PowerPointi esitlus

Report
Ivar Bank
OÜ Kinnisvarateenindus
November 2014
1. Sotsiaalmaksu rakendamine osalise
tööajaga töötajatele
• Töötajatele makstava töötasu sotsiaalmaksumäär on 33%,
väljaarvatud juhtudel, kui töötaja töötab osalise tööajaga, saades
seadusega kehtestatud minimaalset tunnitasu. Sellisel juhul tuleb
maksta sotsiaalmaksu samaväärselt täiskohaga töötava töötaja
minimaaltöötasult.
• OÜ Kinnisvarateenindus poolt makstud sotsiaalmaks oli keskmiselt
aastatel 2009-2014 35% ja täiendav sotsiaalmaks moodustab
ümmarguselt 120 000.- €.
1. Sotsiaalmaksu rakendamine osalise
tööajaga töötajatele
• Ettepanek EKHHL tegevuskava täiendamiseks: Arvestades seda, et
korrashoiu ettevõtete heakorra töötajad on valdavalt osalise tööajaga
töötajad ja makstav maks ületab sageli töötasu enda, muuta
sotsiaalmaksu selliselt, et seda makstakse ettevõtte kõigi töötajate
töötasude summalt.
• Saavutame: Võrdse maksukoormuse kõigi majanduses osalevate
ettevõtete vahel, seda enam, et heakorra valdkonnas töötavad
ühiskonna vähemkindlustatud ja tihti nõrgemas positsioonis olevad
inimesed, kelle pealt riik ei tohiks ekstra tulusid teenida.
2. Kinnisvara korrashoiu keskkonna
harmoonia…
2. …ja tegelikkus riigihangetel
Omanik
Haldaja
Hooldaja
Kellamehe teenuse riigihanke hingeelu Palamuse kiriku näitel
Nõuab, et kell heliseks kenamini,
või lõpetab koostöö
Saada regulaarset
tasu
Toots
Venemaal õppinud
mõisavalitseja.
Muuhulgas õppis ka
seda, et kellel jõud,
sellel õigus.
Köster
Püsiv
usaldusväärne
lepinguline suhe
Kiriku rentnik ja endine
omanik, kapriisne. Ei tea
ega soovigi midagi teada
Tootsi ja Lible vahelisest
lepingust.
Säilitada ja tõsta
kiriku väärtust
Sobivas
keskkonnas
teenida head raha
Soovib saada parimat
teenust
Soovib saada
profiteenust. Teeb
vähempakkumise. Jälle
Lible võidab!
Karistab Liblet, sest Köstri arvates
ei kõla kell hästi. Ei soovi panna
ohtu oma karjääri.
Nõuab, et Lible käiks vabatahtlikult
ka kirikukooris ja teeks ahjupuid,
sest siis oleks Köster ilmselt rahul.
Osutab sobivat teenust
Näidata oma
oskusi
Saab pikaajalise
lepingu. Rahast jätkub
napsi jaoks ikka, aga
hea sakuska jaoks
mitte. Kõht on tihti
tühi.
Lible
Kiriku eluaegne
kellamees. Täna
lepinguline.
Muidu tore, aga vahel
pohmelliga jääb tööle
hiljaks ning siis kirub
Tootsi ja Köstrit.
Esitab nõudmisi ja annab
hinnanguid Lible tööle.
Kellamängu spetsialist ei ole.
Südames sooviks näha
kellamehena noort ja siledat
Arnot.
2. …ja tegelikkus
riigihangetel
Sellise olukorra on tekitanud hankedokumentidest lahutamatud
sundlepingud, mille sisu ei ole kooskõlastatud neutraalse eksperdi
poolt ja lepingute kohutav tasakaalustamatus, mille puhul
käsundiandjal on peamiselt õigused ja volitus karistada ning
käsundisaajal kohustused.
Hinnangute andmine hooldaja tööle tugineb sageli subjektiivsel
arvamusel ja ei arvesta standardite, hinnapakkumiste ja lepingute
sisuga.
Karistamine ehk sanktsioneerimine on oluline osa lepingute
sisust, kaotades kohati mõõdutunde. Ergutused puuduvad.
Karistamisel puudub metoodika ja karistav isik ei pea selleks
omama mingit sertifikaati, vaid piisab sellest, et oled vastavale
ametikohale tööle võetud.
2. …ja tegelikkus riigihangetel
• Ainus koht, mis sätestab nõuded käsundiandja kvalifikatsioonile, on
puhastustööde hindamise standard EVS 914:2012 lisa B, kus Ostja
esindajal peavad olema põhjalikud teadmised hindamise
standarditest ja tema vastutaval isikul lisaks vastava kursuse läbimine
ja praktika.
• Tegelikkus on selline, kus on loobutud üleüldse hindamisstandardi
kasutamisest selle liigse töömahukuse tõttu ja juhindutakse
subjektiivsest hinnangust.
2. …ja tegelikkus riigihangetel
2. …ja tegelikkus riigihangetel
See tekitab sanktsioneerimisel olukorra, kus:
- Otsus on emotsionaalne ja tekib hetketunde najal
- Otsus ei põhine mõõtmistulemustel ja seega on subjektiivne;
- Otsust mõjutab isiklik suhe teenuseosutajaga;
- Otsuse tegemisel võib olla määravaks poliitiline või korruptiivne mõjutegur.
Tihti on nii, et suurtel riigihangetel ei suuda ja ei julge osaleda kodumaisel
kapitalil põhinevad ettevõtted, sest nemad vastutavad oma isikliku varaga ja
tihti puudub ka ressurss tagatiste tasumiseks ning varud võimalike
subjektiivsete karistuste kandmiseks. Risk ületab mõõdukuse piirid.
Käesolevaga kutsun üles suunama EKHHL tegevust
selliselt, et oleks tagatud kinnisvara korrashoiu
keskkonnas osalejate võrdne kohtlemine, lepingute
tegelik tasakaal poolte vahel nii õigustes, kui ka
kohustustes ning ärgem unustagem, et meie liidu
nimi algab sõnaga
´´EESTI´´
Tänan!

similar documents