
pohlaví, jestliže jejich sexuálními partnery budou
vždy zdraví jedinci?
• Barva peří je vázána na chromozom X, kdy žíhaná je
dominantní nad černou barvou. Pomiluje se žíhaný
kohout s černou slepicí. Jak bude vypadat F1
generace?
• Barva očí u Octomilky je vázána na X chromozóm a
platí, že červená je dominantní nad bílou. Gen pro
délku křídel je naopak autosomální, přičemž platí,
že dlouhá křídla jsou dominantní nad křídly
krátkými.
• 1- Jaké bude potomstvo v F1 generaci po křížení
hybridní červenooké dlouhokřídlé samice s
bělookým a zakrslým samcem?
• Totéž – jen oba rodiče jsou hybridní červenoocí a
dlouhokřídlí.
• Žena, jejíž dědeček z matčiny strany má hemofilii se
v poradně ptá na riziko pro své dítě. Jaké je riziko
pro jejího syna?
Vazba genů
• Kulový tvar plodu u rajčete je dominantní nad
tvarem podlouhlým a lesklá slupka je dominantní
nad slupkou matnou. Oba geny jsou
lokalizovány na témže páru homologních
chromozómů.Jaká je relativní vzdálenost mezi
uvedenými geny jestliže po zpětném křížení
gamet dihybrida vzniklo potomstvo o
fenotypovém složení 108 kulatých lesklých, 13
kulatých matných, 12 podlouhlých lesklých, 117
podlouhlých matných.Jaké je původní
uspořádání dominantních a recesivních alel na
chromozómu hybridní rostliny?
• Černá barva u Octomilky je recesivní oproti
barvě šedivé a dlouhá křídla jsou dominantní
nad krátkými.Geny jsou ve vazbě.Jaké je
uspořádání alel na homologním chromozómu
samice pokud křížení s černým krátkokřídlým
samcem dalo toto potomstvo 822 šedých
dlouhokřídlých, 158 šedých krátkokřídlých, 130
černých dlouhokřídlých a 690 černých
krátkokřídlých. Jaká je relativní vzdálenost?
• Zpětným křížením hybridního rajčete s
kulatým a lesklým plodem byla získána Bgenerace o fenotypovém složení 108
kulatých lesklých, 13 kulatých matných, 12
podlouhlých lesklých, 117 podlouhlých
matných. Jaký fenotypový štěpný poměr
můžeme očekávat v F2 generaci po
zkřížení 2 hybridních rostlin mezi sebou
víme-li, že soubor potomstva bude
obsahovat 800 rostlin?
Bonus !!!
• Antokyanové zbarvení rostliny je dominantní nad
zbarvením zeleným a zároveň vysoký vzrůst je
dominantní nad zakrslostí. Ze zpětného křížení
hybridní rostliny bylo zjištěno, že síla vazby činí
20% rekombinací, a že na příslušném páru
homologních chromozómů jsou geny v
uspořádání trans. Jaký fenotypový štěpný poměr
můžeme očekávat v F2 generaci po vzájemném
křížení dvou hybridů, jestliže soubor potomstva
čítá 400 rostlin?
Genetika populací
• Máme panmiktickou populaci v níž je 9%
jedinců recesivního fenotypu.Uveď
procentuální zastoupení heterozygotů a
dominantních homozygotů.
• U člověka je albinismus stav homozygotně
recesivní. V evropské populaci má výskyt
albínů hodnotu zhruba 1 : 20 000. Zjistěte
frekvenci genotypového složení populace.
• Populace obsahuje 16% jedinců s Rhfaktorem (recesivní fenotyp). Doplň
frekvence gen. Složení populace.
• V populaci s 9800 jedinci se objevil gen.
podmíněný znak A (dominantní) či a
(recesivní).Dominantní fenotyp mělo 4998
jedinců. Urči gen.frekvenci dominantní a
recesivní alely.
• U 200 osob byla vyšetřena krevní skupina.
V MN systému byly výsledky následující :
32 jedinců mělo skupinu M, 96 jedinců
MN, 72 mělo skupinu N. Vypočtěte genové
frekvence alel.
• Která z populací je v HW rovnováze?
• 1. AA – 0,7, Aa – 0,21, aa – 0,09
• 2. krevní skupiny MN, M= 0,33, MN =
0,34, N = 0,33
• 3. AA = 0, 32, Aa = 0, 64, aa = 0, 04
• 4. AA = 0, 64, Aa = 0,32, aa = 0, 04

similar documents